Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 20.09.2018/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 65

Asianro 6899/10.03.00.01/2018

 

 

Poikkeaminen / 8-9906-0-V1600 / Kumpusaarentie 4 / tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen yli viiden vuoden ajan / varastohalli

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Kiinteistö, jota asia koskee

Kiinteistötunnus: 8-9906-0-V1600 (määräala yleisestä alueesta Haapaniemen liikennealueet)

 

Hakija                                           Oy Saimaa Terminals Ab

 

Alueen hallinta                           Kuopion kaupunki on vuokrannut alueen, kiinteistötunnus 8-9906-0-V1600, maanvuokrasopimuksella Oy Saimaa Terminals Ab:lle 31.12.2028 saakka.

 

Aikaisemmat päätökset

Rakennustarkastaja on 31.3.2008 § 158 myöntänyt tilapäisen rakennusluvan viideksi vuodeksi varastohallille Kumpusalmen syväsatamaan. Varastohallin kokonaisala on 2450 m2.

Lupaehdon mukaisesti halli oli poistettava paikaltaan 17.4.2013 mennessä.

 

Alueellinen rakennuslautakunta on 2.8.2012 § 41 myöntänyt poikkeamisen hallin pysyttämiseksi paikallaan 31.3.2018 saakka, jonka jälkeen rakennustarkastaja on 24.9.2012 § 885 myöntänyt rakennusluvan poikkeamisen mukaisesti.

 

Hakemus                                      Oy Saimaa Terminals Ab hakee nyt tilapäiselle luvalle kymmenen vuoden jatkoaikaa.

 

Asiakirjat                                      Hakemus 22.8.2018, maanvuokrasopimus, valtakirja, kaksi sarjaa pääpiirustuksia, rakennelausunto 30.7.2018 

                                                     

Säännökset, josta poiketaan

Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen yli viisi vuotta / maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 176 §

 

                                                      Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset / maankäyttö- ja rakennuslaki 117 a–117 g §:t

 

                                                      Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset:

E1 Rakennusten paloturvallisuus

D3 Rakennusten energiatehokkuus

 

Ratkaisuvalta                              Kuopion kaupungin hallintosääntö 38 § kohdat 14 a, b ja d

 


 

Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin:

 

Kaavoitustilanne                        Alueella on voimassa ympäristöministeriön 26.2.1992 vahvistama asemakaava. Kaavamääräyksen LS mukaan alue on satama-aluetta. Alueelle on valmisteilla uusi asemakaava.

 

Selvitys hallin rakenteista

Varastohalli on 70 m x 35 m kokoinen teräsristikoilla kannatettu pressuhalli. Pressuhalli ei täytä pysyvän rakennuksen ominaisuuksia.

Hallin rakenteista hakijan asiantuntijat ovat 30.7.2018 antaneet selvityksen, joka sisältää korjausehdotukset liittyen hallin katekankaaseen.

 

Kaupunkikuvallinen tarkastelu

Halli sijaitsee syväsataman terminaalialueella muiden olevien terminaalirakennusten välissä. Alue on käyttötapansa ja suunnittelemattomuuden vuoksi rähjäinen. Halli kuitenkin soveltuu kohtuullisesti alueen maisemaan.

 

Naapurien kuuleminen            

                                                      Hakemuksen kohteena oleva määräala sijaitsee keskellä Kuopion kaupungin omistamaa yleistä liikennealuetta. Hakemuksesta on tiedotettu 6.9.2018 Maaomaisuuden hallintapalveluita (maanomistajaa), joka on hyväksynyt hankkeen. Laajempaa MRA 86 §:n mukaista kuulemista poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta ei siten edellytetä.

 

 

Päätösesityksen perustelut

                                                     

                                                      Tilapäisen varastohallin paikallaan pysyttäminen yli viiden vuoden ajan ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen ei muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muista vaikutuksia. Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy.                       On tarkoituksenmukaista pysyttää halli paikoillaan sen tarpeen ja käyttöiän ajan.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hakemuksen mukainen poikkeaminen on ilmastopoliittisesti neutraali. Yritysvaikutuksiltaan ja ympäristövaikutuksiltaan hakemuksen hyväksyminen on positiivinen, koska se mahdollistaa suurehkon rakennuksen pysyttämisen paikallaan enemmän kuin viisi vuotta.

 

 

 

Esitys                                            Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy hakemuksen mukaisesti tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisen 31.3.2028 saakka.

 

Poikkeaminen myönnetään ehdolla, että:

1       Halli korjataan rakennelausunnossa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti

2       Hakijan tulee varmistaa hallien käyttöturvallisuus korjausten jälkeisillä ulkopuolisen asiantuntijan tarkastuksilla ennen hallin käyttöönottoa

                                                     

                                                      Poikkeamispäätös on voimassa 17.4.2013 saakka.

 

Muut määräykset ja ehdot

                                                      Rakennuslupahakemuksen liitteenä on esitettävä asiantuntijan lausunto hallin riittävästä ikäkestävyydestä.

 

Maksu                                          Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvonnan taksan 11.1 §:n mukainen maksu (500 euroa).

 

Sovelletut lainkohdat               Tekstissä mainitut ja

Maankäyttö- ja rakennuslaki 23 luku

                                                      Maankäyttö- ja rakennusasetus 14 luku

 

Toimivalta                                   Kuopion kaupungin hallintosäätö 38 §:n kohdat 14 a, b ja d

 

Päätöksestä tiedottaminen

 

Tämä päätös lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle (MRL 174.4 §).

 

Hakemuksen jatkokäsittely

Tilapäisen varastohallin paikallaan pysyttäminen edellyttää poikkeamisen lisäksi rakennuslupaa. Rakennusvalvonnassa on vireillä rakennuslupahakemus (lupatunnus 18-759-TIR). Tämän poikkeamispäätöksen lainvoimaisuuden jälkeen rakennuslupahakemuksen käsittely jatkuu viran puolesta rakennustarkastajalla, jonka toimivaltaan rakennusluvan ratkaiseminen kuuluu.

 

Liitteet

4

6899/2018 Hakemus (Ei julkaista internetissä)

 

5

6899/2018 Pääpiirustukset (Ei julkaista internetissä)

 

6

6899/2018 Rakennelausunto liitteineen (Ei julkaista internetissä)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Rakennustarkastaja korjasi esitystä siten, että lause ” Poikkeamispäätös on voimassa 17.4.2013 saakka” korvataan seuraavasti: Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaava rakennuslupa on haettava.

 

Korjattu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa