Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.04.2022/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 98

Asianro 2001/11.00.01/2022

 

 

Ympäristökertomus vuodelta 2021

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

                                                          Ympäristökertomuksessa 2021 on tietoa Kuopion ympäristön tilasta ja niistä ympäristönsuojeluun liittyvistä toimenpiteistä ja hankkeista, joita Kuopiossa on vuonna 2021 toteutettu. Ympäristökertomus auttaa myös ymmärtämään ympäristöasioiden hoidon merkittävyyttä. Vuonna 2018 julkaistuun Kuopion ympäristökatsaukseen on koottu laajemmin tietoa Kuopion ympäristön nykytilasta ja sen kehityksestä.

 

Ympäristötekijöissä ei vuoden 2021 aikana ollut sellaisia poikkeavia tapah-tumia, jotka olisivat vaikuttaneet merkittävästi kaupungin taloudelliseen tulokseen, asemaan tai toiminnan kehitykseen. Ympäristönsuojeluun liittyviä investointeja tehtiin vuonna 2021 hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Ympäristönsuojelun investoinnit ovat ilmanlaadun tarkkailuun liittyviä investointeja. Ympäristönsuojelun tulot ja menot ovat säilyneet lähes samalla tasolla kuin vuonna 2020. Isompia ympäristövahinkoja ei vuonna 2021 tapahtunut.

 

Kuopion luonto on rikas ja monipuolinen, mikä luo hyvät lähtökohdat, mutta myöskin vastuun monimuotoisuuden vaalimiseen. Kaupunki vaalii elinympäristöjen monimuotoisuutta mm. torjumalla haitallisia vieraslajeja omistamillaan mailla. Jättiputkista kaupunki pyrkii torjumaan kaikki tiedossa olevat esiintymät. Jättipalsamin kohdalla torjuntaa on jouduttu keskittämään luonnon monimuotoisuuden kannalta herkimmille alueille ja vesistöjen läheisyyteen. Kurtturuusun poistaminen kaupungin mailta aloitettiin syksyllä 2021.

 

Kuopion asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt (ilman teollisuutta) ovat pienentyneet 50 % vertailuvuoden 2007 tasosta. Suurimman päästölähteen tieliikenteen osuus kokonaispäästöistä oli 35 %. Kesäkuusta 2021 alkaen joukkoliikenteessä 13 linjan käyttövoimana toimi uusiutuva sähkö ja 27 linjan käyttövoimana biodiesel, eli joukkoliikenteen kalustosta noin 80 % oli EU:n direktiivin määrittelemiä puhtaita ajoneuvoja.

 

Ilmanlaatuun vaikuttavat nykyisin eniten tieliikenteen päästöt (ml. katupöly) ja paikoin pientaloalueilla puun pienpoltto. Kuopio on mukana erilaisissa ilmanlaatua parantavissa hankkeissa, joissa tutkitaan mm. keinoja katupölyn torjuntaan. Kuopiossa tieliikenteen melualueilla asuu noin 35 000 asukasta ja raideliikenteen melualueilla noin 2 000 asukasta. 

 

Vuonna 2020 Kuopiossa käytettiin uusiutuvia energiavaroja sähkön- ja lämmöntuotantoon yhteensä noin 1129 GWh Kuopion Energian ja Savon Voiman tuotantolaitoksissa. Tämä on noin 75 % koko energiantuotannosta. Kuopion kaupungin omissa kiinteistöissä kulutettiin lämpöenergiaa yhteensä noin 93 GWh, josta uusiutuvien osuus oli noin 94 %. Sähkön kulutus oli vastaavasti 45 GWh, josta uusiutuvia oli 100 %. Aurinkoenergian hyödyntäminen kasvoi vuonna 2021 niin kaupungin omissa kohteissa kuin yksityis- ja yrityskohteissa. Uusia aurinkovoimaloita otettiin kaupungin kohteissa käyttöön Nilsiän pelastusasemalla ja lisäksi tehtiin päätös Juankosken päiväkodin voimalasta (asennus 2022). Yhteensä kaupungin kohteissa aurinkosähköä tuotettiin noin 80 MWh. 

 

Kuopion alueella sijaitsevien suurten järvien ekologinen tila on suurimmaksi osaksi hyvä. Pienvesistä heikoimmassa tilassa ovat pienet matalat lammet. Pohjavesien tila Kuopion alueella on pääosin hyvä.

 

Kiertotalouden ja resurssiviisauden edelläkävijäkuntaverkostojen jäsenenä Kuopio on sitoutunut vähentämään kotitalousjätteen määrää ja nostamaan sen kierrätysasteen 65 % tasoon vuoteen 2030 mennessä. Kuopiossa kotitalouksien tuottaman jätteen määrä on 267 kg/hlö ja kierrätetyn eli materiaalina hyödynnetyn jätteen osuus on 45 % (2019). Kierrättämätön kotitalousjäte on hyödynnetty energiana.

 

Tulevien vuosien suuria ympäristöhaasteita ovat luonnon monimuotoisuuden varmistaminen kaupungin metsä- ja vesialueilla sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kuten lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin liittyvät varautumis- ja sopeutumistoimet mm. maankäytön suunnittelussa. Vuoden 2022 aikana ajankohtaista on luonnon monimuotoisuuden ohjelman ja resurssiviisausohjelman päivitystyö.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Kaupunginhallitus merkitsee ympäristökertomuksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Liitteet

23

2001/2022 Ympäristökertomus 2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Minna Julia Kokkonen

puh. +358 44 718 2148

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 8 käsittelyn jälkeen.

 

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen saapui takaisin kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Hallituksen I varapuheenjohtaja Ari (Allu) Koskinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana. Koskinen saapui takaisin kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa