Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.05.2017/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 122

Asianro 3431/10.03.01.00/2017

 

 

Paasikoskentien saneeraussuunnitelman hyväksyminen nähtävillä olo varten, Juankoski

 

 

                                                          Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

                                                          Kaupunkisuunnittelupalvelut

 

 

Kohde                                             Nähtäville asetettava katusuunnitelma koskee Juankoskella sijaitsevan Paasikoskentien perusparannusta. Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

 

Lähtökohdat ja aikataulu

 

Katualueen leveys on suurimmalta osaltaan noin 16 metriä, leveimmillään noin 20 metriä. Katu saneerataan koko matkaltaan Juankoskentielle saakka. Kadulla on reunakivellä erotettu erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä. Ajorata on noin 6 metriä leveä. Paasikoskentiehen liittyvien katujen rakennekerrokset uusitaan noin 10 metrin matkalta.  Saneerattavan katuosuuden pituus on noin 1 200 metriä. Saneerattavan katuosuuden pituus on noin 1 200 metriä.

 

Valaistus

Katuvalaistus on kadulla paalutussuunnassaan vasemmalla puolella. Valaistus uusitaan saneerattavalla katuosuudella. Tarvittaessa valaisimia siirretään urakan yhteydessä tonteilta katualueelle tai sijoitetaan valaistusolosuhteiden parantamiseksi uudelleen. Nykyiset yhteiskäyttöpylväissä olevat ilmajohdot asennetaan maahan.

 

Kaapelit

Savon Voima Verkko Oy:llä on kohteessa ja hankealueen lähipiirissä rakennettua maakaapelointia. Kaapelointia täydennetään lisää tämän vuoden aikana. Myös Savon Kuituverkko Oy on asentanut valokuitukaapelia kadulla. Empower Oy on toteuttanut TeliaSoneran maakaapelointia Hevoshaan alueella, muilta osin kaapelointitarpeet tarkentuvat myöhemmin. DNA Oyj:llä on kaapelointitarpeita Juankosken Vuokratalot Oy:n asuntoihin Paasikoskentiellä.  Elisa Oyj:llä ei ole kaapelointitarpeita kohteessa. Telialla on ilmajohtoa yhteiskäyttöpylväissä katuvalaistuksen kanssa.

 

Kaukolämpö

Savon Voimalla on kaukolämpöverkostoa lähes koko saneerattavan Paasikoskentien matkalta.

 

Vesihuolto

Kadulla on osalla matkaa Kuopion Veden vesihuoltolinjoja, 1960- ja -70 rakennettua SG-putkea, sekä muoviputkea. Putkikokoina Ø150 mm SG sekä Ø160 ja Ø110 mm muoviset vesijohdot. Jätevesiviemäröinti alueella on toteutettu viettoviemäröintinä. Viemärilinjaa on Paasikoskentiellä vähemmän, pääosin putkilinjat ovat yläpuolelta kadun ali tulevia poikituksia. Kadun suuntaista linjaa on noin 80 metrin matka. Putkikokoina Ø225 B, sekä Ø200, Ø160 ja Ø110 mm muoviset jätevesiviemärit. Vesihuolto on sijoitettu kadulla pääosin paalutussuunnassaan oikeaan reunaan. Kuopion kaupunki toteuttaa kadulle saneerauksen yhteydessä hulevesiviemäröinnin parantamaan kadun kuivatusta. Hulevesiviemäri rakennetaan halkaisijaltaan Ø200…300 mm muovi- /betoniputkista.

 

Saneeraushankkeen rakennussuunnitelma-asiakirjat valmistuvat vuoden 2017 lokakuun loppuun mennessä. Rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2018 alkupuoliskolla.

 

Liikenteellinen ratkaisu           Nykyisen ajoradan leveys on 6,0 metriä ja yhdistetyn jalankulku- ja pyöräilyväylän leveys on 3,0 m. Kadun pinta on kärsinyt routavaurioita ja on huonokuntoinen. Kadulla on voimassa 40 km/h nopeusrajoitus. Nopeusrajoitus tulee säilymään samana myös saneerauksen jälkeen. Myös nykyinen kadun poikkileikkaus säilyy saneeraustyön jälkeen samana. Kadulla on nykyisin yksi korotettu liittymäalue (suunnitelmakartalla paalu 100). Korotettuja liittymiä ja hidastetöyssyjä on kadulle suunniteltu toteutettavan pitkille suorille osuuksille hillitsemään ajoneuvoliikenteen nopeuksia.

 

Pysäköinti

Ajoratapysäköinti on kadulla nykyisin sallittu, eikä siihen tule muutoksia.

 

Joukkoliikenne                            Paasikoskentiellä ei liikennöi joukkoliikenteen ajoneuvoja.

 

Pintamateriaalit, kalusteet ja kasvillisuus

 

Ajoradan päällystemateriaalina käytetään asfalttibetonia. Katu toteutetaan 250 mm sorapientareilla. Viherkaistat nurmetetaan.

 

Liikennevalot                               Saneerattavalla katuosuudella ei ole liikennevalojärjestelmiä.

 

Kunnallistekniikka                      Kuopion Vesi uusii katutöiden yhteydessä tarpeen mukaan vesi- ja jätevesiverkostojen runkolinjat sekä tonttiliittymät katualueen rajalle. Kadun kuivatuksen parantamiseksi Kuopion kaupunki toteuttaa saneerauksen yhteydessä hulevesiviemäröinnin. Vesihuoltolinjat saneerataan erillisten suunnitelmien mukaisesti.

 

Tasaus ja kuivatus                      Suunniteltu kadun tasaus myötäilee nykyistä kadun tasausta. Paikoin tasausta lasketaan nykyisestä, muutoksen ollessa enimmillään noin 30 cm nykyisen ajoradan yläpinnasta. Tällä kadun pituuskaltevuutta saadaan jyrkennettyä ja kuivatusta parannettua. Kyseisissä kohdissa ei ole tasauksen nostoa estäviä rakenteita, eivätkä tasaukseen suunnitellut muutokset vaikeuta tonteille ajoa nykyisestä. Katualueelle tulevat hulevedet johdetaan kadun reunaa ja sivuojia pitkin ritiläkantisten syöksykaivojen kautta hulevesiviemäriin. Kadun alkupäässä hulevedet imeytetään maaperään imeytyskaivon kautta. Paaluilla 325 ja 780 hulevedet ohjataan olemassa olevien hulevesilinjojen kautta maastoon. Paalulla 1140 hulevedet ohjataan kadulta nykyiseen linjaan ja edelleen vesistöön (Uudispellonlahti). Mahdollisessa tulvatilanteessa hulevedet ohjautuvat sivuojia pitkin samaiseen hankealueen itäpuolella olevaan vesistöön paalujen 320 ja 780 (Valjastie) kautta. Uudispellonlahden keskimääräinen vedenpinnan korkeus on +88.6.

 

Kustannukset                              Katurakentamisen osalta kokonaiskustannusennuste on 1 200 000 euroa.

 

Kustannusarvio ei sisällä vesi- ja viemärijohtojen saneerauksista aiheutuvia kustannuksia.

 

Vaikutusten arviointi

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke ei poikkea ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan muista vastaavan kaltaisista saneeraushankkeista.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Työllistämällä rakennusalaa, hankeen voidaan katsoa olevan yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Kadun varren kiinteistöjä tiedotetaan erillisellä tiedotteella katusuunnitelman nähtävillä olosta.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelman nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

56

3431/2017 Paasikoskentie sijaintikartta

 

57

3431/2017 Paasikoskentie as_poi_PLV 0 - 450

 

58

3431/2017 Paasikoskentie as_poi_PLV 450 - 900

 

59

3431/2017 Paasikoskentie as_poi_PLV 900 - 1195

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Karppinen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa