Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.10.2017/Pykälä 118

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

51 §

20.9.2017

 

§ 118

Asianro 4148/10.02.03/2015

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Savon koulutuskuntayhtymä / Presidentinkadun ympäristö

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 12.4.2017 § 73

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Presidentinkadun ympäristöön valmistellaan asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa Savon Koulutuskuntayhtymän oppilaitosalueen muuttamisen asuinkerrostaloalueeksi ja oppilaitoksen siirtymisen Savilahteen. Keskuskentän urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen yhteyteen rakennetaan asuntoja sekä liike- ja toimistotilaa. Urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta kehitetään rakentamalla lisäkatsomot jalkapallokentän ympärille, kuplahallin sijalle täysimittainen tekonurmijalkapallokenttä ja sen pohjoispuolelle lähiliikunta-alue. Alueen pysäköinti toteutetaan kansi- ja pysäköintitaloratkaisuna. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                  Kaava-alue sijaitsee Haapaniemellä, nykyisellä keskuskentän ja ammattioppilaitoksen alueella. Muutosalue rajautuu lännessä Kaartokatuun, etelässä Aulis Rytkösen katuun ja idässä Presidentinkatuun. Alue yhdistyy idässä Myhkyrinpuistoon ja pohjoisessa Myllykallionpuistoon. Alue on näkyvä ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Kaavamuutosalueen laajuus on 19,74 ha.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Asemakaavan muutostyö tuli vireille Savon koulutuskuntayhtymän päätöksestä siirtää koulutoimintonsa Presidentinkadulta Savilahteen ja luovuttaa nykyinen oppilaitosalue asuntorakentamiselle. Kaupunkirakennelautakunta 10.6.2015 § 103 hyväksyi Ari Lahdelle suunnitteluvarauksen Keskuskentän alueen suunnitteluun vuoden 2016 loppuun saakka. Uusi suunnitteluvaraus on tehty 8.2.2017 § 15, vuoden 2017 loppuun saakka.

 

Kaavatyö sisältyy vuosien 2014–2017 kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoituksen työohjelmiin. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 9.11.2015.

 

Kaavoitustilanne                        Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa koko suunnittelualue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY), urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU) sekä virkistysaluetta (V). Ajantasa-asemakaavassa alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO ja YO-3), urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU) ja puistoaluetta (VP).

 

Nykyinen tilanne                        Oppilaitosalueella sijaitsee eri aikakausina rakennettuja koulukiinteistöjä, joiden päärakennusvaiheet sijoittuvat 1950- ja 1960-luvuille. Maakunnallisesti merkittäviksi oppilaitoksiksi ovat ehdolla kauppaoppilaitoksen ja ammattikoulun päärakennukset. Keskuskentän alueella sijaitsee katsomorakennus, huoltorakennus sekä väliaikaisluvalla pystytetty, vielä toistaiseksi käytössä oleva ylipainehalli.

 

Maanomistus                              Tontin 8-10-12 ja sillä olevat rakennukset omistaa Savon koulutuskuntayhtymä. Tontti 8-10-1 on kaupungin omistuksessa ja sillä olevat rakennukset omistaa Savon koulutuskuntayhtymä. Keskuskentänalueella maa-alue ja rakennukset ovat kaupungin omistuksessa.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutosehdotuksessa alue on kaavoitettu asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueiksi (ALP-2) ja(ALP-6), erillispientalojen korttelialueeksi (AO), urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU-2), yleiseksi pysäköintialueeksi (LP), autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), yhdyskuntateknistä palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET) ja puistoalueiksi (VP) ja (VP-1) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU-4). 

 

Aineistoon liittyvien laskelmien mukaan asuin-, liike-, toimisto- ja palvelemisrakennusten rakennusoikeus on alueella yhteensä 136 180 k-m2 ja tämän lisäksi on osoitettu 3 000 k-m2 urheilutoimintaa palvelevaan käyttöön. Maanalaisen pysäköinti-, väestönsuoja-, varasto- ja teknisten tilojen laajuus on 62 168 m2. Maanalaisia tiloja ei lasketa kerrosalaan.

 

Uusia katuja ovat Amiskanrinne ja Kopiksenkatu. Aulis Rytkösen kaduksi on nimetty uusi kävelybulevardi, jonka päätteenä keskustan puoleisessa päässä on Auliksenaukio. Tekonurmikenttä ja lähiliikunta-alue on nimetty Mölymäenpuistoksi ja Myhkyrinpuistosta on erotettu osa Martti Merenmaan puistoksi.

 

Autopaikkanormi on esitetty asunnoille (2 ap/3 as), liikerakentamiselle (1 ap/60 Km2), palveluasumistiloille (1ap/200 Pm2), opiskelija-asunnoille (1 op-ap/240 Km2) ja). Kaavaan sisältyy myös polkupyöränormi liike- ja toimistorakentamiselle (1 pp/60 Km2). Autopaikkavaatimusta ei sovelleta säilytettävään kauppaoppilaitoksen päärakennukseen (sr-13). Asuntojen autopaikat on sijoitettu kansipysäköintinä kortteleihin, pysäköintitaloon ja -laitokseen sekä stadionin yhteyteen. Liike- ja vieraspysäköintiin tarkoitettuja autopaikkoja on katujen varressa ja pysäköintilaitoksessa. Mölymäen puiston käyttöön tarkoitettuja pysäköintipaikkoja on osoitettu Kaartokadun kolmelle yleiselle pysäköintialueelle yhteensä noin 100 autopaikkaa. Stadionin yhteyteen on mahdollista rakentaa noin 300 autopaikkaa.

 

Käsittelyvaiheet                         Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 10.6.2015. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 15.6.–3.7.2015. Aineistosta on jätetty nähtävänäoloaikana yksi mielipide. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 22.10.2015 ja valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu 4.11.2015.

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 25.5.2016. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 20.6.–12.8.2016 ja aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 29.6.2016. Valmisteluaineistosta on saatu neljä lausuntoa ja viisi mielipidettä. Mielipiteitä jättäneille Presidentinkadun naapurikiinteistöille on järjestetty esittely- ja keskustelutilaisuus 12.10.2016.

 

Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta.

 

Jatkotoimenpiteet                     Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan, Savon koulutuskuntayhtymän kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Hyväksyvä viranomainen         Kaupunginvaltuusto

 

 

Vaikutusten arviointi                 Asemakaavamuutoksella on positiiviset ilmasto- ja yrityspoliittiset vaikutukset rakentamisen sijoittuessa keskustaan, parantaen keskustan asuntotarjontaa, palveluja ja virkistystoimintaa. Hanke on perusteltu myös kaavatalouden ja kestävän kehityksen kannalta.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Liitteet

19

4148/2015 asemakaavan muutoksen seurantalomake (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

20

4148/2015 liikenneverkko ja katuleikkaukset (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

21

4148/2015 rakennushistoriaselvitykset (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

22

4148/2015 Kuopionlahden ja Haapaniemen valuma-alueiden hulevesien hallintasuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

23

4148/2015 hulevesien valuma-alueet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

24

4148/2015 vesihuollon yleissuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

25

4148/2015 ELY:n lausunto vireilletulovaiheessa (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

26

4148/2015 viranomaisneuvottelun ja esittelytilaisuuden muistiot  (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

27

4148/2015 valmisteluvaiheen lausunnot, mielipiteet ja vastineet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

28

4148/2015 meluselvitys (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

29

4148/2015 konserttimelumallinnus (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

30

4148/2015 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen (jaetaan)

 

31

4148/2015 kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

32

4148/2015 havainnekuva (jaetaan)

 

33

4148/2015 viitesuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

34

4148/2015 rakentamistapaohje (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

35

4148/2015 poistettava asemakaava ja ote ajantasa-asemakaavasta (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

36

4148/2015 kunnallistekniikan verkostokartat (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

37

4148/2015 liikenteen toimivuustarkastelu (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pauli Sonninen

puh. +358 44 718 5439

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkitään, että Jaakko Kosunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

 

 

Kaupunkirakennelautakunta 20.9.2017 51 §

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutosehdotuksella mahdollistetaan Savon Koulutuskuntayhtymän oppilaitosalueen muuttaminen asuinkerrostaloalueeksi ja oppilaitoksen siirtyminen Savilahteen sekä Keskuskentän alueelle asuin-, liike-, toimisto-, urheilu- ja virkistyspalvelujen tilojen rakentaminen.  Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lautakuntalausunnot. Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Ehdotusta on muutettu lausuntojen johdosta mahdollistamalla yleistä rakentamista kortteliin 98, tarkentamalla puistomuuntamoiden sijaintia, turvaamalla sammutusveden saatavuus, varautumalla 3D-kiinteistönmuodostukseen ja tarkistamalla rakennusoikeuksia.  Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                Kaava-alue sijaitsee Haapaniemellä, nykyisellä keskuskentän ja ammattioppilaitoksen alueella. Muutosalue rajautuu lännessä Kaartokatuun, etelässä Aulis Rytkösen katuun ja idässä Presidentinkatuun.  Alue yhdistyy idässä Myhkyrinpuistoon ja pohjoisessa Myllykallionpuistoon. Alue on näkyvä ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Kaavamuutosalueen laajuus on 19,74 ha.

 

Käsittelyvaiheet                      Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 12.4.2017. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 24.4.–24.5.2017. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Pohjois-Savon Liitolle. Lausunnon aineistosta antoivat ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, Kuopion Vesi Liikelaitos ja Pohjois-Savon Pelastuslaitos. Sidosryhmälle tarkoitetussa lausuntokokouksessa kaavaehdotuksesta lausuivat Viher- ja virkistysaluesuunnittelu, Hyvinvoinnin palvelualue, Maaomaisuuden hallintapalvelut ja Kuopion Sähköverkko Oy. Ehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.

 

Lausunnoissa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot                                 Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu lausuntojen johdosta mahdollistamalla yleistä rakentamista kortteliin 98 (kaupungin päiväkoti), tarkennettu puistomuuntamoiden sijaintia, lisätty sw-merkinnät sammutusvesien saatavuuden turvaamiseksi, lisätty yhdelle AO-tontille rakennusoikeusluku, lisätty urheilutoimintaa palvelevaa rakennusoikeutta stadionille 1 000 m² sekä on varauduttu tulevaan 3D-kiinteistönmuodostukseen mahdollistamalla maanalaisten autopaikkojen korttelialueiden muodostaminen.

 

Vaikutusten arviointi             Asemakaavamuutoksella on positiiviset ilmasto- ja yrityspoliittiset vaikutukset rakentamisen sijoittuessa keskustaan, parantaen keskustan asuntotarjontaa, palveluja ja virkistystoimintaa. Hanke on perusteltu myös kaavatalouden ja kestävän kehityksen kannalta.

 

 

Esitys                                         Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittää asemakaavan muutosehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Presidentinkadun ympäristön alueeseen liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

Asiakirjoja voidaan muuttaa ja täydentää ennen päätöskäsittelyä.

 

 

 

Liitteet

 

4148/2015 Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet

 

 

4148/2015 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

4148/2015 Kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

4148/2015 Valmisteluvaiheen lausunnot, mielipiteet ja vastineet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

4148/2015 Kaavaselostuksen liitteet 5.1...5.7 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

4148/2015 Kaavaselostuksen liitteet 7.1...7.3 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

4148/2015 Kaavaselostuksen liite 9.1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

4148/2015 Rakentamistapaohje (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Pauli Sonninen

puh. +358 44 718 5439

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Merkitään, että Markku Söderström poistui esteellisenä (yhteisöjäävi)

 kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

 

Viiteaineisto

1

4148/2015 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

2

4148/2015 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

3

4148/2015 Rakentamistapaohje

 

4

4148/2015 Kaavaselostuksen liitteet 5.1...5.7

 

5

4148/2015 Kaavaselostuksen liitteet 7.1...7.3

 

6

4148/2015 Kaavaselostuksen liite 9.1

 

7

4148/2015 Valmisteluvaiheen lausunnot, mielipiteet ja vastineet

 

8

4148/2015 Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet

 

 

                                                      

                                                      Kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Päätösehdotus                         

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että jäsen Leila Savolainen ja varajäsen Allu Koskinen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) asiakohtien 3-4  käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

                                                      Merkittiin, että kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen ja tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Sonninen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa