Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.11.2019/Pykälä 218

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 218

Asianro 7144/10.02.03/2015

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22 / Multimäki 4-4 tontit 5 ja 6

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Koy Kuopion Puijonkadun kiinteistön täydennysrakentaminen nykyisellään matalammalta Maljalahdenkadun, Myllykadun ja Suokadun puoleiselta osaltaan. Samalla muutetaan liikennejärjestelyjä kortteliin rajautuvan Myllykadun osalta. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotukseen nähtävilläoloajan jälkeen tehdyt vähäiset tarkistukset.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa Suokadun, Puijonkadun, Maljalahdenkadun ja Myllykadun rajaamalla alueella.

 

Käsittelyvaiheet                         Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 19.9. 2018. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 24.9. - 24.10. 2018. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 27.9. 2018.

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 20.3. 2019. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 25.3. - 26.4. 2019, ja aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 16.4. 2019 sekä yleisötilaisuus 3.4. 2019. Ehdotusaineisto on kaupunkirakennelautakunnan 28.8. 2019 hyväksymä. Ehdotusaineisto oli nähtävillä 2.9.-1.10. 2019. Ehdotuksesta ei nähtävilläoloaikana jätetty muistutuksia. Lausuntoja saatiin yksi.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutosehdotuksessa kortteli 4-4 on osoitettu asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeksi (ALP-1). As Oy Värikulman rakennukselle on osoitettu säilyttävä merkintä sr-40. Pääkatujen varrella pohjakerroksiin edellytetään liikerakentamista. Maljalahdenkadun puoleiselle osalle uudisrakennukseen on suunnitteilla Osuuspankin sijoittuminen. Asemakaavaan liitetään sitova rakentamistapaohje (rto-2). Myllykadulla mahdollistetaan naapurikiinteistöjen ajo tonteille.

 

Rakennusten vesikaton ylimmät korkeusasemat, kerrosluvut ja rakennusoikeudet on esitetty asemakaavassa.

 

Aineistoon liittyvien laskelmien mukaan Koy Kuopion Puijonkatu 22:lle esitettävä rakennusoikeus on 10 750 k-m2. Rakennusoikeudet on esitetty rakennusaloittain. Aiemman asemakaavan osoittama rakennusoikeus on tontilla 7 000 k-m2 (lisäystä 3 750 k-m2). Rakennusoikeuden määrää on tarkistettu ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen.

 

Tarkistukset                                 Asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavia tarkennuksia ja teknisiä tarkistuksia:

 

Rakennusalojen sijainteja on tarkennettu vähäisessä määrin.

Räystäslinjojen nuolimerkintöjä on selvennetty.

le-7 –alueen merkintää ja rajausta on selvennetty.

Tulostusasua on tarkistettu.

 

Koy Kuopion Puijonkatu 22:n rakennusoikeuksia on tarkennettu olevan rakennuksen tarkistusmittausten perusteella ja uudisosien toteutussuunnittelun edettyä. Rakennusoikeus on esitetty rakennusaloittain hallintajakoa ennakoiden.

 

Maljalahdenkadun koko uudisosa edellytetään käytettäväksi liike- ja toimistorakentamiseen (Kmin2500).

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen lausunnon perusteella on kortteliin liitetty määräykset jv-3 (Rakennettaessa yleiseen viemäriin liitettävissä olevan tason alapuolelle on käytettävä kiinteistökohtaista pumppausta) sekä vj-1 (Alueella tulee varautua vesijohtoveden kiinteistökohtaiseen paineenkorotukseen). Muutokset ovat vähäisiä eivätkä edellytä aineiston asettamista uudelleen nähtäville. Muutoksista on kuultu kiinteistönomistajia.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus esitetään hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

 

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

 

Vaikutusten arviointi                Hanke vaikuttaa kaupunkikuvaan ja luo osaltaan mielikuvaa Kuopion rakennetun ympäristön laadusta. Hankkeella on myös mahdollisuus kohentaa Kuopion rännikatumiljöötä.

 

Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta, vaan tiivistää keskustatoimintoja, ja näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Kaupunkikeskustaan sijoittuvat liike- ja toimistotilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta sekä lisäävät sen asunto- ja palvelutarjontaa. Ydinkeskustaan sijoittuva asuminen puolestaan lisää keskustan palvelujen kysyntää. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt tarkistukset. Kaavamuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 § mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

 

Liitteet

4

7144/2015 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

5

7144/2015 kaavaselostus

 

6

7144/2015 kaavaselostuksen liitteet

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Mujunen

puh. +358 44 718 5446

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa