Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 06.10.2022/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 16

Asianro 7742/14.06.00.00/2022

 

 

Jätepoliittisen ohjelman toteutuminen ohjelmakaudella 2017-2022

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

Savo-Pielisen jätelautakunnan ja Jätekukon toimialueen kunnat ovat hyväksyneet vuonna 2017 jätepoliittisen ohjelman vuoteen 2022. Ohjelmassa on asetettu kuntien yhteiset tavoitteet alueen jätehuollon kehittämiselle. Jätepoliittinen ohjelma on kunnille myös väline ohjata kunnallista jäteyhtiötä, Jätekukkoa.

 

Savo-Pielisen jätelautakunnan jätepoliittisen ohjelman visio vuoteen 2022 on, että alueella on asukkaiden tarpeita palveleva jätehuolto, jonka avulla edistetään kiertotaloutta ja ympäristönsuojelua. Vision toteuttamiseksi ohjelmassa on määritelty kehittämistavoitteita ja -toimenpiteitä neljän asiakokonaisuuden alle;

 

1.       Jätteiden synnyn ehkäisy,

2.       Uudelleenkäytön edistäminen ja jätteiden tehokas hyödyntäminen,

3.       Ympäristövastuullisen toiminnan edistäminen jätehuollossa,

4.       Riittävä jätehuollon palvelutaso ja kattava palveluverkosto.

 

Tavoitteiden toteuttamiseksi ohjelmassa on vastuutettu toimenpiteitä kunnallisille toimijoille eli kunnille itselleen, kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisille, jätehuoltoviranomaiselle ja Jätekukolle. Kuntien tekemän jätelautakuntasopimuksen mukaisesti jätepoliittisen ohjelman seuranta kuuluu jätelautakunnalle.

 

Jätepoliittisen ohjelman toteutumisen arviointi

 

Jätepoliittisen ohjelman toimikausi on päättymässä ja uuden ohjelman valmistelutyö on parhaillaan käynnissä, joten jätelautakunta on tehnyt kattavan selvityksen jätepoliittisen ohjelman toteutumisesta ohjelmakaudella 2017-2022. Jätepoliittisen ohjelman toteutumista arvioitiin vuoden 2021 lopulla ja vuoden 2022 alussa sähköisen kyselyn sekä kirjallisuusselvityksen avulla. Kysely kohdistettiin kuntien teknisen toimen edustajille, kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisille sekä Jätekukon ja jätehuollon viranomaispalveluiden edustajille. Kyselyn tuloksia täydennettiin kirjallisuusselvityksellä, jonka aineistona käytettiin Savo-Pielisen jätelautakunnan päätöksiä, Jätekukon vuosikertomuksia, yhteistyötahojen kanssa käytyjen palavereiden muistioita ja esitysmateriaaleja jätepoliittisen ohjelman toimikaudelta 2017-2022. Selvityksen pohjalta on tehty tarkempi tavoitekohtainen kooste ohjelman toteutumisesta (liite).

 

 

 

Jätteiden synnyn ehkäisy ja tuotteiden uudelleenkäytön edistäminen sekä jätteiden tehokas hyödyntäminen

 

Jätteiden synnyn ehkäisyä sekä tuotteiden uudelleenkäytön edistämistä ja jätteiden tehokasta hyödyntämistä koskevat toimenpiteet ovat toteutuneet Jätekukon ja Savo-Pielisen jätelautakunnan osalta hyvin. Etenkin sähköisten palveluiden kehittämistä sekä tiedotusta ja neuvontaa koskevat toimenpiteet ovat onnistuneet ohjelman edellyttämällä tavalla. Lisäksi hyötyjätteiden lajittelun tehostamiseksi asetetut toimenpiteet, jotka liittyivät esimerkiksi jätetaksan ohjaavaan rakenteeseen sekä hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin, ovat toteutuneet jätepoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Huolestuttavaa kuitenkin on, ettei sekajätteen seassa olevan biojätteen määrä ole merkittävästi vähentynyt. Hyötyjätteiden lajittelun osalta positiivista kehitystä osoittaa kuitenkin se, että sekajäteastioiden tyhjennysmäärät ovat laskussa ja hyötyjätteiden tyhjennysmäärät nousussa.

 

Kunnille kohdistetut toimenpiteet, jotka koskivat jätteiden synnyn ehkäisyä ja tuotteiden uudelleenkäytön edistämistä liittyivät kuntien hankintoihin sekä erilaisten materiaalien kierron edistämiseen. Kunnissa tehdään runsaasti kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä mm. kone- ja kalustohankinnoissa, maarakentamisessa ja rakennushankkeissa. Lisäksi kaikissa toimialueen kunnissa on käytössä keinoja tavaroiden ja kalusteiden uudelleenkäytön edistämiseksi. Kuitenkin vain muutaman kunnan hankintaohjeisiin on sisällytetty jätteiden synnyn ehkäisyä tai muita kiertotaloutta edistäviä kirjauksia. Kestävillä julkisilla hankinnoilla kunnat voivat edistää kiertotalouden toteutumista sekä jätelain etusijajärjestyksen toteutumista, joten jätepoliittiseen ohjelmaan on syytä jatkossakin sisällyttää hankintoja koskevia kirjauksia.

 

Ympäristövastuullisuuden edistäminen

 

Ympäristövastuullisen toiminnan edistämistä koskevat toimenpiteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Jätehuollon ilmastovaikutuksia on vähennetty Jätekukolla keräyslogistiikkaa tehostamalla sekä siirtymällä osin biokaasukäyttöisiin jäteautoihin. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten suorittama vuosittainen kompostointivalvonta ja Jätekukon aktiivinen neuvonta ovat edistäneet asianmukaista kompostointia koko toimialueella. Lisäksi Savo-Pielisen jätelautakunnan toteuttama asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen jätehuollon seuranta on ollut onnistunutta, mutta yritysten jätehuollon seurantaan ja jätehuoltopalveluihin liittyvät toimenpiteet ovat olleet erittäin haasteellisia. Tämä ero on selitettävissä sillä, että jätelaissa yritystoiminnan jätehuolto on rajattu kuntavastuullisen jätehuoltojärjestelmän ulkopuolelle, eikä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla välttämättä ei ole resursseja kattavan seurannan ja valvonnan toteuttamiseen.

 

Jätehuollon palvelutaso ja palveluverkosto

 

Jätehuollon palvelutasoa ja palveluverkostoa koskevat tavoitteet ovat toteutuneet pääosin erittäin hyvin. Jätekukko ja Savo-Pielisen jätelautakunta ovat yhdessä tehokkaasti toteuttaneet ja kehittäneet kuntalaisille tarjottavia jätehuoltopalveluita jätepoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Savo-Pielisen jätelautakunta on vuonna 2018 hyväksynyt jätepoliittista ohjelmaa täydentävän jätehuollon palvelutason vuosille 2018-2022, ja palvelutason tavoitteet ovat pääosin toteutuneet määritellyn mukaisesti. Palvelutason toteutumista on arvioitu tarkemmin erikseen.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että jätepoliittista ohjelmaa on toteutettu ohjelmakaudella monin tavoin ja se on selvästi ohjannut alueen jätehuollon kehittämistä. Etenkin Jätekukolle ja Savo-Pielisen jätelautakunnalle vastuutetut toimenpiteet ovat toteutuneet pääosin erittäin hyvin. Tällä on suuri merkitys jätepoliittisen ohjelman kokonaistoteutumiseen, koska suurin osa ohjelman toimenpiteistä on kohdistettu näiden kahden toimijan vastuulle. Kuntatoimijat ovat jätepoliittisessa ohjelmassa määritelleet Jätekukon toimintaa koskevia tavoitteita, jotka Jätekukko on suurimalta osin saavuttanut, joten voidaan sanoa, että jätepoliittisen ohjelman omistajaohjauksellinen tavoite on myös toteutunut.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta merkitsee tiedoksi koosteen jätepoliittisen ohjelman toteutumisesta ja lähettää sen edelleen tiedoksi toimialueen kuntiin.

 

Liitteet

11

7742/2022 Jätepoliittisen ohjelman toteutuminen ohjelmakaudella 2017-2022

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

Mirkka Korhonen

puh. +358 44 718 5065

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa