Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 16.08.2017/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 23

Asianro 4864/08.00.00/2017

 

 

Oikaisuvaatimus suunnittelupäällikön päätöksestä 13.6.2017 § 19/2017 / Liikennemerkkianomus

 

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelupalvelujen tukipalvelut

 

 

Suunnittelupäällikkö on tehnyt viranhaltijapäätöksen pyyntöön liikennemerkin ”moottoriajoneuvolla ajo kielletty” (312) asettamisesta hänen vapaa-ajan asuntoaan sivuavan rasitetien molempiin päihin. 13.6.2017 tehdyssä viranhaltijapäätöksessä hakijalle ei annettu tieliikennelain 51 §:n mukaista lupaa asettaa liikennemerkkiä ”moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty” hakemuksessa mainitulle rasitetielle.

 

Kun kyseessä on järjestäytymätön tieyritys, YksTL 71 §:n mukaan on tienpitoa koskeva tieosakkaiden toimenpide sellaisenaan osakasta sitova vain, mikäli siitä on sovittu.


Hakija oli liittänyt hakemukseensa toisen tieoikeutetun tilan 174-402-6-8 omistajien suostumuksen sekä toisen rasitetun tilan 174-404-10-8 omistajan suostumuksen liikennemerkkien asettamiseen. Tieoikeuden rasittaman tilan 174-402-6-2 omistajan osalta oli toimitettu 7.5.2010 tehty Pohjois-Savon sovittelutoimiston laatima sopimus, jossa todetaan: ”Asianosaiset sopivat, että [hakija] saa laittaa liikennettä rajoittavat  liikennemerkit omalla kustannuksellaan.” Sopimuksessa ei yksilöidä liikennemerkkejä eikä niiden sijoituspaikkaa eikä asettamisen ajankohtaa.


Päätöksen tekijä tiedusteli asiaa puhelimitse 2.6.2017 tilan 174-402-6-2 omistajalta, jolloin tämä totesi, ettei anna suostumusta po. liikennemerkkien asettamiseen.

 

Päätöksen perusteluissa todettiin, että Tieliikennelain 51 §:n mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä (eli tiekunta tai tieosakkaat yhdessä, jos tiekuntaa ei ole) saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Todettiin, että järjestäytymättömän tieyrityksen yksi osakas ei suostu liikennemerkin asettamiseen, joten hakijalle ei annettu lupaa asettaa anottuja liikennemerkkejä.

 

Oikaisuvaatimus 19.6.2017

 

Oikaisuvaatimuksessaan hakija toteaa seuraavaa: ”Haen oikaisua Hankamäentie 103 A:n kohdalle asetettavan moottoriajoneuvolla ajokieltomerkin asettamiselle luvan, sekä toiseen päähän mikä yhtyy Juankoski-Kaavin tieosuudelle.

 

Pyydän huomioimaan seuraavaa. Kaikilta tiehen kuuluvilta maaomistajilta on suostumus liikennemerkille ko. tieosuudelle. Tilan 174-402-6-2 omistajan  suostumus koskee nimenomaan sitä. (Ilmenee sovintosopimuksessakin, että ei voi tarkoittaa muuta). Lisäksi muiden suostumus on tieosuuden kuvauksen osalta vastaavanlainen kuin em. henkilöllä ja silti ne on katsottu hyväksytyiksi suostumuksiksi toisin kuin tilan 174-402-6-2 omistajan.

 

Sovintosopimuksessa ei ole määritelty päättymisaikaa, joten sen on katsottava edelleen olevan voimassa ja tilan 174-402-6-2  omistajan tulisi sopimuksen mukaisesti sallia moottori-ajoneuvolla ajo kielletty-liikennemerkki.”

 

Tilan 174-402-6-2 omistajalta pyydettiin kirjallinen lausunto oikaisuvaatimuksen johdosta. 25.7.2017 annetussa lausunnossa todetaan, ettei po. maanomistaja anna lupaa ”moottoriajoneuvolla ajo kielletty” liikennemerkin asettamiseen. Perusteluna todetaan, että tilan 174-402-6-2 omistaja on käytännössä yksin vastannut puheena olevan rasitetien ylläpidosta. Edelleen hänen toimeentulonsa on riippuvainen tilalla 174-402-6-2 sijaitsevan soranottoalueen myyntituloista. Kaikki liikennöinti mukaan lukien soranajo em. soranottoalueelta tapahtuu puheena olevaa rasitetietä pitkin.

 

Perustelut päätösesitykselle

 

Koska hakija ja tilan 174-402-6-2 omistajan sovintosopimuksen tekemisestä on kulunut 7 vuotta aikaa ja koska sovintosopimuksessa ei oltu yksilöity liikennemerkkejä eikä niiden sijoituspaikkaa eikä asettamisen ajankohtaa, viranhaltijapäätöksen tekijä katsoi tarpeelliseksi varmistaa tilan 174-402-6-2 omistajalta, onko tämä sovintosopimuksessa tarkoittanut liikennettä rajoittavilla  liikennemerkeillä hakijan esittämää vaihtoehtoa. Tilan 174-402-6-2 omistaja totesi, ettei sovintosopimuksessa tarkoitettu kokonaan tiellä liikennöinnin estäviä liikennemerkkejä, eikä hän voi antaa suostumusta kyseisten liikennemerkkien asettamiseen. Tilalla 174-402-6-2 sijaitsee käytössä oleva soranottopaikka, jota käyttää paikallinen maanrakennusurakoitsija. Hakijan esittämien liikennemerkkien asettaminen rasitetien molempiin päihin olisi estänyt soranottopaikan käytön sekä kaiken muunkin liikennöinnin moottoriajoneuvoilla tien vaikutuspiirissä oleville tiloille.  

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että oikaisuvaatimus hylätään.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ari Räsänen

puh. +358 44 718 5122

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa