Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 199

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

59 §

28.2.2022

 

§ 199

Asianro 2753/00.04.01/2021

 

 

Kuopion kaupungin selvitys Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 28.2.2022 59 §

 

 

                                     Selvityksen taustaa

 

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaanpanolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

 

Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 momentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

 

Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

 

Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa.

 


 

Selvitys käytössä olevista toimitiloista

 

Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023.

 

Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella.

 

Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen.

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintaan siirtyvistä tiloista on koostettu liiteaineistona olevat listaukset, joissa esitetään ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopimukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä.

 

Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvityksissä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hyvinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa.

 

Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokrasopimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin sovi.

 

Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta

 

Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.

 

Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

 

Selvitykset siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, lääkinnällisistä laitteista ja lääkintäteknisistä järjestelmistä niin Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kuin myös perusturva- ja terveydenhuollon palvelualueen osalta ovat koostettuina liiteaineistossa.


 

Selvitys siirtyvistä sopimuksista

 

Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.

 

Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä.

 

Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta ennen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle.

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyttöön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon siirtyviä sopimuksia on kunnassa tallennettu. Siirtyvät sopimukset ovat sopimushallintajärjestelmästä ajetuissa raporteissa, mitkä ovat liiteaineistona. 

 

Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljellejääviin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen voimassaoloajan. Jaettavat sopimukset on ilmoitettu selvityksen liiteaineistossa.

 

Selvitys siirtyvistä vastuista

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimuksiin, takauksiin, oikeudenkäynteihin ym. liittyvistä vastuista on kooste liiteaineistona. 

 

Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä

 

Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.

 

Liiteaineistona on arvio Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määristä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. 

 


 

Muut selvitykset

 

Hyvinvointialueelle siirtyvät luvat, lahjoitukset, testamentit sekä salassapidettävien sopimusten kappale- ja euromäärät on myös luetteloitu selvityksen liitteissä. 

 

Koska voimaanpanolain 26 §:ssä tarkoitettu selvitys liittyy merkittävään hallinnon uudistukseen ja koskettaa useita kaupungin toimintoja, on perusteltua, että kaupunginhallitus antaa asiassa lautakuntien sijaan selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta sekä selvityksen siirtyvistä vastuista.

 

Kaupungin hallintosäännön 32 §:n mukaisesti kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaa mm. kaupungin omaisuuden hoitamisesta ja sitä koskevasta ohjeistuksesta sekä johtaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa. 

 

Vaikutusten arviointi        -

 

Esitys                           

 

 

Liitteet

 

2753/2021 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen selvitys

 

 

2753/2021 Pohjois-Savon pelastuslaitos vuokrasopimukset

 

 

2753/2021 Pohjois-Savon pelastuslaitos sopimukset

 

 

2753/2021 Pohjois-Savon pelastuslaitos käyttöomaisuus 31.12.2021

 

 

2753/2021 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen selvitys (ei julk. internetissä)

 

 

2753/2021 Kaupungin selvitys sosiaali- ja terveystoimen osalta

 

 

2753/2021 Kaupungin selvitys sosiaali- ja terveystoimen osalta (ei julk. internetissä)

 

 

2753/2021 Tilapalveluiden selvitys Pohjois-Savon hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevista toimitiloista

 

 

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                 Liitteet jaetaan sähköisesti.

 

                                     Valmistelija                                     

Heikki Kekäläinen

puh. +358 44 718 5078

Hannu Väänänen

puh. +358 44 718 5615

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

Laura Natunen

puh. +358 44 718 8111

Terttu Ruotsalainen

puh. +358 44 718 3100

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus              Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää

1         antaa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle liiteaineistona ilmoitetun selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta sekä selvityksen siirtyvistä vastuista,

2         esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Kuopion kaupungilta Pohjois-Savon hyvinvointialueelle ja

3         varaa kaupungille oikeuden täydentää ja tehdä muutoksia annettuihin selvityksiin 30.6.2022 mennessä. 

Päätös                          Toimitilajohtaja Hannu Väänänen, tila- ja hallintopäällikkö Heikki Kekäläinen, va. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Kaija Kähkönen ja henkilöstö- ja hallintopäällikkö Laura Natunen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Kaupunginhallitus 20.6.2022

                                                   

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

Liitteet

12

2753/2021 Pohjois-Savon pelastuslaitos Lakisääteinen selvitys 20220607.pdf

 

13

2753/2021 Pohjois-Savon pelastuslaitos Vuokrasopimukset 20220607.pdf

 

14

2753/2021 Pohjois-Savon pelastuslaitos käyttöomaisuus 31.12.2021.pdf

 

15

2753/2021 Pohjois-Savon pelastuslaitos sopimukset 20220607.pdf

 

16

2753/2021 Kuoion PSHVA kiinteistökysely 20220613.pdf

 

17

2753-2021 Laaja selvitys 20220615 perusturva ja terveys.pdf

 

18

2753-2021 Pohjois-Savon pelastuslaitos Lakisääteinen selvitys 20220607 - Ei julkaista verkkoon.xlsx

 

19

275372021 Laaja selvitys 15_6_2022 Perusturva ja terveys - Ei julkaista verkkoon.xlsx

 

                                                    Liitteet jaetaan sähköisesti.

 

                                                    Valmistelija                                                       

Heikki Kekäläinen

puh. +358 44 718 5078

Hannu Väänänen

puh. +358 44 718 5615

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

Laura Natunen

puh. +358 44 718 8111

Terttu Ruotsalainen

puh. +358 44 718 3100

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää

1         antaa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle liiteaineistona ilmoitetun täydennetyn selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta sekä selvityksen siirtyvistä vastuista, ja

2         esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Kuopion kaupungilta Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.
 

 

Päätös                                         Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Kaisa Kantele (palvelussuhdejäävi), Hannu Kokki ja Minna Reijonen (yhteisöjäävi) poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa