Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.05.2020/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 122

Asianro 964/10.03.01.00/2019

 

 

Katiskaniementien katu- ja hulevesisuunnitelman nähtäville asettaminen

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kohde                                              Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Katiskaniementietä. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Leväsen kaupunginosassa (24).

 

Lähtökohdat                                    Katiskaniementie on Kylpylähotelli Rauhalahden tontille päättyvä joukkoliikennekatu, jonka eteläreunassa on jalkakäytävä. Kadun pohjoisosalla on välillä Kartanonkatu - Särkilahdenkatu yhdistetty jalankulku-pyöräilyväylä.

 

Pyöräväylien verkostotarkastelussa on määritetty pyöräilyn tavoiteverkossa pääreitiksi Katiskaniementie välillä Kartanonkatu - Särkilahdenkatu ja väli Särkilahdenkatu - kääntöpaikka yhdistetyksi jalankulku- ja pyöräilyväyläksi. Pääreittien osalla tavoitteena on erottaa jalankulku ja pyöräily.

 

Kadun päässä oleva kääntöpaikka ja linja-autopysäkki ovat osittain kylpylähotellin tontilla. Hotellin tontilla on kaupunkipyöräasema.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Pyöräväylien verkostotarkastelun tavoitteena oleva jalankulun ja pyöräilyn erottaminen Katiskaniementien pohjoispuolen väylällä ei onnistu tilanpuutteen vuoksi. Näin ollen välille Kartanonkatu - Särkilahdenkatu jää ennalleen nykyinen yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä ajoradan pohjoisreunalle.

 

Katiskaniementien ajoradan eteläreunalla oleva nykyinen jalkakäytävä levennetään 2.5 metristä 3.5 metriin, jotta siitä saadaan yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä. Levennys tehdään kaventamalla ajorata 6.5 metriin, väylän eteläreuna pysyy nykyisellä paikallaan. Kaarteissa säilytetään ajoradan nykyinen leveys ja niillä osin katua levennetään ajoradan puolelta, jotta saadaan yhdistetylle väylälle 3.5 m leveys.

 

Ajoradan kantavuutta parannetaan saneerauksen yhteydessä niiltä osin, missä on verkkohalkeamia.

 

Väylä erotetaan ajoradasta 120 mm korkealla graniittisella reunakivellä. Ajoneuvoliittymien kohdalla madalletaan reunakivi.

 

Katiskaniementien ja Särkilahdenkadun liittymäalueen turvallisuutta parannetaan tekemällä liittymään kivetyt kavennukset. Kiveys erotetaan ajoradasta ns. luiskatulla reunatuelle, jonka etureuna 0 mm ja takareuna 40 mm asfaltin pinnasta.

 

Kääntöpaikka ja pysäkki siirretään hotellin tontilta katualueelle. Pysäkkikatos uusitaan.

 

Tasaus                                              Katiskaniementien tasaus säilyy nykyisellään.

 

Hulevesijärjestelmä                       Kadun kuivatus hoidetaan avo-ojin, jiirein sekä hulevesikaivoin- ja viemärein. Hulevesikaivot puretaan nykyiseen, kadun eteläpuolelle olevaan hulevesiviemäriin, mikä purkaa olemassa olevien ojien kautta Kallaveteen.

 

Kääntöpaikan hulevedet ohjataan uuden hulevesiviemärin kautta kaupungin viherkaistalle, Jätkänkämpälle menevän ajoyhteyden viereen ja sieltä maastoon.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Ajorata ja yhdistetyt jalankulku- ja pyöräilyväylät asfaltoidaan.

 

Katuviheralueet nurmetetaan ja kääntöpaikan keskellä olevalle viheralueelle istutetaan puu ja maanpeitepensasta. Saarekkeet ja Särkilahdenkadun liittymän yliajettava osuus kivetään. Istutukset ja kiveysmateriaalit tarkentuvat rakennussuunnittelussa, ne eivät vahvistu katusuunnitelman yhteydessä.

 

Valaisimet uusitaan Led-valaisimiin.

 

Esteettömyys                                  Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason. Suojateille ja pysäkille tehdään varoitusalueet huomiokivestä.

                                                                                      

Kunnossapitoluokka                      Katiskaniementie on kunnossapitoluokassa I.

 

Kustannukset                                  Kokonaiskustannusennuste Katiskaniementien saneeraukselle on n. 530 000 € (alv. 0 %).

 

Kustannusarvio sisältävää kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueen, hulevesiverkoston, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                         Kohteen rakentamista ei ole aikataulutettu.

 

 

Vaikutusten arviointi                    

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja parantaa hotellin ja tenniskeskuksen saavutettavuutta pyörällä.

 

Lapsivaikutukset

 

Hankkeen lapsivaikutukset ovat positiiviset, koska Särkilahdenkadun ja Katiskaniementien liittymässä olevien suojateidenturvallisuus paranee ja kääntöpaikalla jäsentyy paremmin ajoneuvoliittymän ja jalankulku- ja pyöräilyväylän liittyminen hotellin piha-alueelle.

 


 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnittelun käynnistämisestä postitettiin katualueeseen rajautuville kiinteistöille kirjeet.

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu-ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävilläoloa varten.

 

 

Liitteet

27

964/2019  Sijaintikartta Katiskaniementie

 

28

964/2019 as_Katiskaniementie_401

 

29

964/2019 as_Katiskaniementie_402

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa