Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 54

Asianro 8432/01.01.01.01/2022

 

 

Oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon ylihammaslääkärin viran täyttämisestä

 

 

 

 

Kuopion kaupungin suun terveydenhuollon ylihammaslääkärin virka on ollut ulkoisessa hakumenettelyssä ajalla 21.9.-5.10.2022. Hakuilmoituksen mukaan ylihammaslääkärin tehtävänä on vastata suun terveydenhuollon tulosalueen toiminnasta ja toimia terveyspalvelujen johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi työtehtäviin kuuluu suun terveydenhuollon tulosalueen johtaminen, toiminnan kehittäminen sekä hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen. Lisäksi tehtävässä toimitaan yhteistyössä alueellisesti mm. päivystyksen, opetuksen ja erikoissairaanhoidon kanssa.

 

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on Suomessa laillistetun erikoishammaslääkärin (terveydenhuolto) pätevyys tai Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys ja sopiva hallinnon lisäkoulutus ja johtamiskoulutus. Lisäksi edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta esimiestyöstä, käytännössä osoitettua suuren organisaation johtamiskokemusta, hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista Suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

 

Virkaa haki kaksi kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa, jotka haastateltiin. Lisäksi hakijoille tehtiin suostumuksen mukaisesti asiantuntijan tekemä henkilöarviointi.

 

Terveysjohtaja päätti 2.11.202 §:ssä 29, että ylihammaslääkärin virkaan valitaan kelpoisuuden omaava hammaslääketieteen lisensiaatti.

 

Oikaisuvaatimus

 

Toinen hakijoista on tehnyt oikaisuvaatimuksen suun terveydenhuollon ylihammaslääkärin viran täyttämisestä ja vaatii, että ylihammaslääkärin valintapäätös on purettava. Vaatimustaan oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee sillä, että päätöksestä syntyy tasa-arvolain tarkoittama syrjintäolettama, koska hakija katsoo olevansa ansioituneempi kuin valittu henkilö, joka on vastakkaista sukupuolta. Lisäksi hakija katsoo syntyneen yhdenvertaisuuslain syrjintäolettama hakijan iän perusteella.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö käy tarkemmin esille esityslistan oheisaineistona olevasta oikaisuvaatimuksesta. Ansiovertailu käy ilmi esityslistan oheisaineistona olevasta ansiovertailusta.

 

 

Vastine oikaisuvaatimukseen

 

Haastatteluryhmä, johon kuuluivat terveysjohtaja Pertti Lipponen, ylilääkäri Pauliina Sulku, vastaava hammaslääkäri Jenni Vaattovaara ja koulutus- ja rekrytointipäällikkö Tarja Savolainen haastattelivat virkaa hakeneet. Haastateltaville esitettiin samat kysymykset, joissa arvoitiin hakijoiden motivaatiota virkaa kohtaan, johtamis- ja esimieskokemusta, käytännössä osoitettua ison organisaation johtamiskokemusta ja osaamista, näkemyksiä tulevasta hyvinvointialueesta ja Kuopion roolista siinä sekä verkostoitumisesta. Lopuksi hakijoilla oli mahdollisuus tehdä kysymyksiä haastattelijoille.

 

Ylihammaslääkärin virkaan valittu ja oikaisuvaatimuksen tekijä täyttävät viran kelpoisuusehdot. Oikaisuvaatimuksen tekijä on erikoishammaslääkärin ja valittu on hammaslääketieteen lisensiaatti ja erikoistuvan hammaslääkärin opinnot ovat kesken.  Molemmilla on työ- ja johtamiskokemusta, jota ylihammaslääkäriltä edellytetään. Hakijoilla on kokemusta suurten organisaatioiden johtamiskokemusta ja vähintään kolmen vuoden työkokemus esimiestyöstä.

 

Valintaryhmä on tutustunut virkaa hakeneiden hakemuksiin, ja muodostanut hakijoiden aiemman kokemuksen ja myöhemmin haastatteluiden ja henkilöarvioinnin tulosten perusteella kokonaisarvioinnin hakijoista. Viran täyttävällä viranomaisella on mahdollisuus painottaa eri perusteita. Tätä harkintaa toteuttaessaan viranomainen ei saa kuitenkaan käyttää syrjiviä perusteita.

 

Virkavalinta on perustunut hakijoiden toimittamiin asiakirjoihin, haastatteluihin ja tehtyyn henkilöarviointiin, joiden perusteella valintaryhmä on tehnyt kokonaisarvion hakijoiden kyvykkyydestä hoitaa menestyksellisesti ylihammaslääkärin virkatehtäviä. Hakijoita on vertailtu ja vertailussa on koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi otettu huomioon haastattelussa esille tulleet seikat. Hakijoita on lisäksi arvioitu sekä taitojen että kyvykkyyden suhteen heidän hakemuksissaan esitetyn sekä haastattelussa ja henkilöarvioinnissa esille tulleiden seikkojen pohjalta.

 

Tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella virkaan valittua on pidettävä ansioituneempana ylihammaslääkärin virkaan, ottaen huomioon valitun koulutus, työkokemus, haastattelussa muodostunut hakijan vahva suun terveydenhuollon prosessien hallinta sekä käytännössä osoitettu ison organisaation johtamiskokemus, hyvinvointialueelle siirryttäessä suun terveydenhuollon palveluiden yhdenmukaistamisen tarve ja suun terveydenhuollon palveluiden kehittämisen edistäminen. Lisäksi edellytetyt viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat hyvät. Tätä kokonaisuutta tukee ulkopuolisen asiantuntijan tekemä henkilöarviointi.

 

Valitulla on monipuolinen ja vahva työkokemus suun terveydenhuollon esimiestyöstä ja johtamisesta. Lisäksi hän on suorittanut esimiestyön ja johtamisen ammatillisia lisä- ja täydennyskoulutuksia.

 

Ylihammaslääkärin rekrytointiprosessi on suoritettu huolellisesti. Hakijoihin on tutustuttu huolellisesti, huomioiden viran hoitamiseen vaadittava työkokemus, suurten organisaatioiden johtamiskokemus ja hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hakijoiden suostumuksella tehdyn henkilöarvioinnin tulokset ovat tukeneet työnantajan valintapäätöstä.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt väitteen, että häntä on syrjitty valinnassa sukupuolen ja iän perusteella. Tasa-arvolain tarkoittama syrjintäolettamus on syntynyt, koska oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo olevansa ansioituneempi, kuin valittu vastakkaista sukupuolta oleva.

 

Perusteluina oikaisuvaatimuksen tekijä esittää ansiovertailun, jossa koulutus, työkokemus ja ansiot kehittämistyöstä ovat vastakkaista sukupuolta olevan hakijan ja valituksi tulleen henkilön vastaavia paremmat. Suun terveydenhuollon esihenkilökokemusta on yli 20 vuotta. Motivaatio virkaa kohtaan on, koska oikaisuvaatimuksen tekijä on ollut mukana kaikilla kolmella hakukierroksella. Hyvinvointialueen valmistelutehtäviin oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole voinut osallistua, koska ei ole Kuopion kaupungin viranhaltija. Ylihammaslääkärin virka on ollut auki kolme kertaa ja oikaisuvaatimuksen tekijä väittää kelpoisuusehtoja muutetun niin, että ne suosivat Kuopion kaupungin oman suun terveydenhuollon organisaatiossa työskenteleviä.

 

Yhdenvertaisuuslain mukainen syrjintäolettama on muodostunut iän takia, koska kaikilla hakukierroksilla oli mukana nuorempia hakijoita. Ensimmäisellä hakukierroksella oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo epäsuorasti viitatun hänen ikäänsä. Toisella ja kolmannella hakukierroksella olisi tehty suora kysymys, kuinka kauan hän aikoo jatkaa työelämässä.

 

Tasa-arvolain tarkoittama syrjintä

 

Tasa-arvolain (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986) mukaista kiellettyä syrjintää tapahtuu, kun työnantaja työhön ottaessaan, taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan, syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö. Laissa koulutuksella tarkoitetaan pääasiassa pitempiaikaista koulutusta, josta työntekijä ja työnantaja tekevät sopimuksen. Jos työnantaja valitsee vähemmän ansioituneen toista sukupuolta edustavan henkilön tehtävään, syntyy tilanteessa ns. syrjintäolettama. Syrjintäolettaman ei ole tarkoitus kumota työnantajan oikeutta valita parhaaksi näkemänsä henkilö tehtävään. Sen tarkoitus on ainoastaan estää sukupuolen käyttö työhönoton perusteena.

 

Vastaus oikaisuvaatimuksen tekijän väitteeseen

 

Oikaisuvaatimuksen tekijää ei ole syrjitty sukupuolen perusteella ylihammaslääkärin virkavalinnassa. Valintaryhmä on arvioinut hakijoiden koulutusta, työkokemusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia. Virkaan valitun on katsottu olevan hakemusten, henkilöarvioinnin ja haastattelun muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella soveltuvampi ja ansioituneempi ylihammaslääkärin virkaan.

 

Vastaus oikaisuvaatimuksen tekijän väitteeseen

 

Yhdenvertaisuuslain mukainen syrjintäolettama iän perusteella

Yhdenvertaisuuslain 1325/2014 3 luvun 8§:n mukaan ketään ei saa syrjiä esim. iän perusteella. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:2 momentin mukaan työnantaja ei saa virkasuhteeseen ottaessaan sekä virkasuhteen aikana ilman hyväksyttävää perustetta asettaa hakijoita eikä viranhaltijoita eri asemaan mm. iän vuoksi. Hakijoilta ei ole kysytty ikään liittyviä kysymyksiä, eikä tiedusteltu tulevia työssäolovuosia.

 

 

Va. henkilöstö- ja hallintopäällikön yhteenveto

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä ja virkaan valittu täyttävät kumpikin haettavana olleen viran muodolliset kelpoisuusvaatimukset ja hakuilmoituksessa edellytetyn vähintään kolmen vuoden työkokemuksen esimiestyössä. Valitulla on lisäksi käytännössä osoitettu suuren organisaation johtamiskokemus. Haastattelussa on arvioitu hakijoiden viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Hakijoiden ansioita on arvioitu kokonaisuutena, ottaen huomioon myös haastattelu ja henkilöarviointi.

 

Edellä todetun perusteella arvioitaessa hakijoiden ansioita kokonaisuutena, on virkaan valittu oikaisuvaatimuksen tekijää ansioituneempi ja terveysjohtaja on voinut ottaa virkaan valitsemansa henkilön.  Haastatteluryhmä on ollut yksimielinen valinnasta. Valintaa tehtäessä on otettu huomioon perustuslain mukaiset nimitysperusteet. Selvityksen perusteella terveysjohtaja ei ole valintaa tehdessään syrjinyt oikaisuvaatimuksen tekijää sukupuolen eikä iän johdosta.

 

Ylihammaslääkärin virkaan valittu on ilmoittanut 7.12.2022 ettei ota virkaa vastaan.

 

 

Esitys                                              

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Oikaisuvaatimukselle ei ole perusteita

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

 

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa