Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

36 §

23.11.2021

 

§ 143

Asianro 10752/01.01.00.00/2021

 

 

Neljän määräaikaisen palveluohjaajan viran perustaminen aikuissosiaalityön palveluissa

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 23.11.2021 36 §

 

Vs. perusturvajohtaja Heli Pärnänen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

Valtioneuvosto on 22.4.2021 antamallaan päätöksellä nro VN/2403/2021 luovuttanut hakemuksesta Kuopion kaupungille perintökaaren (40/11965) 5 luvun 2§:n nojalla valtiolle perintönä tulleesta omaisuudesta osan. Omaisuus luovutetaan Kuopion kaupungille ehdolla, että kaupunki käyttää omaisuuden nuorten matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluihin, kuten psykososiaalisen tuen palvelujen järjestämiseen.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 28.9.2021 § 17 hyväksynyt Valtioneuvoston jäämistövarojen kohdentamisen ja projektisuunnitelman aikuissosiaalityössä ja terveyspalveluissa.

 

Projektisuunnitelman mukaisesti aikuissosiaalityön palveluohjaajat tarjoavat psykososiaalista tukea 18–29-vuotiaille nuorille yksilöllisen palveluohjauksen keinoin. Yksilöllinen palveluohjaus voi asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan tarkoittaa matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, tuen tarpeen arviointia sekä tehostettua yksilötyötä. 

 

Palveluohjaajat työskentelevät Kuopion keskuksen lisäksi Kuopion maaseutualueilla. Palveluohjaajat raportoivat rakenteellisen sosiaalityön keinoin alueen nuorten palvelutarpeista ja nuorten esille nostamista asioista kaupungin palvelurakenteeseen liittyen. Tiedon keräämisessä hyödynnetään asiakasraateja.

 

Sosiaalihuollon palveluissa tietyt tehtävät ja toimenpiteet on rajattu sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tehtäväksi. Tällaisia ovat esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnista vastaaminen, omatyöntekijänä toimiminen sekä hoidon ja huolenpidon turvaavien päätösten tekeminen. Julkista vallan käyttöä sisältävät tehtävät on hoidettava virkasuhteessa. Tällä järjestelyllä on tarkoitus varmistaa sosiaalihuollon asiakkaiden lakisääteinen asioiden käsittely. Virat on perusteltua perustaa määräaikaisena, koska projekti on määräaikainen.

 

Vaikutus on kustannusneutraali, koska rahoitus tapahtuu jäämistövaroista. Muutos lisää perusturvan palvelualueen henkilötyövuosia määräaikaisesti.

 

 

Vaikutusten arviointi    Yksilöllinen palveluohjaus lisää matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita asiakasryhmälle. Ennaltaehkäisevällä intensiivisellä työskentelyllä asiakassuhteen alkuvaiheessa pyritään estämään raskaampien palveluiden tarvetta. Palveluohjauksella järjestetään asiakkaalle tarkoituksenmukainen tuki ja apu sekä ohjataan hänet muiden tarvittavien palveluiden piiriin.

 

 

Esitys                          Vs. perusturvajohtaja Heli Pärnänen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se

                                  

-      perustaa perusturvan palvelualueelle aikuissosiaalityön palveluihin neljä määräaikaista palveluohjaajan virkaa ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023

 

-      toteaa palveluohjaajan viran kelpoisuusehdoksi sosionomin (AMK) pätevyyden

 

-      vahvistaa virkojen palkkauksen sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (Sote-sopimuksen) hinnoittelukohdan 02SOS050 mukaisesti.

 

-      vahvistaa työajaksi yleistyöajan 38,25 tuntia viikossa.

 

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Tanja Bäck

 

Heli Pärnänen

puh. +358 44 718 8420

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy va. perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                         Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 


 

                                                          Työnantajapalvelu puoltaa esitystä.

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                              Asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 11 käsittelyn jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa