Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.04.2020/Pykälä 95

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 95

Asianro 10044/10.02.03/2017

 

 

Asemakaavan muutosehdotus/ Y-Säätiö/M2-kodit Oy/Päiväranta 297-20-10-5 ja 6

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

                                                          Tiivistelmä:

                                                          Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa pienkerrostalon ja rivitalon rakentaminen purettavien rivitalojen ja myymälän paikalle. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu yksi lausunto ja 2 muistutusta. Ehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

 

Kaava-alue                                       Suunnittelualue sijaitsee Päivärannassa moottoritien länsipuolella osoitteessa Metsäkummuntie 18.

 

Käsittelyvaiheet                              Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi 26.2.2020. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 2.3.–3.4.2020. Nähtävänäolosta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehden kuulutuksen lisäksi lähialueen maanomistajia ja -haltijoita myös kirjeillä. MRA 28 §:n mukaisille tahoille varattiin mahdollisuus antaa ehdotusaineistosta lausunto. Ehdotusaineistosta saatiin yksi lausunto ja kaksi muistutusta.

 

                                                          Saatujen muistutusten takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

                                                          Kaavaehdotuksesta saatu lausunto ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia saatujen muistutusten ja lausunnon vuoksi. Muistutukset kohdistuivat sisällöltään samoihin asioihin kuin kaavaprosessin aikana aiemmin esitetyt mielipiteet, koskien lähinnä rakennusalan sijoittumista. Muistutuksissa ei ole tuotu esille sellaista uutta asiasisältöä, joka olisi vaikuttanut jo aiemmin esitettyihin kaavaratkaisun perusteisiin tai toteutusratkaisun valintaan.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Kaavamuutos parantaa alueen elinvoimaisuutta parantamalla asuntotarjontaa ja tuomalla lisää käyttäjiä alueen nykyisille palveluille. Hanke tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja tukeutuu olemassa oleviin liikenneyhteyksiin ja kunnallistekniikkaan toteuttaen näin kaupungin ilmastopoliittisia tavoitteita.

 

                                                          Hankkeella on vaikutuksia alueen kaupunkikuvaan, koska toteutuessaan suunnittelualueen rakentamiskorkeus kasvaa. Tapahtuvaa muutosta on kompensoitu avarammalla ympäristöllä.

 

                                                          Lapsivaikutukset ovat positiivisia, koska asuinrakentaminen muodostuu lähelle lähiliikunta-aluetta sekä uutta päiväkotia ja ala-astetta.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovalla tonttijaolla muodostuvan tontin 20-10-7 tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

                                                                                      

                                                          Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Liitteet

2

10044/2017 Rakennusinventointi, Liite 10

 

3

10044/2017 Rakennustapaohje, Liite 9

 

4

10044/2017 Tonttijakokartta, Liite 11

 

5

10044/2017 Valmisteluvaiheen vaihtoehdot Liite 3

 

6

10044/2017 Valmisteluvaiheesta saadut mielipiteet vastineineen, Liite 8

 

7

10044/2017 Verkostokartat, Liite 5

 

8

10044/2017 Vireilletulovaiheesta saadut mielipiteet vastineineen, Liite 7

 

9

10044/2017  pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen, Liite 2

 

10

10044/2017 Asemakaavan seurantalomake, Liite 1

 

11

10044/2017 Ehdotusvaiheesta saadut muistutukset vastineineen, Liite 12

 

12

10044/2017 Kaavaselostus

 

13

10044/2017 Meluselvitys, Liite 6

 

14

10044/2017 Poistokartta, ote ajantasa-asemakaavasta, Liite 4

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Roope Ruhanen

puh. +358 44 718 5096

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa