Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.05.2019/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 93

Asianro 1740/02.05.01.00/2019

 

 

Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2019

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Tiivistelmä

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2019 käyttösuunnitelmassaan 500 000 euroa haja-asutusalueiden vesihuollon avustamiseen. Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa 15.4.2019 mennessä. Anomuksen jätti yksi vesiosuuskunta. Osuuskunnan esittämien rakentamishankkeiden kokonaiskustannusarviot olivat yhteensä noin 1 080 000 euroa.

 

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että Karttulan vesiosuuskunnille myönnetään hakemuksen mukaisesti yhteensä 432 000 euroa vesihuoltoverkostojen rakentamista ja mahdollista suunnittelua varten. Lisäksi kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että käyttösuunnitelman mukaiset 68 000 euroa jätetään tässä vaiheessa jakamatta ja että tätä määrärahaa voidaan käyttää vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten hankkeiden edistämiseen. Vesiosuuskuntien suunnittelua tai rakentamista voidaan avustaa määrärahojen puitteissa kaupunkisuunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä, mikäli vesiosuuskunnilta tulee uusia avustushakemuksia tai avustettavalta vesiosuuskunnalta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä vuonna 2019.

 

Vesiosuuskuntien avustaminen ja avustuksen jakoperusteet

 

Kaupunkiympäristön palvelualue on varannut vuoden 2019 käyttösuunnitelmassaan 500 000 euroa haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten avustamiseen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten verkoston suunnittelun ja rakentamisen avustamiseen. Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa 15.4.2019 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui anomus Karttulan vesiosuuskunnalta.

 

Karttulan vesiosuuskunta ja sen hankkeet

 

Karttulan Vesiosuuskunta toimii mm. entisen Karttulan ja Vehmersalmen kunnan alueella. Toiminta-alueen tarkistaminen on vireillä. Osuuskunnan vesijohdon toiminta-alue käsittää Karttulan taajamien ulkopuoliset alueet ulottuen mm. Airakselaan, Syvänniemelle, Itä-Karttulaan ja Hirvijärvelle. Osuuskunnalla on lisäksi toiminta-aluetta Vehmersalmen alueella, kun Itä-Kallaveden vesiosuuskunta sulautui alkuvuodesta 2017 Karttulan vesiosuuskuntaan. Osuuskunnalla on tällä hetkellä vesijohtoverkostoon liittynyt noin 1 100 kiinteistöä, joiden vedenkulutus on noin 225 kuutiota päivässä. Karttulan Vesiosuuskunnalla on oma vedenottamo Airakselassa. Lisäksi vettä johdetaan Karttulan vesiosuuskunnan verkostoon Kuopion Vesi liikelaitoksen Hautoniemen ja Tuirankankaan vedenottamolta, Suonenjoen vesilaitokselta sekä Suomen Aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronin omistamalta vedenottamolta. Karttulan Vesiosuuskunnalla on myös vahvistettu jätevesiviemärin toiminta-alue Kuivaniemessä, Pörönniemessä, Kuttakoskella, Hirvijärvellä, Airakselassa sekä Vehmersalmen taajaman pohjoispuolella ja Sikoniemessä. Jätevesiviemärinverkostoon liittyneitä kiinteistöjä osuuskunnalla on noin 450 kappaletta ja jätevesiverkoston pituus on kaikkiaan 170 kilometriä. Jätevesiä johdetaan puhdistettavaksi Karttulan, Lehtoniemen, Suonenjoen, Vehmersalmen ja Suomen Aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronin jätevedenpuhdistamoille. Karttulan vesiosuuskunta anoo Kuopion kaupungilta vesihuoltoavustusta kolmeen rakentamishankkeeseen sekä toimintavarmuuden parantamiseen/verkostojen kehittämiseen.

 

Yhtenä hankkeena Karttulan vesiosuuskunta rakentaa loppuun Karttulan Saitanlahti-Kallioranta alueen viemäröinnin. Kuopion kaupunki on avustanut Saitanlahti-Kallioranta hanketta vuonna 2018 ja hankkeen rakentaminen jatkuu vähän vuonna 2019. Saitanlahti-Kallioranta hankkeen loppuunsaattamisen kustannuksiksi vuodelle 2019 arvioidaan 40 000 €, josta Karttulan vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta 40 % avustusta eli 16 000 €.

 

Toisena hankkeena Karttulan vesiosuuskunta rakentaa loppuun Katteluksen alueen vesijohto- ja viemärihankkeen Vehmersalmella. Kuopion kaupunki on avustanut Katteluksen alueen vesihuolto hanketta vuonna 2018. Katteluksen hankkeen loppuunsaattamisen kustannuksiksi vuodelle 2019 arvioidaan

40 000 €, josta Karttulan vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta 40 % avustusta eli 16 000 €.

 

Kolmantena hankkeena Karttulan vesiosuuskunta aloittaa rakentamaan Jännevirran alueelle viemäröintiä, jonka kokonaiskustannusarvio on noin 2,2 miljoonaa euroa. Verkoston rakentaminen ajoittuu vuosille 2019 ja 2020 (2021). Jännevirran alueelle on laadittu viemäröinnin yleissuunnitelma, jonka perusteella alueella on n. 260 kiinteistöä. Jännevirran alueen viemäröinnin rakentamista on kartoitettu Kuopion kaupungin toimesta vuonna 2016 ja Karttulan vesiosuuskunnan toimesta vuonna 2017. Kartoitusten perusteella noin 50 % alueen kiinteistöistä on ilmaissut halukkuutensa liittyä rakennettavaan verkostoon. Alueelle on vuoden 2018 aikana laadittu viemäröinnin toteutussuunnitelma, jota myös kaupunki on avustanut. Rakennussuunnitelman mukainen kokonaiskustannusarvio 2 200 000 euroa. Hankkeessa on suunniteltu rakennettavaksi yhteensä noin 33 kilometriä pääosin viemäriverkostoa. Lisäksi vuonna 2020 hankkeessa rakennetaan täydennystä olemassa olevaan vesijohtoverkostoon ja yhdysvesijohto Kuopion Vesi Liikelaitoksen vt 9:n varteen rakennetusta syöttövesijohdosta (Jännevirran vedenottamo) Karttulan vesiosuuskunnan (entisen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan alue) Paljakantiellä olevaan verkostoon sekä edelleen Puusäkkikujalla olevaan verkostoon. Vuosina 2019-2020 rakennettava viemäriverkosto mahdollistaa n. 130-140 kiinteistön liittymisen jätevesiverkostoon ensimmäisessä rakennusvaiheessa alueen viemäriverkoston yleissuunnitelman 1-4 mukaisilla alueilla. Lisäksi verkosto on mitoitettu niin, että yleissuunnitelman alueilta 5-7 on mahdollista noin 130 kiinteistön jätevesien johtaminen verkostoon, sen näille alueille laajentuessa. Verkoston mitoituksessa on huomioitu myös Vehmersalmentien varren alueet Kurkiharju – Sikoniemi - Vaajasalo, mikäli näiltä alueilta tulee tarve johtaa jätevedet rakennettavan verkoston kautta puhdistettavaksi. Jännevirran alueelle rakennettava viemäriverkosto sijoittuu Jännevirran rantavyöhykkeelle, sekä Jänneniemen pohjavesialueelle ja pohjaveden valuma-alueelle, jossa sijaitsee Kuopion kaupungin Jänneniemen päävedenottamo. Jätevedet johdetaan Siilinjärven kunnan viemäriverkostoon. Jännevirran alueella viemärinliittymismaksu omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen osalta on vuoden 2019 aikana liittyneille 10 500 euroa ja 11 500 euroa vuodelle 2020. Vuoden 2019 aikana arvioidaan Jännevirran viemäriverkoston rakennuskustannusten olevan n. 1 000 000 euroa. Karttulan vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta 40 % vesihuoltoavustusta viemäröintihankkeen suunnitelman mukaiseen kokonaiskustannukseen 2 200 000 € vuosille 2019 - 2021. Vuoden 2019 osalta pyydämme 40 % avustusta 1 000 000 € kustannukseen eli 400 000 €.

 

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi Karttulan vesiosuuskunta parantaa toimintavarmuutta, joihin kuuluu vesimittarikaivojen uusintaa, desinfiointiyhteyksien lisäämistä, desinfiointivalmiuksien parantamista, varavesisäiliöiden hankintaa, kaukovalvontalaitteistojen ja varavoimakoneiden hankintaa, jne. Vesiosuuskunnan toimintavarmuuden parantamisen kokonaiskustannusarvio vuonna 2019 on 30 000 euroa, josta Karttulan vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta 40 % avustusta eli 12 000 €.

 

Avustusten jakaminen vuonna 2019

 

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2019 käyttösuunnitelmassaan

500 000 euroa haja-asutusalueen vesihuollon avustamisen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten suunnittelun ja investointien avustamiseen.

 

Kuopion kaupunki voi myöntää vesihuoltoavustuksia vesiosuuskuntien suunnittelu- ja rakentamishankkeisiin. Avustuksista hyötyvät paitsi osuuskuntien verkostoon liittyvät kiinteistö kuin myös itse osuuskunnat, joiden verkostoon liittyvien kiinteistöjen määrä nousee ja vesihuollosta huolehtimisesta tulee taloudellisesti ja teknisesti mahdollista. Avustuksia pyritään ensisijaisesti myöntämään niille rakennushankkeille, jotka ovat Kuopion kaupunginvaltuuston vuonna 2013 hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukaisia tai alueille, joilla täyttyy vesihuoltolain mukainen kunnan vesihuollon järjestämisvelvollisuus. Kartoissa esitetyt rakentamisalueet ovat suuntaa antavia ja alueiden rakentamisen eteneminen voi osuuskunnasta tai osuuskunnan rakennusurakoitsijasta johtuvista syistä vaihdella.

 

Vuoden 2019 vesihuoltoavustukset (alv 0 %) jaetaan seuraavasti:

Karttulan vesiosuuskunta (liite 1), avustus on maksimissaan 432 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista seuraavasti:

         Saitanlahti-Kallioranta alueen viemäröintihankkeen loppuunrakentaminen,16 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Katteluksen alueen vesihuoltoverkoston loppuunrakentaminen, 16 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Jännevirran alueen viemäröinnin rakentamisen aloittaminen, 400 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Osuuskunnan toimintavarmuuden parantamista ei esitetä avustettavaksi.

 

Loput, käyttösuunnitelman mukaiset 68 000 euroa jätetään tässä vaiheessa jakamatta. Määrärahaa voidaan kuitenkin käyttää vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten hankkeiden edistämiseen. Vesiosuuskuntien suunnittelua tai rakentamista voidaan avustaa määrärahojen puitteissa kaupunkisuunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä, mikäli vesiosuuskunnilta tulee uusia avustushakemuksia tai avustettavalta vesiosuuskunnalta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä vuonna 2019.

 

Esityksen perustelut ja ehdot avustusten maksamiselle

 

Kuopion kaupunki valvoo haja-asutusalueiden vesihuollon avustamiseen ja kehittämiseen tarkoitettujen varojen käyttöä ja rakennustöiden toteuttamista sekä maksaa tarkastusten perusteella myönnetyn avustuksen. Avustus maksetaan anojalle oikeaksi todistetun pääkirjaotteen tai muun vastaavan menon todentavan tositteen perusteella. Avustuksen maksua tulee hakea sille varatulla maksatushakemuksella, jonka saa kunnallistekniseltä suunnittelulta. Kuitit laskujäljennöksineen tai oikeaksi todistettu kirjanpidon pääkirjaote toteutuneista rakentamiskustannuksista tulee toimittaa 31.12.2019 mennessä kaupunkiympäristön suunnittelupalveluun.

 

Avustuksen saaja on velvollinen pitämään aiotuista investointihankkeista urakoitsijan kanssa työmaan aloituskokouksen ja tarvittaessa muita työmaakokouksia sekä urakan vastaanottotarkastuksen. Näihin kokouksiin tulee kutsua kunnallisteknisen suunnittelun edustaja. Lisäksi avustuksen saaja on velvollinen antamaan kaupungille valvontaa varten tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja valvonnan kannalta muun tarpeellisen aineiston. Avustuksen saaja on velvollinen hyväksyttämään hankkeeseen mahdollisesti tehtävät merkittävät muutokset Kuopion kaupungilla. Avustuksen saaja on velvollinen sallimaan veden/jätevedenjohtamisen myös muille vesihuoltolaitoksille kapasiteetin sallimissa rajoissa.

 

Työ on saatettava päätökseen 31.12.2019 mennessä. Hankkeen loputtua on kaupungille toimitettava tiedot liittyjistä ja rakennetuista verkostomääristä. Kaikki rakenteet tulee mitata ja mitta-aineistosta tulee laatia toteumapiirustukset. Nämä piirustukset tulee toimittaa Kuopion kaupungille hankkeen päätyttyä sekä sähköisesti mittatiedostona ja pdf:nä. Kuopion hallintosäännön (2011) mukaisesti avustuksen saajan on toimitettava toimintakertomus ja tilinpäätös, jos kaupunki on avustanut tai jonka sitoumuksia kaupunki on taannut yli 10.000 eurolla.

 

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on ilmastovaikutuksiltaan lievästi positiivinen, sillä vesihuoltoverkostoon liittyvien kiinteistöjen mahdollinen lietteen kuljetustarve osittain päättyy. Lisäksi vesihuollon toimintavarmuus paranee. Esitys on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, sillä se parantaa haja-asutusalueilla toimivien yritysten (mm. maatilojen) toimintamahdollisuuksia.

 

Esitys                                              Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2019 käyttösuunnitelmassaan

500 000 euroa haja-asutusalueen vesihuollon avustamisen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten investointien avustamiseen. Avustuksilla osuuskunnat voivat rahoittaa esimerkiksi vesijohtojen, jätevesiviemärien ja yhdysvesijohtojen rakentamista. Avustusmääräraha on tarkoitettu lähinnä uusien runkovesiyhteyksien suunnitteluun tai rakentamiseen.

 

Esitän lautakunnalle, että se päättää myöntää vesihuoltoavustusta (alv 0 %) Karttulan vesiosuuskunnalle avustusta, joka on maksimissaan yhteensä

432 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.

 

Lisäksi esitän, että käyttösuunnitelman mukaiset 68 000 euroa jätetään tässä vaiheessa jakamatta ja että tätä määrärahaa voidaan käyttää vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten hankkeiden edistämiseen. Vesiosuuskuntien suunnittelua tai rakentamista voidaan avustaa määrärahojen puitteissa kaupunkisuunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä, mikäli vesiosuuskunnilta tulee uusia avustushakemuksia tai avustettavalta vesiosuuskunnalta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä vuonna 2019.

 

 

Liitteet

24

1740/ 2019 Karttulan vesiosuuskunta Saitanlahti, rakentamisaluekartta  vuonna 2019

 

25

1740/ 2019 Karttulan vesiosuuskunta Kattelus, rakentamisaluekartta vuonna 2019

 

26

1740/2019 Karttulan vesiosuuskunta Jänneniemi, rakentamisaluekartta vuonna 2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että Eero Wetzell poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa