Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 06.10.2022/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 18

Asianro 7784/02.02.00/2022

 

 

Vuoden 2023 toiminnan suunnittelu ja talousarvion valmistelutilanne

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Yleistä toiminnan ja talouden suunnittelusta

 

Kunnan toiminnalta edellytetään tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Kuopion kaupungin talousarvio valmistellaan palvelualueilla ja jätehuollon viranomaispalvelujen osio on osa kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota.

 

Kuopion kaupunginhallitus on antanut talousarvion kehyspäätöksen 6.6.2022. Kuopion kaupungin talousarvioprosessin mukaisesti palvelualueiden lautakunnat eli kaupunkiympäristön palvelualueella kaupunkirakennelautakunta on antanut tämän jälkeen talousarvioesityksen kaupunginhallitukselle 13.9.2022. Vaikka jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta on alueellista toimintaa ja muodostaa oman kokonaisuuden, senkin osio on mukana kaupunkiympäristön palvelualueen esityksessä. Jätelautakuntaa sitoo tässä esityksessä se, että jätehuollon viranomaispalvelujen nettotulos on nolla eli kustannukset katetaan kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti jätemaksuilla.

 

Jätelautakunnassa käsitellään nyt jätehuollon viranomaispalvelujen talousarvioluonnos. Sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 28.11.2022, lautakunnat hyväksyvät palvelualueiden käyttösuunnitelmat, joissa määritellään talousarvion mukaisten rahojen käyttö. Jätelautakunta hyväksyy jätehuollon viranomaispalvelujen käyttösuunnitelman, johon voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia talousarvioluonnokseen nähden. Kokonaisuutena kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunkirakennelautakunta.

 

Jätelautakunnan ja jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta-ajatus

 

Savo-Pielisen jätelautakunnassa ja sen alaisuudessa toimivassa yksikössä, alueellisissa jätehuollon viranomaispalveluissa, hoidetaan jätelain mukaiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät. Lisäksi huolehditaan kuntien yhteisesti sopimista jätehuoltoon liittyvistä seuranta- ja kehittämistehtävistä.

 

Jätelautakunnan päätöksenteolla luodaan edellytykset toimivalle ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalle jätehuollolle. Lisäksi edistetään jätelain mukaisen etusijajärjestyksen toteutumista. Jätehuollon seurannalla huolehditaan kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvat kiinteistöt eli asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt kattavasti ja asianmukaisesti järjestetyn jätehuollon piiriin.

 

Tavoitteena on, että jätehuoltoviranomaisessa tehdään päätökset tehokkaasti ja yhdenmukaisesti koko toimialuetta koskien. Toiminnassa varmistetaan asioiden käsittelyn asiantuntijuus ja huomioidaan asiakkaiden erilaiset palvelutarpeet.

 

Jätehuoltoviranomaisen toimintatavoissa otetaan huomioon Kuopion kaupungin strategian mukaiset periaatteet: ”Lupa tehdä toisin. Avoimesti. Innostavasti. Vastuullisesti. Yhdessä.” Muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitaan rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Toiminnassa otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset.  Sidosryhmien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, ja asukkaat ovat mukana toiminnan ja palvelujen kehittämisessä.

 

Toimintaympäristö ja sen muutokset

 

Jätehuollon viranomaispalvelujen vuoden 2023 toimintaympäristöön vaikuttaa edelleen vuonna 2021 toteutunut jätelainsäädännön uudistus sekä vuonna 2022 uudistettavat kunnalliset jätehuoltomääräykset, jätepoliittinen ohjelma ja jätehuollon palvelutaso. Näillä kaikilla on vaikutusta sekä jätehuoltoviranomaisen tehtäväkenttään että toiminnan tavoitteisiin.

 

Toiminnan tavoitteet ja painopisteet

                                                         

1.       Uusien jätehuoltomääräysten toimeenpano

 

Muuttuneen jätelainsäädännön pohjalta uudistetut kunnalliset jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2023. Jätehuoltomääräyksillä toimeenpannaan jätteiden kierrätyksen edistämiseksi jätelainsäädäntöön sisällytetyt erilliskeräysvelvoitteet. Samalla pyritään parantamaan jätteiden keräyksen ja kuljetusten toimivuutta sekä edistämään toimivaa jätteiden omatoimista käsittelyä.

 

Jätehuoltomääräysten muutosten toimeenpano edellyttää laajaa tiedottamista yhteistyössä kuntien ja kunnallisen jäteyhtiön kanssa. Tiedottamisen lisäksi toteutumista on seurattava: vuonna 2023 keskeisimpänä seurantakokonaisuutena on laajeneva kierrätettävien jätteiden kiinteistökeräys (muovi- ja lasipakkaukset sekä metalli). Uudet jätehuoltomääräykset edellyttävät myös sitä, että käytäntöjä uudistetaan (mm. kompostointi-ilmoitusten tekeminen ja käsittely sekä jätevesilietteen omatoimisen käsittelyn ilmoitusten käsittely).

 

2.       Uuden jätepoliittisen ohjelman ja palvelutason hyväksyminen, tunnetuksi tekeminen ja seurannan järjestäminen

 

Vuonna 2022 valmisteltu kuntien jätepoliittinen ohjelma on tarkoitus saada hyväksyttäväksi kuntiin keväällä 2023. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet jätehuollon kehittämiselle vuoteen 2030 saakka, ja se ohjaa niin kuntia, Jätekukkoa kuin jätelautakuntaakin. Lisäksi jätelautakunnassa hyväksytään jätehuollon palvelutaso, jossa asetetaan vähimmäistaso kunnallisille jätehuoltopalveluille.

 

Kun jätepoliittinen ohjelma on hyväksytty, on erittäin tärkeää saada se näkyväksi ja tunnetuksi erityisesti kunnissa, jotta se ohjaisi aidosti niiden toimintaa. Tätä varten selvitetään uusia viestinnän tapoja ja kehitetään kuntien kanssa tehtävän yhteistyön käytäntöjä. Palvelutason toteuttamista läpikäydään erityisesti Jätekukon kanssa.

 

Sekä ohjelman että palvelutason seurantaan pyritään luomaan uusi, aikaisempaa tehokkaampi toimintatapa. Tietoa toteutumisesta on tarvetta saada entistä järjestelmällisemmin ja kattavammin sekä siten, että toteutetut toimenpiteet ja toimivat käytännöt tulevat aikaisempaa näkyvämmin esille kannustaen muitakin toteuttamaan ohjelmaa aktiivisesti.

 

3.       Jätehuollon seuranta ja rekisterityö

 

Jätehuollon seurannassa tarkastellaan sitä, ovatko kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt asianmukaisesti järjestetyn jätehuollon piirissä ja ovatko jätehuoltopalvelut määräysten mukaisia. Sekajätteen ja kierrätettävien jätteiden seurannan lisäksi tarkastellaan kiinteistöjen saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon asianmukaisuutta.

 

Jätehuollon seurannassa on tarkoituksena koko ajan ylläpitää jätehuoltoon liittymisen hyvää perustasoa. Jätehuollon asiakasrekisteristä tarkistetaan näin ollen kuukausittain päättyneet asiakkuudet, minkä jälkeen kiinteistön haltijat kehotetaan ja liitetään jätehuollon piiriin. Seurannassa tarkastellaan erityisesti kiinteistöjen sekajätteen jätehuolto. Niiltä kiinteistöiltä, joilta jätehuoltomääräykset edellyttävät kierrätettävien jätteiden erilliskeräystä, tarkastellaan myös sen toteutuminen. Vuonna 2023 tavoitteena on lisäksi tarkastella vuosina 2021-2022 valmistuneiden asuin- ja vapaa-ajan rakennusten liittyminen järjestettyyn jätehuoltoon.­

 

Saostus ja umpisäiliölietteiden jätehuollon seurannassa jätehuollon asiakasrekisteriin viedään tietoa siitä, millä kiinteistöillä lietteitä syntyy ja selvitetään, onko kiinteistöillä riittävät säiliöiden tyhjennykset. Samalla tiedotetaan omatoimisen käsittelyn mahdollisuudesta ja sitä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta sekä käsitellään saapuvat ilmoitukset yhteistyössä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Tiedotuksen ja seurannan avulla pyritään varmistamaan, että saostus- ja umpisäiliölietteet tyhjennetään ja käsitellään asianmukaisesti niin, ettei niitä päädy käsittelemättömänä ympäristöön. Vuonna 2023 hoidetaan vielä jälkiseurantaa niissä kunnissa, joissa ensimmäinen tiedotus- ja kehotusvaihe on toteutettu. Lisäksi seuranta laajennetaan uusiin kuntiin, todennäköisesti Koillis-Savon alueelle.

 

Jätehuollon viranomaispalvelujen talousarvioluonnos

 

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla, joten nettotulos on vastuukunnalle nolla. Kuopion kaupungille tai muille kunnille ei siis aiheudu jätehuollon viranomaispalveluista kuluja. Jätehuollon viranomaispalvelujen kustannukset otetaan huomioon jätetaksan mukaisessa perusmaksussa, joka sisältää jätelautakuntaosan.

 

Jätehuollon viranomaispalvelujen vuoden 2023 menoiksi on arvioitu yhteensä 392 000 euroa. Henkilöstömenot on laskettu siten, että töissä on viisi vakinaista viranhaltijaa tai työntekijää sekä kesäaikaan harjoittelija. Palvelujen ostoissa otetaan huomioon asiantuntija- ja mainostoimistopalvelujen osto liittyen erityisesti jätepoliittisen ohjelman ja palvelutason viestintään ja seurannan järjestämiseen.

 

Esitys                                             

Lautakunta hyväksyy jätehuollon viranomaispalvelujen toiminnan painopisteet vuodelle 2023. Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvioluonnoksen 2023.

 

 

Liitteet

13

7784/2022 Talousarvioluonnos v. 2023

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa