Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 9

Asianro 11224/10.02.06.02/2021

 

 

Oikaisuvaatimus / Osoitenumerointi kiinteistöllä 297-499-89-7 / Kelotie

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Asia                                                   Kiinteistöinsinööri on 7.12.2021 päättänyt Kelotiellä kiinteistöllä 297-499-89-7 sijaitsevien vapaa-ajanrakennusten virallisista osoitenumeroista. Päätöksen seurauksena rakennusten osoitetietona tulee käyttää virallisia osoitenumeroita, eikä niiden valmistumisjärjestyksessä annettua numerointia, jonka on päättänyt muu taho kuin kunta. Vapaa-ajan rakennusten numerojärjestys ei vastannut osoitejärjestelmän selkeyden edellytyksiä. Kelotien alkupäähän jätetään yksittäisiä numeroita varalle, joten rakennusten osoitenumerointi ei ala järjestyksessä ensimmäisistä numeroista.

 

Päätökseen on saapunut oikaisuvaatimus.

 

Vaatimukset                                    Oikaisuvaatimuksen jättänyt haluaa, että osoitenumerointia koskeva päätös kumotaan. Toisena vaatimuksena on, että päätös on ainakin kumottava siltä osin, kun numerot 1, 2 ja 4 varataan mahdollisen tulevan tarpeen varalle.

 

Oikaisuvaatimuksen perusteet ja kiinteistöinsinöörin vastine oikaisuvaatimukseen

 

Ennen päätöksentekoa Kelotien osoitteista on lähetetty kuulemiskirje kiinteistölle 297-499-89-7. Kuulemisaikana 8.11–23.11.2021 oikaisuvaatimuksen jättänyt ilmoitti sähköpostitse, ettei osoitteiden muutokselle ole syytä. Oikaisuvaatimuksen jättäneelle perusteltiin tarkemmin muutoksen tarvetta 23.11.2021 sähköpostitse lähetetyllä vastauksella. Kuulemisajan jälkeen kiinteistöinsinööri on tehnyt päätöksen Kelotien osoiteasiassa 7.12.2021.

 

Kuntaliiton laatiman (2020) ”Kunnan osoitejärjestelmä. Ohjeet ja suositus.” mukaan ”Rakennusten osoitteesta päättäminen ja osoitejärjestelmästä huolehtiminen katsotaan kunnan tehtäväksi, vaikka lainsäädännössä osoitejärjestelmän laatimisesta ja ylläpidosta ei olekaan kattavasti säädetty.” Kuopion kaupunki vastaa alueensa virallisesta osoitejärjestelmästä: osoitteiden antamisesta ja tarvittaessa niiden korjaamisesta. Osoitteiden määrittämisessä sovelletaan edellä mainittua Kuntaliiton ohjeistusta.

 

 

 

 

 

 


 

Kartalla on esitetty kiinteistöinsinöörin 7.12.2021 päättämät osoitteet Kelotie 3-17.

 

 

Päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen mukaan Kelotien alkupään numeroinnista on varattu numerot 1, 2 ja 4 viereisen kiinteistön 297-499-89-22 alueelle mahdollisen tulevan tarpeen varalle. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa on esitetty epäily, että kyseistä kiinteistöä ei ole kuultu ja viitataan myös kiinteistön osoitteisiin seuraavasti: ”Kelotie erkanee Sieraniementiestä oikealle eikä siltä ole mitään luontevaa suoraa yhteyttä em. kiinteistön alueelle. Vasemmalle jää naapurikiinteistön alue 2 (LP alue) ja 4, jotka ovat huomattavasti Kelotietä korkeammalla ja oikealla alue 1, joka on huomattavasti Kelotietä alempana. Kelotien varrelle lähes tiehen kiinni oikealle rakennetut rakennukset 3 -13 on rakennettu korkeille (yli 3 m) penkereille.”

 

Varatut osoitteet sijoittuvat Kelotien alkupäähän kiinteistön 297-499-89-22 alueelle ja varsinaiset päätöksen kohteena olleet vapaa-ajan asuntojen osoitteet kohdistuvat kiinteistöön 297-499-89-7.

 

Varalle jäävät numerot esitettiin kuulemiskirjeen ja päätöksen yhteydessä olevalla kartalla selventävänä tietona. Kuulemis- ja päätösvaiheessa haluttiin tuoda esille varalle jäävät numerot, jotta kiinteistön 297-499-89-7 omistajalle ilmenisi, miksi kiinteistön 297-499-89-7 alueelle sijoittuville vapaa-ajan asunnoille tulevat osoitenumerot eivät ala 1:stä ja 2:sta. Kiinteistöinsinöörin päätöksessä varalle jätetyistä numeroista ei ole tehty päätöstä: ne on jätetty vain nimensä mukaisesti varalle, jos myöhemmin tien alkupäähän tulee osoitetta vaativaa rakentamista. Näin ollen päätöksessä ei ole muutettu tai lisätty naapurikiinteistön 297-499-89-22 osoitteita, joten ko. kiinteistön kuuleminen ei ole ollut tarpeen.

 

On yleinen tapa jättää osoitenumeroita varalle, koska kiinteistönjaotus ja rakennettu ympäristö saattavat vuosien saatossa muuttua. Jos numeroita ei jätettäisi varalle ja alueelle tulisi lisärakentamista, käytössä olevia osoitenumeroita jouduttaisiin muuttamaan. Nykyisin jokainen rakennushanke tarvitsee virallisen osoitetiedon rekisteritietoihin (esim. muuntamot). Alueen korkeuseroilla ei ole vaikutusta siihen jätetäänkö osoitenumeroita varalle.

 

Oikaisuvaatimuksessa on kerrottu, että mökeissä ei saa asua vakituisesti ja mökkien omistajilla on asuinpaikkojensa osoitteet. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että mökkikohtaista postin jakelua ei tarvita. Oikaisuvaatimuksessa on myös todettu, että hälytys- ja huoltoajon sekä muun ajon suhteen ei ole ollut ongelmia ja mökit ovat olleet paikoillaan yli 40 vuotta nykyisillä numeroinneilla varustettuna.

 

Kuopion alueella kaikilla vapaa-ajan kiinteistöillä tulee olla suositusten mukaan määritetty yksilöivä osoite, joka opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä. Postiosoitteen tarve ei ole ratkaiseva tekijä osoitetta annettaessa. Mökkien valmistumisjärjestyksessä annettu vanha numerojärjestys ei vastannut osoitejärjestelmän selkeyden edellytyksiä. Valmistumisen mukaisessa numeroinnissa 1 oli tien loppupäässä ja parilliset sekä parittomat numerot olivat samalla puolella tietä. Numeroa 1 ei voida jättää osoitejärjestelmässä tien loppupäähän. Parittomien ja parillisten osoitenumeroiden tulee sijaita tien alusta numeroinnin kasvusuuntaan nähden omilla puolillaan nimettyä tietä.

 

Lisäksi oikaisuvaatimukseen on kirjattu seuraavasti: ”Tässä asiassa uusi osakkeenomistaja tai tarkemmin hänen puolisonsa, joka ei ole osakkeenomistaja, ei ole ollut yhteydessä yhtiön isännöitsijään tai hallitukseen, jotta asiaa olisi voitu käsitellä yhtiön hallituksessa tai yhtiökokouksessa ennen täysin yllättäen alkanutta viranomaismenettelyä.”

 

Kuka tahansa voi ilmoittaa osoiterekisterin ylläpitäjälle osoitteiden paikantamiseen liittyvistä ongelmista. Saapuneet ilmoitukset käydään läpi ja tarvittaessa osoitteita korjataan, jos tilanne sitä vaatii. Jokainen kohde harkitaan tapauskohtaisesti. Tässä tapauksessa on ilmoituksen pohjalta havaittu, että Kelotiellä ei ole ollut virallisen osoitejärjestelmän selkeyden edellytykset täyttäviä osoitteita ja on päätetty ryhtyä korjaamaan tilannetta.

 

Oikaisuvaatimuksen tehnyt oli yhteydessä sähköpostitse kuulemisaikana, mutta ei huomauttanut kuulemisajan pidentämistarpeesta eikä ilmaissut pitävänsä tarpeellisena yhtiökokouksen järjestämistä. Kaupunkikaan ei edellytä yhtiökokouksen virallista kannanottoa ennen osoitteiden päättämistä.

 

Edellä kuvatuilla perusteilla oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille sellaisia seikkoja, jotka edellyttäisivät kiinteistöinsinöörin päätöksen peruuttamista.

 

 

Esitys                                                Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että hakijan 27.12.2021 lähettämä kiinteistöinsinöörin päätökseen 7.12.2021 § 22 kohdistuva oikaisuvaatimus hylätään edellä valmistelutekstissä kohdassa ”Oikaisuvaatimuksen perusteet ja kiinteistöinsinöörin vastine oikaisuvaatimuksiin” olevilla perusteilla.

 

 

Liitteet

10

11224/2021 Päätös_Osoitenumerointi kiinteistöllä 297-499-89-7 _ Kelotie

 

11

11224/2021 Oikaisuvaatimus (ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija

Tuija Helminen

puh. +358 44 718 5515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että nuorisovaltuuston edustaja Eveliina Niskanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa