Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 84

Asianro 8426/00.01.02.01/2022

 

 

Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätös

 

 

 

Pelastustoimen tehtävistä säädetään pelastuslaissa 379/2011 ja laissa pelastustoimen järjestämisestä 613/2021. Lain 613/2021 tarkoituksena on edistää ja ylläpitää turvallisuutta sekä varmistaa yhdenvertaiset, yhdenmukaiset ja kustannusvaikuttavat pelastustoimen palvelut koko maassa. Sitä sovelletaan hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021) tarkoitetun hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevan pelastustoimen järjestämiseen, kehittämiseen, ohjaukseen ja valvontaan.

 

Laissa 613/2021 säädetään myös pelastustoimen palvelutasosta ja pelastustoimen järjestämisvastuusta ja ohjauksesta: Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo yleisesti pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa. Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutuotantoa ohjaa palvelutasopäätös, josta päättää aluevaltuusto.

 

Lain pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) 3 §:n mukaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja muita uhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja niihin varautuminen. Pelastuslain 379/2011 mukaan pelastuslaitoksen tulee järjestää pelastustoiminnan johtamistilat ja muut edellytykset siten, että johtaminen on mahdollista myös poikkeusoloissa (johtokeskus). Pe-lastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon myös valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Päätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätöksen tulee olla voimassa määräajan.

 

Nykyinen palvelutasopäätös on hyväksytty kuntien kuulemisen jälkeen aluepelastuslautakunnassa 16.12.2020. Sitä on täydennetty Itä-Suomen aluehallintaviraston edellyttämillä teknisillä lisäyksillä 24.3.2021. Uusi asetus palvelutasopäätöksistä on tulossa, pelastustoimen toimintavalmiusohje on uudistustyön alla ja uusi pelastuslaki astuu voimaan 1.1.2024. Vuonna 2023 valmistuu myös uusi alueellinen riskienarviointi ja pelastuslaitoksen riskianalyysi. Nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaoloaika on 1.1.2021-31.12.2023. Vuonna 2023 on tehtävä kokonaan uusi palvelutasopäätös.

 

Nykyinen palvelutasopäätös on nyt päivitetty vastaamaan 1.1.2023 voimaan tulevaa lainsäädäntöä sekä pelastustoimen valtakunnallisia strategisia tavoitteita. Lisäksi siihen on päivitetty nykytilan kuvaukset ja palvelutasopäätöksen mukaan toteutuneet valmiusjärjestelmän ja varallaolon muutokset sekä uusittu kehittämissuunnitelma loppukaudeksi. Hyvinvointialueella pelastustoimen palvelutasosta päättää aluevaltuusto.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos on pyytänyt 18.11. Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätösehdotuksesta lausunnot alueen kunnilta ja Itä-Suomen aluehallintovirastolta. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 5.12.2022 mennessä osoitteella

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Volttikatu 1 A

70150 Kuopio

 

tai sähköpostilla pelastuslaitos(at)kuopio.fi.

 

                                                          Pohjois-Savon pelastuslaitos on lähettänyt kunnille ja Itä-Suomen aluehallintovirastolle kutsun 8.12.2022 järjestettävään keskustelutilaisuuteen Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen palvelutasopäätöksen päivittämisestä ja muista ajankohtaisista asioista.

 

 

Esitys                                                Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Liitteet

4

8426/2022 Palvelutasopäätösesitys

 

Viiteaineisto

3

8426/2022 Kutsu keskustelutilaisuuteen- Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen palvelutasopäätöksen päivittäminen ja ajankohtaiset asiat

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Paavo Tiitta

puh. +358 44 718 8102

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                              

Vs. pelastusjohtaja Paavo Tiitta

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta merkitsee tiedoksi, että aluepelastuslautakunnan jäsenet ovat tervetulleita 8.12. järjestettävään kuntatilaisuuteen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa