Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.10.2017/Pykälä 130

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 130

Asianro 7970/10.03.00.02/2016

 

 

Valituksen jättäminen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä / veden ottaminen Iso-Valkeisesta lumetuskäyttöön, Antikkalanrinteet Kuopio

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupunki kehittää Antikkalan hiihtokeskusta osana Puijon kehittämisen kokonaisuutta. Laskettelutoiminnan jatkumista on suunniteltu yhdessä Huippupaikat Oy:n kanssa. Taloudellisesti kannattavan hiihtokeskustoiminnan takaamiseksi Antikkalaan täytyy rakentaa lumetusjärjestelmä. Lumetukseen käytettävä vesi otettaisiin pumppaamalla Iso-Valkeisen lammesta.

 

Kaupunki on hakenut Itä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa vesitaloushankkeeseen. Aluehallintovirasto antoi asiassa 14.9.2017 päätöksen, jossa Kuopion kaupungin hakemus on hylätty vedenottolaitteiden rakentamisen ja veden ottamisen osalta. Samassa päätöksessä aluehallintovirasto myönsi Huippupaikat Oy:lle luvan poiketa vesilain tarkoittamasta vesiluontotyyppien suojelusta.

 

AVI katsoo päätöksessään, että hankkeesta saatava hyöty yleisille tai yksityisille eduille ei ole huomattava verrattuna siitä yleisille eduille koituviin menetyksiin. Näin ollen luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty ja hakemus on hylättävä.

 

Kuopion kaupungille Antikkalan laskettelurinnetoiminnan kehittäminen ei ole vain yksi yrityshanke, vaan osa Puijon matkailu- ja virkistyspalvelujen kehittämisen kokonaisuutta. Näin ollen hankkeesta saatavat hyödyt yleiselle edulle ovat suuremmat kuin yksittäisen laskettelurinteen sijainti ja etäisyys lähimpään korvaavaan rinteeseen.

 

Hakiessaan lupaa vesitaloushankkeeseen kaupunki on selvittänyt erittäin laajasti ja perusteellisesti alueen arvokkaat luontokohteet ja hankkeen vaikutukset niihin. Luontoarvojen ja hankkeen vaikutusten määrittelyä on tehty tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen kanssa. Kaupunki on myös sitoutunut lupahakemuksen perusteella annetuissa lausunnoissa esitettyihin kohtuullisiin toimenpiteisiin, joilla suojellaan arvokasta niittyluontoa ja sillä esiintyviä erityisesti suojeltavaa sekä vaarantuneita ja silmälläpidettäviä lajeja.

 

Kaupunki pitää AVI:n päätöstä muun muassa vesilain vastaisena, riittämättömästi selvitettynä ja riittämättömästi perusteltuna. Hankkeesta aiheutuvia haittoja on AVI:n päätöksessä arvioitu suuremmiksi kuin tieteellisin perustein olisi perusteltua. Valitustekstistä tarkemmin ilmenevin perustein Kuopion kaupunki katsoo muutoksenhaun tarpeelliseksi.

 

Kaupungin valitusluonnos Vaasan hallinto-oikeudelle on liitteenä.

 

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hakee valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä.

 

 

 

Liitteet

3

7970/2016 Avin päätös

 

4

7970/2016 Hakemus

 

5

7970/2016 Ennakkolausuntopyyntö

 

6

7970/2016 ELY:n lausunto 13.2.2017

 

7

7970/2016 Hakemuksen täydentäminen

 

8

7970/2016 Lausuntopyyntö luonnontieteellinen keskusmuseo

 

9

7970/2016 Sienityöryhmän lausunto

 

10

7970/2016 Päätös Ympäristö- ja rakennuslautakunta

 

11

7970/2016 Täydentävä lausunto

 

12

7970/2016 Selityspyyntö

 

13

7970/2016 ELY:n lausunto 26.6.2017

 

14

7970/2016 Selvitys lausuntoihin ja muistutuksiin

 

15

7970/2016 Valitus hallinto-oikeuteen

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Ismo Heikkinen

puh. +358 44 718 5656

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                          Keskustelun kuluessa jäsen Veera Wilman teki jäsen Harri Auvinen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "Esitän, että kaupunginhallitus ei hae valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä. Sen sijaan Kuopion kaupunki etsii aktiivisesti vaihtoehtoista ratkaisua lumettamisen järjestämiseksi."

 

                                                      Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat vs. kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Veera Willman tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

                                                      Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Nevala, Kantanen, Kaartinen, Kananen, Kosunen, Reijonen, Savolainen, Tolppanen ja Virtanen) ja 2 ei-ääntä (Auvinen ja Willman), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa