Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 60

Asianro 8987/02.02.00/2021

 

 

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu

 

 

Vt. talousjohtaja Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

                                                          Kuopion strategiaa toteuttavia vuoden 2022 sitovia tavoitteita on valmisteltu kevään johdon seminaarissa, hyvinvointityöryhmässä sekä elokuun valtuustoseminaarissa.  Tavoitteissa painottuvat tulevana vuonna elinkeinoelämän tarpeet, hyvinvoinnin edistäminen, henkilöstön saatavuus ja työhyvinvointi, talouden tasapainottaminen sekä valmistautuminen hyvinvointialueen tuloon. Palvelualueet täydentävät tavoitteita konkreettisemmilla toimenpiteillä. Strategian tarkistaminen tehdään keväällä 2022. Liitteenä on luonnos strategian sitoviksi tavoitteiksi vuodelle 2022. Tavoitteet voivat muuttua ja tarkentua talousarviovalmistelun yhteydessä.  

 

Kuopion kaupungin taloudessa on edelleen merkittävä rakenteellinen alijäämä. Toistuvasti kaupungin palvelutarpeet ylittävät verotulojen ja valtionosuuksien muodostaman verorahoituksen kantokyvyn. Liikkumavaraa talouteen on synnytettävä hillitsemällä henkilötyövuosien kasvua esimerkiksi hyödyntämällä henkilöstön luonnollista poistumaa ja vaihtuvuutta. Kaupungin on lisättävä myynti- ja maksutuloja ja asetettava selkeitä tavoitteita tilatehokkuuden kasvattamiseksi kaikissa palveluissa. Talousarviovalmistelun yksi lähtökohta on, että kaupunki ei vapaaehtoisesti ota uusia tehtäviä hoitaakseen tai laajenna olemassa olevia.

 

Työn tekemisen tapojen muutos, asiakkaiden vaatimus yhä laajemmista digitaalisista palveluista ja matkustus- ja kokouskäytäntöjen uudistuminen on kyettävä pukemaan jatkossakin taloudellisiksi tavoitteiksi. Tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen on tavoitteena kaikissa toiminnoissa. Palveluverkkoon liittyviä ratkaisuja on kiirehdittävä. Historiallinen sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirto hyvinvointialueille haastaa kaupungin palvelujen organisoinnin ja johtamisen.

 

Talousarviovalmistelun toimintakatekehys vuodelle 2022 on valmisteltu palvelualuekohtaisesti ja muutosprosentit verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon eivät ole kaikille samat. Palvelualuekohtaiseen kehykseen ovat vaikuttaneet seuraavat laskentatekijät:

         työmarkkinatuen kuntaosuuden menot alenevat työllisyystilanteen parantuessa

         kaupungin palvelut palaavat normaalitilanteeseen, mikä heijastuu maltillisempana menokehityksenä ja paranevina myynti- ja maksutulojen odotuksina

         hoito- ja palveluvelka vähenee

         tulevan kevään palkkaratkaisua ei ole sisällytetty toimintakatteisiin

         erikoissairaanhoidon budjetointiero säilyy terveydenhuollon palvelualueella

         kiinteistöomaisuuden myyntitavoitteet pidetään korkeana

 

Valmistelun tuloksena koko kaupungin toimintakate vuodelle 2022 päätyy –744,0 milj. euroon. Vertailukelpoinen muutosprosentti 2021 talousarvioon verrattuna on +4,9 %. Taseyksiköt laativat talousarvioesityksensä niin, että tuloutus kaupungille säilyy vähintään ennallaan ja vuosikate kattaa poistot.

 

Tuloarvioissa on käytetty Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön kuntakohtaisia laskelmia, joihin on arvioitu kuntatalouteen kohdistuvat toimenpiteet vuodelle 2022. Yhteisöveron vuosille 2021-2022 tehty tilapäinen kuntien jako-osuuden 10 %-yksikön korotus poistuu, mikä leikkaa kaupungin verotuloista noin 10 milj. euroa. Talouskasvu, työllisyyden paraneminen sekä väestönlisäys luovat pohjaa hyvälle kunnallisverotulojen kehitykselle, joka on sisällytetty talousarviokehykseen. Kokonaisuutena verotulojen kasvu on tämän vuoden talousarvioon verrattuna yhteensä 33,4 milj. euroa. Verotuloarviot vuodelle 2022 on tehty nykyisillä veroprosenteilla. Valtionosuudet kattavat täysimääräisesti kuntien uudet ja laajenevat tehtävät.

 

Valmistelulinjaukset merkitsevät sitä, että koko kaupunki tulisi tekemään -14,5 milj. euroa alijäämää vuonna 2022. Vuosikate kattaisi noin 70 % poistoista. Kuopio 2025 -ryhmän linjausten mukaisesti tavoitteeksi asetetaan, että kaupungin tulos on vähintään nollatasossa vuonna 2025.

 

Suunnitelmakaudella 2023-2025 on välttämätöntä jatkaa määrätietoisia talouden tasapainottamistoimia, erityisesti kun hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen aiheuttaa koko kuntatalouden perustan muutoksen.

 

Investointien painopiste on kouluissa ja päiväkodeissa. Savilahden alue jatkuu vuonna 2022 keskeisenä kehittämiskohteena, missä väestönsuoja-tapahtumakeskuksen sekä pysäköintilaitoksen rakentaminen tuovat haastetta investointitasoon. Kaupunki velkaantuu lisää, sillä vuosikatteen tuoma tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja kuin osittain. Investointisuunnitelman valmistelua jatketaan kaupunginhallituksen johdolla.

 

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2020 kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksesta. Keskeisenä muutoksena lautakuntien roolia vahvistettiin talousarviovalmistelussa siten, että lautakunnat tekevät oman palvelualueen talousarvioesityksen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäviin lisättiin kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen edistäminen esimerkiksi talousarviovalmisteluun liittyen. Vuoden 2022 talousarvio valmistellaan ensimmäisen kerran uuden johtamisjärjestelmän mukaisesti.

 

Lautakuntien tulee esittää vuoden 2022 tuloarviot ja määrärahat ja keinot toimintakatetavoitteeseen pääsemiseksi talousarvion valmisteluaikataulun mukaisesti viimeistään 6.10. Lautakuntien talousarvioesitys sisältää myös toimenpiteet valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin sekä henkilöstösuunnitelman.

 

Veroprosenttiesitykset käsitellään kaupunginhallituksessa 25.10. ja kaupunginvaltuusto päättää veroprosenteista 8.11. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 1.11.2021.

 

 

 

 

Liitteet

11

8987/2021 palvelualuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2022

 

12

8987/2021 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet, luonnos

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion valmistelun periaatteeksi alustavat strategiset tavoitteet ja enintään -14,5 milj. euron alijäämän. Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion laadintaa lautakunnissa ohjaavan sitovan palvelualuekohtaisen kehyksen esityslistan liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös                                              Vt. talousjohtaja Jaana Kuuva oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa