Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 135

Asianro 3831/02.02.02/2021

 

 

Vuoden 2021 talousarviomuutokset

 

 

 

 

 

Kaupungin vuoden 2021 talousarvion sitovuusmääräysten mukaisesti palvelualueiden käyttötalousosassa sitova on toimintakate. Jos toimintakatteen arvioidaan ylittyvän talousarvioon merkitystä, on muutos tuotava valtuuston käsiteltäväksi. Investoinneissa sitovia ovat hankkeiden tai hankeryhmien investointimenot ja –tulot bruttomääräisinä. Määrärahamuutokset talousarvioon tehdään talousarviovuoden aikana.

 

Talousarviomuutosten tarkoituksena ei kuitenkaan ole muokata talousarviosta tilinpäätösennustetta yksi yhteen vastaavaa, vaan tehdä asianmukaiset päätökset, jotta talousarvion sitovuutta ei olennaisilta osiltaan tietoisesti rikota. Talousarviomuutoksia ei käyttötalouteen tehdä, jos toimintakate on paranemassa.

 

Kaupunginhallitukselle on säännöllisesti valmisteltu talousennuste. Lokakuun kuukausiraportissa (Kh 21.11.2021 § 127) oli arvioitu, että koko kaupungin vuoden 2021 alijäämä on noin 16,7 milj. euroa, kun se alkuperäisen talousarvion mukaan oli 19,9 milj. euroa.

 

Käyttötalousosan muutokset:

 

Käyttötalousosaan esitetään toimintakatteen 3,0 milj. euron heikennystä kaupunkiympäristön palvelualueelle (Kaupunkirakennelautakunta 17.11.2021 § 67). Maankäyttö- ja kehittämiskorvausten ennakoidaan jäävän 3,6 miljoonaa euroa alle budjetoidun ja vuokratuottoja ennakoidaan kertyvän 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän.

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden muutosesitykset on käsitelty lautakunnan kokouksessa 23.11.2021 § 37.

 

Perusturvan 8,3 milj. euron toimintakatteen heikentyminen johtuu sekä henkilöstömenolisäyksistä että asiakaspalvelujen ostojen lisäyksestä käytännössä kaikilla vastuualueilla. Tuloarvio ylittyy mm. veteraaniavustuksissa. Terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueiden oman tuotannon ja yksityisten palvelutuottajien koronaan liittyvät hoitotarvike-, siivous- ja suojavarustekustannukset sekä koronatestaukseen liittyvät laboratoriokustannukset sisältyvät perusturvan johdon tukipalvelumenoihin. Koska valtio on luvannut korvata kustannukset täysimääräisesti, on kustannusten katteeksi arvioitu vastaavansuuruiset 9,4 milj. euron tulot.

 

Terveydenhuollon palvelualueen toimintakatteen arvioidaan heikkenevän 12,0 milj. euroa. Terveydenhuollon toimintakatteen suurin muutos liittyy erikoissairaanhoidon palveluihin, joissa ylitys 10,3 milj. euroa. Uusi asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.7.2021 ja muutoksen myötä asiakasmaksukattojen varhaisempi täyttyminen sekä hoitajamaksujen poistuminen vähentävät asiakasmaksuja. Koronan vuoksi tehtävä hygieniavalmiuden ylläpito ja varautumisen aiheuttamat henkilöstölisäykset kasvattavat menoja. Oman toiminnan toimintakatteen heikennys on yhteensä 1,7 milj. euroa.

 

Käyttötalousosassa toteutetaan teknisinä korjauksina sellaiset muutokset, jotka eivät vaikuta palvelualueen toimintakatteeseen. Vuoden aikana on tuloarvioita ja menomäärärahoja lisätty kumpaakin 1,8 milj. eurolla.

 

Tuloslaskelmaosan muutokset:

 

Yhteenlasketut verotilitykset ovat kasvamassa alkuperäiseen talousarvioon merkitystä noin 21,3 milj. eurolla. Tuloarviota esitetään korotettavaksi vastaavasti. Muutoksia tapahtuu kaikissa verolajeissa, erityisesti kunnallisveron tilitykset ovat olleet vahvassa kasvussa. Kiinteistöveroihin vaikuttaa tilitysrytmin muutos, joka tulee pysyvästi siirtämään noin 10 % verosta alkuvuoden tilityksiin.

 

Tilapalvelujen poistoarviota esitetään kasvatettavaksi, koska poistoaikaa on lyhennetty eräissä kohteissa vastaamaan paremmin rakennuksen arvioitua jäljellä olevaa käyttöikää. Tilapalvelujen valtuustoon nähden sitova yli-/alijäämän määrä heikkenee vastaavasti ja on talousarviomuutosten jälkeen -1,8 milj. euroa.

 

Investointiosan muutokset:

 

Investointiosaan esitetään tilapalvelujen rakennushankkeisiin liitetaulukon mukaiset määrärahamuutokset, jotka pienentävät yhteenlaskettua talousarvion investointitasoa 4,8 milj. eurolla.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

 

Liitteet

3

3831/2021 Talousarviomuutosten yhteenveto

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2021 kaupunkiympäristön, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintakatteeseen, verotuloihin, tilapalvelujen tilikauden alijäämän määrään sekä investointihankkeisiin. Muutoksilla on vastaava vaikutus koko kaupungin talousarvion tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa