Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 11.03.2020/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  4027/2019 Aloite

 

 

§ 72

Asianro 4027/02.05.00.00/2019

 

 

Vastaus aloitteeseen / Muuruveden hulevesimaksujen kohtuullistaminen alueen todellisen aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Aloite                                               Muuruveden kyläyhdistys on 4.5.2019 jättänyt aloitteen, jonka mukaan hulevesimaksun määräytyminen ei ole tasa-arvoinen niille asemakaava-alueille, joissa hulevesijärjestelmät puuttuvat. Aloitteen mukaan lisäksi kiinteistön omistaville liikkeenharjoittajille maksun suuruus on kohtuuton. Maksu kurittaa kylälle tärkeää pienyritystoimintaa.

 

Aloite on osoitettu kaupunginvaltuustolle. Kyseessä ei kuitenkaan ole valtuustoaloite. Asiaa on käsitelty kuntalaisaloitteena, jonka kaupunkirakennelautakunta käsittelee. Asian käsittely on viivästynyt hulevesiin liittyvien taksamuutosten ja hulevesimaksuihin liittyvien muutoshakemusten vuoksi.

 

Yhdistys on todennut, ettei Muuruveden asemakaavan alueella ole sellaista hulevesijärjestelmää tai sen rakentamisen tarvetta, jonka ylläpidosta, suunnittelusta tai rakentamisesta koituisi Kuopion kaupungille merkittäviä kustannuksia. Muuruveden asemakaava-alueella hulevedet katu- ja tiealueilla johdetaan kallistukien avulla tieojiin. Valtaosa hulevesistä johtuu suotautuen ojien kautta järveen tai imeytyy hallitusti maaperään.

 

Yhdistyksen mukaan hulevesimaksun määräytymisessä on huomioitava, että asemakaavoitettujen alueiden hulevesijärjestelmät vaihtelevat suuresti. Hulevesivaikutus on asfaltoidussa keskustassa ja kylän taajamassa, jossa hulevesien imeytymistä pääsee tapahtumaa, on rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan hyvin erilainen. Aiheuttamisperiaatteen mukaiselle saman suuruiselle hulevesimaksulle ei ole siten perusteita esim. kaupungin keskustassa ja kylän alueella sijaitsevalle kiinteistölle. Kuntaliiton suosituksen mukaan hulevesimaksun peruste tulee olla mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatteen mukainen.

 

Kyläyhdistys on pyytänyt Kuopion kaupungilta toimia Muuruveden vaikutusalueen uudelleen arvoimiseksi ja hulevesimaksujen kohtuullistamiseksi huomioon ottaen todelliset hulevesien käsittelystä aiheutuvat alueelliset kustannukset.

 

Perustelut ja selvitys                     Vuonna 2014 tapahtuneen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaan hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella vastaa kunta. Tämä vastuu koskee myös Muuruveden kylän asemakaavoitettua aluetta. Muuruveden alueen kuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin. Myös avo-ojat ovat osa kunnan hulevesijärjestelmää, joista Kuopion kaupunki osaltaan huolehtii.

                                                                                                                                                             

Hulevesimaksun määräytymisen perusteita on 30.10.2019 tarkistettu kaupunkirakennelautakunnassa maksuluokan 4 osalta, johon myös Muuruveden alueen liikkeenharjoittajat mahdollisesti kuuluvat. Maksuluokan 4 hulevesimaksu perusteiden tarkistamisen jälkeen kaikilta Muuruveden alueen maksuluokkaan 4 kuuluvien kiinteistöjen osalta hulevesimaksu pienenee. Muuruveden ja Putaansaaren alueelta kerätään noin 140 kiinteistöltä hulevesimaksua noin 7 400 euroa vuodessa, eli Muuruveden ja Putaansaaren alueen keskimääräiseksi hulevesimaksu muodostuisi 53 euroa per kiinteistö. Aiemmin hulevesimaksua koskevat kustannukset ovat sisältyneet jätevesimaksuun. Hulevesimaksulla katetaan hulevesiviemäriverkoston lisäksi myös ojien ja rumpujen kunnossa-ja ylläpito. Alueiden kaavoituksen ja mahdollisten katusaneerausten yhteydessä tarkastellaan alueen kuivatusta kokonaisuutena. Mahdollisten katusaneerausten yhteydessä päätetään, onko katuja kuivatettava mahdollisesti hulevesiviemäröinnillä. Ojia ja kunnan hulevesijärjestelmää kehitetään priorisoidussa järjestyksessä.

 

Muuruveden taajama on samankaltainen kuin muut Kuopion maaseutualueiden taajamat, eikä Muuruveden taajaman ja Putaansaaren kuivatus poikkea muihin maaseututaajamiin verrattuna, joissa myös kuivatus hoidetaan pääsääntöisesti avo-ojin. Myös muilla Kuopion alueen maaseututaajama-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä hulevesimaksu perustuu samaan laskentakaavaan. Muilta maaseututaajamilta ei ole tullut hulevesijärjestelmän vaikutusalueiden muutostarpeita. Kaupunkirakennelautakunta on 30.10.2019 päättänyt, että hulevesijärjestelmän vaikutusalueet ja hulevesimaksun yksikköhinta pidetään ennallaan vuoden 2022 loppuun saakka. Hulevesijärjestelmän vaikutusalueiden osalta ei Muuruveden alueella ole tarvetta uudelleen arvioida.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta esittää saadun selvityksen tiedoksi vastauksena Muuruveden kyläyhdistyksen aloitteeseen ja että aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

 

 

Liitteet

21

4027/2019 Aloite

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa