Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 103

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 103

Asianro 10731/00.01.02.00/2021

 

 

Kuopion strategia vuoteen 2030

 

 

Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen
Strategia ja kehittäminen

 

 

Kuopion strategia kertoo kaupungin halutun tulevaisuuden kuvan ja päämäärät. Strategia toimii johtamisen välineenä, ohjaa pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua ja luo punaisen langan suunnitelmalliselle kehittämiselle.

 

Strategiaa ja yhteisiä suuntaviivoja tarvitaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Myös kuntalaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa on oltava voimassa oleva kuntastrategia ja se on tarkistettava vähintään kerran valtuustokaudessa. Kuopion nykyinen strategia on uudistettu vuonna 2017.

 

Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategiassa tulee päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista muutoksista. Strategian toteutumista tulee myös arvioida ja seurata.

 

Kuopion strategia ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia vaan kaupunkiyhteisön strategia, sillä strategian toteuttamisessa Kuopion kaupunki on yksi toimija muiden rinnalla. Keskeisiä kumppaneita strategian toteuttamisessa ovat yritykset, järjestöt ja yhteisöt sekä kuntalaiset.

 

Kuopion strategiaa on päivitetty vuosien 2021 ja 2022 aikana. Strategian valmisteluun ovat osallistuneet kaupungin päättäjät sekä johto. Laadintaan ovat eri vaiheissa osallistuneet myös henkilöstö, kuntalaiset, elinkeinoelämän edustajat sekä muut sidosryhmät. Strategiaprosessi on haluttu pitää mahdollisimman avoimena ja osallistavana, vaikka valmisteluun on vallinnut covid-19 pandemia tuonut omat haasteensa.

 

Strategialle on muodostanut pohjan vuonna 2017 hyväksytty strategia, eikä strategiaa ole lähdetty tekemään täysin alusta, vaan esimerkiksi Kuopion visio “Hyvän elämän pääkaupunki - terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta” on nähty edelleen ajankohtaisena ja haastavana. Päivitetyssä strategiassa näkyy Kuopion kaupungin roolin muuttuminen hyvinvointialueuudistuksen myötä; varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen merkityksen korostuu kaupungin palveluissa. Kaupunkikeskustan kehittämisen ohella nousee esille lähiöiden ja maaseudun elinvoiman merkitys. Strategia pyrkii vastaamaan eri tahojen kyselyissä esille nostamiin toimintaympäristön haasteisiin, kuten osaavan työvoiman saantiin, ilmastomuutoksen hillintään ja luontokatoon, asukkaiden eriarvoistumiseen ja hyvinvointierojen kasvuun, kansainvälistymiseen. Strategialla Kuopio tähtää edelleen kasvuun. Elinkeinoelämän, matkailun, yliopiston ja muun osaamis- ja tutkimuskeskittymän merkitys kasvun moottorina on keskeinen.

 

Strategiaa haastaa jatkuvasi muuttuva toimintaympäristö, megatrendit, mutta myös ennalta arvaamattomat ”villit kortit” ja “mustat joutsenet”, kuten Euroopan turvallisuustilanteen radikaali muuttuminen Ukrainan sodan myötä. Siksi strategiatyö tulee nähdä jatkuvana toimintana ja tarvittaessa strategiaa tulee uudelleensuunnata ja muuttaa kesken valtuustokauden.

 

 

Liitteet

1

10731/2021 KUOPIO2030 - tekstiluonnos 09

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Sirpa Lätti-Hyvönen

puh. +358 44 718 2132

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Kuopion strategian vuoteen 2030.

 

 

Päätös                                         Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä liitteenä olevaan Kuopion strategiaan vuoteen 2030 seuraavat muutokset:

 

- sivu 4. Kappale Hyvinvoiva ja yhteisöllinen - turvallinen kaikille, hyvä paikka kasvaa ja oppia: Lisätään lauseen "Kuopiossa lapset ja nuoret ovat etusijalla - täällä on hyvä kasvaa, harrastaa ja opiskella" jälkeen uusi lause "Tuemme ikäihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua."

 

- sivu 7. Kriittiset menestystekijät 7 ja 8 yhdistetään ja muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot."

 

- sivu 9. kohta Kriittinen menestystekijä: Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys. Tavoite 4. muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Mahdollistamme monipuolisen ja riittävän asuntotuotannon sekä monipaikkaisen elämän."

 

- sivu 9. Kriittinen menestystekijä 4. muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Kasvava matkailu ja vetovoimaiset tapahtumat."

 

- sivu 11. Kriittinen menestystekijä Uudistuva johtaminen. Tavoite 34 muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet."

 

- sivu 12. Teema Digitalisaatio. Tavoite 1. muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Edistämme suunnitelmallista ja tavoitteellista digikyvykkyyttä ja -osaamista."

 

- sivu 12. Teema Digitalisaatio. Tavoite 4. muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Vahvistamme kyberturvallisuutta."

 

- sivu 12. Teema Kansainvälisyys. Lisätään uusi tavoite 12., joka kuuluu seuraavasti: "Edistämme monikulttuurisuutta ja suvaitsevaista ilmapiiriä."

 

Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Jäsen Pekka Niiranen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa