Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.04.2018/Pykälä 91

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 91

Asianro 726/10.03.01.00/2017

 

 

Leikkipaikat-viherpalveluohjelma, leikkipaikat 2018 - 2024

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Taustaa                                          Kuopion kaupungin yleisillä alueilla olevat leikkipaikat siirtyivät kaupunkiympäristön palvelualueen vastuulle vuonna 2017. Pitkäntähtäimen suunnittelua ja kehittämistä varten on ollut tarvetta saada työkalu, jonka laatimisen edellä mainittu siirtyminen mahdollisti.

 

Kuopio asettaa uudessa strategiassaan 2030 tavoitteekseen olla hyvän elämän pääkaupunki, joka on edelläkävijä terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisessa, on ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava ja paras paikka lapsille. Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen viherpalveluohjelma on yksi käytännön askelista kohti strategian tavoitteita.

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi em. ohjelman nähtävillä oloa varten 7.2.2018. Ohjelma oli 12.2. - 13.3.2018 julkisesti nähtävänä, jolloin siitä jätettiin yksi kannanotto (liite 6).

 

Kannanoton johdosta on Nilsiän kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen (NIKE ry) kanssa pidetty neuvottelu 4.4.2018. Neuvottelussa on sovittu, ettei poistettaviksi aiottuja korttelileikkipaikkoja lopeteta ennen niiden elinkaaren päättymistä, eikä ennen korvaavan lähiliikuntapaikan rakentamista. Lähiliikuntapaikalle sopivaksi sijainniksi todettiin parhaiten soveltuvan Rantapuisto, jonne kaikki tarvittavat toiminnot voidaan turvallisesti sijoittaa.

 

NIKE ry:n kannanotto ei vaikuta viherpalveluohjelman sisältöön.

                            

Ohjelman toteutus ja valmistelu

 

Kuopion kaupungin yleisillä alueilla oleville leikkipaikoille on valmistunut viherpalveluohjelma vuosille 2018 - 2024. Leikkipaikkojen viherpalveluohjelman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva Kuopion yleisten alueiden leikkipaikkaverkostosta. Työ sisältää Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimat 91 leikkipaikkaa. Nämä sijaitsevat puistoissa ja ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Tilakeskuksen hallinnoimat koulu- ja päiväkotipihojen leikkipaikat on jätetty tarkastelujen ulkopuolelle paitsi silloin, kun ne ovat osa lähiliikuntapaikkaa.

 

Ohjelman laadinnassa on hyödynnetty Kuopion viherverkoston yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä tehtyä asukaskyselyä keväältä 2017, eikä tätä työtä varten tehty erillisiä asukaskyselyjä. Ohjelmassa on huomioitu Kuopion kaupungin muut jo valmistuneet ja tekeillä olevat ohjelmat niiltä osin, kuin niillä on vaikutusta kyseisiin viherpalveluihin. Verkoston analysoinnissa on käytetty vertailutietoja suurimmista suomalaisista kaupungeista.

 

Työn valmistelemisesta on vastannut ohjausryhmä, jossa oli jäseniä kaupunkisuunnittelupalveluista, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä konsultilta. Työn aikana on pyydetty lisäksi kommentteja myös mm. omatoimisen hyvinvoinnin palveluilta. Palveluohjelman laatimisesta on tiedotettu ”Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2017” -julkaisussa ja se on esitelty kaupunkirakennelautakunnalle kesäkuussa 2017.

 

Ohjelman tavoitteet ja jatkotoimenpiteet

 

Ohjelman keskeisin tavoite on toimia työkaluna ja määrittää pitkäntähtäimen tavoitteet leikkipaikkojen rakentamisen, peruskunnostuksen, sekä turvallisten ja riittävän leikkipaikkaverkoston kehittämiseksi. Ohjelman avulla pystytään myös kohdentamaan suunnittelun resursseja investointiohjelmaa paremmin palvelevaksi.

 

Tavoitteena on lisäksi vakiinnuttaa leikkipaikoille hierarkia ja vahvistaa laadulliset kriteerit kullekin leikkipaikkatyypille. Lisäksi kohteiden osalta on pyritty tarkastelemaan nykyistä kunnossa- ja puhtaanapidon laatua. Raporttia päivitetään jatkossa viiden vuoden välein siten, että seuraava ohjelmointipäivitys laaditaan vuonna 2024, jolloin tarkastelujaksoksi otetaan vuodet 2025 – 2029.

 

 

Vaikutusten arviointi                Leikkipaikat ovat elämyksellisiä yhteisöllisyyttä ja lasten kasvua tukevia ympäristöjä. Ne tarjoavat lapsille turvallisen ympäristön siihen päivittäiseen leikkiin ja liikkumiseen, jota lapsi tarvitsee terveeseen kasvuun ja hyvinvointiin. Leikkipaikat parantavat alueiden viihtyvyyttä ja kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia. Työ tukee kaupungin strategian toteutumista ja sillä on positiivisia vaikutuksia kuntalaisiin, koska työllä edistetään kestävää hyvinvointia sekä hyvää luonnon ja elinympäristön tilaa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Kuopion viherpalveluohjelma, leikkipaikat 2018 – 2024 jatkosuunnittelussa ohjeellisesti noudatettavaksi ja merkitsee tiedoksi saadun kannanoton ja esittää ohjelman edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

 

 

 

Liitteet

13

726/2017 Liite  6 Kannanotto viherpalveluohjelmaan (NIKE ry)

                                                         

Viiteaineisto

3

726/2017 Kuopion viherpalveluohjelma-leikkipaikat Raportti s1-41 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

4

726/2017 Liite 1 Kohdekortit (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

5

726/2017 Liite 2 Kuopion keskeisen kaupunkialueen leikkipaikkaverkosto 2017 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

6

726/2017 Liite 3 Kuopion maaseutualueiden leikkipaikkaverkosto 2017 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

726/2017 Liite 4 Kuopion keskeisen kaupunkialueen leikkipaikkaverkosto 2018 - 2024 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

8

726/2017 Liite 5 Maaseutualueen leikkipaikkaverkosto 2018 - 2024 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

                                                         

Valmistelija     

Matti Nikoskelainen

puh. +358 44 718 5711

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa