Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 08.02.2017 Pykälä 30 

 

§ 30

Asianro 3029/10.02.04/2013

 

 

Ranta-asemakaavaehdotus, Nilsiä, Lastuvirta, pienet vesistöt ja Vuotjärvi

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelupalvelujen tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Ranta-asemakaavalla on tutkittu alueen rantarakennusoikeuden määrä sekä pyritty keskittämään sitä mahdollisimman paljon Lastuvirran ja Vuotojärven ranta-alueelle sekä muutoinkin isoimmille järville. Lastuvirran ranta-alueelle on tutkittu myös asuinrakentamisen mahdollisuutta. Järville ja lammille on tutkittu lomarakennuspaikkojen sijoittamista. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lausunnot. Ehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Ehdotusta on muutettu lausuntojen ja muistutuksen johdosta jättämällä Lastuvirran alue pois kaava-alueesta, lisäämällä kaksi rakennuspaikkaa Niittyjärven länsirannalla ja poistamalla yksi rakennuspaikka Vuotjärven rannalta Talvilahdesta. Rakennuspaikan poistamisen johdosta korttelin 8 lähinaapuria on kuultu erillisellä kirjeellä 23.11.2015.  Muilta osin muutokset eivät ole olennaisia tai sellaisia, jotka koskisivat joidenkin etua tai oikeutta, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ranta-asemakaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on laatinut kaavan UPM-Kymmene Oyj:n toimeksiannosta.

 

Kaava-alue                                    Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia tiloja 421-53-81 ja 534-420-10-13. Kaava-alueeseen kuuluu yhtiön omistamat ranta-alueet Vuotjärven Talvilahdessa ja Tervaniemessä sekä Keyrityn pohjoispuolella Suuri-Kankaisen, Niittyjärven, Ylimmäisen, Kolmisopen, Tahvanaisenlammen ja Lautalammen ranta-alueilla.

 

Käsittelyvaiheet                         Ranta-asemakaava on tullut vireille entisessä Nilsiän kunnassa toukokuussa 2010 maanomistajan hakemuksesta. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 3.11.2010. Ranta-asemakaavan luonnokset valmistuivat lokakuussa 2011. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat olleet nähtävänä 14.5.–28.5.2012. Kaavaluonnoksesta saatiin viisi mielipidettä ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen (ympäristövastuu-alue) lausunto. Vastineet luonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoon ovat selostuksen liitteenä.

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ranta-asemakaavaehdotuksen 24.4.2013. Kaavaehdotus on ollut nähtävänä 13.5. - 14.6.2013 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta tuli yksi muistutus.

 

Lausunnot ja muistutus   Kaavaehdotuksesta saadun muistutuksen johdosta kaavaehdotuksen korttelin 7 (korttelin numero muuttunut kahdeksaksi) toinen rakennuspaikan on poistettu kaavasta ja alue osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M-1).

 

Rakennuspaikan poistamisen johdosta korttelin 8 lähinaapuria kuultiin erillisellä kirjeellä 23.11.2015. Tässä yhteydessä saadussa muistutuksessa lähinaapuri on vaatinut korttelin 8 poistamista kaavasta.

 

Kaavaehdotuksesta saatu muistutus ja lisäkuulemisesta saatu muistutus vastineineen ovat selostuksen liitteenä ja ne jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Muutokset ranta-asemakaavan muutosehdotukseen

 

Ranta-asemakaavaehdotusta ei ole muutettu lisäkuulemisesta saadun muistutuksen johdosta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Rakennuspaikat on sijoitettu siten, ettei kaavaratkaisu vaaranna arvokkaiden luontokohteiden olemassa oloa. Yli puolet rantaviivasta jää rakentamisen ulkopuolelle ja yleisen virkistyskäytön piiriin. Rakennuspaikat on sijoitettu suurempiin kokonaisuuksiin siten, että kulkuyhteydet jokaiselle korttelialueelle on mahdollista järjestää olemassa olevia tieyhteyksiä pitkin ja tukeutuen olemassa olevaan rakenteeseen. Uusien rakennuspaikkojen ja niihin liittyvän liikenteen vaikutukset luontoon ja ilmastoon ovat vähäiset, sillä tuleva rakentaminen ja käyttö ei ole luonteeltaan merkittävää.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että ranta-asemakaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehty muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa muistutuksen ja lisäkuulemisesta muistutuksen jättäneelle.

 

Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä tulee MRL 67 §:n mukaisesti lähettää tieto muistutuksen ja lisäkuulemisesta muistutuksen jättäneelle.

 

 

Liitteet

21

3029/2013 Ranta-asemakaavakartta ja kaavamerkinnät ja – määräykset

 

22

3029/2013 Kaavaselostus (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

23

3029/2013 Vastine ehdotuksesta saatuun palautteeseen

 

24

3029/2013 Vastine lisäkuulemiseen saatuun muistutukseen

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 44 718 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.