Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 02.06.2020/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 5

Asianro 4145/14.06.00.01/2020

 

 

Poikkeaminen jätehuoltomääräysten mukaisista jätteenkuormausajoista poikkeusoloissa

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

Jätehuolto poikkeusoloissa Suomessa

 

Kunnallinen jätehuolto on yksi kriittisistä peruspalveluista, jonka toimivuus on turvattava kaikissa oloissa. Nykyisissä koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa on jätehuoltopalvelujen toteuttamisessa tehtävä järjestelyjä, joiden avulla ehkäistään taudin leviämistä ja varmistetaan palvelujen jatkuvuus. Ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet 9.4.2020 valtakunnalliset suositukset jätehuollon varautumistoimenpiteiksi koronaviruksen aiheuttamassa tautiepidemiassa (liitteenä).

 

Ministeriöiden antamassa suosituksessa on todettu, että jätehuolto on Suomessa hyvin järjestettyä. Koronavirustartunnan saaminen jätteiden välityksellä on asiantuntija-arvioiden mukaan epätodennäköistä, kun noudatetaan normaaleja hyviä jätehuoltokäytäntöjä. Epidemiatilanteen pahenemista on suosituksen mukaan ehkäistävä tarkalla hygienialla ja suojavarusteilla sekä rajoittamalla kontakteja palvelujen toteuttamisessa. Suosituksessa on tuotu esille, että jätteenkuljettajien tai jätteen käsittelylaitosten henkilökunnan mahdolliset samanaikaiset sairastumiset tai karanteeniin joutuminen voisivat pahimmillaan vaarantaa jätehuollon toimintavarmuuden. Tätä pidetään kuitenkin epätodennäköisenä.

 

Suosituksessa on tuotu esille, että koronaepidemian laajetessa voidaan joutua antamaan ohjeita ja määräyksiä jätehuoltotoimien priorisoinnista ja jätteiden keräyksestä jätehuollon toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Poikkeukselliset olosuhteet saattavat edellyttää jätehuollon järjestämistä kunnan jätehuoltomääräyksistä poikkeavalla tavalla. Jätteenkuormauksen eli kiinteistöjen jäteastioiden tyhjentämisen sallittua aikaa saattaa olla tarve laajentaa. Poikkeamisesta voidaan tarvittaessa tehdä jätelain 91 §:ssä tarkoitettu päätös, jolla kunnan jätehuoltomääräyksissä määrätty viranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia jätehuoltomääräysten noudattamisesta.

 

Jätehuoltomääräysten sääntely kuormausajoista

 

Jäteastian tyhjennykset hoidetaan Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella kunnallisen jäteyhtiön, Jätekukon, toimesta jätehuoltomääräysten 34 §:ssä säädettyjen kuormausaikojen mukaisesti. Säännöksen mukaan jätteiden kuormaaminen taajamassa olevalla asuinkiinteistöllä on sallittu arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 8-22. Jätteiden kuormaaminen on lisäksi sallittua poikkeuksellisesti yksittäisinä päivinä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 6-22.

 

Jätehuoltomääräysten 49 §:n mukaan jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa erityisestä syystä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta, tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaisia kuultuaan. Poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle, terveydelle tai turvallisuudelle taikka aiheuttaa roskaantumista.

 

Jätekukon selvitys poikkeusoloihin varautumisesta ja hakemus määräyksistä poikkeamiseksi

 

Jätekukko on tehnyt toiminnassaan järjestelyjä, joiden avulla ehkäistään koronaviruksen leviämistä ja sen vaikutuksia jätehuoltopalvelujen toteuttamiseen. Lisäksi yhtiö on varautunut jätehuoltojärjestelyissä epidemian mahdolliseen laajenemiseen ympäristöministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamien suositusten mukaisesti.

 

Kunnalliset jätteenkuljetuspalvelut on saatu toteutettua tähän asti normaalisti poikkeusoloista huolimatta. Kuljettajat huolehtivat hyvästä käsihygieniasta ja rajoittavat kontakteja. Jäteautojen ohjaamot (ratti, näppäimistöt ja muut hallintalaitteet) pyyhitään desinfioivilla aineilla vuorojen alkaessa. Niin Jätekukon kuin sen kuljetusurakoitsijoidenkin toimihenkilöt ovat etätöissä. Jätekukko ja sen kuljetusurakoitsijat ovat myös tehneet varahenkilöjärjestelyjä mahdollisia työntekijöiden poissaoloja ajatellen.

 

Vaikka jätteenkuljetuspalvelut toimivat toistaiseksi normaalisti, Jätekukko varautuu myös epidemiatilanteen pahenemiseen. Tätä varten Jätekukko on hakenut 6.5.2020 jätelautakunnalta poikkeamista jätehuoltomääräysten 34 §:ssä säädetyistä jätteen kuormausajoista. Jätekukko pyytää lupaa kerätä jätteitä poikkeustilassa ilman kellonaikoihin sidottuja rajoitteita, jos koronavirusepidemia johtaisi jätteenkuljettajien laajoihin sairastumisiin tai karanteeneihin, eikä kuljettajia olisi käytettävissä jätteenkuljetuksiin riittävästi. Jätekukko perustelee poikkeamishakemusta jätehuollon toimivuuden turvaamisella.

 

Jätekukko on tuonut hakemuksessaan esille, että Jätekukko hallinnoi poikkeustilanteessakin jätteenkuljetuksia. Mikäli koronavirus leviää jätteenkuljettajiin, kuljetusurakoitsija tekee jätteenkuljetuksista ajosuunnitelman, joka tarkistetaan ja hyväksytään Jätekukolla. Ajosuunnitelmassa näkyy suunniteltu poikkeamisluvan ajanjakso. Jätekukko on ilmoittanut tiedottavansa poikkeamisluvan käyttöönotosta asiakkaille, jätehuoltoviranomaiselle ja ympäristönsuojeluviranomaisille.

 

Asiasta kuuleminen                

Jätehuoltoviranomainen on varannut 7.5.2020 lähteneellä sähköpostilla alueen kuntien ympäristönsuojelun viranhaltijoille sekä ELY-keskusten jätehuoltoasioista vastaaville virkamiehille mahdollisuuden kommentoida Jätekukon poikkeamishakemusta. Kannanotot hakemukseen on saatu Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskuksen virkamiehiltä sekä Kuopion kaupungin, Lieksan kaupungin ja Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijoilta (kommentit ovat saatavilla alkuperäisinä lautakunnan kokouksessa).

 

ELY-keskusten yhteyshenkilöt ovat todenneet, ettei poikkeamishakemukseen ole huomautettavaa tai kommentoitavaa. Samoin Lieksan kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on tuonut esille, että poikkeamishakemus on tässä tilanteessa perusteltu, eikä siihen ole huomautettavaa.

 

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelupäällikkö on esittänyt, että poikkeaminen voidaan sallia, jos se on välttämätöntä jätehuollon toteuttamiseksi epidemian aikana ja se myönnetään määräajaksi. Ympäristönsuojelupäällikkö on lisäksi esittänyt, että Jätekukon tulee kirjata ja tehdä jätelautakunnalle yhteenveto asiakasyhteydenotoista, jotka liittyvät poikkeaviin kuormausaikoihin.

 

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalvelujen viranhaltijat ovat käsitelleet asiaa yhteistyössä ja tuoneet esille, että poikkeamisen myöntämistä voidaan harkita tässä koronaviruksen aiheuttamassa pandemiatilanteessa, kunhan se myönnetään vain määräajaksi tai määräajoiksi kerrallaan. Lisäksi on esitetty, että Jätekukon olisi hyvä pyrkiä muokkaamaan jätteenkuljetusreittejä poikkeustilanteessakin siten, ettei kaikista herkimpien kohteiden käyntejä osuisi keskelle yötä. Yöllisen melun kannalta ensisijaisesti vältettäviksi alueiksi on tuotu esille tiiviisti rakennetut kerros- ja rivitalotaloalueet, koska niillä asuu eniten ihmisiä ja talot ovat toistensa lähellä.

 

Hallintolain (434/2003) 41 §:n mukaan asioissa, joiden ratkaisulla voi olla huomattavaa vaikutusta muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen on varattava näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Jätehuoltoviranomainen on katsonut tässä tilanteessa, jossa poikkeamista haetaan mahdollisen koronaepidemiatilanteen pahenemisen varalta vain määräajaksi, ettei asialla ole sellaista huomattavaa vaikutusta, joka edellyttäisi yleistä vaikuttamismahdollisuuksien varaamista.

 

Poikkeamisen edellytysten arviointi

 

Jätekukko on esittänyt, että se on varautunut kaikilla suositusten mukaisilla toimenpiteillä koronavirusepidemiaan eli varotoimet ovat käytössä. Poikkeamista jätehuoltomääräysten mukaisista jätteenkuormausajoista haetaankin ennakoivasti, eikä sille välttämättä tule tarvetta koko poikkeustilan aikana. Poikkeaminen voi olla kuitenkin tarpeen, jos koronavirusepidemia pahenee ja kuljettajia sairastuu tai joutuu karanteeniin laajasti. Koska tilanne voi tulla eteen äkkiä niin, ettei jätelautakunnan päätöksentekoa voida enää siinä tilanteessa odottaa, on perusteltua, että poikkeamisen mahdollisuutta on haettu jo ennen tilanteen pahenemista.

 

Asukkaiden terveyden ja viihtyvyyden sekä ympäristön kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että jätteenkuljetuspalvelut saadaan hoidettua koko ajan siten, että jäteastiat tyhjennetään säännöllisesti vähintään jätehuoltomääräysten 27 §:n mukaisilla tyhjennysväleillä. Jos tyhjennyksiä jäisi tekemättä, voisi jätteistä aiheutua hygieniahaittoja ja jäteastioiden ylitäyttö voisi johtaa roskaantumiseen. Näin ollen on pystyttävä varmistamaan, että jäteastiat saadaan riittävän usein tyhjennettyä. Jos kuljettajia ei olisi poikkeusoloissa käytettävissä riittävästi jätteenkuljetuksiin varahenkilöjärjestelyistä huolimatta, olisi perustelluinta ensisijaisesti jatkaa niiden jätteenkuljettajien työvuoroja, jotka voivat kuljetuksia edelleen hoitaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että määräysten mukaisista jätteenkuljetusajoista poikettaisiin, jotta jätehuollon toteuttaminen saataisiin varmistettua.

 

Määräaikainen poikkeaminen määräysten mukaisista jätteenkuormausajoissa voidaan katsoa perustelluksi tilanteessa, jossa vaihtoehtona olisi riittämättömästä jätehuollosta terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti aiheutuvat haitta. Tämä haitta olisi suurempi kuin yöaikaisesta jätteenkuormauksesta aiheutuva mahdollinen meluhaitta. Poikkeamisella varmistetaan asianmukainen jätehuollon järjestäminen, eikä poikkeamisen katsota aiheutuvan jätehuoltomääräyksissä tarkoitettua haittaa ympäristölle, terveydelle tai turvallisuudelle.

 

Mikäli yöaikaisiin jäteastiatyhjennyksiin jouduttaisiin turvautumaan, Jätekukon on joka tapauksessa pyrittävä tekemään niitä reittisuunnittelun avulla ensisijaisesti harvaan asutuilla alueilla, jossa jäteastiat ovat tyypillisesti kauempana asuinrakennuksista kuin tiivisti rakennetuilla alueilla. Jätekukko voi myös priorisoida suunnitelmiensa mukaan jäteastian tyhjennyksiä, mutta jätehuoltomääräysten mukaisia vähimmäistyhjennysvälejä on kuitenkin noudatettava.

 

Jotta asukkaat, jätehuoltoviranomainen ja ympäristönsuojeluviranomaiset saavat tietoa poikkeamisesta ja sen käytöstä, Jätekukon on tiedotettava mahdollisesta poikkeavien kuormausaikojen käyttöönotosta. Samoin on tärkeää saada tietoa siitä, millaista asiakaspalautetta asiasta saadaan, joten se on kirjattava ylös ja raportoitava. Näin voidaan arvioida sitä, millaiseksi asukkaat ovat poikkeamisen vaikutukset kokeneet.

 

Vaikutusten arviointi              

Mikäli poikkeustilanne pahenee ja Jätekukko ottaa käyttöön jätehuoltomääräyksistä poikkeavat jätteenkuormausajat, voi yöllisistä jäteastian tyhjennyksistä aiheutua jonkin verran meluhaittaa asukkaille taajamien asuinkiinteistöillä. Poikkeamisella voidaan kuitenkin varmistaa mahdollisessa pahenevassa epidemiatilanteessa riittävät jäteastiatyhjennykset ja se, ettei jätteistä pääse aiheutumaan haittaa ympäristölle tai asukkaiden terveydelle.  Kun otetaan lisäksi huomioon mahdollisen poikkeamisen määräaikaisuus, katsotaan poikkeamisen positiiviset vaikutukset asukkaisiin ja ympäristöön negatiivisia vaikutuksia huomattavasti suuremmiksi.

 

Esitys                                          Savo-Pielisen jätelautakunta myöntää kunnalliselle jäteyhtiölle, Jätekukolle, jätelain 91.3 §:n ja kunnallisten jätehuoltomääräysten 49 §:n nojalla luvan hoitaa jäteastian tyhjennyksiä poiketen määräysten 34 §:ssä säädetyistä jätteenkuormausajoista.

 

Poikkeaminen myönnetään seuraavin ehdoin:

         jätteenkuormausajoista poikkeaminen voidaan ottaa käyttöön vain, jos se välttämätöntä jätehuoltomääräysten mukaisten jätteenkuljetuspalvelujen toteuttamiseksi tilanteessa, jossa jätteenkuljettajia sairastuu tai joutuu karanteeniin yhtäaikaisesti koronaviruksen vuoksi;

         yöaikaisia jätteenkuljetuksia on tehtävän mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti sellaisilla alueilla, joilla ei ole tiivistä asumista;

         Jätekukon on tiedotettava asiakkaille, jätehuoltoviranomaiselle ja alueen ympäristönsuojeluviranomaisille poikkeamisen käyttöönotosta;

         Jätekukon tulee kirjata ja tehdä jätehuoltoviranomaiselle yhteenveto asiakasyhteydenotoista, jotka liittyvät poikkeaviin kuormausaikoihin.

Poikkeaminen on voimassa koronavirusepidemian ajan, kuitenkin korkeintaan 31.5.2021 saakka. Mikäli poikkeamiselle tulee tarvetta vielä tämän jälkeen, on Jätekukon haettava poikkeamista uudelleen ja asiasta tehdään uusi päätös.

 

 

Liitteet

1

4145/2020 Ympäristöministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön suositus: Jätehuollon varautuminen koronaviruksen aiheuttamassa tautiepidemiassa (9.4.2020)

 

2

4145/2020 Jätekukon hakemus jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi (6.5.2020)

 

                                                    Valmistelija                                                     

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                        Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                        Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa