Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.12.2019/Pykälä 250

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 250

Asianro 9671/08.00.00/2019

 

 

Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen välille Hoikkamäki - Kinahminkulma / Nilsiä

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupungissa toteutetaan maakunnallista moottorikelkkareittiverkostoa, johon liittyen on laadittu Nilsiään reittisuunnitelma välille Hoikkamäki -Kinahminkulma. Reittisuunnitelman tavoitteena on ollut yhdistää jo aiemmin virallistettu Annamarintie - Rahasjoki -reitti yhdeksi reittikokonaisuudeksi. Annamarintie - Rahasjoki -reitti on osa Kuopion ja Tahkon välille muodostettavaa moottorikelkkareittiä. Kuopion kaupunki pitää ensisijaisen tärkeänä, että Kuopion ja Tahkon välille saadaan toteutettua virallinen moottorikelkkareitti. Tällä hetkellä Tahkon ja Kuopion välillä ei ole toimivaa reittiyhteyttä.

 

Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 on osoitettu ohjeelliset olemassa olevat sekä suunnitellut maakunnalliset runkoreitit. Kaavan mukainen suunnittelumääräys reittien yksityiskohtaisemmasta suunnittelusta korostaa maanomistajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Maanomistajat on otettu osaksi reittisuunnittelua jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa ja he ovat voineet vaikuttaa reitin sijaintiin omalla kiinteistöllään.

 

Ohjeellisten runkoreittien lisäksi maakuntakaavassa on osoitettu Kuopio -Tahko matkailun kehittämiskäytävä, jonka suunnittelussa matkailualueiden verkottumista tulee kehittää niin, että saadaan luotua toimivia palvelukokonaisuuksia. Kuopio - Tahko kehittämiskäytävä tukee osaltaan tarvetta Kuopion ja Tahkon välisen moottorikelkkareitin toteuttamiseksi. Näistä lähtökohdista ja ottaen huomioon lisäksi Kuopioon jo aiemmin laaditut reittisuunnitelmat, maakunnallisen moottorikelkkareitistön tarve on ilmeinen.

 

Reittisuunnittelu Tahkon ja Kuopion välille on kokonaisuudessaan saatu nyt toteutettua. Suunnittelu on tapahtunut useassa eri osassa ja eri osat/reittisuunnitelmat ovat tällä hetkellä virallistamisprosessin eri vaiheissa. Annamarintie - Rahasjoki -reitti on suunniteltu vuonna 2009 Nilsiän kaupungille Koillis-Savon retkeilyreittien täydennyshankkeessa. Reittisuunnitelman muutoksenhakumenettelyn lopputuloksena korkein hallinto-oikeus hyväksyi vuonna 2014 Kuopion hallinto-oikeuden vuonna 2011 tekemän reittisuunnitelmapäätöksen pääosin. Reittisuunnitelmasta kumottiin kuitenkin noin 3 km:n pituinen osuus Valkeismäessä havaitun metson soidinalueen vuoksi. Kumotun reitin osan osalta reitti palautui hakijalle uudelleen suunnittelua varten, minkä korvaajaksi on laadittu Hoikkamäki - Kinahminkulma

-reittisuunnitelma.

                                                         

 

Yllä olevassa kartassa on kuvattu sinisellä värillä Tahko - Kuopio välille sijoittuvat reittisuunnitelmat. Näiden reittien osalta reittisuunnitelmien hyväksymisprosessit ovat parasta aikaa käynnissä. Nyt kysymyksessä oleva Hoikkamäki - Kinahminkulma -reittisuunnitelma sijoittuu Tahkon eteläpuolelle ja se on kuvassa korostettu punaisen ympyrän sisällä. Reittisuunnitelman pohjoispuolella olevat vihreät reitit on virallistettu ja rakennettu. Reittisuunnitelman eteläpuolella oleva vihreä katkoviiva kuvaa sitä, että reitti on virallistettu, mutta sen rakentaminen on vielä toteuttamatta. Sinisellä värillä olevat reittisuunnitelmat ovat vuonna 2019 liikkuneet hallinto-oikeuden ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan välillä.

 

Reittisuunnitelma

                                                         

                                                          Hoikkamäki - Kinahminkulma -reitti kokoaa Annamarintie - Rahasjoki

-reitin osat yhdeksi reittikokonaisuudeksi. Annamarintie - Rahasjoki -reitti on muutoin virallistettu vuonna 2017 toteutetulla reittitoimituksella. Reitin pohjoisosa, käsittäen noin 20 km reittiä Tahkon ympäristöön, on jo rakennettukin samana vuonna. Kumotun reitin korvaavaksi reitiksi rakennetun Hoikkamäki - Kinahminkulma -reitin pituus on noin 6 km ja sen varrella on yhteensä 17 kiinteistöä.

 

Maanomistajat ovat osallistuneet reitin linjauksen suunnitteluun jo suunnittelun alkuvaiheessa. Suunnittelun tavoitteena on ollut saada kaikkien maanomistajien suostumus reitin suunnittelemiseksi ja yhdessä löytää reitille paikka, mistä aiheutuu mahdollisimman vähäistä haittaa kullekin maanomistajalle. Asetettu tavoite toteutui lukuun ottamatta yhtä kiinteistöä. Tämän kiinteistön osalta pyrittiin etsimään vaihtoehtoista reittilinjausta, mutta suunnittelun kokonaisuus huomioiden, reitti päädyttiin sijoittamaan myös ko. kiinteistölle maanomistajien vastustuksesta huolimatta. Reitti on suunniteltu kyseisellä kiinteistöllä olemassa olevalle metsäuralle.

 

Moottorikelkkareitti perustetaan lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella joko reittitoimituksessa tai maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella sopimuksella. Maastoliikennelain 16.3 §:n mukaan moottorikelkkareitti voidaan perustaa maa-alueen omistajan tai haltijan suostumuksesta riippumatta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maa-alueen omistajalle huomattavaa haittaa. Kuopion moottorikelkkareitit perustetaan aiempien reittihankkeiden rahoitusehtojen mukaisesti reittitoimituksella, jolloin reiteistä saadaan pysyviä.

 

Kuopion kaupungin moottorikelkkareittien ja -urien hoidosta sekä kehittämisestä vastaa kaupunkirakennelautakunta. Maastoliikennelain 15 §:n mukaan reittisuunnitelman hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (ympäristö- ja rakennuslautakunta), joka samalla myös vahvistaa Kuopiossa reitin pitäjäksi Kuopion kaupungin. Kaupunkirakennelautakunnan tulee hakea reittisuunnitelman hyväksymistä ympäristö- ja rakennuslautakunnalta, että Kuopion kaupunki (kaupunkirakennelautakunta) voi edelleen hakea maanmittaustoimistolta reittisuunnitelman virallistamista.

 

Hoikkamäki - Kinahminkulma reittisuunnitelma liitteineen on esityslistan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Moottorikelkkareittien suunnittelulla kelkkailun ympäristö- ja luontovaikutuksia voidaan vähentää sijoittamalla reitti paikkaan, missä kelkkailu aiheuttaa mahdollisimman vähän haittoja. Myös kelkkailun ja muun ajoneuvoliikenteen liikenneturvallisuutta voidaan parantaa suunnittelemalla reitit liikennetuvallisuusnäkökulmat huomioiden. Pysyvä reitti ehkäisee myös maanomistajien ja kelkkailijoiden välisiä ristiriitoja, sillä reitti suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa maanomistajille.

 

Parhaimmillaan reitti palvelee myös metsätalouden toimenpiteitä ja hyödyttää muutoinkin maanomistajien liikkumista omalla kiinteistöllään. Reittien perustaminen parantaa myös niiden kunnossapitomahdollisuuksia ja helpottaa maastoliikennevalvontaa. Kelkkailutoiminta saadaan kokonaisuutena virallisen kelkkailureitistön kautta paremmin hallituksi ja turvallisemmaksi.

 

Maakunnallinen moottorikelkkailuverkosto luo yhtenäiset käytännöt moottorikelkkailulle, sillä reitit perustetaan kaikkialle samojen periaatteiden mukaisesti. Tämä hyödyttää maanomistajia, sillä korvaukset reitistä määrätään tasapuolisesti.

 

Maakunnallinen runkoverkosto palvelee myös Kuopion ja koko Pohjois-Savon matkailun kehittämistä osana Kuopion ja Tahkon matkailupalveluverkostoa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Hoikkamäki - Kinahminkulma moottorikelkkareittisuunnitelman ja esittää sen maastoliikennelain mukaisesti edelleen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle hyväksyttäväksi. Reitin ylläpitäjänä toimii Kuopion kaupunki.

 

 

Liitteet

28

9671/2019 Reittisuunnitelmateksti

 

29

9671/2019 Kuopion kelkkaurat ja reitit

 

30

9671/2019 Maanomistajaluettelo (salainen, ei julkaista internetissä)

 

31

9671/2019 Savon Voima Oyj

 

32

9671/2019 Savon Voima Oyj

 

33

9671/2019 Suunnitelmakartta

 

34

9671/2019 Laskuri Tahko tammi-huhtikuu19

 

35

9671/2019 Tiehallinnon ohje moottorikelkkareitin ja maantien risteämisestä

 

36

9671/2019 Liikennemerkkiluettelo moottorikelkkareiteillä käytettävistä liikennemerkeistä

 

37

9671/2019 Tyyppikuvat reittimerkistä, opasteviitasta ja infotaulusta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seppo Jauhiainen

puh. +358 400 577 330

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa