Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 16.08.2017/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 22

Asianro 4291/14.05.00.01/2017

 

 

Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelupalveluiden tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä         

Karttulan vesiosuuskunta on 23.5.2017 jättänyt Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisesti esityksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tarkistamiseksi. Karttulan vesiosuuskunta on esittänyt jätevesiviemärin verkoston laajentamista Syvänniemen alueelle, jonne on tarkoitus rakentaa viemäriverkosto vuoden 2017 aikana.

 

Kuopion kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se asettaisi Karttulan vesiosuuskunnan esityksen toiminta-alueen tarkistamiseksi julkisesti nähtäväksi ja varaisi mahdollisuuden valvontaviranomaisille antaa lausunto sekä alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluksi.

                                        

1.       Yleistä vesihuollosta

 

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001) myöhempine muutoksineen. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

 

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muidenkin kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Lisäksi kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

 

2.      Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti sekä siten, että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kunnan ympäristösuojelunviranomainen voi myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta.

 

Toiminta-alueen hyväksymispäätöksen yhteydessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin. Kysymyksessä on suuntaa antava aikataulu, jonka perusteella toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat voivat arvioida, millä ajanjaksolla verkosto on tarkoitus ulottua heidän kiinteistöjensä läheisyyteen.

 

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet hyväksyy kunta. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle. Valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöjen omistajille sekä haltijoille tulee varata tilaisuus tulla kuulluiksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

3.      Karttulan vesiosuuskunnan perustietoja

 

Karttulan Vesiosuuskunta toimii entisen Karttulan kunnan haja-asutusalueella lukuun ottamatta Kuopion Veden toiminta-alueita (Karttula entinen kirkonkylä, Pihkainmäki ja Syvänniemi). Karttulan Vesiosuuskunta on perustettu 1994. Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alueen tarkistaminen on hyväksytty viimeksi kaupunginhallituksessa 9.11.2015. Itä-Kallaveden vesiosuuskunta sulautui osaksi Karttulan vesiosuuskuntaa 31.1.2017.

 

Karttulan vesiosuuskunnan Karttulan alueen vesijohtoverkostoihin on tähän mennessä liittynyt yhteensä yli 700 kiinteistöä, joista lähes 320 kpl on liittynyt jätevesiviemäriverkostoon. Vehmersalmen (ent. Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan) alueella on noin 400 kiinteistöä liittynyt vesijohtoon ja noin 120 kiinteistöä jätevesiviemäriverkostoon.

 

Talousveden osuuskunta ostaa pääosin Kuopion Vedeltä. Lisäksi sillä on oma vedenottamo Airakselassa. Karttulan alueella vedenkulutus on yli 160 m3/d ja Vehmersalmen alueella noin 90 m3/d. Karttulan Vesiosuuskunnan verkostot ovat useilla alueilla rakennettu siten, että vettä pystytään johtamaan kahdesta suunnasta. Airakselan alueen vesijohtoverkosto on yhdistetty Lempyyn verkoston kautta Suonenjoen kaupungin vesilaitokseen. Osuuskunnan Karttulan alueen vesijohtoverkostoihin on liittynyt yli 700 kiinteistöä ja Vehmersalmella noin 400 kiinteistä. Vesijohtoverkostoja osuuskunnalla on Karttulan alueella lähes 270 kilometriä ja Vehmersalmen alueella 150 kilometriä.

 

Osuuskunnalla on jätevesiviemäriverkostoa mm. Pörönniemen, Kuivaniemen, Kuttaniemen, Hirvijärven alueilla, josta jätevedet johdetaan Karttulan jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi Airakselan jätevedet johdetaan Lempyyn vesiosuuskunnan kautta Suonenjoen jätevedenpuhdistamolle. Vehmersalmen jätevedet johdetaan osin Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronin ja osin Kuopion Veden Vehmersalmen jätevedenpuhdistamoille. Jätevesiviemäriverkostoon Karttulan alueella on liittynyt yli 300 kiinteistöä ja Vehmersalmen alueella 120 kiinteistöä.

 

4.      Karttulan vesiosuuskunnan esitys tarkistetuksi vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueeksi

 

Karttualan vesiosuuskunta on jättänyt 23.5.2017 Kuopion kaupungille esityksen tarkistetun toiminta-alueen hyväksymiseksi. Jätevesiviemäröinnin toiminta-aluetta laajennetaan lähinnä Syvänniemen alueelle, jonne vesiosuuskunta rakentaa viemäriverkoston vuoden 2017 aikana. Myös vesijohdon toiminta-aluetta laajennetaan Syvänniemellä samansuuruiseksi kuin jätevesiviemäröinnin alue. Lisäksi Rääpys-Rytkyn alueella vesijohdon- ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen rakentamisvuosi muutetaan vuodesta 2016 vuodeksi 2022. Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alue ei pääosin sijaitse YKR 2015 mukaisella taajama-alueella.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan on positiivinen, kun vedenjakelun toimintavarmuus paranee ja jätevesilietteiden kuljetustarve vähenee sekä vesistöjen tila paranee, kun kiinteistöt liittyvät keskitettyyn viemäröintiin.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se asettaisi Karttulan vesiosuuskunnan esityksen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistamiseksi julkisesti nähtäväksi sekä varaisi valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöille mahdollisuuden tulla kuulluksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

Esitys toiminta-alueeksi on lausunnolla ja nähtävänä 21.8.–22.9.2017 kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa sekä kaupungin internet-sivuilla. Mahdolliset lausunnot, mielipiteet ja kannanotot on esitettävä kirjallisesti kaupunkirakennelautakunnalle nähtävänäoloaikana.

 

 

Lausunnot pyydetään              Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

        Alueellinen ympäristönsuojelu

Ympäristöterveydenhuolto

Alueellinen rakennusvalvonta

Strateginen maankäyttö

Kuopion Vesi Liikelaitos

 

Liitteet

13

4291/2017 Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alueet (kartta)

 

14

4291/2017 Karttulan vesiosuuskunnan 23.5.2017 esitys liitteineen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa