Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 03.12.2020/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 22

Asianro 8749/14.06.00.01/2020

 

 

Poikkeaminen jätehuoltomääräysten mukaisista jätteenkuormausajoista ajalla 19.12.2020-9.1.2021

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Jätehuoltomääräysten sääntely kuormausajoista

 

Jäteastioiden tyhjennykset on hoidettava Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella jätehuoltomääräysten 34 §:ssä säädettyjen kuormausaikojen mukaisesti. Säännöksen mukaan jätteiden kuormaaminen taajamassa olevalla asuinkiinteistöllä on sallittu arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 8-22. Jätteiden kuormaaminen on lisäksi sallittua poikkeuksellisesti yksittäisinä päivinä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 6-22.

 

Jätehuoltomääräysten 49 §:n mukaan jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa erityisestä syystä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta, tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaisia kuultuaan. Poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle, terveydelle tai turvallisuudelle taikka aiheuttaa roskaantumista.

 

Jätekukon hakemus määräyksistä poikkeamisesta

 

Kunnallinen jäteyhtiö, Jätekukko, hoitaa jäteastioiden tyhjennykset asuinkiinteistöillä sekä kunnallisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöillä. Jätekukko hakee lupaa jätehuoltomääräysten 34 §:n mukaisista kuormausajoista kokeillakseen poikkeavia jätteenkuljetusaikoja ajalla 19.12.2020–9.1.2021.

 

Jätekukon tavoitteena on selvittää laajennetun, klo 5–23 aikavälille ajoittuvan, kuormausajan vaikutusta jätteen kuljetuksen toimintavarmuuteen poikkeustilanteissa. Tällaisia tilanteita voi aiheutua esimerkiksi säästä tai kuljetuskalustosta johtuvista poikkeavista olosuhteista.

 

Kokeilun tavoitteena on lisäksi selvittää, miten asukkaat kokevat aikaiset ja myöhäiset jätteenkuormausajat. Jätekukko tiedottaa asukkaita monikanavaisesti ennen kokeilun aloittamista mm. sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla. Jätekukko selvittää asiakaskokemuksia kokeilun aikana kohdennetulla kyselyllä. Lisäksi asiakkaiden yhteydenotoista tulleet palautteet kirjataan asiakashallintajärjestelmään.

 

Asiasta kuuleminen

Jätehuoltoviranomainen on varannut 6.11.2020 lähteneellä sähköpostilla alueen kuntien ympäristönsuojelun viranhaltijoille mahdollisuuden kommentoida Jätekukon poikkeamishakemusta. Kannanotot hakemukseen on saatu Lieksan kaupungin ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalvelujen viranhaltijoilta (kommentit ovat saatavilla alkuperäisinä lautakunnan kokouksessa).

 

Lieksan kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on ilmoittanut, ettei hakemukseen ole huomautettavaa.

 

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalvelujen viranhaltijat ovat tuoneet kannanotossaan esille huolen siitä, että jätteenkuljetuksia suoritettaisiin jätehuoltomääräysten mukaisia kuormausaikoja laajemmilla ajoilla myös kokeilun jälkeen. Kannanotossa on esitetty myös epäily siitä, saako kokeilusta koronavirusepidemian aikana luotettavia tuloksia ja olisiko kokeilu syytä toteuttaa uudelleen poikkeusolojen päätyttyä. Lisäksi viranhaltijat edellyttävät, että poikkeavista keräilyajoista tiedotetaan asukkaita objektiivisesti.

 

Jätekukko on esittänyt vastineensa Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalveluiden viranhaltijoiden kannanottoon (vastine on saatavilla alkuperäisenä lautakunnan kokouksessa). Jätekukon mukaan kokeilun tarkoituksena on selvittää, kuinka jätehuolto saataisiin toteutettua toimivasti ja noutopäiväsuunnitelmien mukaisesti poikkeustilanteissa, kuten hankalissa keliolosuhteissa.

 

Jätekukko on lisäksi painottanut, että se tiedottaa asiakkaita ja asukkaita monikanavaisesti poikkeavasta ajoajasta. Ajoaikakokeilun asiakaskyselyt kohdistetaan niille asiakkaille, joihin poikkeava jätteenkuormausaika on kohdistunut. Lisäksi on mahdollista pyytää palautetta asukkailta Jätekukon nettisivujen palautelomakkeen kautta. Poikkeavaa jätteenkuormausaikaa on mahdollista kokeilla myöhemmin myös normaaleissa keräysolosuhteissa.

 

Hallintolain 41 §:n mukaan asioissa, joiden ratkaisulla voi olla huomattavaa vaikutusta muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen on varattava näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Jätehuoltoviranomainen on katsonut tässä tilanteessa, jossa poikkeamista haetaan vain lyhyeksi määräajaksi, ettei asialla ole sellaista huomattavaa vaikutusta, joka edellyttäisi yleistä vaikuttamismahdollisuuksien varaamista.

 

Poikkeamisen edellytysten arviointi

 

Asukkaiden terveyden ja viihtyvyyden sekä ympäristön kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että jätteenkuljetuspalvelut saadaan hoidettua koko ajan siten, että jäteastiat tyhjennetään säännöllisesti vähintään jätehuoltomääräysten 27 §:n mukaisilla tyhjennysväleillä. Jos tyhjennyksiä jää tekemättä, voi jätteistä aiheutua hygieniahaittoja ja jäteastioiden ylitäyttö voi johtaa roskaantumiseen. Näin ollen on tärkeä selvittää, miten jäteastiat saadaan tyhjennettyä suunnitellusti myös poikkeustilanteissa, kuten hankalissa sääolosuhteissa tai kuljetuskaluston rikkoontumiseen liittyvissä tilanteissa.

 

Jotta jätehuolto saataisiin toteutettua normaalista poikkeavissa tilanteissa, voi se vaatia jätehuoltomääräysten mukaisten jätteenkuormausaikojen laajentamista. Jätekukko on hakenut poikkeamista määräysten mukaisista jätteenkuormausajoista ajalle 19.12.2020-9.1.2021, jotta kuormausaikojen laajentamisen vaikutuksia voidaan kokeilla hallitusti ja ennakoiden. Kokeilulla saadaan tietoa siitä, olisiko kuormausaikojen laajentaminen ratkaisu tilanteessa, jossa jäteastioita ei saada tyhjennettyä 27 §:n mukaisilla tyhjennysväleillä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

 

Määräaikainen poikkeaminen määräysten mukaisista jätteenkuormausajoissa katsotaan perustelluksi, koska poikkeustilanteissa on tärkeää turvata jätehuollon toimivuus ja varmistaa, ettei jätteistä pääse aiheutumaan haittaa. Kokeilu laajennettujen kuormausaikojen vaikutuksista on hyvä tapa hankkia tietoa ja kokemusta siitä, voitaisiinko tällä tavalla turvata jätteen kuljetukset poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kokeilu ajoittuu kolmen viikon ajanjaksolle vuodenvaihteeseen. Tänä aikana on arkipyhäpäiviä, jolloin jätteenkuljetuksia ei hoideta lainkaan, mutta jätettä syntyy kiinteistöillä paljon. Poikkeaville kuormausajoille voi olla näin ollen tosiasiassakin tarvetta. Lyhyen ajanjakson kestävän poikkeamisen ei katsota aiheuttavan jätehuoltomääräyksissä tarkoitettua haittaa ympäristölle, terveydelle tai turvallisuudelle.

 

Jätekukon on tiedotettava kokeilusta ja sen mahdollisista vaikutuksista alueen asukkaille mahdollisimman monipuolisesti eri tiedostuskanavia hyödyntäen ennen kokeilun aloittamista. Koska kyseessä on kokeilu, on tärkeää saada tietoa siitä, millaisia vaikutuksia asukkaat kokevat laajennetuilla kuormausajoilla olevan. Jätekukon on kirjattava ylös asiaa koskevat palautteet sekä toteutettava kysely niille asiakkaille, joihin varhainen ja/tai myöhäinen jätteenkuormausaika on kohdistunut. Kokeilun vaikutuksista on raportoitava jätehuoltoviranomaiselle ja alueen ympäristönsuojeluviranomaisille kokeilun päätyttyä.

 

Vaikutusten arviointi              

Kokeilun aikana varhain aamulla ja myöhään illalla tapahtuvista jäteastian tyhjennyksistä voi aiheutua meluhaittaa asukkaille taajamien asuinkiinteistöillä. Kokeilulla on kuitenkin mahdollista saada arvokasta tietoa jätekuljetusten varmistamisesta esimerkiksi säästä johtuvissa poikkeustilanteissa niin, ettei jätteistä pääse aiheutumaan haittaa ympäristölle tai asukkaiden terveydelle.  Koska kyseessä on lyhytaikainen kokeilu, voidaan asukkaisiin ja ympäristöön kohdistuvien negatiivisten vaikutusten katsoa jäävän melko vähäisiksi ja koskevan pääasiassa tiiviisti rakennettuja asuinalueita.

 

 

Esitys                                          Savo-Pielisen jätelautakunta myöntää kunnalliselle jäteyhtiölle, Jätekukolle, jätelain 91.3 §:n ja kunnallisten jätehuoltomääräysten 49 §:n nojalla luvan hoitaa jäteastioiden tyhjennyksiä 19.12.2020 - 9.1.2021 poiketen määräysten 34 §:ssä säädetyistä jätteenkuormausajoista niin, että kuormaus on sallittu klo 05 -23.

 

Poikkeaminen myönnetään seuraavin ehdoin:

         Jätekukon on tiedotettava asiakkaille monikanavaisesti kokeilun toteuttamisesta;

         Jätekukon tulee kirjata kokeiluun liittyvät asiakasyhteydenotot;

         Jätekukon on selvitettävä asiakkaiden kokemuksia kyselyin;

         Kokeilun vaikutuksista on raportoitava jätehuoltoviranomaiselle ja alueen ympäristönsuojeluviranomaisille.

Poikkeaminen on voimassa 19.12.2020 - 9.1.2021. Mikäli kokemuksia varhaisista ja myöhäisistä kuormausajoista on tarvetta kerätä vielä nyt toteutettavan kokeilun jälkeen, on Jätekukon haettava poikkeamista uudelleen ja asiasta tehdään uusi päätös.

 

 

Liitteet

10

8749/2020 Jätekukon hakemus jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi

 

                                                    Valmistelija                                                     

Hanna Kisonen

puh. +358 44 718 5667

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                        Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                        Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa