Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 18.05.2017/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Sijaintikartta tila Anttila

 

 

§ 50

Asianro 2213/11.01.00/2017

 

 

Ympäristölupapäätös eläinsuojalle, tila Anttila, 297-440-0001-0036-F, Mäentie 40, Vartiala

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä

 

Maidontuotantoa varten rakennetaan tilalle Anttila (297-440-1-36) uusi lypsykarjanavetta. Pihattonavettaan tulee 69 lypsylehmäpaikkaa . Lisäksi vanhaan eläinsuojaan jää 26 hiehopaikkaa ja 20 vasikkapaikkaa. Samalla kertaa rakennetaan uusi lietesäiliö, 2 500 m3.

                                                                                      

                                                                                       Esityksenä on, että lupa myönnetään.

 

Vaikutusten arviointi          Toiminnalla on positiivinen vaikutus alueen maatalouteen ja maaseutualueen kasvuun.

 

Asia                                                  Eläinsuojan ympäristölupahakemus

 

Toiminnanharjoittaja               

                                                          Antti Antikainen

                                                          Mäentie 40

71150 Vartiala

                                                         

 

Toiminta ja sen sijainti             Tilalle Anttila (297-440-1-36) rakennetaan uusi lypsykarjanavetta. Pihattonavettaan tulee 69 lypsylehmäpaikkaa ja vanhaan eläinsuojaan jää 26 hiehopaikkaa ja 20 vasikkapaikkaa. Samalla kertaa rakennetaan uusi lietesäiliö, 2 500 m3. Vanhat lietesäiliöt jäävät käyttöön.

Tilalla on käytettävissä lannanlevitykseen sekä rehuntuotantoon yhteensä 70 ha peltoa, josta vuokrattua peltoa on yhteensä 30 ha ja sopimuspeltoa 10.

 

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

                                                         

Navettaan tulee tilat lypsylehmille ja vanhaan eläinsuojaan tilat nuorelle karjalle. Lehmäpaikkoja tulee 69 kpl, 26 hiehopaikkaa ja vasikoiden paikkoja 20. Navettaan tulee lietelantajärjestelmä. Tilalle rakennetaan 2 500 kuution lietesäiliö. Vanhat jäävät käyttöön.

 

                                                          Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee 50- 150 lypsylehmän eläinsuojan ympäristöluvan, YSL 27 §, YSA § 2.

 

 

Asian vireilletulo                         Hakemus on tullut vireille 10.3.2017.

 

Toimintaa koskevat muut luvat ja ilmoitukset ja kaavoitustilanne

 

                                                          Tilalla on aikaisempi ympäristölupa vuodelta 2009.

 

Sijaintipaikka ja sen ympäristö

 

                                                          Uusi navetta tulee sijaitsemaan Anttilan tilalla  297-440-1-36  olemassa olevan eläinsuojan vieressä. Alue ei ole pohjavesialuetta.

Eläinsuojan toiminta                

Maidontuotantoa varten rakennetaan uusi pihattonavetatta. Navettaan tulee tilat lypsylehmille. Navettaan tulee lietelantajärjestelmä. Tilalle rakennetaan  2 500 kuution lietesäiliö.

Kuivikepohjaista pinta-alaa on navetassa poikiville lehmille ja vasikoille. Syntyvä lietelanta varastoidaan lietesäiliöissä ja levitetään sieltä pelloille lannoitteeksi. Kuivikepohja tyhjennetään keväällä ja syksyllä pellolle. Eläimiä ei laidunneta.

 

Eläinsuojan (maitohuoneen) pesuvedet ohjataan lietesäiliöön.

 

Investoinnin jälkeen tullaan esikuivattua säilörehua valmistamaan noin 1000 tn vuodessa pyöröpaaleihin.

 

Toiminnasta syntyvät lantalajit voidaan hyödyntää viljelykasvien lannoituksessa koko käytettävissä olevalla peltoalalla. Lantaa levitetään pelloille ympäristöehtojen mukaisesti.

Tilalla on käytettävissä lannanlevitykseen sekä rehuntuotantoon yhteensä 70 ha peltoa. Vuokrattua ja sopimus peltoa on yhteensä 40 ha.

 

                                                          Tilalle on 2 kuution polttoainesäiliö. Säiliössä on lukitus, ylitäytönestin. Säliö on kaksivaippainen ja se on betonilaatalla.

                                                         

Jätteet                                            Tilalla syntyy jätteenä aumamuovia, jäteöljyä, pilaantunutta rehua, paperia, pahvia ja metallia sekä kuolleita eläimiä. Jätteet toimitetaan asianmukaiseen keräykseen ja kierrätykseen.

                                                         

 

Arvio ympäristövaikutuksista

                                                          Tilan toiminta on tavanomaista suomalaista karjataloutta. Toiminta sijoittuu haja-asutusalueelle, jossa maatalous on perinteinen elinkeino. Liikenteestä aiheutuvat meluhuiput ovat lietteen levityksen ja säilörehun korjuun aikaan. Hajuhaittoja syntyy lähinnä lietesäiliöiden sekoituksesta ja lietteelevityksessä. Kaikki tilalla syntyvä lanta voidaan levittää viljelyksessä oleville pelloille. Lanta mullataan ja levitetään pelloille ympäristösäännösten mukaisesti.

 

Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen

                                                          Tilalla on varauduttu erilaisiin häiriötilanteisiin. Suurimpia mahdollisia ympäristöön kohdistuvia riskejä ovat lietesäiliövuodot, polttoainevuodot ja eläintautiepidemiat.

Mahdollisissa häiriötilanteissa ollaan tarvittaessa yhteydessä kunnan ympäristö- ja pelastusviranomaisiin.

                                                         

Parhaan käyttökelpoisen toiminnan soveltaminen

                                                          Toiminta noudattaa hyvää maatalouskäytäntöä.

Tarkkailu ja raportointi

                                                          Rakennusten ja säiliöiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti ja rikkoontuneet osat korjataan. Lantavarastojen tiiveys tarkastetaan tyhjennysten yhteydessä.

 


 

Lupahakemuksen käsittely   

                                                          Hakemus on kuulutettu Kuopion kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivuilla 29.3-28.4.2017. Hakemuksesta on ilmoitettu kirjeitse asianosaisille.

 

Muistutukset ja lausunnot

                                                          Ympäristöterveydenhuolto on osallistunut hakemuksen käsittelyyn.

                                                          Toiminnasta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

 

 

Esitys                                              Tilalle Anttila , 297-440-1-36, Mäentie 40, Vartiala, Kuopio, myönnetään ympäristölupa eläinsuojalle, jossa on lehmäpaikkoja 69 kpl, 26 hiehopaikkaa ja vasikoiden paikkoja 20. Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä.

 

 

                             Lupamääräykset

 

1.       Eläinten ikäjakaumaa voidaan muuttaa edellyttäen, että eläinten yhteenlaskettu lannantuotanto ei ylitä lupahakemuksessa ilmoitettujen eläinmäärien lannantuotantoa.

 

2.       Eläinsuojan, lanta- ja rehuvarastojen pohja- ja kuilurakenteiden tulee olla vesitiiviitä.

Lietelannan kuormausalueet tulee muotoilla ja tiivistää niin kovapohjaisiksi, että valumat voidaan poistaa.

 

3.       Lannan varastointitilavuutta on oltava 12 kk varastointia varten. Lietelantaloiden mitoituksessa on otettava huomioon myös niihin johdettavat  jätevedet ja sadevesi. Kattamattomien lietesäiliöiden pinnan kuorrettumista ei saa poistaa.

 

4.       Lantavarastot on tyhjennettävä ja niiden kunto on tarkistettava vuosittain. Havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Varastojen siirtotiet ja ympäristö on pidettävä puhtaana lannasta. Siirto- ja levityslaitteiden on oltava ehyitä.

 

5.       Lannan levitykseen käytettävä peltopinta-ala on oltava riittävä syntyvään lantamäärään nähden. Levityksessä on noudatettava asetuksella annettuja ohjeita (1250/2014).

 

6.       Lannan käsittely- ja levitysajankohtaa valittaessa on otettava huomioon ympäristön viihtyisyyteen liittyvät seikat ja pyrittävä minimoimaan hajuhaitat naapureille. Lannan käsittelyä ja levitystä tulee välttää yleisinä juhlapäivinä.

 

7.       Lanta, rehut, polttoaineet, kemikaalit ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperä, pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle.

 

8.       Kuolleet eläimet on varastoitava suojatussa säilytyspaikassa tiiviillä alustalla ja peitettynä siten, etteivät ne aiheuta terveys- tai hajuhaittaa eikä epäsiisteyttä. Eläinten ruhot ja muu toiminnassa syntyvä eläinjäte tulee toimittaa viipymättä asianmukaisen luvan saaneeseen käsittelylaitokseen. Hyötyjätteet on toimitettava asianmukaiseen keräykseen.

Vaaralliset jätteet, kuten öljyt, ja akut, on toimitettava vaarallisten jätteiden keräyksen vähintään kerran vuodessa. Vaaralliset jätteet on varastoitava ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin jätteisiin. Sekajätteet on toimitettava keräykseen.

 

9.       Luvan saajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisen tekniikan ja ympäristönkannalta parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon tilalla.

 

10.   Luvan saajan tulee varautua riittävästi häiriötilanteisiin, jotka voivat aiheuttaa päästöjä ympäristöön. Häiriötilanteisiin on puututtava välittömästi ja niistä on myös ilmoitettava valvontaviranomaisille.

 

11.   Eläinsuojan, lantaloiden, rehuvarastojen ja säiliöiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja mahdolliset puutteet on korjattava.

 

12.   Luvan saajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta.

Kirjanpidossa on oltava seuraavat asiat:

-         eläinmäärät

-         muutokset lannan käsittelyssä, peltopinta-aloissa ja vuokrasopimuksissa

-         toteutuneet lantamäärät ja lannan varastointitilavuuden riittävyys

-         jätteet ja niiden määrät ja toimituspaikat ja käsittely

-         lanta-analyysit

-         eläinsuojan ja varastojen rakenteiden tarkkailu

-         toiminnassa havaitut ympäristönsuojelun kannalta merkittävät häiriöt tai muut poikkeukselliset tilanteet

Kirjanpitotiedot tulee pyydettäessä toimittaa valvontaviranomaiselle ja niiden on oltava valvontaviranomaisen saavissa tarvittaessa.

 

Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut lupapäätökselle

 

                                                          Luvan myöntämisen edellytykset

 

                                                          Ympäristölupa tulee myöntää, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojelulaissa esitetyt luvanmyöntämisen esteet voidaan poistaa ympäristölupamääräyksillä.

 

                                                          Toiminnasta ei aiheudu asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

 

                                                          Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.

 

                                                          Toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää.

 

                                                          Luvan myöntämisen yleiset perustelut

 

                                                          Kyseessä on toiminnan laajentaminen ja uudelleenjärjestely. Asia käsitellään ympäristölupana, koska toimita on aikaisemmin merkitty vain ympäristönsuojeluntietojärjestelmään.

 

                                                          Ympäristölupa on myönnetty hakemuksen mukaiselle eläinpaikkamäärälle.

 

                                                          Eläinsuoja sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle, jolla karjatalouden harjoittaminen voidaan katsoa alueelle tavanomaiseksi toiminnaksi.

 

                                                          Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai kohtuutonta muuta haittaa, kun toimitaan tämän päätöksen mukaisesti. Luvan myöntämisen edellytyksenä ei ole, että toiminta olisi täysin haitatonta. Lyhytaikaista hajuhaittaa voi aiheutua lannan käsittelyssä ja levityksessä. Luvassa on annettu määräyksiä hajuhaittojen vähentämiseksi.

 

                                                          Lupamääräyksillä velvoitetaan luvan saaja ottamaan käyttöön toimialan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa tilalle soveltuvassa laajuudessa.

 

                                                          Edellä esitetyn perusteella eläinsuojan toiminta täyttää luvan myöntämisedellytykset, kun toiminta järjestetään esitetyn hakemuksen ja tämän päätöksen määräysten mukaan. Lupa voidaan myöntää.

 

                                                          Lupamääräysten perustelut

 

                                                          Eläinten ikäjakauman muutokset eläinpaikkamäärän ja sitä vastaavan eläinyksikkömäärä puitteissa ovat mahdollisia, jos toiminnan ympäristövaikutukset eivät lisäänny merkittävästi. Lupamääräys 1. 

 

                                                          Rakenteiden tiiveydellä estetään valumia ympäristöön. Myös tiiviit lannan lastauspaikat ja kuormauslaatta estävät          valumia. Ilmoitus rakenteiden valmistumisesta on tarpeen valvontaa varten. Lupamääräys 2.

                                                         

                                                          Asetuksen 1250/2014 mukaan lantatilavuutta on oltava 12 kk ajalle. Lantaloiden suojarakenteet ovat tarpeen hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Lupamääräys 3.

 

                                                          Lantavarastojen vuosittaisella tyhjennyksellä varmistetaan lantaloiden riittävyys ja samalla voidaan tarkastaa niiden kunto. Lupamääräys 4.

 

                                                          Noudattamalla asetusta 1250/2014 voidaan päästöjä ympäristöön vähentää oleellisesti. Lupamääräys 5.

 

                                                          Levitysajankohta vähentää toiminnan vaikutuksia ympäröivään asutukseen. Lupamääräys 6.

 

                                                          Lannan, rehujen, vaarallisten jätteiden  ja jätteiden käsittely ja varastointi on määräysten mukaista.  Eläinten raadot toimitetaan asianmukaisesti keräykseen. Lupamääräys 7 ja 8.

 

                                                         

                                                          Luvansaajan on seurattava alalla tapahtuvaa kehitystä. Lupamääräys 9.

 

                                                          Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä aiheuttamistaan riskeistä. Lupamääräys 10 ja 11.

 

                                                          Kirjanpito on tarpeen toiminnan seurannan ja valvonnan suorittamiseksi. Lupamääräys 12.

 

Luvan voimassaolo

                                                          Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Uusi lupahakemus tulee jättää, jos toiminnan päästöt tai ympäristövaikutukset lisääntyvät olennaisesti.

 

Asetuksen ja muiden säännösten noudattaminen

                                                          Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Päätöksen täytäntöönpano

 

                                                          Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta.

 

Sovelletut säännökset

                                                          Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11, 12, 16, 17,27,29,48,49,52,58,62,66,70,87,94,170,190,191,198,§

                                                          Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 15 §

                                                          Jätelaki (646/2011) 6,8,12,13,15-17, 118,119,122 §

                                                          Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9,20 § ja liite 4

Valtioneuvoston asetus eräiden  maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

 

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

                                                          Käsittelymaksuna peritään 1900 € Kuopion kaupungin alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

 

 

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksuista valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

 

 

Tiedoksi                                         Pohjois-Savon ely-keskus, päätös sähköisesti

                                                          Asianosaiset, tieto päätöksestä

                                                          Tukipalvelut, laskutustiedot

                                                          Valvoja, päätös sähköisesti

 

Viiteaineisto

*

Sijaintikartta tila Anttila

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Nevalainen

puh. +358 44 748 2398

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa