Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 11.03.2020/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 71

Asianro 3386/14.05.02.02/2019

 

 

Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta / 297-17-16-10

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Hulevesilaskua koskeva oikaisuvaatimus koskee kiinteistön 297-17-16-10 hulevesilaskua. Hulevesimaksu on 35 euroa. Oikaisuvaatimuksen mukaan kiinteistö on vapautettava velvollisuudesta suorittaa Kuopion kaupungille korvausta hulevesistä, joita ei toimiteta missään tapauksessa kaupungin ylläpitämiin järjestelmiin.

 

Kiinteistön omistaja on 4.2.2020 valittanut kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä 22.1.2020 §18 Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kun asiakirja-aineistoa koottiin Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, huomattiin, että tehdessään ko. päätöstä kaupunkirakennelautakunnan käytettävissä ei ole ollut kiinteistönomistajan jättämää oikaisuvaatimusta. Tämän vuoksi asia on ratkaistava uudelleen kaupunkirakennelautakunnassa.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle on ilmoitettu kirjeellä siitä, että asia käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa uudestaan. Ilmoituskirje on lausuntona kokousasian liitteenä.

 

Päätöksen perustelut                    Maankäyttö- ja rakennuslaki (13 a luku) lähtee siitä, että hulevesien hallinnan hyödyistä nauttivat kaikki huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevat kiinteistöt riippumatta siitä, onko kiinteistöä liitetty huleveden hallintajärjestelmään (esimerkiksi ojaan tai hulevesiviemäriin). Hulevesimaksulla katetaan Kuopion kaupungin hallinnoiman hulevesijärjestelmän kustannukset sekä yleisten alueiden kuten katujen ja puistojen kuivatus, eli järjestelmän kustannukset eivät perustu ainoastaan kiinteistöiltä kertyviin vesiin. Kiinteistön läheisyydessä on katuja, joiden kuivatusjärjestelmä perustuu kunnan hulevesijärjestelmään, hulevesiviemäriin ja avo-ojiin.

 

Kaupunkirakennelautakunta on päätöksellään 12.12.2018 § 238 hyväksynyt Kuopion kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueeksi asemakaava-alueet pois lukien ranta-asemakaava-alueet sekä Tahkon ja Ritoniemen asemakaava-alueet. Hulevesijärjestelmän vaikutusalueet ovat olleet julkisesti nähtävänä 15.10.-16.11.2018 välisenä aikana ja niihin ei nähtävänä oloaikana jätetty mielipiteitä. Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 12.12.2018 hulevesijärjestelmän vaikutusalueet ja ko. päätös on lainvoimainen.

 

Kiinteistön 297-17-16-10 hulevesilasku on muodostunut Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan 12.12.2018 § 238 hyväksymän ja 30.10.2019 § 211 tarkistaman hulevesitaksan mukaisesti. Kiinteistö 297-17-16-10 sijaitsee kaupunkirakennelautakunnan päätöksen mukaisesti Kuopion kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. Kiinteistö rajautuu kaupungin omistamaan katu- ja puistoalueisiin, joiden kuivatus on hoidettu kunnan hulevesijärjestelmällä, kuten hulevesiviemäröinnillä ja avo-ojilla.

 

Kaupunkirakennelautakunnan 12.12.2018 päätöksen mukaisesti kiinteistöjen erityispiirteitä voidaan ottaa huomioon vähennys- ja korotuskertoimen avulla. Vähennyskerrointa käytetään alentamaan yksittäisen kiinteistön hulevesimaksua. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä. Vähennystä on mahdollista saada; 1) jos kiinteistö on rakentanut rakennusvalvonnan hyväksymän luvan mukaisesti huleveden hallintamenetelmiä, joilla vähennetään, tasataan tai käsitellään kiinteistöltä syntyviä hulevesiä; 2) kiinteistö on saanut kunnan viranomaisen myöntämän vapauksen velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevesiä kunnan hulevesijärjestelmään; 3) kiinteistö on saanut luvan johtaa kaikki hulevetensä valtion järjestelmään tai 4) kiinteistöt, joiden alueelle kaupungin hulevesijärjestelmän oja tai putki purkaa hulevesiä ja johon ei ole tähän tarkoitettua rasitetta tai kaavavarausta olemassa ja jos hulevesien johtaminen kyseisen kiinteistön kautta on välttämätöntä kaupungin hulevesijärjestelmän toimivuudelle.

 

Kaupunkirakennelautakunnan päätöksessä (KaurLa 12.12.2018 § 238) todetaan, että maksun määräytymisen perusteissa ei voida ottaa huomioon kaikkia kiinteistöjen ominaispiirteitä.

 

Kiinteistön omistajalle on hallintolain mukaisesti 18.11.2019 varattu mahdollisuus antaa lisäselvityksiä kiinteistön mahdollisten erityispiirteiden huomioimiseksi hulevesimaksussa 9.12.2019 mennessä. Vastine selvityspyyntöön on saatu 7.12.2019. Vastineessa kiinteistön omistajan mukaan 1970-luvun myönnetyissä rakennusluvissa ei ole käsitelty hulevesiasioita, jonka vuoksi vastineessa ei ole esitetty kiinteistön rakennusluvan mukaista asemapiirrosta. Muistutuksessa tai oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty, eikä kiinteistöllä ole sellaisia kaupunkirakennelautakunnan 12.12.2018 hyväksymiä ominaispiirteitä, joiden vuoksi hulevesimaksua olisi mahdollista huojentaa. Näin ollen kiinteistölle ei voida myöntää vähennyskerrointa hulevesimaksun huojentamiseksi. Hulevesimaksulla tullaan kehittämään hulevesien hallintaa ja hulevesijärjestelmää priorisoidussa järjestyksessä.

 

Kiinteistön omistaja on toimittanut 4.2.2020 Itä-Suomen hallinto-oikeuden jättämässään valituksessa rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän asemapiirustuksen. Näin ollen hulevesimaksua koskeva oikaisuvaatimus tutkitaan tältä osin uudelleen. Asemapiirustuksesta ei kuitenkaan käy ilmi kiinteistön hulevesijärjestelmät eikä sitä, millä tavalla kiinteistöllä syntyviä hulevesiä käsitellään. Hulevesiviemärin puuttuminen ei oikeuta huojennukseen.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

 

Esitys                                                Esitän, että oikaisuvaatimus hylätään aiheettomana. Hulevesimaksu on 35 euroa.

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet

13

3386/2019 Muistutus hulevesimaksuun

 

14

3386/2019 Viesti lisäselvityspyynnöstä asiakkaalle

 

15

3386/2019 Lisäselvityksen liite vapautushakemus

 

16

3386/2019 Lisäselvitys hulevesimaksuun

 

17

3386/2019 Asiakkaan lähettämä lisäselvitys

 

18

3386/2019 Päätös hulevesimaksusta tehdyn muistutuksen johdosta

 

19

3386/2019 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä

 

20

3386/2019 Lausunto  Itä-Suomen hallinto-oikeus

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa