Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 13

Asianro 8638/10.03.01.00/2019

 

 

Suunnitelmaehdotusten nähtäville asettaminen / Sammakkolammentie välillä Sammakkolammentie 5 - Sammakkolammentie 12 B ja jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Sammakkolammenpuisto - Ahkiotie.

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kohde                                              Yleisten alueiden suunnitelma koskee Sammakkolammenpuistossa ja Suunnistajanpuistossa olevaa jalankulku- ja pyöräilyväylää (väli Sammakkolammenpuisto - Ahkiotie) ja yhteyksiä väylältä Sammakkolammentielle ja Rajalan koulun tontille. Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Sammakkolammentietä välillä Sammakkolammentie 5 - Sammakkolammentien 12 B. Nähtäville asetettavat suunnitelmaehdotukset sijaitsevat Puijonlaakson kaupunginosassa (12).

 

Kohteet ovat osa laajempaa Puijonlaakson alueen saneerausta. Sammakkolammenpuiston saneeraus on jo suunniteltu ja puisto on rakenteilla. Nyt nähtäville esitettävien kohteiden kanssa samanaikaisesti suunnitellaan Sammakkolammentien saneeraus Kiekkotielle saakka, Suksitie, Hiihtäjäntie Suksitien liittymässä, Ahkiotiellä linja-autojen vanha kääntöpaikka ja Nuolitien korotettu suojatie. Näiden kohteiden suunnitelmaehdotukset esitetään kaupunkirakennelautakunnalle helmi-maaliskuussa 2022.

 

Lähtökohdat                                    Suunnitelmien tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden ja joukkoliikenteen saavutettavuuden parantaminen.

 

Sammakkolammentie välillä Sammakkolammentie 5 - Sammakkolammentie 12 B sijoittuu Rajalan koulun ja Pienen Sammakkolammen väliselle alueelle. Jalankulku- ja pyöräilyväylän saneerauksen yhteydessä on tarve uusia nykyinen kapea alikulkutunneli ja siirtää vesihuolto ja hulevesilinja alikulkutunnelin alta pois. Pysäkille Sammakkolampi L tarvitaan katos, mikä edellyttää pysäkkisyvennyksen poistoa. Muutoin Sammakkolammentien poikkileikkaukselle ei ole tarvetta tehdä muutoksia ko. välillä. 

 

Suunnistajanpuistossa on nykyinen yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä, mikä yhdistää Ahkiotien ja Sammakkolammenpuiston. Väylä toimii yhtenä koululaisten reittinä pohjoisesta Rajalan koululle. Väylä on Pienen Sammakkolammen lampitulva-alueella ja se jää keväisin sulamisvesien alle haitaten väylän käyttöä. Väylä on kapea ja hyvin jyrkkä Ahkiotien puoleisessa päässä. 

 

Sammakkolammenpuiston käynnissä olevan saneerauksen yhteydessä puiston läpi rakennetaan erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä Taivaanpankontieltä lähtien. Erottelu on tarpeen jatkaa nyt Sammakkolammenpuistosta Ahkiotielle saakka.

 

Sammakkolammenpuiston ja Sammakkolammentien sekä puiston ja Taivaanpankontien välinen liikkuminen on tapahtunut Rajalan koulun pihan kautta, mikä ei ole tavoitetila. Lisäksi alikulkutunnelin länsipuolella on nykyisellään jyrkkä ja vaarallinen oikopolku puiston ja Sammakkolammentien välillä. Alueella tapahtuvan liikkumisen jäsentämiseksi on suunnitelmaehdotuksessa esitetty uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä puiston ja Sammakkolammentien välille ja koulun tontille uusi tuloväylä.

 

Alueen asemakaavat ovat lainvoimaisia. Alueet ovat kaupungin maanomistuksessa.

 

Uusi jalankulku ja pyöräilyväylä Sammakkolammenpuistosta Sammakkolammentielle kulkee Rajalan koulun tontin kautta. Koulun tontti on vuokrattu Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloille. Kiinteistön edustajien kanssa on sovittu väylän sijoittamisesta tontille ja siitä laaditaan rasitesopimus.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Sammakkolammenpuisto - Ahkiotie

 

Erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä on suunniteltu vastaavanlaiseksi, mikä on rakentumassa väille Sammakkolammenpuisto - Taivaankannenkatu - Taivaanpankontie. Pyöräkaistan leveys on 2,5 m ja jalkakäytävän 2 m.  Väylät erotetaan toisistaan asfaltin tasossa olevalla n. 30 cm leveällä kiveyksellä.

 

Jalankulkuyhteydet Sammakkolammentieltä Suunnistajanpuistoon ja Sammakkolammenpuistoon on suunniteltu 3.0 m leveäksi. Suunnistajanpuistossa oleva yhteys sijoittuu nykyiselle paikalle.

 

Rajalan koulun pihaan johtava jalankulku- ja pyöräilyväylä on suunniteltu 3.5 metriä leveäksi.

 

Sammakkolammentie välillä Sammakkolammentie 5 - Sammakkolammentie 12B

 

Nykyinen betoninen, kapea alikulkutunneli uusitaan teräsholvikaarisillaksi, jonka aukon leveys on kuusi metriä.

 

Linja-autopysäkin Sammakkolampi L lähellä olevalle suojatielle tutkittiin keskisaareketta, mutta tilanpuutteen takia sitä ei ole mahdollista toteuttaa.

 

Sammakkolampi L pysäkki muutetaan ajoratapysäkiksi ja pysäkki varustetaan pysäkkikatoksella. Muutoin Sammakkolammentien poikkileikkaus säilyy nykyisellään.

 

Suunnitelmaehdotuksessa on esitetty olemassa olevien kiinteistöjen ajoneuvoliittymien paikat ja reunakivijärjestelyt liittymissä. Ajoneuvoliittymien sijainnit eivät vahvistu katu- ja hulevesisuunnitelmassa.

 

Tasaus                                              Sammakkolammentien tasaus säilyy nykyisellään.

 

Jalankulku- ja pyöräilyväylän tasausta nostetaan Ahkiotien puoleisessa päässä. Tällä toimenpiteellä pyritään muodostamaan sellaiset olosuhteet, että väylä ei jää enää jatkossa Pienen Sammakkolammen tulvavesien alle. Tasauksen nostolla parannetaan myös väylän käytettävyyttä, kun väylän pituuskaltevuus loiventuu nykyisestä 20 prosentista ja 12 prosenttiin.

 

Hulevesijärjestelmä                       Jalankulku- ja pyöräilyväylälle ei rakenneta hulevesiviemäröintiä, vaan väylän vedet ohjataan luiskien kautta maastoon.

 

Sammakkolammentiellä on nykyinen hulevesiviemäri alikulkutunnelin alla. Se yhdistyy Pienestä Sammakkolammesta tulevaan rumpuun Sammakkolammentiellä. Alikulkutunnelin uusimisen yhteydessä siirretään hulevesiviemäri pois alikulkutunnelin rakenteiden alta ja viemäri puretaan Suunnistajanpuistoon ja siitä edelleen Pieneen Sammakkolampeen.  Pienestä Sammakkolammesta hulevedet ohjautuvat nykyisten, ennalleen jäävien purkuviemärin ja ojien kautta Sammakkolampeen.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Suunnitelmaehdotuksiin on merkitty tarvittava puuston poisto.

 

Jalkakäytävät ja pyörätie asfaltoidaan, joista pyörätie toteutetaan punaisella asfaltilla.

 

Alueen valaistus uusitaan. Alueelle tulee led-valaisimet, jotka liitetään C2 ohjausjärjestelmään.

 

Kiveysalueen ja katuviherratkaisut suunnitellaan rakennussuunnitelmassa.

 

Esteettömyys                                  Erotellun väylän jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan kiveysraidalla. Raidalla saadaan aikaan värikontrasti ja pinnan karheusero, mikä auttaa näkövammaisia tunnistamaan jalkakäytävän reunan.

 

Väylän tasauksen noston taso on suunniteltu siten, että väylä sopeutuu maastoon mahdollisimman hyvin ja luiskien alle ei jää merkittäviä puita. Ahkiotien puoleisessa päässä ei päästä alle 12 % pituuskaltevuusarvoon, joten väylä ei ole esteetön.

 

Rajalan koulun koilliskulmaan sijoittuva uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä Sammakkolammenpuiston ja Sammakkolammentien välillä ei myöskään ole esteetön isojen korkeuserojen takia. Tämän väylän pituuskaltevuuden maksimiarvo on myös 12 %.

 

Nykyiselle paikalleen jäävä jalankulku- ja pyöräilyväylä Sammakkolammentien ja uuden erotellun väylän välillä on pituuskaltevuuden puolesta esteetön, arvon ollessa 5 %.

 

Pysäkille Sammakkolammentie L ja sen yhteydessä olevalle suojatielle on suunniteltu varoitusalueet huomiokivestä.

 

Kunnossapitoluokka                      Sammakkolammentie on kunnossapitoluokassa luokassa I.

 

Nykyinen yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä on kunnossapitoluokassa II Sammakkolammentien pohjoispuolella ja I luokassa Sammakkolammenpuiston puolella. Suunnitelmaehdotuksessa esitettyjen muutosten jälkeen muutetaan myös pohjoispuolinen osuus eli erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Sammakkolammentie - Ahkiotie kunnossapitoluokkaan I.

 

Kustannukset                                  Kohteen kokonaiskustannusarvio on noin 1 110 000 e. Kustannusarvio sisältää kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueen, hulevesijärjestelmän, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset. Hulevesijärjestelmän osuus kokonaiskustannusarvoista on noin 2 %, valaistuksen 4 %.

 

Aikataulu                                         Puijonlaakson alueen saneeraukseen on varattu investointirahaa vuosille 2022 ja 2023.

 

Suunnitelmaehdotuksien mukaiset väylät ja alikulkutunneli on tarkoitus toteuttaa kesällä 2022. Sammakkolammentie joudutaan katkaisemaan liikenteeltä alikulkutunnelin rakentamisen ajaksi ja joukkoliikenne siirtämään väliaikaiselle reitille kesäkaudelle 2022. Reitin siirrosta on sovittu joukkoliikenneyksikön kanssa.

 

Tiedottaminen ja osallistaminen

 

Puijonlaakson katujen saneerauksesta on pidetty kaksi yleisötilaisuutta: 29.10.2020 ja 19.1.2022. Ensimmäinen pidettiin suunnittelun aloituksen yhteydessä ja toisessa esiteltiin suunnitelmaehdotukset.

 

Alikulkutunnelin betonisten anturoiden kuvioinnin ideointiin osallistetaan Rajalan koulun 5. luokka yhteistyössä Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja Arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu Lastun kanssa.

 

Vaikutusten arviointi                    

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hankkeen ilmastovaikutukset ovat neutraalit.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hankkeella ei ole yrityspoliittisia vaikutuksia.

 

Lapsivaikutukset

 

Hankkeella on merkittävät lapsivaikutukset. Rakentamisella parannetaan jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuttaa sekä joukkoliikenteen, Rajalan koulun ja Sammakkolammenpuiston saavutettavuutta.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy yleisten alueiden suunnitelmaehdotuksen sekä katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

28

8638/2019 Sammakkolammentie

 

29

8638/2019 jalankulku- ja pyöräilyväylä

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa