Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 5

Asianro 11590/00.01.02.00/2021

 

 

Kaupunkisuunnittelupalvelujen suunnittelu- ja työohjelmat 2022 sekä kaavoituskatsaus 2022

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeisimmät vuoden 2022 suunnittelu- ja työohjelmat on koottu yhdeksi asiakirjaksi, joka käsittää myös kaavoituskatsauksen 2022. Kaavoituskatsaus julkaistaan myös kaupungin internet -sivuilla.

 

Kuopion kaupungin kaavoitus painottuu vuoden 2022 aikana kaupungin strategian mukaisesti kasvun ja elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttien monipuoliseen ja riittävään tarjontaan, täydennysrakentamiseen sekä Savilahden ja keskusta-alueen kehittämishankkeisiin.

 

Kuopion kaupunkiseutu on mukana valtion ja kaupunkiseutujen välisessä MAL-sopimusmenettelyssä. Osana MAL-sopimuksen toteutusta alkuvuoden aikana laaditaan valmiiksi seudun rakennemallityö eli kaupunkiseutusuunnitelma, jossa luodaan suuntaviivat kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän, maankäytön ja viherverkon kehittämiselle pitkälle 2030-lukua.

 

Strategisen maankäytön vuoden 2022 kaavoitusohjelma

 

Strategisessa maankäytön suunnittelussa pääpaino on keskeisen kaupunkialueen rakenteen toiminnan ja laajenemissuuntien suunnittelun edistämisessä. Kaupunkirakennesuunnitelman päivittäminen yhdessä Siilinjärven kanssa aloitetaan vuoden 2022 aikana. Keskustassa tuetaan yritystoimintaa, asumista ja palveluita, Kelloniemessä tutkitaan asumisen ja yritystoiminnan hybridirakennetta ja Vanuvuoressa asumisen ja palveluiden laajentumista. Palveluverkon suunnittelua tukevat päivitetyt väestöennusteet otetaan käyttöön.

 

Asemakaavoituksen vuoden 2022 työohjelma

 

Asemakaavoituksen pääpaino on nykyisen kaupunkirakenteen tiivistämisessä sekä keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisessa. Kaupunkikeskustan elinvoiman lisäämiseksi laaditaan torin länsilaidan yleissuunnitelma yhdessä alueen kiinteistönomistajien ja toimijoiden kanssa. Tärkeimmät asuntotuotannon kohteet sijoittuvat Savilahteen, keskustaan ja

Puijonlaaksoon sekä pientalojen osalta Hiltulanlahteen. Kasvavan Kuopion tärkein kehittämisalue on Savilahti, jota kehitetään laajapohjaisena kaupungin ja eri toimijoiden yhteistyöhankkeena.

 

Yritystontteja kaavoitetaan Matkukseen ja Tasavallankadun varteen. Matkailua vahvistetaan Tahkovuorelle sijoittuvilla kaavamuutoksilla.

 


 

Kunnallisteknisen suunnittelun vuoden 2022 suunnitteluohjelma

 

Kunnallistekninen suunnittelu osallistuu kiinteästi yleiskaava- ja asemakaavatöihin ja hoitaa myös investointikohteiden suunnittelun.

 

Asuntotuotantoa palvelevan Hiltulanlahti III -uudisrakennusalueen lisäksi, täydennysrakentamisalueiden kuten Mölymäen kunnallistekniikan suunnittelu jatkuu. Strategisesti tärkeän Savilahden alueen infran suunnittelu jatkuu ja painopiste on siirtynyt vanhan Varikon alueelle. VäylävirastonKuopion ratapihahankkeeseen liittyen Puijonkatua tarkastellaan Puutarhakadulta aina Tulliportinkadulle. Myös ratapihan ympäristön kevyen liikenteen reitistöt ovat tarkastelussa. Elinkeinoelämää palvelevia infrasuunnittelukohteita ovat mm. Tehdaskatu – Saaristokatu - Kumpusaarentie ympäristössä tehtävät tarkastelut alueen kaavatöihin liittyen. Yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa tutkitaan valtatie 5:ltä ramppia Puijonkadulle sekä Kellolahdentien eritasoliittymän ja Sisustajantien liittymän liikennejärjestelyitä.

 

Suunnitteluohjelmaan sisältyy myös vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen yhteistyössä Siilinjärven kunnan ja Kuopion Vesi Oy:n kanssa. Kuopion älykäs liikenneinfra -hankkeeseen liittyen Savilahden alueen adaptiivisten liikennevalojen suunnittelua ja toteutusta jatketaan Puijonlaaksontie – Savilahdentie - Tasavallankatu akselille.

 

Viher- ja virkistyssuunnittelun vuoden 2021 suunnitteluohjelma

 

Viher- ja virkistysaluesuunnittelutyöt liittyvät yleis- ja asemakaavoitukseen sisältyvien viher- ja virkistysalueiden ja kaupunkiympäristön rakentamisen kustannus-, toimivuus sekä aluevarausselvityksiin. Lisäksi suunnittelutyöt kohdistuvat viher-, virkistys- ja erilaisten ulkoliikuntapaikkojen sekä satama-alueiden ja verkostojen suunnitteluun. Suunnitteluohjelma on yhdistetty kunnallisteknisen suunnittelun suunnitteluohjelmaan.

 

Merkittävimpiä viher- ja virkistysaluesuunnittelun kohteita vuonna 2022 ovat mm. Puijon urheilulaakson kohteet, sekä Savilahden, Hiltulanlahti III:n ja Mölymäen viheralueiden suunnitelmat. Lisäksi on aikataulutettu leikkipaikkojen peruskorjaussuunnitelmia mm. Litmasen, Pirtin, Särkiniemen ja Haapaniemen suunnittelualueilla sekä uuden korttelileikkipaikan toteutussuunnittelu Lehtoniemessä. Uuden ulkokuntoilupaikan toteutussuunnittelu Väinölänniemellä sekä lakialueen maisematyöluvan mukaisten täydennysistutusten edellyttämät arkeologiset selvitykset sisältyvät myös suunnitteluohjelmaan.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Työohjelmissa painottuvat ilmastopoliittisen ohjelman mukainen täydennysrakentaminen sekä kasvuohjelman tavoitteiden mukainen tonttitarjonta ja strategisten hankkeiden suunnittelu. Kaupungin kilpailukykyä ja yritystonttitarjontaa edistetään monien kaavahankkeiden yhteydessä, joten ohjelma on yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

 

Esitys                                                Lautakunta hyväksyy suunnittelu- ja työohjelmat sekä kaavoituskatsauksen.

 

Lautakunta esittää strategisen maankäytön kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja muut kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeiset suunnittelu- ja työohjelmat tiedoksi merkittäväksi.

 

 

Liitteet

3

11590/2021 Yleiskaavoituksen työohjelma 2022

 

4

11590/2021 Asemakaavoituksen työohjelma 2022

 

5

11590/2021 Kunnallisteknisen suunnittelun työohjelma 2022

 

6

11590/2021 Kaavoituskatsaus 2022

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ari Räsänen

puh. +358 44 718 5122

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa