Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.11.2019/Pykälä 220

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  7640/2019 Muistutus
  7640/2019 Lausuntopyyntö
  1.0T_Sisallysluettelo.pdf
  1.1T_Tiesuunnitelmaesite.pdf
  1.2T_Tiesuunnitelmaselostus.pdf
  1.5T_Kustannusarvio.pdf
  1.6T-1 Kuulutus.pdf
  1.6T-3_Yleisötilaisuusmuistio.pdf
  1.6T-6.1 Telia.pdf
  1.6T-6.2 Kuopion energia, kaukolämpö.pdf
  1.6T-6.3 Kuopion energia, sähköverkko.pdf
  1.6T-6.4_Fingrid.pdf
  1.7T_1_Pohjois_Savon_maakuntakaava_yhdistelmä_kartta.pdf
  1.7T_2_Puijo_Puijonsarvi_OYK.pdf
  1.7T_3_Savilahti_OYK_kartta.pdf
  1.7T_4_Keskeisen_kaupunkialueen_yleiskaava_2002.pdf
  1.7T_5_Yliopistonranta Asemakaava 799_ehdotus_kartta.pdf
  1.8T_Turvallisuusasiakirja_TS_vt5_savilahti.pdf
  1.9T_Tieturvallisuusarvioinnin_raportti_Vt5_Savilahden_ramppi.pdf
  Kansilehti.pdf
  Tiesuunnitelmien yleisesite.pdf
  2T-1.pdf
  3T-1.pdf
  4T-1.pdf
  5T-1.pdf
  Piirustusmerkinnät.pdf
  6.1T_KS_0037_as_tpoi_Iloharjunkatu_1.pdf
  6.1T-1 K2 Pituusleikkaus.pdf
  6.1T-2 K3 Pituusleikkaus.pdf
  6.1T-3 K4J Pituusleikkaus.pdf
  6.1T-4 K6J Pituusleikkaus.pdf
  6.1T-5 K7J Pituusleikkaus.pdf
  6.1T-6 K3J Pituusleikkaus.pdf
  6.1T-7 T1 Teknia Pituusleikkaus.pdf
  6.1T-8 T2 KE Pituusleikkaus.pdf
  6.1T-9 K5J Pituusleikkaus.pdf
  6.2T-1_Laite- ja johtokartta_vesihuolto.pdf
  6.2T-2_Laite- ja johtokartta_kaapelit ja muut johdot.pdf
  7.1T Tieympäristön_käsittelyn_periaatekuva.pdf
  7.4T Havainnekuvat.pdf
  11T-1 Valaistuksen_yleiskartta.pdf
  11T-1 Valaistuksen_yleiskartta.pdf
  12T-1 Viitoituksen_yleiskartta.pdf
  16T-1 Aluevaraussuunnitelma liitteineen.pdf
  16T-2 Toimivuustarkastelu.pdf
  16T-3 Ympäristömeluselvitys.pdf

 

 

§ 220

Asianro 7640/10.03.01.00/2019

 

 

Vt5 Savilahden ramppi ja Iloharjunkatu, Kuopio, lausunto tiesuunnitelmasta

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt Kuopion kaupunkia asettamaan nähtäville tiesuunnitelman, joka koskee valtatien 5 Savilahden ramppia ja Iloharjunkatua ja antamaan lausuntonsa nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen. Suunnitelma on ollut nähtävillä 23.9.-22.10.2019 välisen ajan. Tiesuunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu Kuopion kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Kaupunkilehdessä, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivuilla. Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta jätettiin yksi muistutus, mihin on vastine tässä lausunnossa. Muistutus on myös tämän lausunnon liitteenä.

 

Alueen kaavatilanne ja maankäyttö

 

Tiesuunnitelma-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Savilahden osayleiskaava, voimaantulo pvm. 21.3.2017, sekä seuraavat oikeusvaikutteiset asemakaavat:

·          Kaava n:o 1013: Kuopion kaupungin 13. kaupunginosan (Savilahden) korttelit 1, 22 ja 23 sekä niihin liittyvien katu-, liikenne- ja puistoalueiden osia, vahvistettu 24.8.1987.

·          Kaava n:0 1053: Kuopion kaupungin 13. kaupunginosan (Savilahden) korttelin 3 tontit 6 ja 7 sekä erityis- ja katualuetta, vahvistettu 20.12.1999.

·          Kaava n:0 1055: Kuopion kaupungin 13. kaupunginosan (Savilahden) erityis- ja katualueita sekä 7. kaupunginosan (Niirala) liikennealuetta, vahvistettu 17.7.2001.

·          Kaava n:0 1453: katu- ja erityisalueita, vahvistettu 19.5.1976

·          Kaava n:0 726 Kuopion kaupungin 13. kaupunginosan (Savilahti) korttelit 25 ja 27, vahvistettu 7.2.2009

·          Kaava n:0 743: Kuopion kaupungin 13. kaupunginosan (Savilahti) kortteli 26 sekä katu- ja erityisalueita, vahvistettu 17.5.2011.

 

Tiesuunnitelmaratkaisu on osayleiskaavan hengen mukainen ja tiesuunnitelman mukainen liikennealueen laajennus on huomioitu tällä hetkellä hyväksymisprosessissa olevassa Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus / Yliopistonranta / Savilahti tontit 13-2-15…24, 13-1-4, 13-22-2, 3 sekä 13-23-2 -asemakaavassa. Tämän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen arvioidaan vahvistuvan vuoden 2020 alkupuolella, minkä jälkeen myös oikeusvaikutteinen asemakaava on yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa.

 

Lisäksi kaupungilla on käynnistynyt tiesuunnitelma-alueen eteläreunaan sijoittuvien kiinteistöjen (kiinteistöt 13-3-6…10) osalta asemakaavan muutos. Tällä asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta tiesuunnitelman mukaiseen liikennealueeseen.

 

Kustannusjako ja toteuttaminen

 

Kaupunki on valmis vastaamaan hankeen rakennussuunnitelman laatimisen kustannuksista sekä hankkeen rakentamiskustannuksista lukuun ottamatta lunastus- ja korvauskustannuksia, arviolta 30 000 €, jotka kaupunki esittää Pohjois-Savon ELY-keskuksen maksettavaksi sekä telekaapeleiden siirtokustannuksia, arviolta 75 000 €, joiden osalta kaupunki esittää kustannusjakoa laiteomistajille erillisten sijoitussopimusten pohjalta. Hankkeen tiesuunnitelman kustannusarvio on ilman em. lunastus- ja korvauskustannuksia sekä telekaapeleiden siirtokustannuksia 3 887 000 €, mihin kaupunki on varautunut tulevien vuosien talousarvioissa. Kaupunki saa hankkeen toteuttamiseen omarahoituksen lisäksi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta yhteensä 909 500 €. Kaupunki on sitoutunut toteuttamaan hankkeen 27.6.2019 päivätyn Savilahden alueen logististen yhteyksien parantaminen EAKR-rahoituspäätöksen mukaisesti aikavälillä 1.1.2020 – 31.12.2022.

 

Tiesuunnitelmaratkaisu

 

Kaupungilla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaluonnoksen mukaisiin ratkaisuihin. Tiesuunnitelman mukaiset ratkaisut parantavat Savilahden alueen lisäksi myös laajemmin kaupungin katuverkon liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä mahdollistaa alueen nykyisen jalankulun ja pyöräilyverkon osalta myös uusien yhteyksien toteuttamisen alueella. Uusi vt5 Savilahden ramppi on yksi tärkeä osa laajempaa Savilahden liikenneverkkoa, mikä osaltaan mahdollistaa alueen maankäytön kehittymisen ja vaikuttaa positiivisesti mm. alueen yritysten, oppilaitosten ja tulevien sekä nykyisten asuinalueiden saavutettavuuteen.

 

Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan mukaisiin kaava-alueelle tuleviin laskuoja-alueisiin. Kaupunki huomioi tiesuunnitelman mukaisen laskuojan alueen muun infran jatkosuunnittelussa. Siltojen osalta kaupunki toteaa, että siltapaikan S1 osalta jatkosuunnittelua tulee jatkaa tiesuunnitelmaselostuksen kohdassa 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT (s. 15) mainitun vaihtoehtoisen siltatyypin, suoraseinäisen teräsbetonisen laattakehäsillan Blk-I, mukaisella ratkaisulla. Tämä siltatyyppi soveltuu teknisesti ja kaupunkikuvallisesti paremmin ko. kohteeseen. 

 

Muistutukset ja vastineet

 

Tiesuunnitelman nähtäväoloaikana tiesuunnitelmasta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa ensisijaisesti kritisoidaan tiesuunnitelman tiedottamista. Muistutuksen mukaan suunnitelma-asiakirjoja ei ole asianmukaisesti laitettu nähtäville verkkosivuille. Muistutuksen jättävän mukaan ei ole enää vuosiin ollut asianmukaista laittaa tämän kokoluokan viranomaissuunnitelmia nähtäville jonkin viraston tiloihin, tässä tapauksessa kaupungin valtuustotalon aulaan. Muistuttajan mukaan suunnitelmat pitäisi laittaa aina nähtäville avoimeen verkkoon. Muistuttajan mukaan tiesuunnitelman menettelytavasta jää mielikuva, että hanketta yritetään runnoa läpi mahdollisimman vähin äänin.

 

Muistutuksen toisessa kohdassa todetaan, että sisällön osalta muistuttaja on viimeiseen nähtävänäolopäivään, 22.10.2019 asti, odottanut materiaalin löytyvän sähköisesti ja tästä syystä muistuttaja varaa itselleen mahdollisuuden täydentää muistutusta nähtävilläoloajan jälkeen hallintolain §22 momentin 3 mukaisesti.

 

Vastine:

Tiedottamisen osalta kaupunki toteaa, että tiesuunnitelma on kuulutettu ja asetettu nähtäville voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Suunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä valtuustotalolla 23.9. – 22.10.2019 välisen ajan 16.9.2019 päivätyn kuulutuksen mukaisesti. Lisäksi suunnitelmiin on ollut mahdollisuus tutustua tiesuunnitelmaprosessin alussa järjestetyssä yleisötilaisuudessa sekä Iloharjunkadun katusuunnitelman nähtävänäoloaikana järjestetyssä katusuunnitelman yleisötilaisuudessa. Yleisesti Savilahden suunnitelmista, niiden etenemisestä ja nähtävilläoloista on tiedotettu mm. www.savilahti.com sivustolla normaaleja suunnitteluhankkeita aktiivisemmin ja alueen suunnitelmiin mm. tämän vt5 Savilahden rampin osalta, on päässyt tutustumaan kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa ja mm. parina viime vuotena järjestetyssä Iloa & Valoa Savilahdessa –tapahtumassa. Kaupunki on toimittanut suunnitelmia pyydettäessä myös sähköisessä muodossa. Muistuttaja on tiesuunnitelman aineistoa pyytänyt kaupungilta sähköisesti, mutta valitettavasti pyyntö on esitetty viimeisenä nähtävänäolopäivänä virastoajan ulkopuolella myöhään yöllä, jolloin aineistoa ei ole voitu toimittaa nähtävänäoloajan puitteissa. Aineisto on sähköisesti toimitettu seuraavana päivänä muistuttajalle.

 

Sisällön osalta määräaikaan mennessä jätetyssä muistutuksessa ei esitetä yhtään muutosehdotusta ja näin ollen kaupunki ei voi tässä lausunnossa ottaa kantaa muistutuksen tähän kohtaan.

 

Kaupungin omistamien maiden luovutus

 

Kaupunki omistaa kokonaisuudessaan maa-alueen, jolle tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet sijoittuvat. Kaupunki ei ole valmis luovuttamaan korvauksetta omistamaansa, maantien tekemiseen tarvittavaa maa-aluetta tietarkoituksiin, koska kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista kirjata taseeseensa myyntitappiota ko. maa-alueesta. Kaupunki on kuitenkin valmis neuvottelemaan omistamansa maa-alueen kohtuullisesta korvaustasosta.

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                Ilmasto-, ympäristö-, ja terveysvaikutuksiltaan hanke on lievästi positiivinen. Tiesuunnitelmaratkaisut edistävät osaltaan uuden kaupunginosan kehittymistä aivan kaupungin keskustan tuntumaan jalankulku- ja pyöräilyvyöhykkeelle, mikä pidemmällä aikavälillä vähentää lyhyiden asiointimatkojen osalta autoliikennettä. Lisäksi suunnitelmaratkaisut vähentävät autoliikenteen ruuhkaisuutta alueen ruuhkaisimmilla liittymäväleillä, mikä osaltaan parantaa myös kaupungin joukkoliikenteen toimivuutta alueella. Tiesuunnitelmaratkaisuilla turvataan jalankulun ja pyöräilyn reitistön nykytila ja mahdollistetaan pidemmällä aikavälillä uusien yhteyksien muodostuminen alueella.

 

Yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja osaltaan tukee sekä mahdollistaa Savilahden alueen maankäytön kehittymisen. Lisäksi hankkeen on arvioitu oleellisesti parantavan alueen yritysten liikenteellistä saavutettavuutta, mikä on yksi kilpailutekijä yritysten sijoittumisen kannalta.  Kaupungin teettämän matka-aikaselvityksen mukaan uusien liikenneyhteyksien myötä saavutetaan yksittäisen aamuhuipputunnin aikana noin 9 työtunnin aikasäästö kokonaisliikennemäärillä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi edellä olevan lausunnon kaupungin ELY-keskukselle annettavaksi lausunnoksi tiesuunnitelmasta ”Valtatie 5 Savilahden ramppi ja Iloharjunkatu, Kuopio”.

 

 

Liitteet

14

7640/2019 Muistutus

 

15

7640/2019 Lausuntopyyntö

 

16

1.0T_Sisallysluettelo.pdf

 

17

1.1T_Tiesuunnitelmaesite.pdf

 

18

1.2T_Tiesuunnitelmaselostus.pdf

 

19

1.5T_Kustannusarvio.pdf

 

20

1.6T-1 Kuulutus.pdf

 

21

1.6T-3_Yleisötilaisuusmuistio.pdf

 

22

1.6T-6.1 Telia.pdf

 

23

1.6T-6.2 Kuopion energia, kaukolämpö.pdf

 

24

1.6T-6.3 Kuopion energia, sähköverkko.pdf

 

25

1.6T-6.4_Fingrid.pdf

 

26

1.7T_1_Pohjois_Savon_maakuntakaava_yhdistelmä_kartta.pdf

 

27

1.7T_2_Puijo_Puijonsarvi_OYK.pdf

 

28

1.7T_3_Savilahti_OYK_kartta.pdf

 

29

1.7T_4_Keskeisen_kaupunkialueen_yleiskaava_2002.pdf

 

30

1.7T_5_Yliopistonranta Asemakaava 799_ehdotus_kartta.pdf

 

31

1.8T_Turvallisuusasiakirja_TS_vt5_savilahti.pdf

 

32

1.9T_Tieturvallisuusarvioinnin_raportti_Vt5_Savilahden_ramppi.pdf

 

33

Kansilehti.pdf

 

34

Tiesuunnitelmien yleisesite.pdf

 

35

2T-1.pdf

 

36

3T-1.pdf

 

37

4T-1.pdf

 

38

5T-1.pdf

 

39

Piirustusmerkinnät.pdf

 

40

6.1T_KS_0037_as_tpoi_Iloharjunkatu_1.pdf

 

41

6.1T-1 K2 Pituusleikkaus.pdf

 

42

6.1T-2 K3 Pituusleikkaus.pdf

 

43

6.1T-3 K4J Pituusleikkaus.pdf

 

44

6.1T-4 K6J Pituusleikkaus.pdf

 

45

6.1T-5 K7J Pituusleikkaus.pdf

 

46

6.1T-6 K3J Pituusleikkaus.pdf

 

47

6.1T-7 T1 Teknia Pituusleikkaus.pdf

 

48

6.1T-8 T2 KE Pituusleikkaus.pdf

 

49

6.1T-9 K5J Pituusleikkaus.pdf

 

50

6.2T-1_Laite- ja johtokartta_vesihuolto.pdf

 

51

6.2T-2_Laite- ja johtokartta_kaapelit ja muut johdot.pdf

 

52

7.1T Tieympäristön_käsittelyn_periaatekuva.pdf

 

53

7.4T Havainnekuvat.pdf

 

54

11T-1 Valaistuksen_yleiskartta.pdf

 

55

11T-1 Valaistuksen_yleiskartta.pdf

 

56

12T-1 Viitoituksen_yleiskartta.pdf

 

57

16T-1 Aluevaraussuunnitelma liitteineen.pdf

 

58

16T-2 Toimivuustarkastelu.pdf

 

59

16T-3 Ympäristömeluselvitys.pdf

 

                                                         

Valmistelija     

Matti Vänskä

puh. +358 44 718 5075

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 220

Asianro 7640/10.03.01.00/2019

 

 

Vt5 Savilahden ramppi ja Iloharjunkatu, Kuopio, lausunto tiesuunnitelmasta

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt Kuopion kaupunkia asettamaan nähtäville tiesuunnitelman, joka koskee valtatien 5 Savilahden ramppia ja Iloharjunkatua ja antamaan lausuntonsa nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen. Suunnitelma on ollut nähtävillä 23.9.-22.10.2019 välisen ajan. Tiesuunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu Kuopion kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Kaupunkilehdessä, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivuilla. Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta jätettiin yksi muistutus, mihin on vastine tässä lausunnossa. Muistutus on myös tämän lausunnon liitteenä.

 

Alueen kaavatilanne ja maankäyttö

 

Tiesuunnitelma-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Savilahden osayleiskaava, voimaantulo pvm. 21.3.2017, sekä seuraavat oikeusvaikutteiset asemakaavat:

·          Kaava n:o 1013: Kuopion kaupungin 13. kaupunginosan (Savilahden) korttelit 1, 22 ja 23 sekä niihin liittyvien katu-, liikenne- ja puistoalueiden osia, vahvistettu 24.8.1987.

·          Kaava n:0 1053: Kuopion kaupungin 13. kaupunginosan (Savilahden) korttelin 3 tontit 6 ja 7 sekä erityis- ja katualuetta, vahvistettu 20.12.1999.

·          Kaava n:0 1055: Kuopion kaupungin 13. kaupunginosan (Savilahden) erityis- ja katualueita sekä 7. kaupunginosan (Niirala) liikennealuetta, vahvistettu 17.7.2001.

·          Kaava n:0 1453: katu- ja erityisalueita, vahvistettu 19.5.1976

·          Kaava n:0 726 Kuopion kaupungin 13. kaupunginosan (Savilahti) korttelit 25 ja 27, vahvistettu 7.2.2009

·          Kaava n:0 743: Kuopion kaupungin 13. kaupunginosan (Savilahti) kortteli 26 sekä katu- ja erityisalueita, vahvistettu 17.5.2011.

 

Tiesuunnitelmaratkaisu on osayleiskaavan hengen mukainen ja tiesuunnitelman mukainen liikennealueen laajennus on huomioitu tällä hetkellä hyväksymisprosessissa olevassa Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus / Yliopistonranta / Savilahti tontit 13-2-15…24, 13-1-4, 13-22-2, 3 sekä 13-23-2 -asemakaavassa. Tämän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen arvioidaan vahvistuvan vuoden 2020 alkupuolella, minkä jälkeen myös oikeusvaikutteinen asemakaava on yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa.

 

Lisäksi kaupungilla on käynnistynyt tiesuunnitelma-alueen eteläreunaan sijoittuvien kiinteistöjen (kiinteistöt 13-3-6…10) osalta asemakaavan muutos. Tällä asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta tiesuunnitelman mukaiseen liikennealueeseen.

 

Kustannusjako ja toteuttaminen

 

Kaupunki on valmis vastaamaan hankeen rakennussuunnitelman laatimisen kustannuksista sekä hankkeen rakentamiskustannuksista lukuun ottamatta lunastus- ja korvauskustannuksia, arviolta 30 000 €, jotka kaupunki esittää Pohjois-Savon ELY-keskuksen maksettavaksi sekä telekaapeleiden siirtokustannuksia, arviolta 75 000 €, joiden osalta kaupunki esittää kustannusjakoa laiteomistajille erillisten sijoitussopimusten pohjalta. Hankkeen tiesuunnitelman kustannusarvio on ilman em. lunastus- ja korvauskustannuksia sekä telekaapeleiden siirtokustannuksia 3 887 000 €, mihin kaupunki on varautunut tulevien vuosien talousarvioissa. Kaupunki saa hankkeen toteuttamiseen omarahoituksen lisäksi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta yhteensä 909 500 €. Kaupunki on sitoutunut toteuttamaan hankkeen 27.6.2019 päivätyn Savilahden alueen logististen yhteyksien parantaminen EAKR-rahoituspäätöksen mukaisesti aikavälillä 1.1.2020 – 31.12.2022.

 

Tiesuunnitelmaratkaisu

 

Kaupungilla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaluonnoksen mukaisiin ratkaisuihin. Tiesuunnitelman mukaiset ratkaisut parantavat Savilahden alueen lisäksi myös laajemmin kaupungin katuverkon liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä mahdollistaa alueen nykyisen jalankulun ja pyöräilyverkon osalta myös uusien yhteyksien toteuttamisen alueella. Uusi vt5 Savilahden ramppi on yksi tärkeä osa laajempaa Savilahden liikenneverkkoa, mikä osaltaan mahdollistaa alueen maankäytön kehittymisen ja vaikuttaa positiivisesti mm. alueen yritysten, oppilaitosten ja tulevien sekä nykyisten asuinalueiden saavutettavuuteen.

 

Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan mukaisiin kaava-alueelle tuleviin laskuoja-alueisiin. Kaupunki huomioi tiesuunnitelman mukaisen laskuojan alueen muun infran jatkosuunnittelussa. Siltojen osalta kaupunki toteaa, että siltapaikan S1 osalta jatkosuunnittelua tulee jatkaa tiesuunnitelmaselostuksen kohdassa 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT (s. 15) mainitun vaihtoehtoisen siltatyypin, suoraseinäisen teräsbetonisen laattakehäsillan Blk-I, mukaisella ratkaisulla. Tämä siltatyyppi soveltuu teknisesti ja kaupunkikuvallisesti paremmin ko. kohteeseen. 

 

Muistutukset ja vastineet

 

Tiesuunnitelman nähtäväoloaikana tiesuunnitelmasta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa ensisijaisesti kritisoidaan tiesuunnitelman tiedottamista. Muistutuksen mukaan suunnitelma-asiakirjoja ei ole asianmukaisesti laitettu nähtäville verkkosivuille. Muistutuksen jättävän mukaan ei ole enää vuosiin ollut asianmukaista laittaa tämän kokoluokan viranomaissuunnitelmia nähtäville jonkin viraston tiloihin, tässä tapauksessa kaupungin valtuustotalon aulaan. Muistuttajan mukaan suunnitelmat pitäisi laittaa aina nähtäville avoimeen verkkoon. Muistuttajan mukaan tiesuunnitelman menettelytavasta jää mielikuva, että hanketta yritetään runnoa läpi mahdollisimman vähin äänin.

 

Muistutuksen toisessa kohdassa todetaan, että sisällön osalta muistuttaja on viimeiseen nähtävänäolopäivään, 22.10.2019 asti, odottanut materiaalin löytyvän sähköisesti ja tästä syystä muistuttaja varaa itselleen mahdollisuuden täydentää muistutusta nähtävilläoloajan jälkeen hallintolain §22 momentin 3 mukaisesti.

 

Vastine:

Tiedottamisen osalta kaupunki toteaa, että tiesuunnitelma on kuulutettu ja asetettu nähtäville voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Suunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä valtuustotalolla 23.9. – 22.10.2019 välisen ajan 16.9.2019 päivätyn kuulutuksen mukaisesti. Lisäksi suunnitelmiin on ollut mahdollisuus tutustua tiesuunnitelmaprosessin alussa järjestetyssä yleisötilaisuudessa sekä Iloharjunkadun katusuunnitelman nähtävänäoloaikana järjestetyssä katusuunnitelman yleisötilaisuudessa. Yleisesti Savilahden suunnitelmista, niiden etenemisestä ja nähtävilläoloista on tiedotettu mm. www.savilahti.com sivustolla normaaleja suunnitteluhankkeita aktiivisemmin ja alueen suunnitelmiin mm. tämän vt5 Savilahden rampin osalta, on päässyt tutustumaan kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa ja mm. parina viime vuotena järjestetyssä Iloa & Valoa Savilahdessa –tapahtumassa. Kaupunki on toimittanut suunnitelmia pyydettäessä myös sähköisessä muodossa. Muistuttaja on tiesuunnitelman aineistoa pyytänyt kaupungilta sähköisesti, mutta valitettavasti pyyntö on esitetty viimeisenä nähtävänäolopäivänä virastoajan ulkopuolella myöhään yöllä, jolloin aineistoa ei ole voitu toimittaa nähtävänäoloajan puitteissa. Aineisto on sähköisesti toimitettu seuraavana päivänä muistuttajalle.

 

Sisällön osalta määräaikaan mennessä jätetyssä muistutuksessa ei esitetä yhtään muutosehdotusta ja näin ollen kaupunki ei voi tässä lausunnossa ottaa kantaa muistutuksen tähän kohtaan.

 

Kaupungin omistamien maiden luovutus

 

Kaupunki omistaa kokonaisuudessaan maa-alueen, jolle tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet sijoittuvat. Kaupunki ei ole valmis luovuttamaan korvauksetta omistamaansa, maantien tekemiseen tarvittavaa maa-aluetta tietarkoituksiin, koska kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista kirjata taseeseensa myyntitappiota ko. maa-alueesta. Kaupunki on kuitenkin valmis neuvottelemaan omistamansa maa-alueen kohtuullisesta korvaustasosta.

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                Ilmasto-, ympäristö-, ja terveysvaikutuksiltaan hanke on lievästi positiivinen. Tiesuunnitelmaratkaisut edistävät osaltaan uuden kaupunginosan kehittymistä aivan kaupungin keskustan tuntumaan jalankulku- ja pyöräilyvyöhykkeelle, mikä pidemmällä aikavälillä vähentää lyhyiden asiointimatkojen osalta autoliikennettä. Lisäksi suunnitelmaratkaisut vähentävät autoliikenteen ruuhkaisuutta alueen ruuhkaisimmilla liittymäväleillä, mikä osaltaan parantaa myös kaupungin joukkoliikenteen toimivuutta alueella. Tiesuunnitelmaratkaisuilla turvataan jalankulun ja pyöräilyn reitistön nykytila ja mahdollistetaan pidemmällä aikavälillä uusien yhteyksien muodostuminen alueella.

 

Yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja osaltaan tukee sekä mahdollistaa Savilahden alueen maankäytön kehittymisen. Lisäksi hankkeen on arvioitu oleellisesti parantavan alueen yritysten liikenteellistä saavutettavuutta, mikä on yksi kilpailutekijä yritysten sijoittumisen kannalta.  Kaupungin teettämän matka-aikaselvityksen mukaan uusien liikenneyhteyksien myötä saavutetaan yksittäisen aamuhuipputunnin aikana noin 9 työtunnin aikasäästö kokonaisliikennemäärillä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi edellä olevan lausunnon kaupungin ELY-keskukselle annettavaksi lausunnoksi tiesuunnitelmasta ”Valtatie 5 Savilahden ramppi ja Iloharjunkatu, Kuopio”.

 

 

Liitteet

14

7640/2019 Muistutus

 

15

7640/2019 Lausuntopyyntö

 

16

1.0T_Sisallysluettelo.pdf

 

17

1.1T_Tiesuunnitelmaesite.pdf

 

18

1.2T_Tiesuunnitelmaselostus.pdf

 

19

1.5T_Kustannusarvio.pdf

 

20

1.6T-1 Kuulutus.pdf

 

21

1.6T-3_Yleisötilaisuusmuistio.pdf

 

22

1.6T-6.1 Telia.pdf

 

23

1.6T-6.2 Kuopion energia, kaukolämpö.pdf

 

24

1.6T-6.3 Kuopion energia, sähköverkko.pdf

 

25

1.6T-6.4_Fingrid.pdf

 

26

1.7T_1_Pohjois_Savon_maakuntakaava_yhdistelmä_kartta.pdf

 

27

1.7T_2_Puijo_Puijonsarvi_OYK.pdf

 

28

1.7T_3_Savilahti_OYK_kartta.pdf

 

29

1.7T_4_Keskeisen_kaupunkialueen_yleiskaava_2002.pdf

 

30

1.7T_5_Yliopistonranta Asemakaava 799_ehdotus_kartta.pdf

 

31

1.8T_Turvallisuusasiakirja_TS_vt5_savilahti.pdf

 

32

1.9T_Tieturvallisuusarvioinnin_raportti_Vt5_Savilahden_ramppi.pdf

 

33

Kansilehti.pdf

 

34

Tiesuunnitelmien yleisesite.pdf

 

35

2T-1.pdf

 

36

3T-1.pdf

 

37

4T-1.pdf

 

38

5T-1.pdf

 

39

Piirustusmerkinnät.pdf

 

40

6.1T_KS_0037_as_tpoi_Iloharjunkatu_1.pdf

 

41

6.1T-1 K2 Pituusleikkaus.pdf

 

42

6.1T-2 K3 Pituusleikkaus.pdf

 

43

6.1T-3 K4J Pituusleikkaus.pdf

 

44

6.1T-4 K6J Pituusleikkaus.pdf

 

45

6.1T-5 K7J Pituusleikkaus.pdf

 

46

6.1T-6 K3J Pituusleikkaus.pdf

 

47

6.1T-7 T1 Teknia Pituusleikkaus.pdf

 

48

6.1T-8 T2 KE Pituusleikkaus.pdf

 

49

6.1T-9 K5J Pituusleikkaus.pdf

 

50

6.2T-1_Laite- ja johtokartta_vesihuolto.pdf

 

51

6.2T-2_Laite- ja johtokartta_kaapelit ja muut johdot.pdf

 

52

7.1T Tieympäristön_käsittelyn_periaatekuva.pdf

 

53

7.4T Havainnekuvat.pdf

 

54

11T-1 Valaistuksen_yleiskartta.pdf

 

55

11T-1 Valaistuksen_yleiskartta.pdf

 

56

12T-1 Viitoituksen_yleiskartta.pdf

 

57

16T-1 Aluevaraussuunnitelma liitteineen.pdf

 

58

16T-2 Toimivuustarkastelu.pdf

 

59

16T-3 Ympäristömeluselvitys.pdf

 

                                                         

Valmistelija     

Matti Vänskä

puh. +358 44 718 5075

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa