Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  7837/2020 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 71

Asianro 7837/00.04.02/2020

 

 

Kuopion ja Siilinjärven kansalaisopistojen yhdistymisen esiselvitys

 

 

Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen
Kansalaisopisto

 

 

Kansalaisopistot kuuluvat yhtenä oppilaitosmuotona vapaaseen sivistystyöhön. Lain mukaan vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. 

  

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. 

  

Kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. 

  

Tiukkeneva kuntatalous tuo haasteita kansalaisopistopalveluiden järjestämiseen sekä Siilinjärvellä että Kuopiossa. Turvatakseen alueellisten opistopalveluiden jatkuvuuden ja laadun tulevaisuudessa opistojen rehtorit aloittivat virkamiestyönä yhteistyön syventämiseen tähtäävän esiselvityksen tekemisen elokuussa 2020. Selvityksessä on otettu huomioon mahdollisen yhdistymisen sekä taloudelliset että laadulliset tekijät. 

  

Talousnäkökulma 

  

Kansalaisopistojen menot koostuvat pääosin henkilöstömenoista (Kuopio 68% ja Siilinjärvi 78 %). Hallintohenkilöstökustannuksia on mahdollista pienentää isommassa organisaatiossa tehtävänkuvia tarkastamalla.

 

Kuopion sopimuskuntia ovat tällä hetkellä Kaavi, Rautavaara ja Tuusniemi. Siilinjärven mukaantulo mahdollistaisi hallinnon kustannusten pitämisen varsin kohtuullisella tasolla toiminnan laadun vaarantumatta. Vuosien 2022-2025 aikana hallintokulut todennäköisesti tulisivat laskemaan hallintohenkilökunnan eläköitymisten seurauksena. Digitalisuuden kehittymisen myötä tarvetta kaikkien tehtävien täyttämiseen ei jatkossa ole.  

  

Opetustuntimäärän pysyessä nykytasolla opetuskulut pysyvät pääosin samoina kuin nykyisin. Logistisesti tehokkaammat opetusjärjestelyt saattavat kuitenkin vähentää matkakuluja. 

  

   

Laadullinen näkökulma 

  

Asiakkaat 

         Asiakkaat liikkuvat entistä joustavammin kuntien välillä 

         Yhteneväiset käytännöt helpottavat opistopalveluiden käyttämistä    

         Opetustarjonnasta tulee entistä monipuolisempi ja laadukkaampi, koska nykyistä laajempi opettajakunta käytettävissä molemmissa kunnissa 

         Hyvinvoinnin edistäminen kansalaisopistopalveluiden kautta mahdollistuu entistä paremmin 

         Digitaalisten ratkaisujen (mm. verkkomaksamisen) hyödyntäminen toiminnassa laajenee 

         Alueellinen tuntemus lisääntyy, kun henkilökunta on käytettävissä isommalla alueella 

         SITRAn tekemän selvityksen mukaan molempien kuntien väestörakenne tulee olemaan samankaltainen tulevaisuudessa, mikä helpottaa elinikäisen oppimisen suunnittelua molempiin kuntiin 

  

Henkilöstö

 

         Suuremmassa organisaatiossa varahenkilöitä tarvittaessa helpommin saatavissa – Siilinjärvi pienenä yksikkönä on hyvin haavoittuvainen 

         Suuremmassa organisaatiossa voi paremmin hyödyntää työntekijöiden vahvuuksia toimenkuvissa ja työtehtävissä 

         Opettajien toimialakohtainen kollegiaalisuus ja toiminnan kehittäminen mahdollista paremmin suuremmassa organisaatiossa 

         Tuntiopettajien sitoutuvuus parempi, kun on tarvittaessa enemmän työtä tarjolla samalta työnantajalta, yksi työsopimus kahden sijaan 

         Siilinjärven kansalaisopiston tuntiopettajista peräti 40 % opettaa myös Kuopiossa 

         Määräaikaisten tuntiopettajien työnsaanti turvatumpaa

         Päätoimisten opettajien asiantuntijuuden ja osaamisen laajempi hyödyntäminen koko opiston toimialueella

      

Logistiikka 

 

         Siilinjärven yhteydet Maaningan suuntaan hyvät ja paikkakunta tuttu, yhdessä voimme hyödyntää tätä mahdollisuutta paremmin

         Matkakulut todennäköisesti pienenevät, päivärahat jonkin verran myös 

         Päätoimisen henkilöstön työpisteiden siirtyminen Kuopioon lyhentää työmatkaa niillä, jotka jo nyt asuvat Kuopiossa. Työpisteiden joustava sijoittelu myös mahdollista. 

  

Talous- ja hallinto 

         Siilinjärven kunta saa edelleen päättää kurssimaksuista, oppilasminimistä ja tuntimäärästä 

         Valtionosuus tulee näkyväksi talousarviotuloksi Siilinjärvellä 

         Henkilöstöjärjestelyistä johtuen hallintokulut eivät tulisi kasvamaan mahdollisessa yhdistymisessä, koska hallinnon järjestäminen pystytään tuottamaan jatkossa edullisemmin 

         Erikoisosaamisten hyödyntäminen työnjaossa mahdollistuu entistä paremmin -> tehokkuus 

         Markkinointi näkyvämpää ja siihen on resursseja 

         Työtilojen yhdistäminen ja etätyöskentelyn lisääminen tuo säästöä  

         Hallinto-ohjelmien yhteiskäyttö (HelleWi, ESS, Populus, laskutus) 

  

Tavoitteena on, että opistot voivat yhdistyä vuoden 2022 alusta. Mahdollisessa yhdistymisessä tulee huomioida sekä lukuvuosirytmi että kalenterivuoteen sidoksissa olevat talousarviot ja valtionosuudet. Jotta sekä talous että toiminta pystytään toteuttamaan häiriöttä, selvitystyön olisi valmistuttava kevään 2021 aikana. Kuopion nykyisten sopimuskuntien kuuleminen tulee huomioida prosessissa. 

  

Mikäli molempien kuntien lautakunnat hyväksyvät esiselvityksen ja päättävät jatkaa prosessia, rehtorit esittävät, että lautakunnat nimeävät kuntansa edustajat perustettavaan varsinaiseen selvitystyöryhmään. Selvitystyöryhmässä on hyvä olla edustettuna molemmista kunnista luottamushenkilöitä, rehtorit ja työntekijäedustus.

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy 

  

1) kansalaisopistojen rehtorien tekemän esiselvityksen Kuopion ja Siilinjärven kansalaisopistojen yhdistymisestä ja esityksen selvitystyön jatkamisesta. 

  

2) ja nimeää työryhmän lopullista yhdistymisselvitystä tekemään. 

 

Liitteet

1

7837/2020 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kirsti Turunen

puh. +358 44 718 4701

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston rehtorin esityksen.

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Lautakunta päätti nimetä työryhmään puheenjohtaja Liisa Pietikäisen, varapuheenjohtaja Mikko Lankisen, kaupunginhallituksen edustaja Leila Savolaisen ja koulutussuunnittelija Marjo Markkasen.

 

Päivi Savinainen poistui klo 17.15, Tommi Auvinen poistui klo 17.16, Katariina Kummala poistui klo 17.17 ja Pertti Renvall poistui klo 17.18 asian esittelyn aikana. Kari Hartikainen poistui klo 17.24-17.31 asian käsittelyn aikana.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa