Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 18.05.2017/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 49

Asianro 6973/10.03.00.02/2016

 

 

Päätös maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta maa-ainesten ottamiseksi / Maansiirto Miettinen Oy / Riistavesi, tila Kantola II 297-442-3-40

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Maansiirto Miettinen Oy on 3.10.2016 jättänyt maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen hiekan ja soran ottamiseksi Riistaveden kylän tilalta Kantola II 3:40. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi noin 1 hehtaarin alueelle, otettavan aineksen ollessa yhteensä 100 000 m3.

 

Esitys on, että lupa myönnetään.

 

 

Hakija                                              Maansiirto Miettinen Oy

Lokkitie 7 as. 4

71160 Riistavesi

 

 

Asian vireilletulo                         Lupahakemus on jätetty ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 3.10.2016.

 

Hakemuksen sisältö                  Maansiirto Miettinen Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa soran ja hiekan ottamiseksi Riistaveden kylän tilalta Kantola II 3:40. Lupaa haetaan noin 1 hehtaarin alueelle kymmeneksi vuodeksi.

 

Haettu ottomäärä on yhteensä 100 000 m3, ja vuotuinen ottomäärä vaihtelee 5 000 – 30 000 m3. Alimman ottotason (+90.00, N60) ja pohjaveden pinnan väliin arvioidaan jäävän noin 5-6 metrin suojakerros.  Ottosuunnitelman mukaan jälkihoitotyönä ottorintaukset luiskataan kaltevuuteen 1:3. Ottamisen päätyttyä ottamisalue palautetaan metsämaaksi.

 

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet

 

Suunniteltu ottamisalue on merkitty Itä-Riistaveden yleiskaavassa maa- ja metsätalousalueeksi (MU), jolla on ympäristöarvoja ja ulkoilukäyttöä. Lisäksi alue sijoittuu eo –merkinnällä maa-ainesten ottoon osoitetulle alueelle. Maa-ainesalueen eteläpuolelle sijoittuu myös ohjeellinen ulkoilureitti.

 

Kuopion seudun maakuntakaavassa Kantola II:n maa-ainesalue sijoittuu ge 11.660 –merkitylle arvokkaalle harju- tai kallioalueelle sekä pv 11.653 –merkitylle tärkeälle pohjavesialueelle. Maa-ainesalueen luoteispuolelle noin yhden kilometrin etäisyydelle sijoittuu Laatanvaarun luonnonsuojelualue (SL 11.561).

 

Reilun puolen kilometrin etäisyydelle alueen kaakkoispuolelle sijoittuu lähin luonnonsuojelualue Riistaveden lintujärvet, joka kuuluu Natura 2000 –verkostoon.

 

Toiminta sijoittuu Laatanlammen vedenhankintaa varten tärkeällä (I-luokan) pohjavesialueella (0829701). Pohjavesialueelle sijoittuu vedenottamo, etäisyys vedenottamolle on noin 2 km.

 

Suunnitelma-alueen lähialue on harvaan asuttua haja-asutusaluetta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat ottamisalueen koillispuolella 110 metrin etäisyydellä, sekä ottamisalueen lounaispuolella 170 metrin etäisyydellä. Lähin vesistö on pohjoispuolella sijaitseva Mänty-Pölläkkä 310 metrin etäisyydellä.

 

Ottoalue rajautuu kahteen maa-ainesten ottoalueeseen itä- ja eteläpuolella. Alueen välittömässä läheisyydessä, alueen länsipuolella sijaitsee lisäksi kaksi maa-ainesten ottoaluetta.

 

Asian käsittely                             Naapurien kuuleminen

 

Hakemuksesta on kuulutettu Valtuustotalon ilmoitustaululla 20.10.-21.11.2016. Asian vireilläolosta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehdessä 29.10.2016. Lisäksi asian vireilläolosta on tiedotettu naapureita 20.10.2016 päivätyllä kirjeellä.

 

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia.

 

Pyydetyt lausunnot

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue on antanut 15.12.2016 päivätyn lausunnon, jossa todetaan mm. seuraavasti:

 

”Suunnitelma-alue sijoittuu Kuopion yleiskaavan (Itä-Riistavesi, Melalahti) MU-alueelle ja osaksi maa-ainesten ottoon tarkoitetulle EO-alueelle. Kuopion seudun maakuntakaavassa alue sijoittuu ge 11.660 arvokkaalle harju- tai kallioalueelle. Alueella ei ole asemakaavaa.

 

Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa annetaan seuraava toimenpide-ehdotus/toimintasuositus: Laatanlammen pohjavesialueella voimassa olevan yleiskaavan mukaisten maa-ainesten ottoon varattujen alueiden ulkopuolelle ei tule avata uusia ottoalueita.

 

Toiminta pohjavesialueella vaatii pohjaveden pinnantason ja laadun tarkkailuohjelman laatimista ja toteuttamista. Lähin laaduntarkkailuun soveltuva havaintoputki P17/10 sijaitsee toiminta-alueelta lounaaseen 170 metrin päässä. Pohjaveden virtaus on oletetusti itäkaakkoon toiminta-alueelta, joten toiminnan vaikutuksia ei voida seurata em. havaintoputkesta. Toiminta-alueen itäpuolelle on asennettava uusi pohjaveden tarkkailuun soveltuva pohjaveden havaintoputki. Havaintoputken on oltava sellainen, josta voidaan tarkkailla myös mahdollisia öljyhiilivetypitoisuuksia.

 

Pohjaveden pinnankorkeutta tulee jatkossa seurata 2 kertaa vuodessa asennettavasta pohjaveden havaintoputkesta. Pohjaveden laatunäyte tulee ottaa asennettavasta havaintoputkesta vuosittain toiminnan aikana (mikäli ottotoimintaa on vuoden aikana ollut) sekä toiminnan loputtua.

 

Toiminnan vaikutuksia seurataan pohjavedestä seuraavin laatuparametrein: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10).

 

Toimintaan tarvittavista laitteistosta ja kalustoista mahdollisesti aiheutuvat vuodot maaperään on estettävä jo ennalta asianmukaisilla suojauksilla ja muilla varotoimenpiteillä. Pohjois-Savon ELY-keskus korostaa, että nestemäisten polttoaineiden, voiteluaineiden ja muiden pohjavedelle vaaraa aiheuttavien aineiden varastointialueet sekä kuljetus- ja maansiirtokaluston pysäköintialue on sijoitettava tukitoiminta-alueelle. Tukitoiminta-alue tulee ensisijaisesti sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli tukitoiminta-alue sijoitetaan pohjavesialueelle, tulee alueella olla riittävä 4 metrin suojakerros pohjaveteen.

 

Tukitoiminta-alue tulee varustaa vettä heikosti läpäisevällä pinnoitteella tai suojakalvolla. Mikäli alueella säilytetään öljytuotteita, on säiliöiden oltava kaksoisvaipallisia tai ne on sijoitettava niiden tilavuutta vastaavaan katoksella varustettuun suoja-altaaseen. Polttonesteiden jakelulaitteistossa on oltava järjestelmä ylitäytön estämiseksi.

 

Toiminnassa käytettävien siirrettävien moottoroitujen seulojen alla oleva maaperä on myös suojattava suojarakenteilla öljy- ja polttoainevahinkojen varalta.

 

Laitteiden ja ajoneuvojen huolto tulee tehdä pohjavesialueen ulkopuolella. Mikäli huolto joudutaan tekemään pohjavesialueella, on huoltoalueelle varattava imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, joilla voidaan estää vuotojen pääsy maaperään ja pohjaveteen. Toiminta-alueelle on tehtävä valmiussuunnitelma vahinkotapausten varalle.

 

Toiminta-alueelle on jälkihoitotoimenpiteenä muodostettava kunnollinen kasvualusta ja puusto palautettava siementämällä ja istuttamalla. Kokonaisuudessaan jälkihoitotoimenpiteet tulee suorittaa ennen luvan päättymistä.

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus korostaa, että toiminnanharjoittaja on aina vastuussa pohjavedelle aiheuttamastaan vahingosta

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanta on, että pohjavesialueiden suojelusuunnitelman toimenpidesuositus on otettava lupaharkinnassa huomioon. Muutoin toiminta voidaan toteuttaa hakemuksen ja suunnitelman mukaisesti, mikäli edellä mainitut sekä liitteenä olevat asiat otetaan toiminnassa ja lupamääräyksissä huomioon.”

 

 

                                                          Hakemuksen täydentäminen

 

                                                          Ottoalueen rajauksia on tarkennettu Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto huomioiden 14.3.2017 tehdyllä maastokäynnillä. Ottoalueen rajausta muutettiin niin, että ottoraja mukailee maaston muotoja maisemoinnin helpottamiseksi ja ulottuu vähäisessä määrin yleiskaavan eo -merkintärajauksen ulkopuolelle. Päivitetty hakemus ottosuunnitelmineen toimitettiin ympäristönsuojelupalveluille 21.3.2017.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

Esitys

 

Maansiirto Miettinen Oy:lle myönnetään maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen päivitetyn 21.3.2017 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin:

 

1.       Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen päivitettyyn ottamissuunnitelmaan rajatulta 1 ha alueelta. Ottamismäärä on enintään 100 000 m3.

2.       Alin kaivutaso on +90,0  m (N60). Alimman kaivutason ja ylimmän havaitun pohjavesipinnan väliin on kuitenkin jätettävä vähintään neljän metrin paksuinen koskematon maakerros.

3.       Ottamisalue on merkittävä maastoon ja turvallisuudesta on huolehdittava aitaamalla jyrkännekohdat. Ottamispaikalla tulee olla selkeästi merkittynä, että toiminta sijoittuu pohjavesialueelle. Ulkopuolisten pääsy alueelle on mahdollisuuksien mukaan estettävä lukittavalla puomilla.

 

4.       Valvontaa varten alueella on oltava korkeuslukeman ilmoittavat merkit.

 

5.       Luvan saajan tulee varmistaa, ettei yleiskaavaan merkitty ohjeellinen ulkoilureitti kulje ottoalueella ja tarvittaessa selvittää sen siirtomahdollisuudet ja siirtää se.

 

6.       Luvan saajan tulee sopia tienhoitokunnan kanssa ottoalueen länsireunalla sijaitsevan tien siirrosta.

 

7.       Toiminta-alueen itäpuolelle tulee asentaa uusi pohjaveden pinnan- ja laaduntarkkailuun soveltuva pohjaveden havaintoputki. Havaintoputken tulee olla sellainen, josta voidaan tarkkailla myös mahdollisia öljyhiilivetypitoisuuksia.

Pohjaveden pinnankorkeutta tulee seurata alueen itäpuolelle asennettavasta havaintoputkesta vähintään 2 kertaa vuodessa.

                     Pohjaveden laatua tulee seurata alueen itäpuolelle asennettavasta havaintoputkesta.  Pohjaveden laatunäyte tulee ottaa ennen toiminnan jatkamista ja vuosittain toiminnan aikana (mikäli ottotoimintaa on vuoden aikana ollut) sekä toiminnan loputtua. Pohjavesinäytteistä tehtävät määritykset ovat: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraatti, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10). Ottamisen aikana tulee varautua muutoksiin analyysivalikoimassa. Vuotuiset tarkkailutulokset on toimitettava Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalveluille ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

 

8.       Kuljetus- ja maansiirtokaluston paikoituspaikka tulee sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai alueelle, jossa on 4 metrin suojakerros pohjaveteen. Paikoitus- ja polttoaineiden jakelupaikka tulee olla varustettu öljyhiilivetyjen vaikutusta kestävällä pinnoitteella tai suojakalvolla ja sen päälle levitettävällä 30 cm:n suojamaakerrokselle. Maaperäsuojauksen reunat tulee muotoilla niin, että alueelta öljy yms. vuodot voidaan onnettomuustilanteissa kerätä hallitusti. Suojausrakenteen kunto tulee tarkistaa säännöllisesti ja se on kunnostettava välittömästi, kun vaurioita havaitaan.

 

9.       Ottamisalueella ei sallita:

 

-         nestemäisten polttoaineiden, öljytuotteiden tai ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointia

-         koneiden ja laitteiden huoltoa

-         kiinteän ja nestemäisen jätteen varastointia ja hautaamista

 

 

10.   Kaivualueelle ei saa johtaa eikä imeyttää tie- tai muilta riskialueilta tulevia pinta- tai kuivatusvesiä.

 

11.   Kaivualueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisen öljyvahingon sattuessa luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin öljyyntyneen maan poistamiseksi sekä ilmoitettava asiasta Pohjois-Savon pelastuslaitokselle ja Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Öljyvahinkoja varten alueella on oltava riittävästi imeytysainetta sekä tiivispohjainen paikka, johon saastunut maa voidaan väliaikaisesti koota. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä valmiussuunnitelma vahinkotapausten varalle.

 

12.   Toiminnassa on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteitä koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa. Jätehuoltosuunnitelma on tarkistettava 5 vuoden välein, ensimmäisen kerran 1.6.2022. Tarkistettu suunnitelma tulee toimittaa Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille.

 

13.   Maisemoidessa luiskat on muotoiltava ympäristöön sopiviksi. Rinteiden ylä- ja alaosat tulee pyöristää ja luiskien kaltevuuden tulee olla suunnitelmassa esitetyn mukaiset. Rinteiden kaltevuutta voidaan maiseman elävöittämiseksi vaihdella niiden eri osissa. Lohkareita ja isoja kiviä ei saa haudata alueelle. Luiskien ja kuoppien tasaukseen ei saa käyttää lahoavia jätteitä eikä tienpenkoista tai muista likaantuneista paikoista otettuja maa-aineksia.

 

14.   Tiivistyneet tiepohjat ja varastokasojen pohjat tulee pehmentää toiminnan loputtua. Luiskien ja pohjien tasaukseen on käytettävä puhtaita, vettä johtavia maa-aineksia. Pohjatasolle ja luiskiin on levitettävä vähintään 20 cm:n kerros keskikarkeaa tai karkeaa hiekkaa. Hiekkakerroksen päälle on rakennettava ensisijaisesti alueelta kuorituista pintamaista ja hiekasta sekoittaen vähintään 5 cm:n paksuinen orgaanista ainesta sisältävä kasvualusta. Hiekkaisella alueella kasvualustan voi rakentaa suoraan pohjamaan pintaosaan. Viimeistelytöiden jälkeen ottamisalueelle tulee kylvää alueelle luonteenomaisia kasvilajeja sekä istuttaa sekapuustolle. Alueen jälkihoito on toteutettava lupakauden loppuun mennessä.

 

15.   Otetun aineksen määrä ja laatu on ilmoitettava ensisijaisesti sähköisesti maa-ainestenotto ilmoituslomakkeella (YM012), joka on löydettävissä täyttö- ja lähettämisohjeineen internet -osoitteesta: www.yrityssuomi.fi ja kirjaamalla hakukenttään YM012. Mikäli ottoilmoituslomakkeen sähköinen täyttäminen ei ole luvan haltijalle mahdollista tulee täytetty ottoilmoituslomake toimittaa Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Ilmoitus on tehtävä vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

 

16.   Mikäli luvan saaja siirtää oikeuden maa-ainesten ottamiseen toiselle, vastaa luvan saaja edelleen lupamääräysten noudattamisesta, ellei lupaviranomainen eri hakemuksesta vapauta häntä vastuusta.

 

17.   Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on toimitettava ennen luvan saamista 5 300,00 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa vähintään 31.8.2027 saakka. Vakuus palautetaan, kun alue on saatettu lupamääräysten mukaiseen kuntoon ja tämä on todettu valvovan viranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa.

 

Vuotuisena valvontamaksuna peritään vahvistetun taksan mukaisesti toistaiseksi 462,00 euroa.

 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään vahvistetun taksan mukaisesti 1 260,00 euroa.

 

Lisäksi hakijalta peritään hakemuksen kuulutuskustannukset 188,79 euroa (alv 24%).

 

Päätöksen  voimassaolo          Lupa on voimassa 30.6.2027 saakka.

 

 

Perustelu                           Ottaminen sijoittuu valtaosin Kuopion yleiskaavassa (Itä-Riistavesi, Melalahti) eo -merkinnällä maa-ainesten ottoon osoitetulle alueelle. Ottoalueen pohjoisosa ulottuu vähäisessä määrin MU –merkinnällä osoitetulle maa- ja metsätalousalueelle, jolla on ympäristöarvoja ja ulkoilukäyttöä. Tällä vähäisellä eo –rajauksen ylityksellä alue saadaan jälkihoitotyönä tehtävässä maisemoinnissa paremmin sopeutettua ympäröivään maisemaan ja vallitseviin maastonmuotoihin. Ottaminen ei siten vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.

 

Ottamisalueen maisemalliset ja geologiset arvot ovat jo heikentyneet, koska alueen ympäristöstä on otettu maa-aineksia jo aiemmin. Ottamisalueella ei ole metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä muita luontokohteita. Näin ollen ottamisalueella ei voida katsoa olevan erikoisia luonnonesiintymiä eikä merkittäviä geologisen muodostuman tai kasvillisuuden luomia luonnon kauneusarvoja.

 

Ottamisalueen jälkihoitotyönä tehtävässä muotoilussa huomioidaan ympäristön vallitsevat maastonmuodot. Lisäksi puustoa ja muuta kasvillisuutta uusitaan ottamistoiminnan aikana ja sen jälkeen. Näin ollen maisemakuva ei turmellu ja alue palautuu metsätalousmaaksi.

 

Ylimmän pohjaveden pinnan yläpuolelle jätetään riittävän paksu suojakerros ja pohjaveden laatua sekä pinnankorkeutta seurataan. Lisäksi nestemäisten polttoaineiden, öljytuotteiden ja ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointia ei sallita ottamisalueella. Ottamistoiminnan jälkeen tiivistyneet teiden ja varastoalueiden pohjat pehmennetään ja alueen jälkihoidossa käytetään vettä läpäiseviä maa-aineksia. Näin ollen pohjaveden laatu tai antoisuus ei vaarannu.

 

Alueelle luonteenomaiselle kasvillisuudelle rakennetaan soveltuva kasvualusta ja puustoa sekä muuta kasvillisuutta uusitaan ottamistoiminnan aikana ja sen jälkeen. Pohjaveden laatua ja antoisuutta ei heikennetä. Näin ollen huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa ei tapahdu.

 

Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

 

 

Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet

 

Maa-aineslaki 1, 3–7, 10–13 a, 16 b, 19–21, 23, 23 a §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 1–4, 6–9 §

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Kuopion kaupunki, maa-aineslupia ja maisematyölupia koskeva taksa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.6.2016 § 49)

 

Toimivalta                          Palvelualueiden johtosäännön 2 luku, 7 §, kohta 9

 

Muutoksenhaku                Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

 

Viiteaineisto

*

Maansiirto Miettinen Oy sijaintikartta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Sokura

puh. +358 40 718 2147

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa