Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 03.02.2021/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 30

Asianro 7637/10.03.01.00/2020

 

 

Noronniemenkadun, Jyrkäntien, Lehtoniementien, Susisalmenkadun ja Nuottatien sekä Noronpuiston ja Kuikkalehdonpuiston kevyen liikenteen väylien katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksien hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

                                                         

Kohde                                              Katu- ja hulevesisuunnitelmat koskevat Noronniemenkatua, Jyrkäntietä, Lehtoniementietä (välillä Susisalmenkatu-Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo), Susisalmenkatua ja Nuottatietä sekä Noronpuiston ja Kuikkalehdonpuiston uusia kevyen liikenteen väyliä. Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat Lehtoniemen (33) kaupunginosassa.

 

Lähtökohdat                                    Lehtoniemen kaupunginosaan sijoittuvalle niin kutsutulle Lehtorinteen alueelle on kaavoitettu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja teknisen huollon verkostoihin tukeutuvaa uutta rivi- ja kerrostaloaluetta. Samalla alueen oleva loma-asutus liitetään kaupunkirakenteeseen. Alueelle tulee noin 1400 - 1600 asukasta. Asemakaava sai lainvoiman joulukuussa 2020.

 

Otsikossa mainitut uudet kadut sijoittuvat Lehtorinteen asemakaava-alueelle. Alue on nykyisin pääosin rakentamatonta luonnonympäristöä. Suunnittelualueen läpi kulkevat nykyiset Kaivannonlahdenkatu ja Lehtoniementie. Nykyinen jäteveden puhdistamolle johtava Lehtoniementie linjataan uudelleen Susisalmenkadusta pohjoiseen. Uudet kadut rakennetaan ilmeeltään tyypillisiksi uudisalueen kaduiksi perinteisellä Saaristokaupungin mallilla.

 

Suunnittelualueen kaduille ei tule joukkoliikennettä, lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat Kaivannonlahdenkadun ja Lehtoniementien varsilla. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa kadut rakennetaan murskepintaisina. Kadut ja kevyen liikenteen väylät asfaltoidaan ja viimeistellään asuinrakentamisen valmistuttua.

 

Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat pääosin kaupungin omistamalla maalla. Jyrkäntien loppuosuuden katualue on yksityisessä maanomistuksessa ja sen haltuunotto kaupungin maanomistukseen tehdään keväällä 2021. Katualueet rajautuvat sekä kaupungin omistamaan, että yksityiseen maahan. Suunnitelmissa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Noronniemenkatu

 

Noronniemenkatu on noin 240 metriä pitkä rivi- ja pientaloalueen uusi tonttikatu. Ajoradan leveys on Kaivannonlahdenkadusta pysäköintialueelle saakka 5,50 metriä ja kadulla on kaksipuolinen sivukaltevuus. Em. katuosuuden itäreunaan rakennetaan yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, jonka leveys on 3,00 metriä. Pysäköintialueesta eteenpäin ajoradan leveys on 5,00 metriä ja osuudella on yksipuoleinen sivukaltevuus. Katu rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm.

 

Kadulle rakennetaan kadunvarsipysäköintialue yhteensä kolmelle henkilöautolle. Kadun keskivaiheille rakennetaan hidaste. Kadun alkuosuudelle rakennetaan länsireunaan noin 100 metrin matkalle sekä loppuosuudelle kadun itäreunaan noin 65 metrin matkalle ajojohteet, joilla ehkäistään ajoneuvojen suistuminen sivuluiskiin. Kadun kääntöpaikasta etelään rakennetaan 3,50 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie Noronpuistoon, joka liittyy nykyiseen Kaivannonlahdenkadun kevyen liikenteen väylään. Nykyisestä Kaivannonlahdenkadun alikulusta rakennetaan murskepintainen kuntopolku, joka liitetään uuteen Noronpuiston jalankulku- ja pyöräväylään.

 

Jyrkäntie

 

Jyrkäntie on noin 510 metriä pitkä pien-, rivi- ja kerrostaloalueen uusi tonttikatu. Ajoradan leveys on 5,50 metriä ja kadulla on kaksipuoleinen sivukaltevuus. Kadun länsireunaan rakennetaan 3,50 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Kadun itäreunaan rakennetaan kahteen kohtaan kadunvarsipysäköintipaikat yhteensä 12 henkilöautolle. Kadunvarsipysäköintipaikkojen yhteyteen sijoitetaan 2,00 metriä leveät jalkakäytävät ja suojateiden yhteyteen hidasteet. Suojateiltä on suora yhteys Lehtoniemenpuiston uusille kuntopoluille. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka. Katu rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm. Lehtoniemenpuiston kohdalle kadun itäreunaan rakennetaan kallioleikkauksen päälle noin 110 metrin matkalle verkkoaita, jolla ehkäistään puistossa liikkujien putoaminen alas kadulle. Nykyisten mökki- ja asuinrakennusten ajoneuvoliittymät säilytetään nykyisillä paikoillaan ja rakennetaan murskepintaisina kadun rakentamisen yhteydessä.

 

Lehtoniementie

 

Lehtoniementie on noin 420 metriä pitkä kokoojakatu, joka johtaa Lehtoniemen jäteveden puhdistamolle. Katuosuus välillä Kaivannonlahdenkatu-Susisalmenkatu on rakennettu aikaisemmin. Ajoradan leveys on 6,50 metriä ja kadulla kaksipuoleinen sivukaltevuus. Kadun pohjois-/länsireunaan rakennetaan 3,00 metriä leveä yhdistetty jalankulku ja pyörätie. Kadulle rakennetaan kaksi hidastetta. Katu rajataan molemmin puolin graniittisella reunakivellä, jonka näkyvä korkeus on 12 cm. Kadun itäreunaan sijoitetaan ajojohde (Nuottatiestä pohjoiseen), jolla ehkäistään ajoneuvojen suistuminen kadun ja Kiviniemenpuiston väliseen sivuluiskaan.

 

Susisalmenkatu

 

Susisalmenkatu on noin 230 metriä pitkä rivi- ja pientaloalueen uusi tonttikatu. Ajoradan leveys on 5,50 metriä ja kadulla on kaksipuoleinen sivukaltevuus. Kadun länsireunaan rakennetaan 3,00 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, joka jatkuu kadun kääntöpaikalta Kuikkalehdonpuistoon rakennettavaan yhdistettyyn jalankulku- ja pyörätiehen. Kääntöpaikan yhteyteen sijoitetaan kadunvarsipysäköintialue yhteensä viidelle henkilöautolle. Katu rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm. Nykyisten mökki- ja asuinrakennusten ajoneuvoliittymät säilytetään nykyisillä paikoillaan ja rakennetaan murskepintaisina kadun rakentamisen yhteydessä.

 

Nuottatie

 

Nuottatie on noin 80 metriä pitkä pientaloalueen uusi tonttikatu. Ajoradan leveys on 5,00 metriä ja kadulla on yksipuoleinen sivukaltevuus. Kadun alkupäähän rakennetaan jalankulkuyhteys Lehtoniementien ylittävälle suojatielle. Katu rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka. Kadun itäreunaan sijoitetaan ajojohde noin 40 metrin matkalle, jolla ehkäistään ajoneuvojen suistuminen kadun ja tonttien väliseen sivuluiskaan. Tonteille 60/1-2 ja 60/4 rakennetaan uudet ajoneuvoliittymät murskepintaisina Nuottatien kääntöpaikalta. Tontille 60/1 ajo on uudessa tilanteessa tontin 60/2 kautta johtuen alueen suurista korkeuseroista. Tontin 60/3 liittymä on myös Nuottatien kääntöpaikalta nykyisessä sijainnissaan.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Ajoradat sekä yhdistetyt jalankulku- ja pyöräilyväylät päällystetään asfaltilla. Katujen reunaviheralueet osin nurmetetaan ja niille istutetaan katupuita. Sivukaltevat ja puistojen kohtien reunaviheralueet verhoillaan pienlouheella ilman katupuita. Viheralueiden kapeat reunat kivetään betonikivellä. Istutukset ja kiveysmateriaalit tarkentuvat rakennussuunnittelussa, ne eivät vahvistu katusuunnitelman yhteydessä.

 

Kaduille sekä jalankulku- ja pyöräilyväylille rakennetaan uusi LED-valaistus.

 

Tasaus ja kuivatus                          Katujen tasaukset ovat suunniteltu olemassa olevan ympäristön ehdoilla ja tasaukset noudattelevat pääpiirteissään luonnollisen maanpinnan viettosuuntia.

 

Katujen kuivatus hoidetaan avo-ojin, jiirein sekä hulevesikaivoin ja – viemärein. Kaduille rakennettavat hulevesiviemärit purkavat asemakaavassa esitettyjä tulvareittirasitteita (TR-1) pitkin hajautetusti Kallaveteen seitsemässä eri purkupisteessä. Tulvareittirasitteet toimivat myös mahdollisissa tulvatilanteissa (viemärit eivät vedä) hulevesien purkureittinä Kallaveteen.

 

Kaupunki rakennuttaa muiden kunnallisteknisten töiden yhteydessä kaupungin omistamien rinnetonttien yläreunoille niskaojat luonnontilaisilta alueilta tonteille valuvien vesien hallitsemiseksi. Ojien vedet johdetaan katujen hulevesiviemäreihin. Rakennetut niskaojat jäävät maanvuokrasopimusehtojen mukaisesti tonttien vuokralaisten kunnossa- ja ylläpidettäviksi.

 

Kuikkalammen purkuoja säilytetään pääosin luonnonmukaisena avo-ojana ja se putkitetaan vain tarvittavilta osin Noroniemenkadun alituksen kohdalla.

 

Katusuunnitelmissa esitetyt hulevesijärjestelmät ovat ohjeellisia.

 

Esteettömyys                                  Suunnittelualueen suojatiet täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

 

Katujen sekä erillisten yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräilyväylien pituuskaltevuudet eivät osin täytä esteettömyydelle asetettua perustavoitetasoa johtuen alueen jyrkkäpiirteisestä maastosta.

 

Kunnossapitoluokka                      Tonttikadut ovat kunnossapitoluokassa III ja Lehtoniementie sekä yhdistetyt jalankulku- ja pyöräilyväylät kunnossapitoluokassa II.

 

Kustannukset ja aikataulu

Katujen kokonaiskustannusennuste on n. 2,3 milj. € (alv. 0 %), jakautuen:

 

·          Noronniemenkatu n. 385 000 €

o    katurakenne n. 260 000 €

o    viimeistelytyöt (sis.valaistus) n. 90 000 €

o    hulevesiverkostot n. 35 000 €

·          Jyrkäntie n. 895 000 €

o    katurakenne n. 615 000 €

o    viimeistelytyöt (sis.valaistus) n. 190 000 €

o    hulevesiverkostot n. 90 000 €

·          Lehtoniementie n. 595 000 €

o    katurakenne n. 360 000 €

o    viimeistelytyöt (sis.valaistus) n. 175 000 €

o    hulevesiverkostot n. 60 000 €

·          Susisalmenkatu n. 250 000 €

o    katurakenne n. 145 000 €

o    viimeistelytyöt (sis.valaistus) n. 75 000 €

o    hulevesiverkostot n. 30 000 €

·          Nuottatie n. 95 000 €

o    katurakenne n. 55 000 €

o    viimeistelytyöt (sis.valaistus) n. 30 000 €

o    hulevesiverkostot n. 10 000 €

·          Noronpuiston KLV n. 75 000 €

o    katurakenne n. 55 000 €

o    viimeistelytyöt (sis.valaistus) n. 20 000 €

·          Kuikkalehdonpuiston KLV n. 30 000 €

o    katurakenne n. 20 000 €

o    viimeistelytyöt (sis.valaistus) n. 10 000 €

 

Kustannusarviot sisältävät katujen, yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueiden, hulevesiverkostojen (sis. tonttien niskaojat) ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Katuosuuksien rakentaminen aloitetaan vuonna 2021 ja rakentaminen vaiheistuu usealle vuodelle.

 

 

Vaikutusten arviointi                    

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska katujen rakentaminen edistää kaupunginosan asuntoalueen kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kattavan kevyenliikenteen verkoston rakentumista.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hankkeella on vähän vaikutuksia harvoille yrityksille, jonka vuoksi laajempia yritysvaikutuksia ei ole tarvetta arvioida.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnittelun käynnistymisestä on tiedotettu Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2021 -lehdessä. Alueen nykyisille kiinteistöille lähetettiin loppuvuodesta 2020 erillinen tiedote suunnittelun käynnistymisestä.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotukset nähtävilläoloa varten.

 

 

Liitteet

47

7637/2020 Liite sijaintikartta

 

48

7637/2020 Pienennos_A4

 

49

7637/2020 KS_0088_as_poi_Lehtoniementie_Nuottatie_1

 

50

7637/2020 KS_0088_as_poi_Susisalmenkatu ja klv yhteys_2

 

51

7637/2020 KS_0088_as_poi_Jyrkäntie_3

 

52

7637/2020 KS_0088_as_poi_Noronniemenkatu ja klv yhteys_4

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Mikko Niskanen

puh. +358 44 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa