Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.12.2019/Pykälä 233

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 233

Asianro 5975/10.03.01.00/2019

 

 

Mölymäen alueen 2-vaiheen katusuunnitelman hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Selostus ja perustelut              Katusuunnitelma koskee Mölymäen hankkeen toisen vaiheen suunnittelua Aarneenkujasta eteenpäin noin 90 metrin matkalla. Kyseinen katuosuus sijaitsee Haapaniemen (08) kaupunginosassa.

 

Hankkeen taustaa                      Alueelle on laadittu asemakaavan muutos, josta on ollut ehdotus nähtävillä 24.4. - 24.5.2017 välisenä aikana. Kaavamuutostyön yhteydessä on selvitetty alueen tulevaa maankäyttöä ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksia arkkitehtikilpailun kautta, joka järjestettiin vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Arkkitehtuurikilpailun voitti HELT-arkkitehdit Oy. Alueen arkkitehtonisia suunnitelmia käytetään tämän suunnittelun pohjana. Kaavamuutoksen tarkoituksena on ollut mahdollistaa alueen asuin- ja toimitilarakentaminen ja turvata Savon Koulutuskuntayhtymän (SAKKY) siirtyminen Savilahteen.

 

Alueen rakentaminen tapahtuu useammassa vaiheessa jakaantuen vuosille 2018 - 2028. Katusuunnitelma on alueelle laaditun kaavamuutoksen mukainen. Ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen koski tätä vaihetta edeltävää uuden Kaartokadun osuuden rakentamista sekä Saastamoisenkatua.

 

Lähtökohdat ja aikataulu         Katualueen leveys on suunnitellulla uudella Kaartokadun osuudella 21 metriä. Hankkeen tässä vaiheessa rakennettavan katuosuuden pituus on noin 90 metriä.

 

Kaapeli- ja kaukolämpötyöt

Kuopion Sähköverkko Oy toteuttaa hankkeessa valaistus- ja sähkösuunnittelun. Teleoperaattoreista DNA ja Telia jatkaa kaapelointia ja putkivarauksia 1-vaiheessa toteutetusta. Kuitukaapelien asentamista varten asennetaan suojaputkivaraukset. Kuopion Energia Oy:llä ei hankkeen tässä vaiheessa ole toimenpidetarpeita.

 

Vesihuolto

Kuopion Veden vesihuoltolinjaa jatketaan 1-vaiheesta eteenpäin. Hulevesilinjaa jatketaan niin ikään 1-vaiheesta eteenpäin.

 

Kaartokadun tasaus laskee tämän 2-vaiheen katualueelta kokonaisuudessaan 1-vaiheessa rakennetun Saastamoisenkadun suuntaan. Saastamoisenkatu toimii 1-vaiheen tavoin myös hulevesien tulvareittinä. Hulevedet johdetaan 1-vaiheen yhteydessä rakennettua hulevesiviemäröintiä pitkin Presidentinkadun alla kulkevaan hulevesiverkostoon. Tätä runkolinjaa pitkin hulevedet johdetaan nykyisenkaltaisesti Kuopionlahteen hankealueen itäpuolella.

 

Hankkeen rakennussuunnitelma-asiakirjat valmistuvat helmikuussa 2019. 

 

 

Nykytilanne ja liikenneverkko

 

Rakennettava katuosuus on kokonaisuudessaan osa uutta katua, joka jatkaa 1-vaiheessa päättynyttä rakentamista. 2-vaiheen hankealue päättyy ennen uuden kaavan mukaista Auliksenaukiota. Rakentamistahtia rytmittää SAKKY:n nykyisten rakennusten purkaminen, joka tämänhetkisen aikataulun mukaan tulee tapahtumaan tämän hankeosan alueelta vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

Nyt rakennettava uusi osuus tulee olemaan osa uutta Kaartokatua, joka tulee rakennuttuaan toimimaan Mölymäkeä nykytilan kaltaisesti ympäröivänä katuna ja liikenneyhteytenä keskustan ja Haapaniemen välillä. Ensimmäisen vaiheen yhteydessä purettu Aulis Rytkösen katu tulee siirtymään Mölymäen myöhempien kunnallisteknisten töiden yhteydessä keskeisemmälle paikalle aluetta kevyen liikenteen avaraksi kulkuyhteydeksi Auliksenaukion ja Kaartokadun välille.

 

Tämän vaiheen yhteydessä rakennettava katuosuus ei vaikuta merkittävästi alueen muuhun liikennöintiin, vaan liikennejärjestelyt säilyvät 1-vaiheen aikana tehtyjen järjestelyjen mukaisina. Läpikulkuyhteys keskustan ja Haapaniemen välillä toimii edelleen Presidentinkadun ja Pallokadun kautta.

 

Suunnittelu                                  Kaartokadun suunniteltu poikkileikkaus on ajoradalla 7,0 metriä (3,5 m + 3,5 m), ajoradan molemmin puolin vuorottelevat pysäköintitaskut (2,5 m) ja vaahterapuukujanne. Yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä (3,25 m) sijaitsee paalutussuunnassaan (etelästä pohjoiseen) oikealla puolella katua ja betonikiviraidalla eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä vasemmalla puolella (pyöräilyväylä 2,25 m / jalkakäytävä 2,0…2,25 m).

 

Pysäköinti

Kadun varteen toteutetaan pysäköintisyvennykset (min. 2 paikkaa / syvennys). Pysäköintisyvennyksiä on jaksotettu yhdessä kadun varteen toteutettavan puukujanteen kanssa. Jaksottamiseen on vaikuttanut myös näkemät kiinteistöliittymissä.

 

Pintamateriaalit, kalusteet ja kasvillisuus

Ajoradan sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän päällystemateriaalina käytetään asfalttia. Valkoista betonista huomiokiveä käytetään suojateille tultaessa. Pysäköintitaskujen päätyalueilla ja puukujanteilla käytetään Nilsiän vaaleaa kvartsiittiliusketta. Katupuuna käytetään metsävaahteraa. Reunakivet ovat harmaata graniittia.

 

Erotellulla jalankulku- ja pyöräilyväylällä erotusmateriaalina käytetään harmaata betonikiveä. Ajoradan sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien väliin toteutettavat pysäköintitaskut ja vaahterapuukujanne erotetaan 1-vaiheen tavoin jalankulku- ja pyöräilyväylistä 0,75 metriä leveällä välikaistalla. Välikaista toteutetaan ruskealla betonisella kartanonoppakivellä.

 

Joukkoliikenne                            Joukkoliikenne on aiemman vaiheen toteuttamisen yhteydessä siirretty liikennöimään hankealueen länsipuolista Kaartokadun osuutta pitkin. Hankekokonaisuuden rakentumisen myöhemmässä vaiheessa ja tulevaisuudessa joukkoliikenne tullaan järjestämään tämän nyt rakennettavan Kaartokadun kautta. Uudet linja-autoliikenteen pysäkit tullaan toteuttamaan 1-vaiheessa rakennetulle osuudelle sekä myöhemmin tehtäville osuuksille. 2-vaiheen alueelle ei tule linja-autoliikenteen pysäkkejä.

 

Muutokset alueen nykyisiin nopeusrajoituksiin ja perustelut

 

Nopeusrajoitus muutetaan alueella 30 km/h nykyisestä 40 km/h nopeusrajoituksesta. Nopeusrajoituksia alentavilla toimenpiteillä tuetaan ja parannetaan liikkumisen turvallisuutta. Samalla alennetuilla nopeuksilla vaikutetaan liikennöinnin jouhevuuteen ja osittain myös liikenteen aiheuttamiin päästöihin.

 

Valaistus ja kaapelointi            Valaisimina käytetään Siriuksen Greenled-valaisimia. Valaisinpylväiden korkeutena on Kaartokadulla 10 metriä kadulle päin ja 6 metriä kevyen liikenteen väylien suuntaan. Valaisinvarret toteutetaan 1-vaiheen mukaisesti sinkittyinä pylväinä.

 

Kaapeloinnit toteutetaan maakaapelointeina.

 

Liikennevalot                               Katuosuudelle ei rakenneta liikennevalojärjestelmiä.

 

Kunnallistekniikka                      Kuopion kaupunki rakentaa hulevesiverkostoa kyseessä olevalle osalle hankealuetta kadun koko matkalta. Katualueeseen rajautuville tuleville kiinteistöille rakennetaan tonttiliittymät kiinteistöjen rajalle.

 

Tasaus ja kuivatus                      Kadun tasaus laskee noin 2,5 % kaltevuudella pohjoisen (Auliksenaukion) suunnasta Kaartokadun ja Saastamoisenkadun väliseen liittymään.

 

Katu kuivatetaan katualueelle rakennettavalla hulevesiviemäröinnillä. Mahdollisessa tulvatilanteessa hulevedet ohjautuvat Saastamoisenkatua pitkin itään Presidentinkadulle ja Tasavallankadulle. Tasavallankadulta vedet ohjautuvat edelleen Kuopionlahteen.

 

Kustannukset                              Katuosuuden kokonaiskustannusennuste on kadun osalta 250 000 euroa.

 

Kustannusarvio sisältää arvion katualueen kuivatusrakenteista, arvion kalliokanaalin tekemisestä sekä valaistuksen rakentamisesta ja viherrakentamisesta. Kustannukset eivät sisällä kaukolämmön, teleoperaattoreiden, sähköverkon tai kunnallisteknisten vesihuoltolinjojen (jätevesi- ja talousvesiputket) rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Yrityspoliittisesti ja ilmaston kannalta vaikutukset ovat neutraaleja.

 

Alueen uudistuminen viihtyisäksi asuin- ja liikkumaan kannustavaksi ympäristöksi edesauttaa lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia. Esteettömyyttä ajatellen saavutettavuus ja turvallisuusnäkökohdat pyritään ottamaan huomioon kattavasti, jotta liikkuminen olisi kaikilla käyttäjäryhmillä mahdollisimman tasapuolista. Rakentamisaikainen toiminta haittaa joiltain osin liikennöintiä, mutta ei poikkea tavanomaisesta kaupunkirakentamisesta.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Lähialueen kiinteistöjä tiedotetaan erillisellä kirjeellä katusuunnitelman nähtävillä olosta.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelman nähtävillä oloa varten.

 

 

 

Liitteet

17

5975/2019 Liite 1. Sijaintikartta

 

18

5975/2019 Liite 2. Katu- ja hulevesisuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Karppinen

puh. +358 44 718 5070

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa