Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 11

Asianro 4271/10.02.04/2021

 

 

Ranta-asemakaavaehdotus, Paloniemi / 476-411-2-133

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Maanomistajan aloitteesta valmistellaan Maaningan Paloniemeen sijoittuvaa kiinteistöä 476-411-2-133 koskevaa ranta-asemakaavaa konsulttityönä.

 

Ranta-asemakaavan käsittelyvaiheet

 

Ranta-asemakaavan vireille-tulo- ja valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 30.6.2021. Aineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 4.8.–6.9.2021. Valmisteluaineistosta on pyydetty lausunnot Pohjois-Savon liitolta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Savon Pelastuslaitokselta, Pohjois-Savon alueelliselta vastuumuseolta ja Alueelliselta ympäristönsuojelupalveluilta. Valmisteluaineistosta on annettu neljä lausuntoa, mielipiteitä ei esitetty. Lausunnot ja vastineet on käsitelty kaavaselostuksen luvussa 6.

 

Ehdotusaineisto on laadittu saatujen lausuntojen pohjalta. Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä ranta-asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Ranta-asemakaavan kuvaus

 

Suunnittelualue sijaitsee Kuopion kaupungin pohjoispuolella Venäjänsaaressa Suuri-Ruokoveden länsirannalla. Suunnittelualue kohdistuu kiinteistöön 476-411-2-133 Paloniemi. Paloniemen alueelta on noin 40 min ajomatka sekä Kuopion eteläiselle taajama-alueelle että Siilinjärven kirkonkylälle.

 

Suunnittelualueelle ei ole maakuntakaavassa kohdistettu maankäyttöä ohjaavia merkintöjä. Alueella ei myöskään ole vaikuttavaa yleiskaavaa. Suunnittelualueella ei ole olemassa olevia rakennuspaikkoja, alue on tällä hetkellä metsätalouskäytössä, eikä sillä ole olemassa olevia rakennuksia.

 

Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa rantamitoitusperiaatteiden mukainen rakennusoikeus tilalle. Ehdotusluonnoksessa on osoitettu alueelle yhteensä 6 rakennuspaikkaa, jotka kaikki ovat uusia. Mitoitus noudattaa Kuopiossa ja Maaningalla sovellettuja rantarakentamisen mitoitusperiaatteita. Kaavaluonnoksessa rakennuspaikat on osoitettu loma-asunto-käyttöön ja rakennusoikeus on yhdenmukainen Kuopion rantakaavojen ja rakennusjärjestyksen kanssa.

 

Alueella on 3 korttelia, joissa on yhteensä 6 uutta lomarakennuspaikkaa. Rantarakennuspaikat on keskitetty tilan itäiselle ranta-alueelle, jonne on osittain jo olemassa oleva tieyhteys. Muu kaava-alue on osoitettu metsätalousalueeksi.

 

Kaava-alueella on rantaviivaa yhteensä noin 2,1 km ja mitoituksessa käytettyä ns. muunnettua rantaviivaa on noin 1,3 km. Kokonaisrakennusoikeudeksi muodostuu kaava-alueella 4,6 rakennuspaikkaa / mitoitusrantaviivakilometri. Mitoitusluvut ovat yhtenevät kaupungin rantamitoitusperiaatteiden kanssa.

 

Kaavatyön yhteydessä tehdyssä luontoselvityksessä alueelta on tunnistettu arvokkaita luonto- ja maisemakohteita, jotka on huomioitu kaavamerkinnöin. Paloniemen ranta-asemakaavoitettava alue on pääosiltaan metsätaloustoimin käsiteltyä rakentamatonta kasvatusmetsää. Alueen pohjois- ja eteläosassa sijaitsevat rantaluhdat sekä suoalueella sijaitseva tupasvillaräme ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Alueella ei ole rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja tai muinaisjäännöksiä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Kaava mahdollistaa uutta loma-asutusta, joka sijoittuu kohtuulliselle etäisyydelle palveluista, noin 40 minuutin ajomatkan päähän Kuopion eteläisestä taajama-alueesta sekä Siilinjärven kirkonkylästä. Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta, kyseessä on rantamitoitusperiaatteiden mukaisen rakennusoikeuden osoittaminen loma-asuntojen rakennuspaikkoina.

 

Hankkeella ei ole merkittäviä ilmastopoliittisia, yritys- tai ympäristövaikutuksia. Suoria taloudellisia vaikutuksia on vain maanomistajalle. Kaupungille ei aiheudu kustannuksia kaavan toteuttamisesta.

 

 

Esitys                                                Esitetään, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy ranta-asemakaavaehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Liitteet

20

4271/2021 Selostus, 05112021

 

21

4271/2021 Kaavakarttaehdotus, 05112021

 

22

4271/2021 Paloniemi, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.2.2021

 

23

4271/2021 Lausunto, ympäristönsuojelupalvelut

 

24

4271/2021 Lausunto, Savon Voima Oy

 

25

4271-2021 Liite Savon Voiman lausuntoon, verkkoaluevarauskartta

 

26

4271/2021 Lausunto Pohjois-Savon ely-keskus

 

27

4271/2021 Lausunto, kulttuurihistoriallinen museo

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tiia Piippo

puh. +358 44 718 5418

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa