Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.06.2017/Pykälä 216

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 216

Asianro 3521/03.00/2017

 

 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristö-terveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle. 

 

Lausunto

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki edellytyksistä, jolla maakunta voi sopimuksella siirtää järjestämisvastuun kunnalle tai kunnille eräiden ympäristöterveydenhuollon lakien osalta.

 

Esityksen mukaan järjestämisvastuun siirtoa koskeva sopimus koskisi terveydensuojelulaissa, tupakkalaissa, elintarvikelaissa ja maataloustuotteiden markkinajärjestelyistä annetun lain 58 c §:ssä maakunnalle säädettyjä tehtäviä. Sopimuksen tulisi kattaa edellä mainitut tehtävät kokonaisuutena. Lisäksi sopimus voisi koskea eläinlääkintähuoltolaissa säädettyjä eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuuta sekä eläinsuojelulaissa tarkoitettuja, irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten talteenottoon ja tilapäisten hoidon järjestämiseen liittyviä tehtäviä.

 

Järjestämisvastuun siirron edellytyksenä olisi, että järjestämisvastuun vastaanottavalla kunnalla tai kunnilla sekä siirron jälkeen myös maakunnalla on käytettävissään vähintään 30 henkilövuotta vastaavat henkilöresurssit elintarvikelain, terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaisten viranomaistehtävien suorittamiseen.

 

Ehdotettu henkilömitoitusvaatimus on perusteettoman suuri. Kaupunkiseuduilla on jo riittävät resurssit, eikä yksiköiden koon kasvattamisella ole saavutettavissa tehokkuushyötyä eikä erikoisasiantuntijuudenkaan näkökulmasta ole tarpeen kasvattaa yksiköitä maakunnan laajuisiksi. Laista tulee poistaa tarkka henkilövaatimus. Riittävän osaamisen ja resurssit omaaville kunnille tulisi antaa mahdollisuus sopia maakunnan kanssa järjestämisvastuun siirtäminen terveydensuojelun, elintarvikevalvonnan ja tupakkalain osalta kunnalle. Erityisesti suuremmissa kaupungeissa ympäristöterveydenhuollolla on kiinteää yhteistyötä erityisesti ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja kaavoituksen sekä tilahallinnon kanssa. Kuopio on kehittänyt erityisesti rakennusvalvonnan ja tilahallinnon prosesseja asiakaspalvelun nopeuden ja laadun näkökulmasta hyödyntämällä prosessissa kiinteästi yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon. Kyseinen yhteistyö valvontaviranomaisten välisissä prosesseissa on vaarana heikentyä ja hidastaa jatkossakin kuntien vastuulle jäävien mm. ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan lupavalmistelua, mikäli ympäristöterveydenhuolto siirretään kunnista maakuntaan. Kunnille jää maakuntauudistuksen jälkeen edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtäviä. Ympäristöterveydenhuollolla on kunnissa merkittävä rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja elinkeinopolitiikan toteutumisessa. Kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on vaarassa vaikeutua, mikäli ympäristöterveydenhuollon asiantuntemus siirtyy kunnista maakuntiin.

 

Edellä esitettyjen syiden vuoksi on tärkeää, että kaupungeille tai kaupunkiseuduille jää mahdollisuus sopia tehtävien tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä maakunnan kanssa niin, että jo olemassa oleva valvontaviranomaisten välinen yhteistyö toimisi jatkossakin tehokkaasti toimintaa tukien.

 

 

 

Liitteet

7

3521/2017 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveysministeriö

 

8

3521/2017 Hallituksen esitys

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Tanja Leppänen

puh. +358 44 718 2141

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa edellä olevan lausunnon.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa