Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.06.2021/Pykälä 149

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 149

Asianro 3103/03.06.02/2021

 

 

Oikaisuvaatimus / vahingonkorvaushakemus / kelkan vaurioituminen

 

 

Lakimies Mika Mäkäräinen
Kaupunginkanslia

 

Lakimies on 18.5.2021 §:ssä 4 tekemällään päätöksellä hylännyt hakijan vahingonkorvaushakemuksen, koska hakijan moottorikelkan vaurioituminen ei ole johtunut kaupungin tuottamuksellisesta toiminnasta ko. moottorikelkkailureitin kunnossa- ja ylläpitäjänä eikä kaupunki ole muutoinkaan vahingonkorvauslain mukaisesti vastuussa ko. vahingosta.

 

Oikaisuvaatimus                             Hakija on oikaisuvaatimuksessaan uudistanut vaatimuksensa ja pyytänyt lakimiehen päätöksen muuttamista sekä tehdyn hakemuksen hyväksymistä. Hakija on katsonut, että vahinko on kaupungin vastuulla, koska kaupungille oli kelkkavuokraamolta saadun tiedon mukaan ilmoitettu ko. reitin vaarallisuudesta tai huonosta kunnosta jo vahinkotapahtumaa edeltävänä päivänä eikä kaupunki ollut tällöin ryhtynyt toimenpiteisiin ko. reitin olosuhteiden parantamiseksi. Hakijan mukaan ko. moottorikelkkailureitin jäisyys johtui kaupungin vastuulla olleiden kunnossapitotoimenpiteiden laiminlyönnistä. Näin ollen hakijan moottorikelkan vaurioituminen on johtunut em. syystä ja tämän vuoksi kaupunki on vastuussa aiheutuneista vahingoista.

 

Arviointia ja johtopäätökset

 

Lakimiehen päätöksestä ilmenee, että kaupunki ei ole ennen vahingon aiheutumista ollut tietoinen ko. moottorikelkkailureitin jäisyydestä tai vaarallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimuksen mukaan moottorikelkkareitin vaarallisuudesta tai huonosta kunnosta olisi kelkkavuokraamon mukaan ilmoitettu kaupungille päivää ennen ko. vahingon aiheutumista ja siksi kaupunki on vastuussa ko. vahingosta.

 

Lainsäädäntö ei edellytä, että reitin ylläpitäjän tulisi koko reitin käyttöajan oma-aloitteisesti selvittää reitin käytettävyys ja kunto. Hakija ei ole esittänyt luotettavaa selvitystä siitä, kuka olisi ennen ko. vahingon aiheutumista tehnyt ilmoituksen moottorikelkkareitin vaarallisuudesta tai huonosta kunnosta, mitä aluetta/paikkaa ilmoitus on mahdollisesti koskenut ja mitä selvitystä on ilmoituksen yhteydessä esitetty kaupungille. Tämän vuoksi asiassa on jäänyt edelleen luotettavasti selvittämättä, että kaupungille olisi toimitettu juuri vahingon tapahtumapaikan osalta ilmoitus, että ko. alueella olisi tarvetta ryhtyä vaaran ja vahingon välttämiseksi tarvittaviin kunnossapitotoimenpiteisiin.

 

Lakimies toteaa, että lainsäädäntö ei edellytä, että kaupungin tulisi pelkän ilmoituksen perusteella ryhtyä noin vuorokauden kuluessa tarvittaviin kunnossapitotoimenpiteisiin. Riittää, että toimenpiteisiin ryhdytään kohtuullisessa ajassa ilmoituksen saamisen jälkeen. Näin ollen, vaikka oikaisuvaatimuksessa kerrottu ilmoitus pitäisikin paikkaansa, kaupungilla olisi tässäkin tilanteessa ollut käytössään ns. kohtuullinen aika reitin käyttökunnon selvittämiseksi ja tarvittavien kunnossapitotoimenpiteiden suorittamiseksi.

 

Lakimies katsoo, että reitin kunnossapidon vaarallisuutta tai puutteellisuutta koskevan ilmoituksen jälkeen ns. kohtuullinen aika ryhtyä tarvittaviin selvitys- ja kunnossapitotoimenpiteisiin on yleensä muutamia päiviä, reitin laajuus ja asian luonne huomioon ottaen. Mainitun ajan kuluessa riittää, että kaupunki ryhtyy reitin kunnossapitäjänä tilaamaan tarvittavaa kunnossapitotyötä. Lainsäädäntö ei edellytä, että reitinpitäjän tulisi itse pystyä suorittamaan reitin kunnossapitoa.

 

Käsitystä kohtuullisen ajan pituudesta tukee myös se, että kunnossapitotöitä suorittavat kaupungin in-house yhtiö tai erikseen kilpailutetut yhteistyökumppanit ja kunnossapitotöiden aloittamisen ajankohta riippuu osin mahdollisen urakoitsijan omista aikatauluista. Ko. reitin osalta kaupunki on tehnyt sopimuksen tarvittavista kunnossapitotoimenpiteistä Mestar Kuopio Oy:n kanssa. Mestar Kuopio Oy:n lausunnon mukaan ko. reitin vaaraa tai haittaa aiheuttavasta kunnosta oli saatu tieto 5.3.2021 klo 13.40 eli noin tunti ko. vahingon aiheutumisen jälkeen. Tarvittaviin kunnossapitotoimenpiteisiin oli ryhdytty vain muutamia tunteja ko. ilmoituksen jälkeen, joten tältä osin ei ole tapahtunut virhettä tai laiminlyöntiä.

 

Mikäli ko. reitin olisi todettu aiheuttavan konkreettista vaaraa tai haittaa reitin käyttäjille, reitin käyttäjien velvollisuutena olisi ollut merkkaamalla tai muulla tavalla estää ko. reitin käyttö, kunnes olosuhteet on saatu korjattua. Edelleen mainitusta vaaraa aiheuttavista olosuhteista olisi tullut ilmoittaa myös poliisille, joka on viranomaisena viime kädessä vastuussa yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Hakija ei ole edes väittänyt, että ko. asiassa olisi otettu yhteyttä poliisiin ennen vahingon aiheutumista tai edes ko. vahingon aiheutumisen jälkeen.

 

On yleisen elämänkokemuksen mukaista olettaa, että korkeuseroja sisältävällä moottorikelkkareitillä voi olla mäkisillä osuuksilla myös ns. jäisiä kohtia. Hakija ei ole esittänyt luotettavaa selvitystä siitä, miten hän oli ennen vahingon aiheutumista ottanut ko. alueen olosuhteet huomioon ajoneuvoa kuljettaessaan ja millä nopeudella hän oli oikeastaan kuljettanut ajoneuvoa ennen vahingon aiheutumista. Lakimiehen päätöksestä ilmenee, että ko. vahingon voidaan arvioida olevan syy-yhteydessä kunnossapidon laiminlyönnin sijaista hakijan omiin ajovirheisiin tai tieliikennelaissa säädettyjen velvoitteiden laiminlyöntiin. Mainittua käsitystä tukee lisäksi se, että edellä on selvitetty tarvittaviin reitin kunnossapitotoimenpiteisiin ryhdytyn lainsäädännön edellyttämässä kohtuullisessa ajassa.

 

Asiassa on edelleen jäänyt näyttämättä, että ko. vahinko olisi syy-yhteydessä yksin kaupungilla ko. moottorikelkkailureitin pitäjänä olevan kunnossa- ja ylläpitovelvoitteen laiminlyöntiin.

 

Edellä lausuttuun perustuen tehty oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana sekä lakimiehen tekemä päätös pysyttää voimassa.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että hakijan tekemä oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana ja lakimiehen päätös pysytetään voimassa.

 

 

Liitteet

40

3103/2021 Päätöspöytäkirja

 

41

3103/2021 Oikaisuvaatimus

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Mika Mäkäräinen

puh. +358 44 718 5012

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy lakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa