Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.06.2018/Pykälä 125

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 125

Asianro 4188/14.05.00.01/2018

 

 

Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta alueen tarkistaminen

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä         

Karttulan vesiosuuskunta on 25.4.2018 päättänyt jättää Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisesti esityksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tarkistamiseksi. Karttulan vesiosuuskunta on esittänyt jätevesiviemärin verkoston laajentamista Saitanlahden / Kalliorannan alueelle, jonne on tarkoitus rakentaa viemäriverkosto vuoden 2018 loppuun mennessä ja Jännevirran alueelle, jonne viemäriverkosto on tarkoitus rakentaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi osuuskunta on esittänyt vesi- ja viemärijohdon toiminta-alueen rajauksen muutosta (pienentämistä) Vehmersalmen Katteluksen alueella, koska aiempi rajaus on virheellinen. Ko. alueella sijaitsee Kuopion Vesi Liikelaitoksen vesi- ja viemärijohdot.

 

Kuopion kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se asettaisi Karttulan vesiosuuskunnan esityksen toiminta-alueen tarkistamiseksi julkisesti nähtäväksi ja varaisi mahdollisuuden valvontaviranomaisille antaa lausunto sekä alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluksi.

                                                           

1.        Yleistä vesihuollosta

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001) myöhempine muutoksineen. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

 

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muidenkin kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Lisäksi kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

 

2.        Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti sekä siten, että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kunnan ympäristösuojelunviranomainen voi myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta.

 

Toiminta-alueen hyväksymispäätöksen yhteydessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin. Kysymyksessä on suuntaa antava aikataulu, jonka perusteella toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat voivat arvioida, millä ajanjaksolla verkosto on tarkoitus ulottua heidän kiinteistöjensä läheisyyteen.

 

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueen hyväksyy kunta. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle. Valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöjen omistajille sekä haltijoille tulee varata tilaisuus tulla kuulluiksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

3.        Karttulan vesiosuuskunnan perustietoja

 

Karttulan Vesiosuuskunta toimii entisen Karttulan kunnan haja-asutusalueella Kuopion Veden Karttulan entisen kirkonkylän, Pihkainmäen ja Syvänniemen verkostojen ulkopuolella. Karttulan Vesiosuuskunta on perustettu 1994. Itä-Kallaveden vesiosuuskunta sulautui osaksi Karttulan vesiosuuskuntaa 31.1.2017. Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alueen tarkistaminen on hyväksytty viimeksi kaupunginhallituksessa 9.2.2018. Rääpys-Rytkyn alueella oli em. päätöksen karttaliitteessä virheellinen vesijohdon tavoiterakentamisvuosi 2020, joka muutetaan vuoteen 2022.

 

Karttulan vesiosuuskunnan sekä Karttulan ja Vehmersalmen alueiden vesijohtoverkostoihin on tähän mennessä liittynyt yhteensä noin 1150 kiinteistöä, joista noin 440 kpl on liittynyt jätevesiviemäriverkostoon.

 

Talousveden osuuskunta ostaa pääosin Kuopion Vedeltä. Lisäksi osuuskunnalla on oma vedenottamo Airakselassa. Vedenkulutus on noin 195 m3/d. Karttulan Vesiosuuskunnan verkostot ovat useilla alueilla rakennettu siten, että vettä pystytään johtamaan kahdesta suunnasta. Airakselan alueen vesijohtoverkosto on yhdistetty Lempyyn verkoston kautta Suonenjoen kaupungin vesilaitokseen. Vesijohtoverkostoja osuuskunnalla on yhteensä noin 435 kilometriä.

 

Karttulan vesiosuuskunnalla on jätevesiviemäriverkostoa mm. Pörönniemen, Kuivaniemen, Kuttaniemen, Hirvijärven alueilla, josta jätevedet johdetaan Karttulan jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi Airakselan jätevedet johdetaan Lempyyn vesiosuuskunnan kautta Suonenjoen jätevedenpuhdistamolle. Vehmersalmen jätevedet johdetaan osin Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronin ja osin Kuopion Veden Vehmersalmen jätevedenpuhdistamoille. Osuuskunnan aluilta lähtevä jätevesimäärä on noin 60 m3/d. Viemäriverkostoja osuuskunnalla on yhteensä noin 170 kilometriä.

 

4.        Karttulan vesiosuuskunnan esitys tarkistetuksi vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueeksi

 

Karttulan vesiosuuskunta on 25.4.2018 päättänyt jättää Kuopion kaupungille esityksen tarkistetun toiminta-alueen hyväksymiseksi. Jätevesiviemäröinnin toiminta-aluetta laajennetaan Saitanlahden/Kalliorannan alueelle, jonne on tarkoitus rakentaa viemäriverkosto vuoden 2018 loppuu mennessä. Myös vesijohdon toiminta-alue laajennetaan Saitanlahden/Kalliorannan alueella saman suuruiseksi kuin jätevesiviemäröinnin alue.

 

Osuuskunta laajentaa jätevesiviemäriverkoston toiminta-aluetta Jännevirran alueelle, jonne viemäriverkosto on tarkoitus rakentaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Ko. alue on osin Jännevirran vesiosuuskunnan vesijohdon toiminta-aluetta. Valtuuston hyväksymän vuonna 2013 vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan Karttulan vesiosuuskunnan esittämä jätevesiviemäröintialue on osittain sekä Jännevirran pohjavesialueella, että tärkeän vedenhankintavesistön valuma-alueella. Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan Jännevirran alue on viemäröinnin kiireellisyysluokassa I, koska alueella sijaitsee Kuopion kaupungin päävedenottamo. Voimassa olevien Kuopion ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueilla, vedenhankintavesistöjen valuma-alueilla, ranta-alueilla, erityisen kuormittavissa kohteissa sekä alle 5000 m2:n rakennuspaikoilla on ohjeellisen puhdistustason lisäksi noudatettava ympäristönsuojelumääräysten mukaisia määräyksiä. Ns. hajajätevesiasetus ei koske vesihuoltolaitoksen viemäriverkostojen toiminta-alueella sijaitsevia kiinteistöjä. Viemäriverkostojen rakentaminen alueelle on teknistaloudellinen ratkaisu.

 

Lisäksi osuuskunta on esittänyt vesi- ja viemärijohdon toiminta-alueen rajauksen muutosta (pienentämistä) Vehmersalmen Katteluksen alueella, koska nykyinen toiminta-aluerajaus on rajattu virheellisesti. Kyseisellä alueella sijaitsee Kuopion Vesi Liikelaitoksen vesi- ja viemärijohdot.

 

Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alue ei pääosin sijaitse YKR 2016 mukaisella taajama-alueella.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan on positiivinen, kun vedenjakelun toimintavarmuus paranee ja jätevesilietteiden kuljetustarve vähenee sekä vesistöjen tila paranee, kun kiinteistöt liittyvät keskitettyyn viemäröintiin.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se asettaisi Karttulan vesiosuuskunnan esityksen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistamiseksi julkisesti nähtäväksi sekä varaisi valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöille tulla kuulluksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

Esitys toiminta-alueeksi on lausunnolla ja nähtävänä 11.6.–10.7.2018 Kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa sekä kaupungin internet-sivuilla. Mahdolliset lausunnot, mielipiteet ja kannanotot on esitettävä kirjallisesti kaupunkirakennelautakunnalle nähtävänä oloaikana.

 

 

Liitteet

14

4188/2018 Karttulan vesiosuuskunnan läntinen toiminta-aluekartta 1 (ei jaeta, julkaistaan Internetissä)

 

15

4188/2018 Karttulan vesiosuuskunnan itäinen toiminta-aluekartta 2 (ei jaeta, julkaistaan Internetissä)

 

 

Lausunnot pyydetään:             Pohjois-Savon ELY-keskus (Y-vastuualue),

Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut,

Kuopion kaupunki/kaupunkiympäristön palvelualue / ympäristöterveydenhuolto,

Kuopion kaupungin alueellinen rakennusvalvonta,

Kuopion kaupunki/kaupunkiympäristön palvelualue / strateginen maankäyttö

Kuopion Vesi Liikelaitos

Karttulan vesiosuuskunta

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa