Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 57

Asianro 5464/01.01.01.01/2021

 

 

Oikaisuvaatimus perusopetuksen erityisopettajan viran (1321) täyttämisestä / perusopetuspäällikkö Taina Vainion päätökseen henkilöstöasiat § 59 / asianumero 5464/2021

 

 

Opetusjohtaja Silja Silvennoinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

           KM Anna-Katri Pesonen on asianosaisena (hakija) tehnyt

oikaisuvaatimuksen perusopetuspäällikkö Taina Vainion tekemästä

viranhaltijapäätöksestä § 59 / asianumero 5464/2021. Päätös koskee

perusopetuksen erityisopettajan viran (1321) täyttämistä 1.8.2021

alkaen. Viran sijoituskoulu on Jynkän koulu ja virkaan valittiin KM Petra

Paavola.

 

Hakuilmoituksessa hakijoilta edellytettiin asetuksen 986/1998 mukaista erityisopettajan kelpoisuutta. Kelpoisuuden lisäksi valittavalta edellytettiin sähköisten opetusmenetelmien osaamista ja tiimiosaamista. Hakuilmoituksessa kerrottiin, että arvostetaan aiempaa kokemusta opettajan työssä, kehittämis- ja kehittymishalukkuutta, taitoa työskennellä moniammatillisissa yhteistyötehtävissä työyhteisössä sovittujen ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti. Monialaiset opinnot sekä musiikin tai liikunnan erikoistumisopinnot katsottiin eduksi.

 

Perusopetuspäällikön viranhaltijapäätös on tehty 28.5.2021.

Oikaisuvaatimus on saapunut kasvun ja oppimisen palvelualueelle ja kirjattu saapuneeksi 8.6.2021.

 

Kuntalain 11. luvun 92 § mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 11. luvun 93 § mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus täyttää edellä mainitut kuntalain edellytykset ja se voidaan ottaa käsiteltäväksi.

Vaatimuksenaan Anna-Katri Pesonen esittää, että perusopetuspäällikkö Taina Vainion päätös tulee kumota lainvastaisena ja/tai tarkoituksenmukaisuusperiaatteella harkintavallan väärinkäytön perusteella.

Anna-Katri Pesonen perustelee päätöksen lainvastaisuutta perustuslain 6 §:n 2 momentin perusteella, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn takia. Pesonen perustelee päätöksen lainvastaisuutta myös yhdenvertaisuuslain 3 luvun 8 §:n mukaan, joka kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

 

Anna-Katri Pesonen katsoo tulleensa asetetuksi muita huonompaan asemaan ja syrjityksi, sillä rehtori oli ilmoittanut hänelle ennen hakuaikaa, ettei häntä tulla valitsemaan virkaan. Häntä ei ollut myöskään kutsuttu virkahaastatteluun, vaikka hänellä on oman ilmoituksensa mukaan virkaan hakeneista henkilöistä pisin ja monipuolisin työkokemus ja kaikki viranhakuilmoituksessa mainitut virantäytön kannalta eduksi katsottavat seikat täyttyvät.

 

Anna-Katri Pesonen vaatii viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoamista myös sillä perusteella, että kunnan viranhaltija on käyttänyt harkintavaltaansa väärin virantäyttömenettelyssä. Pesonen esittää oikaisuvaatimuksessaan, että hän on täyttänyt hakuajan loppuun mennessä kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa määritellyt perusteet ja että hän on tosiasiallisesti toiminut erityisopettajana yhteensä kuusi vuotta sekä Jynkän koulussa että toisella asteella. Anna-Katri Pesonen perustelee tätä oikaisuvaatimuksessaan esittämillään seikoilla.

 

Jynkän koulun rehtori on ottanut vastineessaan kantaa Anna-Katri Pesosen esittämiin seikkoihin.

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikön lausunto:

 

Anna-Katri Pesonen on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusopetuspäällikkö Taina Vainion tekemästä viranhaltijapäätöksestä § 59 / asianumero 5464/2021. Päätös koskee perusopetuksen erityisopettajan viran (1321) täyttämistä 1.8.2021 alkaen.

 

Oikaisuvaatimuksessaan Anna-Katri Pesonen katsoo, että erityisopettajan virantäyttö on kumottava lainvastaisena ja/tai tarkoituksenmukaisuusperusteella harkintavallan väärinkäyttönä. Perusteluissaan Anna-Katri Pesonen katsoo, että päätös on perustuslain ja yhdenvertaisuuslain vastainen ja eikä päätöstä ole tehty hyvän hallintotavan mukaisesti. Lisäksi Anna-Katri Pesonen katsoo, että päätös ei ole perustunut tasa-arvoisuuden eikä yhdenvertaisuuden periaatteille.

 

Anna-Katri Pesonen katsoo oikaisuvaatimuksessaan, että kunnan viranhaltija on virantäyttömenettelyssä käyttänyt harkintavaltaansa väärin.

 

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella oli ollut haettavana perusopetuksen erityisopettajan virka (1321) ajalla 26.4. – 9.5.2021. Viran kelpoisuusehtona oli asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 mukainen erityisopettajan kelpoisuus. Viran sijoituskoulu on Jynkän koulu.

 

Kelpoisuuden lisäksi hakuilmoituksessa valittavalta toivottiin aiempaa kokemusta opettajan työstä sekä edellytettiin tiimiosaamista ja sähköisten opetusmenetelmien osaamista. Lisäksi hakijoiden kohdalla arvostettiin kehittämis- ja kehittymishalukkuutta, taitoa työskennellä moniammatillisessa yhteistyötehtävissä sovittujen ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti. Monialaiset opinnot sekä musiikin tai liikunnan erikoistumisopinnot katsottiin eduksi.

 

Haastatteluun valittujen henkilöiden osalta on haastattelutyöryhmä virkaan määräaikaan mennessä hakeneista neljästätoista (14) henkilöstä valinnut haastatteluihin kuusi (6) kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla oli työkokemusta erityisopettajana.

Anna-Katri Pesonen on toiminut muissa opetustehtävissä ja saanut erityisopettajan kelpoisuuden 28.4.2021. Tätä ennen hän ei ole voinut toimia kelpoisena viranhaltijana erityisopettajan tehtävissä.

 

Haastatteluun kutsuttujen osalta ei voida osoittaa, että hakijoita olisi asetettu eriarvoiseen asemaan tai kohdeltu yhdenvertaisuuslain vastaisesti.

 

Viranhaltijapäätöksen osalta päätös on perustunut haastattelutyöryhmän esitykseen ja päätöksen on esityksen pohjalta tehnyt asiassa toimivaltainen viranhaltija Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen ja Kasvun ja oppimisen toimintasäännön perusteella annetulla toimivallalla.

 

Totean lausuntonani, että valitessaan haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja esittäessään henkilöä valittavaksi perusopetuksen erityisopettajan virkaan ovat haastattelijat ottaneet huomioon sekä perustuslain edellytykset ja hakuilmoitusta vastaavat vaatimukset, että laaja-alaisen ja perusteellisen kokonaisarvion, jossa valintaesityksen perusteena ovat olleet hakemusasiakirjat ja hakijoille tehty haastattelu.

 

Perusopetuspäällikkö Taina Vainion tekemän viranhaltijapäätöksen perusteella ei voida osoittaa että Anna-Katri Pesonen olisi tullut syrjityksi täytettäessä Jynkän koulun erityisopettajan avoinna ollut virkaa. 

 

Valintapäätöstä tehdessään on perusopetuspäällikkö käyttänyt hänelle hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännössä ja Kuopion kaupungin hallintosäännössä delegoitua toimivaltaa ja valintaprosessi hakemuksesta haastatteluihin ja viranhaltijapäätökseen on noudattanut hyvää hallintotapaa.

 

Ylle esitetyn perusteella katson, että Anna-Katri Pesosen tekemä oikaisuvaatimus on hylättävä kokonaisuudessaan ja perusopetuspäällikkö Taina Vainion tekemä valintapäätös on pidettävä voimassa.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Esitän, että Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hylätä Anna-Katri Pesosen tekemän oikaisuvaatimuksen yllä kuvatuin perustein.

 

 

 

Liitteet

8

5464/2021 Hakuilmoitus

 

9

5464/2021 Perusopetuspäällikön päätös

 

10

5464/2021 Oikaisuvaatimus

 

11

5464/2021 Rehtorin lausunto

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Taina Vainio

puh. +358 44 718 4018

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tämä pykälä 57 käsiteltiin pykälän 60 jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa