Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.07.2018/Pykälä 211

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 211

Asianro 7751/10.03.00.01/2017

 

 

Oikaisuvaatimusvastine / Poikkeaminen / Kuopio 297-416-8-25

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Asia                                               Hakijat ovat jättäneet 12.2.2018 päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuopion kaupungin yleiskaavapäällikön 30.1.2018 antamasta päätöksestä 1 § / 2018. Päätös koskee poikkeamislupaa loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi yleiskaavan mukaisella loma-asunnon rakennuspaikalla. Rakennuspaikka sijaitsee kiinteistöllä Ailanka 297-416-8-25, Kuopion Jänneniemessä kaupungin päävedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Päätös on kielteinen. Strateginen maankäyttö on yhteistyössä kunnallisteknisen suunnittelun, ympäristönsuojelupalveluiden ja Kuopion Veden kanssa valmistellut oikaisuvaatimusta koskevan vastineen.

 

Valitusoikeus                              Maankäyttö- ja rakennuslain 193.1 §:n 1. kohdan mukaan ao. henkilöillä on valitusoikeus kunnan viranomaisen tekemässä poikkeamispäätöksessä. Oikaisuvaatimus on tehty maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaisen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Vaatimukset                                Oikaisuvaatimuksen jättäjä vaatii yleiskaavapäällikön kielteisen lupapäätöksen kumoamista ja myönteistä päätöstä poikkeamishakemukseen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen jättäjän perustelut

 

Kiinteistömme sijaitsee Jännevirralla Karsikkoniemen etelärannalla, jossa on myös kolme muuta kiinteistöä. Meidän rajanaapurina n. 150-200 m :n päässä on ympärivuotinen omakotitalo. Toisella puolella on rakentamaton tila. Tämän jälkeen on samalla rannalla kaksi lomakiinteistöä, jossa toisessa on mm. vesi WC. Nämä neljä kiinteistöä muodostavat etelärannalla oman ryhmän rakentamattoman metsätontin kanssa. Tämä on suositusten/maankäyttömääräysten mukainen.

 

Jänneniemellä olevan Kuopion kaupungin vedenottamon vedenotto perustuu pääosin rantaimeytykseen pohjavesialuetta ympäröivistä vesistöistä. Suurin osa imeytyksestä tulee pohjoispuolelta eli Juurusveden puolelta sekä itäpuolelta Möhkösenlahdesta. Kiinteistömme puolelta eli eteläpuolelta rantaimeytystä ei ole juuri ollenkaan. Kiinteistömme edellinen omistaja oli tiedustellut v. 1982 omakotitalon rakennusluvan saamista. Kuopion kaupunginhallituksen vastaus 23.11.1982 oli: Vaikka toimenpide ei olekaan yleiskaavallisten tavoitteiden mukaista, ei rakennusluvan saamista voida estää, koska taajama-asutusta ei muodostu. Samoin hän oli saanut vesikäymälän rakentamiseen myöntävän vastauksen 4.10.1984.

 

Kun haimme 10.10.2017 poikkeamista ko. kiinteistöllemme, emme tienneet Jännevirralle suunnitellusta paineviemäröinnistä. Kuopion kaupunki järjesti marraskuussa 2017 Jännevirran Uudistalolla tiedotustilaisuuden, jossa käsiteltiin kaupungin laatimia suunnitelmia vesi- ja viemäröintihankkeista tuleville vuosille. Suunnitelmat koskivat Jännevirran seutua ja sen lähi alueita. Tilaisuudessa selvisi, että Vaittilansaarella ja Jänneniemen alueella on mahdollista päästä mukaan Kaupungin hanke suunnitelmiin ja saada paineviemäri, mikäli alueelta löytyy vähintään kymmenen liittyjää. Kun hanke toteutuu, olemme valmiita liittymään paineviemärin käyttäjäksi.

 

Perustelut:

Poikkeamislupahakemuksessa on selvitetty päärakennuksen mm lämmitystä, ilmanvaihtoa ym. Rakennus täyttää reilusti vuoden 2007 rakennusmääräykset . Maalämpö, varaava takka ja ilmastoinnin LTO, takaavat sen. Olemme asuneet kiinteistössä rakennuksen valmistumisesta läntien, eikä meillä ole muita asumisvaihtoehtoja. Talo sijaitsee järvelle päin viettävässä rinteessä. Talon perustamisvaiheessa anturalinjojen kaivussa tuli kallio vastaan pohjoisen puolella samoin maalämpökaivon porauksessa. Tämä viittaa siihen, että vedenottamon suuntaan talosta ei aiheudu pohjaveden muuttumista tai pilaantumista.

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että poikkeaminen hyväksytään yllä esitettyjen uusien tietojen pohjalta.

 

Liitteet:             Liite 1 päätöspöytäkirja

       Liite 2 hakemus poikkeamiselle 9.10.2017

       Liite 3 lisäselvitys jätevesistä 30.10.2017

       Liite 4 Kuopion kaupungin päätös 1982

       Liite 5 Kuopion kaupungin päätös 1984

 

 

Kaupungin vastine                    Oikaisuvaatimuksen jättäjien kiinteistö sijaitsee yleiskaavan mukaisella maa- ja metsätalousalueella, joka on osoitettu rantavyöhykkeeksi ja pohjavesialueeksi. Kiinteistö on lisäksi osoitettu olevaksi rakennuspaikaksi. Olevien rakennuspaikkojen soveltuvuus kaavan laadinnan aikaiseen käyttötarkoitukseen on tutkittu yleiskaavassa. Kiinteistöllä on sijainnut kaavan laadinnan aikaan loma-asunto, joten kyseessä on loma-asunnon rakennuspaikka. Kiinteistö sijaitsee neljän rakennuspaikan ryhmässä, jossa sijaitsee kolme loma—asuntoa ja yksi omakotitalo. Naapurissa sijaitseva omakotitalo on toteutettu poikkeamisluvalla vuonna 2002. Kyseessä on vanha maatila, jolla on sijainnut 1930 –luvulla valmistunut omakotitalo kaavan laadinnan aikaan. Kyse on ollut loma-asuntokäytössä olleen, alun perin omakotitaloksi rakennetun asuinrakennuksen korvaamisesta. Hanke ei ole näin ollen suoraan verrannollinen oikaisuvaatimuksen jättäjien tilanteeseen.

 

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä Jänneniemen pohjavedenottamolle on rajattu lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet, joilla on rajoitettu pohjavettä vaarantavia toimintoja. Lähisuojavyöhykkeen raja on määritelty siten, että vesi viipyy maaperässä 60 vuorokautta kulkeutuessaan vyöhykkeen reunalta vedenottamolle. Kaukosuojavyöhyke sisältää rannoilta imeytyvän pohjaveden muodostumisalueen kokonaisuudessaan. Rantaimeytyksen vuoksi on myös Jänneniemeä ympäröivä vesistö valuma-alueineen erityisen suojelun kohteena. Alue on lisäksi osoitettu vedenottamon kaukosuojavyöhykkeeksi pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa.

 

Poikkeamispäätöksen kielteinen ratkaisu on perustunut Kuopion Veden lausuntoon ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisten pohjavesialueiden sekä vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen suojelutavoitteisiin, jotka asettavat rajoitteita maankäytön suunnittelulle. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt pohjaveden imeytyksen toteutuminen ja käyttäytyminen vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä eivät ole asian ratkaisun kannalta merkityksellisiä. Mikäli pohjavesialueen olosuhteet olisivat muuttuneet niin, että aluetta ei olisi tarpeen osoittaa kaukosuojavyöhykkeeksi, tulisi suojelusuunnitelmaa ja ympäristönsuojelumääräyksiä muuttaa ennen poikkeamisluvan myöntämistä.

 

Yksittäisen käyttötarkoituksen muutoksen salliminen alueella voi johtaa alueella sijaitsevien loma-asuntojen laajempaan käyttötarkoituksen muutospaineeseen. Lisääntynyt vakituinen asuminen alueella lisää pohjaveden pilaantumisen riskiä, kuten poikkeamispäätöksessä ja Kuopion Veden lausunnossa on todettu. Lisäksi asiassa on huomioitava, että vakituisen ranta-asumisen kriteerit eivät täyty erityisen hyvin syrjäisestä sijainnista ja alueen rakennuskannasta johtuen. Alueella ei ole merkittävästi vakituista asutusta. Vedenottamolta itään päin sijoittuvalla Heteharjun ja Vaittilansaaren alueella sijaitsee kaksi vakituista asuntoa ja lähes 50 loma-asuntoa. Nykyinen koulukuljetusreitti kulkee noin 4 kilometrin päässä Pohjalammentien liittymässä.

 

Vuonna 1982 annetusta lausunnosta suunnittelutilanne alueella on muuttunut huomattavasti. Jänneniemen alueelle on rakennettu 2000 –luvulla Kuopion kaupungin päävedenottamo. Asian harkinnassa oleellista on, että kiinteistölle ei ole toteutettu vakituista asuinrakennusta vuoden 1982 lausunnon perusteella, eikä haettu poikkeamislupaa rakennettaessa uutta, vuonna 2008 valmistunutta päärakennusta. Maanomistajalla on näin ollen ollut tieto vuonna 1994 vahvistetun yleiskaavan tavoitteesta osoittaa kiinteistö loma-asunnon rakennuspaikaksi ja pohjavesialueeksi. 36 vuotta sitten annetun lausunnon ei voida katsoa sitovan nykyistä maankäytön suunnittelua ja päätöksentekoa. Myöskään vesikäymälän rakentamisen salliminen alueelle vuonna 1984 ei ole käyttötarkoituksen muuttamista koskevan poikkeamisluvan harkinnassa merkityksellinen asia.

 

Päätös alueen viemäröimisestä olisi oleellinen muutos suunnittelutilanteeseen luvan myöntämishetkeen verrattuna. Strateginen maankäyttö on katsonut tarkoituksenmukaiseksi odottaa alueelle suunnittelun Karttulan vesiosuuskunnan viemäröinnin toiminta-alueen varmistumista, ennen oikaisuvaatimusvastineen valmistelemista. Kaupunkirakennelautakunta on 6.6.2018 hyväksynyt Karttulan vesiosuuskunnan esityksen toiminta-alueen tarkastamiseksi asetettavaksi julkisesti nähtäväksi. Nyt kyseessä oleva alue ei ole osoitettu esityksessä viemäröinnin toiminta-alueeksi. Viemäröintialueen rajaukset Jänneniemen pohjavesialueella ovat kaupunginhallituksen hyväksymän pohjavesialueen suojelusuunnitelman ja voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten linjausten mukaisia.

 

Hakijan esittämät loma-asunnon tekniset edellytykset eivät ole merkityksellisiä ratkaistaessa rakennuspaikan maankäytöllistä soveltuvuutta vakituiseen asumiseen. Olemassa olevan loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos on kaksivaiheinen prosessi. Poikkeamisluvan lisäksi tulee hakea rakennuslupa, jonka yhteydessä tekniset edellytykset harkitaan. Rakennuksen tekninen soveltuvuus vakituiseen asumiseen ei itsessään ole peruste poikkeamisluvan myöntämiselle, mutta se on edellytys myönteisen rakennusluvan saamiselle.

 

Rakennuspaikalla suoritettujen rakennustöiden yhteydessä tehdyt havainnot eivät niin ikään ole merkityksellisiä asian harkinnassa. Alueen osoittaminen vedenottamon kaukosuojavyöhykkeeksi ja pohjavesialueeksi on ratkaistu pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa ja ympäristönsuojelumääräyksissä.

 

 

Yhteenveto:                                Hakemus ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamisluvalta vaadittavia edellytyksiä. Hakemus poikkeaa yleiskaavasta maankäyttömuodon perusteella ja on näin ollen selkeästi kaavan tavoitteiden vastainen. Myönteisen ratkaisun seurauksena on, että maanomistajien yhdenvertaisuusperiaate huomioiden, useita loma-asuntopaikkoja on muutettavissa ympärivuotisten asuinrakennusten rakennuspaikoiksi, mikä selkeästi rikkoo voimassa olevan kaavan tavoitteita rantarakentamisen suhteen ja lisää kaupungin vedenoton kannalta tärkeän pohjavesialueen pilaantumisen riskiä. Myönteinen poikkeamispäätös voi johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen ja aiheuttaa näin haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle, voi aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia sekä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä, joka on vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL 39 § ja 171 § sekä perustuslaki 6 §).

 

Yleiskaavapäällikön 30.1.2018 antama poikkeamislupapäätös 1 § / 2018.on kaikilta oikaisuvaatimuksessa osoitetuilta kohdiltaan voimassa olevan lainsäädännön mukainen, eikä päätöksen kumoamiseen lainvastaisena näin ollen ole syytä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Käyttötarkoituksen muutoksen salliminen voi johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamisen alueella ja lisätä pohjavesialueen pilaantumisen riskiä. Hanke aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen ja pitää yleiskaavapäällikön päätöksen voimassa.

 

 

Liitteet

19

Oikaisuvaatimus

 

20

Liite 1 / Päätös

 

21

Liite 2 / Hakemus poikkeamiselle

 

22

Liite 3 / Lisäselvitys jätevesistä

 

23

Liite 4 / Kuopion kaupungin päätös 1982

 

24

Liite 5 / Kuopion kaupungin päätös 1984

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jukka Holopainen

puh. +358 44 718 5418

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa