Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.11.2019/Pykälä 221

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 221

Asianro 8384/10.03.01.00/2019

 

 

Valkeisenkatu (välillä Sairaalakatu - Rovastinkatu), katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kohde                                 Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Valkeisenkatua välillä Sairaalakatu – Rovastinkatu. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Niiralan kaupunginosassa (7).

 

Lähtökohdat                                Valkeisenkatu on nykyinen kokoojakatu.

 

Suunnittelualueen asemakaavat ovat lainvoimaisia. Suunnitelman lähtökohtana on käytetty katusuunnitelma luonnosta, joka on laadittu vuonna 2015 asemakaavoituksen yhteydessä, liittyvine liikenteellisineen tarkasteluineen.

 

Valkeisenkadun tämän hetkinen 9 metriä leveä poikkileikkaus ei tue alueen nopeusrajoitusta, joka on 40 km/h. Ajoradan kaventamisella pyritään parantamaan alueen liikenneturvallisuutta sekä rauhoittamaan katuosuus läpiajoliikenteeltä.

 

Katualue on kaupungin maanomistuksessa. Paaluvälillä 90-160 jalkakäytävä on esitetty puistoalueen puolelle. Puisto on kaupungin maanomistuksessa. Suunnitelmissa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Ajoradan leveydeksi on suunniteltu 5.0 metriä. Valkeisenlammen puoleinen ajoradan reuna säilyy nykyisellä paikallaan. Ajorata kavennetaan teatterin puoleisesta reunasta. Ajoradalla on kaksipuoleinen sivukaltevuus noin plv 0-240 sekä yksipuoleinen noin plv 240-340.

 

Valkeisenlammen puoleinen kevyen liikenteen väylä muutetaan jalkakäytäväksi, jonka myötä polkupyöräily siirtyy ajoradalle. Jalkakäytävien leveydet ovat noin 2,5 metriä ja teatterin edustalla 4,5 metriä.

 

Teatterin edustan bussi- ja taksiliikenteen saattoalue säilyy nykyisen laajuisena. Teatterin tontin puoleiselle kahdelle LE-paikalle toivotaan yhden paikan lisäystä.

 

Alueelle tulee pysäköintikielto, jonka myötä noin 29 kadunvarsipysäköintipaikkaa poistuu käytöstä (joista 12 on ollut usean vuoden poissa käytöstä kiinteistön rakentamisen myötä). Nykyinen pysäköinti korvataan kahdella pysäköintikammalla, joihin tulee yhteensä 30 autopaikkaa sekä 4 LE-paikkaa.

 

Nopeusrajoitus esitetään alennettavaksi 30 km/h.

 

Tasaus                                            Valkeisenkadun korkeusasema säilyy nykyisellään.

 

Hulevesijärjestelmä                  Kadun kuivatus hoidetaan pääsääntöisesti olemassa olevin hulevesikaivoin ja -viemärein. Suunnitelmassa esitetty uudet hulevesijärjestelmät ovat ohjeellisia. Katu toimii alueen tulvareittinä. Kadun alin kohta sijaitsee noin pl 100, josta myös hulevesijärjestelmän purku tapahtuu Valkeisenlampeen.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Ajorata ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla plv 0-200. Teatteriaukion kiveystä jatketaan, plv 200-345, teatterin edustan jalkakäytävän osuudelle ja ajorata sekä toisen puolen jalkakäytävä päällystetään betonikivellä. Ajoradan ja jalkakäytävän välissä oleva nykyinen pylväshaapakujanne tullaan säilyttämään nykyisenlaisena. Pylväshaapakujanteen ja betonikivellä päällystetyn jalkakäytävän väliin asennetaan muutaman noppakiven levyinen ohjausraita. Lisäksi noppakiviraitoja esitetään asennettavaksi jalkakäytävien poikki (maks. 30 cm levyisiä) koko katuosuudelle, jotta polkupyöräilijät ohjautuisivat ajoradalle.

 

Jalkakäytävät erotetaan ajoradasta graniittisella reunakivellä, jonka näkyvä osuus vaihtelee 80-120 mm. Teatterin edustan saattoalueen, pysäköintikampojen sekä ajoneuvoliittymien kohdalla käytetään madallettua graniittista reunakiveä 30 mm näkymällä. Suojateiden kohdille esitetään huomiokiveysalueita ja ylityskohdissa käytetään graniittista luiskattua reunakiveä 0-40 mm.

 

Teatteriaukion katualueella sijaitseva istutuslaatikko esitetään poistettavaksi ja alue kivetään olemassa olevan kiveyksen mukaiseksi.

 

Nykyinen katuvalaistus uusitaan.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

                                                                

Kunnossapitoluokka                 Valkeisenkadun kevyen liikenteen väylä ja jalkakäytävä ovat kunnossapitoluokassa I ja ajorata kunnossapitoluokassa II.

 

Kustannukset                              Valkeisenkadun saneerauksen kokonaiskustannusennuste on n. 563 000 € (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

         katu           340 000 €

         hulevedet  27 000 €

         valaistus   33 000 €.

 

Kustannusarviot sisältävät ajoradan, jalankulkuväylien, katuviheralueiden, hulevesiverkoston, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                       Kohteen rakentamista ei ole aikataulutettu.

 

Vaikutusten arviointi                Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska kadun rakentaminen edistää kaupunginosan kehittymistä ja hankkeella parannetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita alueella.

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja tukee alueen kehittymistä.

 

Hankkeella varmistetaan turvalliset liikenneyhteydet, jotka parantavat Valkeisenpuiston ympäristön palvelujen saavutettavuutta esimerkiksi lapsiperheille.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnittelun käynnistymisestä on tiedotettu Kuopio Suunnittelee ja rakentaa 2019 lehdessä.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu-ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävilläoloa varten.

 

 

Liitteet

60

8384/2019 Liite 1. Sijaintikartta

 

61

8384/2019 Liite 2. Katu- ja hulevesisuunnitelma

 

62

8384/2019 Liite 3. Havainnekuvat

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kati Toikkanen

puh. +358 44 718 5083

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa