Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.04.2020/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 96

Asianro 3127/10.03.01.00/2018

 

 

Metsätähdenkatu, Ketunleipä, Liekokuja ja yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Liekokuja-Ketunleipä, katu- ja hulevesisuunnitelman nähtäville asettaminen

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kohde                                              Katu- ja hulevesisuunnitelmat koskevat Vaittilan eteläosaa eli Metsätähdenkatua, Ketunleipää, Liekokujaa ja yhdistettyä jalankulku- ja pyöräilyväyliä välillä Ketunleipä - Liekokuja. Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat Hiltulanlahden kaupunginosassa (36).

 

Lähtökohdat                                    Otsikossa mainitut kadut sijoittuvat Hiltulanlahden länsiosan pientalovaltaiselle asemakaava-alueelle, Vaittilan pohjoisosaan. Alueen asemakaava on tullut voimaan 5.7.2016.

 

Katualueet ovat kaupungin maanomistuksessa. Vaittilan eteläosan alueella on 45 omakotitalotonttia, joista neljä on yksityisessä maanomistuksessa. Kolme kiinteistöä on tällä hetkellä vakituisesti asuttuja.

 

Kadut ovat asemakaava-alueen uusia tonttikatuja. Katujen rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen alueella. Katujen pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat.

 

Suunnitelmissa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia ja ne eivät vahvistu katusuunnitelmissa. Katusuunnitelmiin on esitetty nykyisten kiinteistöjen rakennuslupien mukaiset ajoneuvoliittymien paikat. Niiden sijainnit eivät vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Katualueilta poistetaan puut.

 

Alueelle asennetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Metsätähdenkatu

 

Metsätähdenkatu on noin 460 metriä pitkä asuinalueen tonttikatu. Metsätähdenkadun katualueeseen rajautuu kaksi yksityistä tonttia ja ne ovat vakituisesti asuttuja. Metsätähdenkatu liittyy aiemmin rakennettuun Tuovilantiehen.

 

Välille Tuovilantie – Ketunleipä rakennetaan 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä. Se rajataan ajoradasta ns. yliajettavalla betonisella reunatuella.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys vaihtelee 4,5 metristä 5,5 metriin. Kun ajoradan leveys on 4,5 metriä, kadulla on yksipuolinen sivukaltevuus, muutoin kaksipuolinen. Ajorata rajataan katuviheralueesta ns. yliajettavalla betonisella reunatuella.

 

Metsätähdenkadun ja Ketunleivän liittymäalue tehdään korotettuna ja kadulle rakennetaan kolme muuta hidastetta.

 

Yleisiä pysäköintipaikkoja toteutetaan 10 kappaletta.

 

Ketunleipä

 

Ketunleipä on noin 150 metriä pitkä asuntoalueen tonttikatu. Metsätähdenkadun katualueeseen rajautuu kaksi yksityistä tonttia ja toinen niistä vakituisesti asuttu.

 

Ketunleipä on päättyvä katu, joka liittyy Metsätähdenkatuun. Ketunleivältä on jalankulku- ja pyöräily-yhteys Liekokujalle.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys on 4,5 metriä. Kadulla on yksipuoleinen sivukaltevuus. Ajorata rajataan katuviheralueesta ns. yliajettavalla betonisella reunakivellä.

 

Kadulle rakennetaan neljä yleistä kadunvarsipysäköintipaikkaa.

 

Liekokuja

 

Liekokuja on noin 50 metriä pitkä asuntoalueen tonttikatu. Liekokuja katualueeseen rajautuu yksi yksityinen tontti, joka on vakituisesti asuttu.

 

Liekokuja on päättyvä katu, joka liittyy aiemmin rakennettuun Tuovilantiehen. Liekokujan päästä on jalankulku- ja pyöräily-yhteys Ketunleivälle.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys on 4,5 metriä. Kadulla on yksipuoleinen sivukaltevuus. Ajorata rajataan katuviheralueesta ns. yliajettavalla betonisella reunakivellä.

 

Kadulle ei rakennetta yleisiä pysäköintipaikkoja.

 

Yhdistetty kalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Ketunleipä - Sananjalka

 

Jalankulku- ja pyöräilyväylä on noin 65 metriä pitkä väylä, joka yhdistää Ketunleivän ja Liekokujan. Ketunleivän puoleiseen päähän on suunniteltu vaakageometriaan pienisäteinen kaarre ja väylän katuviheralueelle puu, jotta Ketunleivältä ei houkuttelisi ajoneuvoilla ajo väylälle.

 

Asfaltoitu väylä on 3,5 metriä leveä ja se on yksipuolisesti kallistettu. Väylän molemmin puolin on ojapainanteet.

 

Hulevesijärjestelmä                       Alueen hulevesiverkosto koostuu hulevesiviemäreistä, -kaivoista, avo-ojista ja rummuista. Katujen hulevedet ohjataan jiirein ja reunakivin hulevesikaivoihin.

 

Metsätähdenkadun ja Liekokujan hulevesiviemärit liitetään aiemmin rakennettuihin, Tuovilantien poikki kulkeviin hulevesiviemäreihin. Ne purkavat Tuovilantien ja vt 5 välissä olevalle viheralueelle, josta ne purkavat olemassa olevia ojia pitkin Matkukseen.

 

Korttelin 82 tonttien väliin on suunniteltu ojapainanne, jolla ohjataan Metsätähdenkadun puolen tonteilta tuleva vesi luonnontilaiselle alueelle ja hulevesiviemäriin. Myös korttelin 81 seitsemälle tontille on suunniteltu oja tonttien takaosaan ohjaamaan luonnontilaiselta alueelta tulevat vedet pois tonteilta luonnontilaiselle alueelle. Tonteille sijoittuvat ojat rakennetaan kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä kaupungin kustannuksella. Ojista muodostetaan rasitteet tonteille ja niiden puhtaana- ja kunnossapito jää tonttien haltijoille.

 

Katualueet toimivat alueen tulvareittinä.

 

Esteettömyys                                  Alueen esteettömyys täyttää perustason vaatimukset.

 

Kunnossapitoluokka                      Tonttikadut kuuluvat kunnossapitoluokkaan III.

 

Kustannukset                                  Nähtäville asetettavien katujen kokonaiskustannusennuste on n. 890 000 € (alv 0 %). Kaduittain kokonaiskustannusennusteet ovat kaduittain noin:

 

Metsätähdenkatu                                                                                     576 000 €

Ketunleipä                                                                                                189 000 €

Liekokuja                                                                                                  78 000 €

Jalankulku- ja pyöräilyväylä                                      47 000 €

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, hulevesiverkoston, katuviheralueen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Alueen rakentaminen on aikataulutettu vuodelle 2021 - 2022.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen myötä Vaittilan eteläosaan saadaan kolmen nykyisen omakotitalotontin lisäksi 42 uutta omakotitalotonttia, joista 41 on kaupungin maanomistuksessa. Asuinalue sijoittuu lähelle vesistöä, luonnonsuojelu- ja Natura-aluetta sekä olemassa olevan tai rakenteilla olevan palveluverkoston piiriin.

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Katusuunnitelmien ilmastovaikutukset ovat neutraalit. Hankkeessa toteutetaan asemakaavan mukaisia ratkaisuja.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

Monipuolinen tonttitarjonta on yksi vahvuus työntekijöitä rekrytoidessa. Tämän alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisella myötä on mahdollista luovuttaa omakotitalotontteja.

 

Alueen rakentaminen työllistää rakennusalaa.

 

Lapsivaikutukset

 

Katusuunnitelmien lapsivaikutukset ovat positiiviset.

 

Alueelle muodostuu hyvä jalankulku-, pyöräily- ja ulkoiluverkosto ja se kytkeytyy hyvin olemassa olevaan rakenteeseen eli on hyvät yhteydet mm. luontoon, leikkikenttiin, kouluun.

 

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Vaittilan eteläosan maanomistajia tiedotettiin suunnittelutyön käynnistämisestä lähettämällä heille kirje elokuussa 2018. Suunnittelun aikana, syksyllä 2019, oltiin uudelleen yhteydessä kiinteistöjen omistajiin ja tarjottiin mahdollisuus tapaamiseen.  Niiden maanomistajien kanssa, jotka halusivat tavata, on tavattu syyskuussa 2019 ja käyty läpi heidän kanssaan suunnitelmaluonnokset.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu-ja hulevesisuunnitelmaehdotukset nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

15

3127/2018 as. ja pit. Metsätähdenkatu, Ketunleipä, Liekokuja

 

16

3127/2018 Sijaintikartta Vaittila.pdf

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa