Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 18.05.2017/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 48

Asianro 1214/11.01.00/2014

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 23.3.2017 § 24 tehtyyn valitukseen, dnro 01058/17/5156

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                          Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan tekemästä päätöksestä 23.3.2017 § 24 on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, dnro 01058/17/5156. Hallinto-oikeus kehottaaa lautakuntaa antamaan lausuntonsa valituksesta, liittämään asiakirjoihin kaikki asiassa kertyneet asiakirjat ja laatimaan luettelon toimitetuista asiakirjoista. Lausunto ja asiakirjat pyydetään toimittamaan 29.5.2017 mennessä.

 

                                                          Valituskirjelmässä valittaja pyytää hallinto-oikeutta  kumoamaan ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 23.3.2017 § 24 ja määräämään, että valitus käsitellään uudelleen ja että käsittelyn yhteydessä pyydetään lausunnot Itä-Suomen ELY-keskukselta ja Kuopion kaupungin kaavaosastolta jääradan sopivuudesta nykyisen luvan sallimalle alueelle. Lisäksi valituksessa on 9 erillistä vaatimusta. Valituskirjelmä on esityksen liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää valituksen johdosta vastauksenaan seuraavaa:

 

                                                          Ympäristöjohtaja on päätöksellään 21.8.2014 § 59 myöntänyt luvan jääradalle Tahkolahdella ja päätös on lainvoimainen. Ympäristö- ja rakennuslautakunta on käsitellyt jäärataa koskevan valituksen 23.3.2017 § 24 ja päättänyt olla perumatta lupaa. Päätöksessä on esitetty perustelut.

 

                                                          Valituksessa oleviin lisäkohtiin ja väittämiin esitetään vastauksena seuraavaa:

 

1.       kohta: Kokouksessa ei ole ollut esillä kaikkia asiakirjoja

Kokouksessa ovat olleet esillä pöytäkirjan liitteenä olevat asiakirjat. Tämän lisäksi kokouksessa on ollut lautakunnanjäsenten saatavilla asiaan liittyvät kaikki asiakirjat.

2.       kohta: Kokouksessa lautakunnan jäsenille on esitetty vanhoja  ja  puutteellisia asiakirjoja

Kokouksessa on esitetty pöytäkirjan 23.3.2017 § 24 liitteenä olevat asiakirjat; vaatimusasiakirja, Kuopion kaupungin hyvinvoinninedistämisen lautakunnan pöytäkirja 28.2.2017 § 19, Aaltonen Motorsport Oy:n vastine 23.2.2017, Nilsiän Urheiluautoilijoiden vastine 21.2.2017, jonka liitteenä melumittaus 2011, lupapäätös, kartta, kalastusalueen lupa.

a kohta) karttaliite liittyy Nilsiän Urheiluautoilijoiden vastineeseen

b kohta) melumittaus 2011  liittyy Nilsiän Urheiluautoilijoiden vastineeseen, mittauspöytäkirjassa on allekirjoitus

 

3.       kohta :Lautakunnan kokouksessa ei ole ollut käytettävissä karttaliitettä

Kokouksessa on ollut käytettävissä kaikki asiaan liittyvät asiakirjat. Lautakunnan jäsenille havainnollistettiin radan sijaintia ilmakuvalta. Rata on ollut samalla paikalla luvitettuna vuodesta 2005.

4.       kohta: Lautakunnan kokouksessa ei ole ollut esillä suunnitelmaa ympäristön seurannasta

Kokouksessa on ollut esillä kaikki asiaan liittyvät asiakirjat. Tähän kohtaan on vastattu lautakunnan kokouksessa 23.3. 2017 §24 kohdassa 5 ”alueelta on otettu vesi- ja sedimenttinäytteet ennen toiminnan aloittamista”.

5.       kohta: Toiminnan on annettu jatkua ja yhtään tarkastusta ei ole tehty toiminnan aikana

Radan toimintaa on valvottu ottamalla alueelta vesi- ja sedimenttinäytteet ennen toiminnan aloittamista (kts.kohta 4.). Alueella on tehty melumittaus keväällä 2017. Toiminnanharjoittajaan ollaan oltu yhteydessä useita kertoja puhelimitse. Lisäksi alueella on käynyt poliisi ja pelastusviranomainen on tehnyt tarkastuksen 14.3.2017.

6.       kohta: nopeusrajoitus, turvallisuus, ympäristölle aiheutetut haitat, kalastuksen estäminen, alueen kunnostus jääradaksi kestää pitkään

Jääradalle on myönnetty maastoliikennelain mukainen lupa 21.8.2014 § 59. Luvassa on annettu lupaehdot. Lupaehdoissa on määrätty vastuuhenkilöstä. Alueen käytölle on saatu lupa vesialueen omistajalta. Jäätä on kunnostettava jäädyttämällä turvallisuuden vuoksi.

7.       kohta: melumittaus

Melumittauksen on tehnyt melumittauksiin erikoistunut konsultti. Lautakunnan kokouksessa 23.3.2017 oli tiedossa vain mittauksista saatu ennakkotieto, koska  tulosten raportointi oli vielä kesken.

8.       kohta: ympäristötarkastaja Pirkko Nevalaisen ja hänen lähipiirinsä sidonnaisuudet Nilsiän Urheiluautoilijat ry:ssä

Asiaan on annettu jo vastaus 6.4.2017 valittajalle lähetetyssä vastauksessa asiakirjapyyntöön 2.4.2017 päätökseen 23.3.2017 § 24 liittyen. Kysymykseen ei ole tarpeen vastata, koska jääviysasiat on käsitelty ennen lupaharkintaa.

9.       kohta: Aaltosen toiminta jääradalla

Maastoliikennelain mukaisessa luvassa 21.8.2014 § 59 Tahkolahdella on sallittu elämysmatkailuun liittyvä ohjattu ajo ralliautoilla.

 

Edellä esitettyihin vastauksiin perustuen ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, ettei sen tekemää päätöstä 23.3.2017 § 24 ole syytä muuttaa.

 

Lausunnon liitteenä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen toimitetaan kaikki asiassa kertyneet asiakirjat sekä luettelo toimitettavista asiakirjoista.

 

Lausunnon mukana palautetaan lausuntopyynnön mukana toimitetut asiakirjat.                                        

 

Liitteet

 

5

1214/2014 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 28.4.2017 ja valitus (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

 

                                                         

 

                                                         


 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Nevalainen

puh. +358 44 748 2398

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa