Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 81

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 81

Asianro 2315/08.00.00/2020

 

 

Nopeusrajoitusten yhtenäistäminen maaseututaajamissa ja tarkistaminen keskeisellä kaupunkialueella

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä

Kuopion keskeisen kaupunkialueen tonttikaduilla on monin paikoin asetettu nopeusrajoitukseksi 30 km/h. Uudet tonttikadut suunnitellaan pääsääntöisesti nopeusrajoitukselle 30 km/h ja myös aiemmin rakennettujen asuinalueiden nopeusrajoituksia on tarkistettu siten, että erityisesti tonttikaduilla, joiden ajorata on kapea, ja joilla ei ole erillistä jalkakäytävää, nopeusrajoitus on asetettu 30 km/h:iin. Kuopioon liittyneiden kuntataajamien osalta vastaava nopeusrajoitusten tarkastelu on nyt tehty Juankosken, Maaningan ja Karttulan osalta, ja esityksenä on, että taajamien asuinalueille asetetaan nopeusrajoitukset soveltaen samoja periaatteita kuin keskeisellä kaupunkialueella.

 

Keskeisen kaupunkialueen osalta esityksenä on, että kahdelle lyhyelle tonttikadulle, joiden varsilla on päiväkodit, ja jotka aiemmin ovat jääneet nopeusrajoitustarkastelujen ulkopuolelle, asetetaan nopeusrajoitus 30 km/h. Lisäksi esitetään, että Puijonsarventielle, Päivärannan asutuksen kohdalle asetetaan nopeusrajoitus 40 km/h suojateiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

 

Nykytilanne Maaningan taajaman liikenneverkolla

 

Maaningan taajamaan on asetettu lähes koko sen väyläverkolle nopeusrajoitus 40 km/h. Taajamaa halkoo Maaningantie, joka yhdessä Pihtisalmentien kanssa toimii alueen kokoojakatuna. Maaningantietä hallinnoi ELY-keskus, muut alueen kadut ovat kaupungin. Sekä Maaningantien että Pihtisalmentien varrella kulkee yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Taajaman kahdelle tonttikadulle; Peltolantielle ja Simeonintielle, on asetettu nopeusrajoitukseksi 30 km/h. Tonttikatujen ajoratojen leveydet vaihtelevat pääsääntöisesti 5 ja 6 metrin välillä lukuun ottamatta Satamatien ja Keskusraitin ajoratoja, jotka ovat 6,5 ja 7 metriä leveitä. Myös edellä mainitut kadut ovat kuitenkin luonteeltaan ja katuympäristöltään tonttikatumaisia; niille on lukuisia suoria tonttiliittymiä ja katuliittymät ovat pääosin tasa-arvoisia. Maaningan taajaman nopeusrajoituksia osoittavat, nykyiset liikennemerkit ovat Maaningan kunnan asettamia, ja merkinnöissä on muutamia pieniä puutteita.

 

Muutokset Maaningan taajaman nopeusrajoituksiin ja perustelut 

 

Asuntokaduille esitetään 30 km/h nopeusrajoitusta. Nopeusrajoituksen muuttamista puoltaa se, että kadut ovat pääsääntöisesti kapeahkoja, niiden varsilla ei ole erillistä jalkakäytävää ja tonttikatujen väliset risteykset ovat pääsääntöisesti tasa-arvoisia. Nopeusrajoituksen laskeminen parantaa liikenneturvallisuutta, erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta. Maaningan kunnan ja Tiehallinnon (nykyisin ELY-keskus) yhdessä laatimassa Maaningan liikenneturvallisuussuunnitelmassa (2009) on esitetty Pönttöniemen ja Villelän asuinalueiden nopeusrajoitusten laskemista 30 km/h. Maaningan keskustaajaman nopeusrajoituksien muutokset on esitetty liitteessä 1. 

 

Nykytilanne Karttulan taajaman liikenneverkolla

 

Karttulan taajamaan on asetettu lähes koko sen katuverkolle nopeusrajoitus 40 km/h. Poikkeuksena ovat Viinamäentie, Pankkitie, Harjuntie, Räätälintie ja Oikotie, joilla nopeusrajoitus on 30 km/h. Karttulan alueen pääkokoojakatuina toimivat Pörönsolantie, Kissakuusentie ja Kirkonkyläntie, jotka ovat aiemmin olleet valtion teitä. Kirkkotie ja Pappilanmäentie ovat puolestaan alemman luokan kokoojaväyliä Karttulan kirkonkylän eteläosassa, ja ne jatkuvat asemakaava-alueen ulkopuolella yksityisteinä Karttulanlahden molemmin puolin. Kaikkien kokoojakatujen varsilla on yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet. Tonttikatujen ajoratojen leveydet vaihtelevat pääsääntöisesti 4 ja 5 metrin välillä. Karttulan taajaman nopeusrajoituksia osoittavat, nykyiset liikennemerkit ovat pääosin Karttulan kunnan asettamia, ja merkinnöissä on muutamia pieniä puutteita.

 

Muutokset Karttulan taajaman nopeusrajoituksiin ja perustelut 

 

Asuntokatujen nopeusrajoituksiksi esitetään Karttulan taajaman alueelle 30 km/h. Nopeusrajoituksen muuttamista puoltaa se, että kadut ovat kapeahkoja, niiden varsilla ei ole erillisiä jalkakäytäviä ja tonttikatujen väliset katuliittymät ovat tasa-arvoisia. Nopeusrajoituksen laskeminen parantaa liikenneturvallisuutta, erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta. Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen yhdessä laatimassa, Kuopion maaseutualueita koskevassa liikenneturvallisuussuunnitelmassa (2013) on esitetty Karttulan osalta nopeusrajoituksien tarkistamista Karttulan taajama-alueella. Karttulan keskustaajaman nopeusrajoituksien muutokset on esitetty liitteessä 2. 

 

Nykytilanne Juankosken taajaman liikenneverkolla

 

Juankosken taajamaa halkoo Juankoskentie, joka on ELY-keskuksen hallinnoima seututie. Juankoskentien nopeusrajoitus on tiheimmän asutuksen kohdalla 40 km/h ja taajaman laitamilla 50 km/h. Juankoskentien laidalla kulkee koko taajamajaksolla yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, ja tiheimmän asutuksen kohdalla yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie on ajoradan molemmilla puolilla. Juankosken taajamassa olevista väylistä myös Ruukintie, Jouhtenistentie, Porolammentie ja Hyppyrintie ovat ELY-keskuksen hallinnoimia yhdysteitä. Kaupungin hallinnoimia kokoojakatuja Juankosken taajamassa ovat Uudenkyläntie, Laivarannantie, Puutarhatie ja Paasikoskentie ja osin myös Tikanniementie. Muut taajaman kadut luokitellaan tonttikaduiksi. Nykytilanteessa tonttikatujen nopeusrajoitukset vaihtelevat 30 km/h ja 50 km/h välillä. Seutu- ja yhdysteiden sekä kokoojakatujen nopeusrajoitukset ovat joko 40 km/h tai 50 km/h.

 

Muutokset Juankosken taajaman nopeusrajoituksiin ja perustelut

 

Tonttikaduille esitetään 30 km/h nopeusrajoitusta. Nopeusrajoituksen muuttamista puoltaa se, että kadut ovat pääsääntöisesti kapeahkoja eikä niillä ole erillistä väylää kävelijöille ja pyöräilijöille. Nopeusrajoituksen laskeminen parantaa liikenneturvallisuutta, erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta. Esityksenä on myös, että kokoojakaduille Uudenkyläntie ja Juanlammentie esitetään 50 km/h nopeusrajoituksen muuttamista 40 km/h:iin. Juankosken keskustaajaman nopeusrajoituksien muutokset on esitetty liitteessä 3.

 

Keskeiselle kaupunkialueen nopeusrajoitustarkistukset

 

Aloitteet ja palaute Päivärannasta

                            

Asukas on tehnyt aloitteen Puijonsarventien nopeusrajoituksen muuttamisesta Puijonsarven nokan molemmin puolin olevan mäen kohdalta joko 30km/ h tai 40km/h. Asukkaan mukaan osuudella on kolme vaarallista suojatietä, joista jokaiselle suojatielle tullaan asukkaan mukaan lähes pimennosta ja suojateiden sijainti aiheuttaa jatkuvasti vaaratilanteita. Suojatiet ovat mäen molemmissa päissä; Kelokujan sekä Saturannantien kohdalla, sekä lisäksi Vanhanpaikantien kohdalla. Asukkaan mukaan nopeudet nousevat mäen takia useasti sellaisiksi, että suojatielle tulemisesta aiheutuu asukkaan mielestä kohtuuttomia vaaratilanteita. Autoilijana hän on huomannut myös, että tilanteiden yllättävyys aiheuttaa autoilijoille tilanteita, joissa on usein todella hankala pysähtyä nopeuksista, jotka tieosuus nyt sallii. Talviolosuhteissa mäen liukkaus nostaa vaaraa oleellisesti, verratessa jos suojatiet olisivat tasaisella osuudella. 

 

Päivärannasta on tullut myös toinen palaute, jossa Päivärannan asutuksen kohdalla olevat suojatiet on koettu turvattomiksi, mikä palautteen antajan mukaan johtuu ainakin osin siitä, ettei kovalla vauhdilla autoilevat malta antaa suojatielle pyrkivälle tietä.  

 

Selostus ja perustelu 

 

Puijonsarventie on pääkokoojaväylä, joka toimii moottoritien länsipuolella maantien rinnakkaisena väylänä, joka välittää liikennettä Päivärannan ja Julkulan asuinalueilta, ja jossa on myös läpiajoliikennettä. Puijonsarventie on joukkoliikennereitti, ja lisäksi väylä toimii osana erikoissuurten kuljetusten reittiä. Kadulla on voimassa taajaman yleisnopeusrajoitus 50 km/h, ja ajoradan leveys kadulla on n. 7 metriä, joka mahdollistaa kuorma- tai vastaavan kokoisten autojen sujuvan kohtaamisen 50 km/h mitoitusnopeudella. 

 

Kaupungin liikennesuunnittelun pyynnöstä poliisi on valvonut autoliikenteen nopeuksia Puijonnokan läheisyydessä. Valvontaa on suoritettu automaattivalvonnalla, ja poliisilta saadun tiedon mukaan puuttumiskynnyksen ylittäneitä autoilijoita oli ko. kohteessa ollut varsin vähän. 

 

Vanhanpaikantien kohdalla olevan suojatien havaittavuutta on parannettu samalla, kun ko. kohdalla on tehty rakenteellisia muutoksia vaikeuttamaan autolla oikaisua Puijonsarventieltä Vanhanpaikantielle. Vanhanpaikantien suojatien molemmin puolin on myös suojatiestä ja pyöräilijöistä varoittavat merkit. 

  

Kaupunki on suorittanut nopeusmittauksia Puijonsarventiellä asutusalueen kohdalla kesän 2018 aikana kaksi kertaa. Mittaukset käsittivät yhteensä kuusi vuorokautta. Suoritetuissa mittauksissa noin 15 % ajoi mittauspisteen ohi yli 55 km/h-nopeudella. Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus ei ole poikkeuksellisen suuri, mutta nopeuksien kasvaessa mahdollisien onnettomuuksien riski ja vakavuus kasvavat merkittävästi. Tämän vuoksi esityksenä on, että Puijonsarventien nopeusrajoitus lasketaan Päivärannan asutuksen kohdalla, jossa on reilun 700 metrin matkalla yhteensä 8 suojatieltä, joista kahdella ei ole suojatiesaarekkeita lainkaan ja kahden suojatien saarekkeet ovat toispuoleisia.

 

Päivärannassa Tuomikuja ja Varpukuja ovat jääneet aiemmin nopeusrajoitustarkastelujen ulkopuolelle. Tuomikujaa vastaaville tonttikaduille on Päivärannan alueella asetettu 30 km/h nopeusrajoitus. Kyseisen nopeuden asettamista puoltaa myös se, että kadun päässä sijaitsee Tuomikujan päiväkoti sekä se, että Tuomikujan kautta kulkee läheisen Puijonsarven koulun koululaisia, minkä vuoksi alueella liikkuu tavanomaista enemmän lapsia ja nuoria. Varpukuja sen sijaan on lyhyt tonttikatu, joka johtaa kahdelle teollisuustontille. Kadulla arvioidaan olevan vain vähän jalankulku- ja pyöräilyliikennettä, minkä vuoksi esityksenä on, että Varpukuja sisällytetään samaan nopeusrajoitusalueeseen Puijonsarventien kanssa, jolloin sen rajoitukseksi tulisi 40 km/h. Päivärantaan esitetyt nopeusrajoitukset on esitetty liitteessä 4.

 

Kiiskenkujan nopeusrajoitus 

 

Kiiskenkuja sijaitsee Leväsen kaupunginosassa ja kuuluu Särkilahden asuinalueeseen. Kiiskenkujan kautta ajetaan viiden (5) kerrostalokiinteistön pysäköintialueelle. Kartanonkadun puoleisessa päässä sijaitsee päiväkoti sekä teollisuuskiinteistö.

 

Kiiskenkujan ajoradan leveys on n. 5 metriä ja kadun pituus on vajaa 70 metriä. Kadun varressa ei ole jalankululle ja pyöräilylle varattua väylää ja pysäköinti kadun varressa on kielletty. Kadulla on tällä hetkellä 50km/h nopeusrajoitus.

 

Selostus ja perustelu                     

 

Kiiskenkujalla on useiden kerrostalojen jalankulku- ja pyöräliikenne autojen kanssa samalla väylällä. Lisäksi kadun varrella on päiväkoti, minkä vuoksi kadulla on liikkumassa tavanomaista enemmän lapsia. Särkilahden muilla tonttikaduilla on ennestään 30km/h-nopeusrajoitus. Ajonopeuksilla on merkittävä vaikutus liikenneonnettomuuksien määrään ja vakavuuteen. Esityksenä on, että Kiiskenkujalle asetetaan 30 km/h-nopeusrajoitus (liite 5).

 

 

Vaikutusten arviointi                     Päätöksellä on positiiviset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön, koska nopeusrajoitusten alentaminen parantaa liikenneturvallisuutta (mm. koulu- ja päiväkotimatkojen osalta) ja vaikuttaa siten terveyteen (onnettomuuskustannukset) helpottaen jalankulkua ja pyöräilyä sekä vähentää pienissä määrin melua.

 

Uusien merkkien asettamisesta aiheutuu kaupungille liikennemerkkien investointikustannuksia. Esityksen mukaisia liikennemerkkejä tulee asetettavaksi yhteensä noin 230 uutta merkkiä, minkä kustannus on noin 65 000 euroa.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa Maaningan, Karttulan ja Juankosken taajamiin liitteissä 1,2 ja 3 esitetyt nopeusrajoitukset sekä keskeiselle kaupunkialueen Tuomikujalle ja Kiiskenkujalle 30 km/h-nopeusrajoituksen ja Puijonsarventielle liitteessä 4 esitetylle katuosuudelle 40 km/h-nopeusrajoituksen.

 

 

Liitteet

10

2315/2020 Liite 1. Maaningan nopeusrajoitukset

 

11

2315/2020 Liite 2. Karttulan nopeusrajoitukset

 

12

2315/2020 Liite 3. Juankosken nopeusrajoitukset

 

13

2315/2020 Liite 4. Päivärannan nopeusrajoitukset

 

14

2315/2020 Liite 5. Leväsen nopeusrajoitukset

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Paula Liukkonen

puh. +358 44 718 5304

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että tämä asia käsiteltiin asian nro 2 jälkeen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa