Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  6231/2021 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 58

Asianro 6231/12.00.01.00/2021

 

 

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys ja täydennys

 

 

Opetusjohtaja Silja Silvennoinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

Opetushallitus on määräyskirjeellään OPH-557-2021 muuttanut ja täydentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 kappaleita 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut ohjaussuunnitelman sisällön osalta sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus.

 

Paikalliset muutokset ohjaussuunnitelman sisältöön sekä tehostettuun henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen liittyvät sisällöt tulee ottaa käyttöön 1.8.2021 alkaen.

 

Esitys: Kuopion perusopetuksen ohjaussuunnitelman hyväksyminen

Kuopion perusopetuksen ohjaussuunnitelmaan vuosiluokille 7 – 9 on tehty tarvittavat muutokset osoitteeseen https://bit.ly/3xfzxm0

Ohjaussuunnitelmaa täydennetään vuosiluokkien 1 – 6 osalta syksyllä 2021.

 

Esitys: Ohjaus, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus ja tukea tarvitsevan ohjaus oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7 - 9

Opetussuunnitelman perusteen teksti:

Oppilaanohjauksessa huomioidaan jokaisen oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Ohjausta eriytetään ottamalla huomioon oppilaiden henkilökohtaiset tavoitteet, kokemukset, harrastukset, kiinnostuksen kohteet, osaamisalueet sekä elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät. Keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö erityisesti opiskeluun kuuluvien siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjauksessa. Jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain. Monialaista yhteistyötä tehdään erityisesti myös tehostettua henkilökohtaista ohjausta ja tukea tarvitsevien oppilaiden sekä erityisestä syystä koulutuksen ulkopuolelle jäämässä olevien nuorten opintojen jatkumisen turvaamisessa.

Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa painopisteenä on oppilaan jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin. Tavoitteena on, että jokaiselle oppilaalle löytyy jatko-opiskelupaikka, jossa oppilas jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista perusopetuksen jälkeen.

Oppilas jatkaa perusopetuksen jälkeen toisen asteen tutkinnon suorittamiseen, toiselle asteelle valmentavaan koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuslaissa määriteltyyn koulutukseen. Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja oppilaanohjauksen sisältöjen ja tavoitteiden näkökulmasta.

Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan henkilökohtaista ja muuta oppilaanohjausta sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan kirjataan oppilaan vahvuuksia sekä tavoitteita siirtymisestä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Näitä vahvistetaan suunnitelmallisesti oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeen huomioiden.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset, oppimisen ja opiskelun tuen tarve ja koulutuksen mahdollistamat työllistymisnäkymät. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjotaan mahdollisuuksia tutustua oppilaalle soveltuviin perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintomahdollisuuksiin. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan riittävästi tietoa oppimisen ja opiskelun tuen jatkumisen mahdollisuuksista perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa sekä tarvittaessa muista tukimuodoista.

 

Paikallinen tarkennus:

Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen työskentelymuotoja voivat olla

-      Henkilökohtainen ohjauskeskustelu oman opinto-ohjaajan kanssa

-      Pienryhmäohjaus

-      Koulumotivaatioprofiilin tekeminen yhdessä opinto-ohjaajan kanssa

-      Työelämäpainotteinen perusopetus

-      Toisen asteen oppilaitosten ja opiskelumahdollisuuksien tarkastelu keskustellen sekä tarvittaessa huoltajien kanssa

-      Tutustumiset ja koulutuskokeilut toiselle asteelle ja/tai nivelvaiheen koulutuksiin

-      Painoalueittain opiskelu tiiviissä yhteistyössä erityisopettajan kanssa

Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen toteutuksen, seurannan ja kirjaamisen päävastuu on opinto-ohjaajalla. Tehostettua ohjausta annetaan yhteistyössä kodin ja koulun muun henkilökunnan sekä sidosryhmien kanssa oppilaan tilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisilla tavoilla. Tehostetun oppilaanohjauksen tavoitteena on lisätä oppilaan itsetuntemusta ja motivaatiota koulunkäyntiin sekä selkiyttää perusopetuksen jälkeisiä jatko-opiskelusuunnitelmia. Tehostetun ohjauksen avulla pyritään ohjaamaan nuorta mm. opiskelutaidoissa ja –tekniikoissa, ajanhallinnassa, tiedonhaussa sekä omien vahvuuksien löytämisessä.

 

 

Jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin

 

Oppilaanohjauksen merkitys korostuu nivelvaiheessa siirryttäessä perusopetuksesta perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin.

 

Sujuvan siirtymisen varmistamiseksi perusopetuksen päättöluokkalaisten kanssa käydään henkilökohtainen ohjauskeskustelu oman opinto-ohjaajan kanssa. Tarvittaessa keskusteluja voi olla useampia päättöluokan aikana. Opinto-ohjaaja voi mahdollisuuksien mukaan osallistua oppilaan oppimiskeskusteluun. Luokkamuotoisen ohjauksen pääteemana on jatko-opintoihin hakeminen. Pienryhmäohjauksia järjestetään opinto-ohjaajan aiheelliseksi katsomiin teemoihin liittyviä, esimerkiksi soveltuvuuskokeisiin tai työhaastatteluun valmistautuminen.

 

Oppilaille mahdollistetaan tutustuminen toisen asteen koulutuksiin. Huoltajille tiedotetaan jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvistä asioista ja heitä kutsutaan tutustumistilaisuuksiin. Huoltajia kuullaan oppilaan hakukohteista ennen yhteishakua.

 

Päättöluokkalaisten ohjauksessa voidaan hyödyntää tehostetun henkilökohtaisen ohjauksen menetelmiä tilanteen ja tarpeen mukaan sekä tarpeen vaatiessa kootaan moniammatillinen työryhmä oppilaan kokonaistilanteen selvittämiseksi.

 

Opinto-ohjaaja vastaa ns. jälkiohjauksesta sekä seuraa oppilaan kiinnittymistä jatko-opintoihin.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

 

Esitys                                                Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman päivityksen ja täydennyksen.

 

 

Liitteet

12

6231/2021 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Taina Vainio

puh. +358 44 718 4018

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

 

 

 

Päätös                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa