Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2021/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 6

Asianro 7241/00.02.03/2021

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunnan kokousten aika ja paikka sekä kokouskutsun lähettäminen

 

 

 

 

 

                                                          Hallintosäännön 131 §:ssä on määräykset toimielinten kokousten ajankohdan ja paikan määräämisestä seuraavasti:

 

-       Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

 

-       Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

 

-       Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

Hallintosäännön 132 §:ssä on määräykset kokouskutsun ja esityslistan lähettämisestä seuraavasti:

 

-       Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

-       Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

-       Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

-       Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

 

-       Kokouskutsu ja esityslista päätösehdotuksineen toimitetaan vähintään kolme päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt.

 

-       Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tiistaisin kello 15.00 alkaen. Seminaarit alkavat klo 12.00. Kokoukset ja seminaarit pidetään

 

24.8.2021 klo 15, seminaari klo 12

14.9.2021 seminaari klo 12

28.9.2021klo 15

26.10.2021klo 15

23.11.2021 klo 15

14.12.2021 klo 15

 

 

-       Kokoukset pidetään pääsääntöisesti osoitteessa Tulliportinkatu 17 B, 3 krs, lautakunnan kokoushuoneessa tai Teams-kokouksina.

 

-       Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköisen kokousjärjestelmän kautta viimeistään kolmea päivää ennen kokousta, ellei lautakunnan puheenjohtajan kanssa poikkeuksellisesti muuta sovita. Tällöin lautakunnan jäsenille ilmoitetaan poikkeava toimitusajankohta. Esityslista julkaistaan kaupungin internetsivuilla viimeistään kokousta edeltävänä perjantaina.

 

-       Lisäksi perusturva- ja terveyslautakunta voi kokoontua puheenjohtajan kutsusta toimivaltaansa kuuluvien asioiden kiireellistä päätöksentekoa varten samana päivänä tai muutoin aikaisemmin kuin hallintosäännön 131 §:n mukaisessa kolmen päivän määräajassa kokouskutsun lähettämisestä.

 

 

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa