Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.06.2018/Pykälä 126

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 126

Asianro 877/14.05.00.01/2018

 

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen hulevesiviemäriverkoston toiminta-alueen kumoaminen

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä         

Kuopion Vesi Liikelaitos on 30.1.2018 päättänyt jättää Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisesti esityksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen kumoamista hulevesiviemäröintiä koskevilta osin. Kuopion kaupunginvaltuusto on 23.10.2017 päättänyt, että kaupunki ottaa 1.1.2018 alkaen vastattavakseen asemakaavoitettujen alueiden hulevesiviemäröinnin, josta Kuopion Vesi Liikelaitos on aiemmin vastannut. 

 

Kuopion kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se asettaisi Kuopion Vesi Liikelaitoksen esityksen toiminta-alueen kumoamista hulevesiviemäröintiä koskevilta osin (keskeinen kaupunkialue, Melalahti, Vehmersalmi ja Kurkimäki) julkisesti nähtäväksi ja varaisi mahdollisuuden valvontaviranomaisille antaa lausunto sekä alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluksi.

                                                     

1.       Yleistä vesihuollosta

 

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001) myöhempine muutoksineen. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

 

Vesihuoltolain 8 § mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen muuttamista koskevan päätöksen tekemistä asiasta on vesihuoltolain 8 §:n mukaan tiedotettava riittävässä laajuudessa. Samassa yhteydessä on varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto sekä alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

 

Vuonna 2014 tapahtuneen vesihuoltolain muutoksen jälkeen hulevedet ja perustusten kuivatusvedet eivät ole enää osa vesihuoltoa. Hulevesien hallinnasta eli toimenpiteistä, jotka vaikuttavat hulevesien kertymiseen tai palvelevat niiden johtamista ja käsittelyä, säädetäänkin pääasiassa maankäyttö- ja rakennuslaissa.

 

2.       Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti sekä siten, että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kunnan ympäristösuojelunviranomainen voi myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta.

 

Toiminta-alueen hyväksymispäätöksen yhteydessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin. Kysymyksessä on suuntaa antava aikataulu, jonka perusteella toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat voivat arvioida, millä ajanjaksolla verkosto on tarkoitus ulottua heidän kiinteistöjensä läheisyyteen.

 

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet hyväksyy kunta. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle. Valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöjen omistajille sekä haltijoille tulee varata tilaisuus tulla kuulluiksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

3.       Kuopion Vesi Liikelaitoksen perustietoja hulevesiviemäröintialueen osalta

 

Kuopion Veden voimassa oleva toiminta-alue on hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.12.2010. Toiminta-aluepäätös on sisältänyt myös hulevesiviemäröinnin aluerajaukset keskeisellä kaupunkialueella, Melalahdessa, Vehmersalmella ja Kurkimäessä. Kuopion Vesi Liikelaitoksen hulevesiviemäriverkoston pituus näillä alueilla on yhteensä 283 kilometriä. Entisen Karttulan, Nilsiä ja Maaningan kunnan sekä Juankosken kaupungin alueilla ei ole lainkaan Kuopion Vesi Liikelaitoksen huleveden hyväksyttyä toiminta-aluetta. Kuopion kaupunki on vastannut näiden alueiden hulevesiviemäriverkostoista.

Vastuu hulevesiviemäröinnistä on vuoden 2018 alusta siirtynyt Kuopion Vedeltä kaupungille, on Kuopion Veden toiminta-alueen hyväksymispäätös kumottava hulevesiviemäröintiä koskevilta osin. Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 23.10.2017 mukaisesti Kuopion kaupunki on ottanut 1.1.2018 alkaen vastattavakseen asemakaavoitettujen alueiden hulevesiviemäröinnin, josta Kuopion Vesi Liikelaitos on aiemmin vastannut.

 

Näin ollen vesihuoltolain nojalla päätetty Kuopion Veden huleveden toiminta-alue kumotaan. Tilalle tulee valtuuston päätöksen mukaisesti hulevesijärjestelmän vaikutusalue eli asemakaava-alue, jossa kiinteistön hulevedet johdetaan kunnan hulevesijärjestelmään. Hulevesien hallinta tapahtuu jatkossa maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun mukaisesti.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se asettaisi Kuopion Vesi Liikelaitoksen esityksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen kumoamista hulevesiviemäröintiä koskevilta osin julkisesti nähtäville sekä varaisi valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöille tulla kuulluksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

Esitys Kuopion Veden hulevesiviemäriverkostoa koskevan toiminta-alueen kumoamisesta on lausunnoilla ja nähtävänä 11.6.–10.7.2018 välisen ajan Kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa sekä kaupungin internet-sivuilla. Mahdolliset lausunnot, mielipiteet ja kannanotot on esitettävä kirjallisesti kaupunkirakennelautakunnalle nähtävänä oloaikana.

 

 

Liitteet

16

877/2018 Päätös Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 30.01.2018 § 9 (ei jaeta, julkaistaan Internetissä)

 

17

877/2018 Liite 1 Kaupunginvaltuuston päätös 23.10.2017 hulevesiviemäröinnin siirtämisestä (ei jaeta, julkaistaan Internetissä)

 

18

877/2018 Liite 2 Kaupunginhallituksen päätös 13.12.2010 Kuopion Veden toiminta-alueen tarkistuksesta (ei jaeta, julkaistaan Internetissä)

 

19

877/2018 Liite 3 Hulevesi keskeinen kaupunkialue (ei jaeta, julkaistaan Internetissä)

 

20

877/2018 Liite 4 Hulevesi Kurkimäki Melalahti Vehmersalmi (ei jaeta, julkaistaan Internetissä)

 

 

Lausunnot pyydetään:             Pohjois-Savon ELY-keskus (Y-vastuualue),

Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut,

Kuopion kaupunki/kaupunkiympäristön palvelualue/ympäristöterveydenhuolto,

Kuopion kaupungin alueellinen rakennusvalvonta,

Kuopion kaupunki/kaupunkiympäristön palvelualue/strateginen maankäyttö

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa