Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 08.02.2017 Pykälä 28 

 

§ 28

Asianro 8210/10.02.03/2016

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Kumpusaari, Haapaniemen voimalaitoksen ympäristö ja osa Saaristokatua

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelupalvelujen tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutosehdotuksen päätarkoituksena on siirtää voimalaitosta varten varattu korttelialue Kumpusaaressa toiseen paikkaan ja muuttaa voimassa olevan asemakaavan voimalaitoskorttelivaraus pääosin venesatamatoimintojen alueeksi. Nykyistä energiantuotantoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta laajennetaan. Lisäksi mahdollistetaan syväsatama- ja huvivenesatamatoimintojen kehittäminen sekä tehdään alueiden käytön tarkistuksia ja muutetaan alueen liikenteen tarvitsemia katuyhteyksiä. Kaavan muutosehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu kolme lausuntoa ja yksi muistutus. Ehdotusta on muutettu lausuntojen johdosta laivaväyliin, vesialueella oleviin johtoihin ja Seveso-direktiivin mukaisiin tuotantolaitoksiin liittyvien kaavamerkintöjen ja -määräysten osalta. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustan läheisyydessä, noin 2 km ruutukaava-alueen lounaispuolella. Alue rajautuu itäpuolella Kuopionlahden selkään, länsipuolella Saaristokatuun, pohjoisosilta Haapaniementiehen ja eteläosalta Kallaveteen.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 9.11.2016. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 21.11.–21.12.2016. Aineisto on toimitettu tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle, Liikennevirastolle sekä Kuopion Energia Oy:lle. Nähtävänäolosta tiedotettiin kuulutuksella. Lausunnon ehdotusaineistosta antoivat Pohjois-Savon pelastuslaitos, Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue sekä Liikennevirasto. Muistutuksen jätti Kuopion Sataman Hallintorakennus Oy.

 

Lausunnot ja muistutus           Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutus sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu lausuntojen johdosta. Satama- ja vesialueille on lisätty laivaväylämerkinnät ja muutettu johtorasitteet sellaisiksi vedenalaisiksi johdoiksi, joissa on huomioitu niiden aiheuttamat rajoitteet laivaväylille. Kortteli- ja eräille muille alueille on lisätty määräys, joka huomioi Seveso-direktiivin mukaisten tuotantolaitosten aiheuttamat rajoitteet alueen käytön suunnittelulle.

 

Vaikutusten arviointi                Voimalaitoshankkeeseen on liittynyt voimassa olevan asemakaavan mukaiseen paikkaan kohdistuva YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (2007), johon liittyvät vaikutusten arvioinnit toimivat kaavatyön pohjana. Uusi voimalaitoksen paikka sijaitsee kauempana rannasta ja osittain kallioleikkauksen suojassa, joten vaikutukset ovat osittain pienemmät kuin arviointiselostuksessa on arvioitu.

 

Maisemalliset vaikutukset ovat merkittävät Kumpusaaren keskiosassa, sillä siellä ei ole olemassa olevaa voimalaitosta. Koska voimalaitokselle suunniteltu tontti sijaitsee tasaisella alueella järven rannalla, voimalaitos ja siihen liittyvät rakennelmat aiheuttavat muutoksia lähimaisemakuvassa etenkin järveltä ja lähisaarilta katsottaessa. Toisaalta uusi voimalaitosalue on (korkein kohta noin 116 m merenpinnan yläpuolella) korkean kallioleikkauksen suojassa etelästä ja lännestä katsottuna.  Kaukomaisemassa voimalaitoksen näkyvin osa on savupiippu. Toinen merkittävä muutos on myös mahdollinen syväsataman laiturin laajentaminen kohti itä-kaakkoa. Uusi voimalaitos on kuitenkin osoitettu alueelle, jonka läheisyydessä jo on teollisuus- ja tehdasrakentamista, mikä on perustellumpaa kuin voimalaitoksen rakentaminen ns. neitseelliselle alueelle.

 

Asemakaavanmuutos mahdollistaa liike- ja huoltotilojen rakentamisen Saaristokadun varteen, mikä on yksi merkittävä muutos olevassa ympäristössä. Rakennusten sijoittelun ja massoittelun lähtökohtana on muodostaa Saaristokadun varteen ympäristöön soveltuva hyvälaatuinen kokonaisuus. Tämä on pyritty varmistamaan rakennusten sijoitusta ja korkeutta ohjaavilla merkinnöillä. Yleiskaavassa suojelumerkinnällä oleva kohde on osoitettu asemakaavassa suojelumerkinnöin ja -määräyksin.

 

Hanke on olevan kunnallistekniikan ja muun voimalaitosalueen välittömässä läheisyydessä ja on siten kaavataloudellisesti perusteltu ja ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia. Myös hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Viiteaineisto

16

8210/2016 ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutus vastineineen

 

17

8210/2016 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

18

8210/2016 kaavaselostuksen liitteet 1-2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

19

8210/2016 kaavaselostuksen liite 3 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

20

8210/2016 kaavaselostuksen liitteet 4-6 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

21

8210/2016 kaavaselostuksen liitteet 7-9 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

22

8210/2016 kaavaselostuksen liite 10 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

23

8210/2016 kaavaselostuksen liite 11 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

24

8210/2016 kaavaselostuksen liite 12 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

25

8210/2016 kaavaselostuksen liite 13 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

26

8210/2016 kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh.  044 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että Jaakko Kosunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.